Skip to main content

Full text of "Grammatica"

See other formats


.-* **K\.Ai 


•* -' 

*>■ i #. - Accessions / shelf No. 

C ^M /c 

/ 
BEQUEATHED BY v ^ . W/i 
GRAMMATICA 

ANTONII NEBRISSENSIS* 
POMPlLONAE* • 

%&.*sfpudTbom*m Tt>rralmm Sabdudichfcm* 

iJL. V 

DOy fceyo MiguelBarbo Secrctario 
del Confcjo Rcal dc fu Mageftad , cn 
eftcfuRcyno dc Nauarra,que a Thomas 
Porralisdc Saboya imprcflbr de Iibros,fe 
hadadoliccncia y permiffo paraimprimir 
cftc libro del artc dc Grammatica,quc com 
pufo cl MacftroAntonio deNchrixa:co 
moparcce porel auto que dello cn mipo- 
der qucda,aquc merefiero: y en tcftimonio 
dcllo firnic la prcfentc yo cl dicho Secrcta- 
rio.En Pamplona,a x.dias del mes dc Mar- 
co,dc M. t>. Lxix, aiios, 

Migucl Barbo,Secrctario. *% 

M 4 Wfe 
JELII ANTONII NEBRISSEN. 

Grammatici, in Latinarum introdu&io- 

num ^ltimam recognitioncm 

Trtfatio. 

AD LECTOR.EM. 

Vnqvam putarampoflTefieri 3 iucun- 
difsime Lettor,vt ad fecundam meam in 
troduftionum Latinarum editionem ali- 
quid addi,detrahi,aut immutari pofle vi 
deretur; & ecce nunc aliquid addedum, 
nonnihil tollendum, quscUm etia immutanda occur 
runt.Quod fi veru eft illua Ciceronis, non efle fapien 
tis dicere,Nunquam putara,fateor infipientia meam, 
qui non omnia profpexefim, anteaqua in vulgus ede 
rentur:tametfi poiTum ego hanc leuitate mca excufa- 
re,qubd non id tam mea fit culp^ faftum, quam rei dc 
quaagiturincercitudine,qua:adeoiubrica,inftabilis, 
& varia eft,vc non natura ,ted authoru vfu(qui prope 
innumerabilesfunt) conftarepoffe videatur. Qubdil 
mea culpa vlla eft,non eft alia profe&b, quam iegilTe 
multa,atq;exlongaIe£tione deprehendiffe aliquid, 
quod in arte reponi deberet, qux manet adhuc , xter- 
nuq^ manebit obnoxia & aperta, vt ad fuu incremen- 
tum aliquid femper accipiat, Quid? qubd multa crat. 
deprauata,tum ab excultbribus^tum etia ab iis 5 qui in 
aiieno labore volunt videri ingeniofi,ciim alioqui ni 
hilipfipofluntexfe gignerejfed^quemadmodum ait 
Pocta Martialisjcorrumpimt fine tabeliionc ccelibes 

•• A z Et nc quod antehac fecimus,in prologis fcribcndis o« 
pcra abucamur , illud tantum hoc in loco dicam , mc 
non fine pudore quodam accefsifle ad tertia hanc edi 
tionem faciedatrw Polliceorq; atqj tenens aras perfan 
£eiuro,nunquampofthacexiIIaquicquaimmutatu 
rum,atq; huius mei iurillurandi non petituru relaxa- 
tionem,etiam fi,vt ifti dicunt,fit contra bonos mores, 
Huiusqj vkimae voluntatis me^ reli&uru in mebranis 
archetypaexemplaria exautographo meo difpu&a, 
interpun&a,indudta,& emendata, in omnibus biblio- 
thecis ecclefiarum cathedraliu totius Hifpanig 3 atqi 
imprimis Salmanticenfis gyrnnafij,vbi contigic mihi 
puero crudiri 3 atqj poftea grand^uo eruditionem acce 
ptarnrcferrervtfiquadofubortafueritdubitatio^quid 
cgo cx fentetia mea fcriptii rcliquerim , ad prototy pa 
illa exemplaria recurratur , fimul etia vt mihi nullus 
ad veniam regreffus pofiec relinqui. Sed quia opus eft 
de rcbus minutifsimis , hoc eft , de literis, de fyllabis, 
de pundiSjde accentibus^in quibus tranfcribendis fa- 
ciliseft lapfusin errorem , libuitin fronte premitcere 
adiurationem illam Irensei Apoftolorum difcipuli, 
quam libris fuis prscpofuit 3 quamque poftea Aquitani 
cusilleProfpervfurpauit in emendationechronico- 
rum Eufebij.Eaeft huiufmodi. 

ADi VRATIO IRENAEI* 
Adiuro te qui tranfmbis librum huncper Domimm ncflrum lefum 
chriftum^O* pergtoriofum eius dduentum^ quo ludicaturus cft uiuos 
C7* mortuos^Htconfrdspojlqudtmnfcripferts, & cmcndcs illum dd 
cxcmpl<ir,undefcripfftidiligentifitme ihtincqucq, obteftcttione qu<tm 
faioJimiUterfaias t O t tnmsfcras , utinuemfii m exempUn. LIBER PRIMVS DE 
declinatione. NOMINIS f Vrimd nominis dedimtio. Capu t I . 

NOminatiuo hxc mufa Datiuo templo 
Genitiuomufx 
Datiuomufse 
Accufatiuo mufam 
Vocatiuoomufa 
Abiatiuoamufa. 
Pluralit Nominatiuo muf^ Datiuo templis 
Gcnitiuo mufarum Accufatiuo templa Accufatiuu templum 
Vocatiuo 6 templum 
Ablatiuoatemplo. 
PIu. Nominatiuotempla 
Genitiuo templorum Datiuo mufis 
Accufatiuomufas 
Vocatiuoomufe 
Ablatiuoamufis. 
SecmcUdeclindtio* 
^[Nominati. hicdominus 
Genitiuodomini 
Daciuodomino 
Accufatiuo dominum 
Vocatiuo6domine 
Ablatiuoadomino. Vocatiuootempla 
. Ablatiuoa templis. 

Tertiddeclw<ttio* 
^Nominatiuo hicfermo 

Genitiuo fermonis 

Datiuofermoni 

Accufatiuo fermonem 

Vocatiuoofermo 

Ablatiuo a fermone* 
Pl. Nominatiuo fermones 

Genitiuofermonum Plu. Nominatiuo domini Datiuo fermonibus Genitiuo dominorum 
Datiuodominis 
Accufatiuo dominos 
Vocatiuoddomini 
Ablatiuoadorninis. Accufatiuo fermones 
Vocatiuo 6 fermone* 
Ablatiuo a fermonibus. 
^fNominat. hoctcmpus 
GeniciuotemporU ^f Nominat. hoc templum Datiuo tempori 
Genitiuo templi Accufatiuo tempus 

A 5 LIBER 
Vocatiuo6tempus 
Ablatiuo a tempore. 
Plu. Nominatiuo tepora 
Genitiuo temporum 
Datiuo temporibus 
Accufatiuo tempora PRIMVS 
Accufatiuoverua 
Vocatiuoo verua 
Ablatiuo a verubus. 
^f Quintadcclindtio. 

f Nominatiuo hicdies 
Genitiuodiei 
Datiuodiei Vocatiuo 6 tempora 

Ablatiuoa temporibus. Accufatiuodiem 

%quArtddeclimtio* Vocatiuo 6 dies 

f Nominatiuo hic fenfus Ablatiuo a die. Genitiuofenfiis 
Datiuofenfui 
Accufatiuo fenfum 
Vocatiuo 6 fenfus 
Ablatiuoafenfu. 

PIu.Nominatiuo fenfus 
Genitiuofenfuum 
Datiuofenfibus 
Accufatiuo fenfus 
Vocatiuo 6 fenfus 

i Ablatiuoafenfibus. 

% Nominatiuo hoc veru 
Genitiuo veni 
Datiuoveru 
Accufatiuoveru 

« Vocatiuo oveni 
Ablatiuoavcru. 

PIu.Nominatiuo verua 
Genitiuoveruum 
Datiuo verubus Plu.Nominatiuo dies 
Genitiuodierum 
Datiuodiebus 
Accufatiuodies 
Vocatiuo 6 dies 
Ablatiuoadiebus. 
^kdiefliudprimx & fecun* 
d% declindtionH . 

f Nto. bonus, bona, bonu 
Gto boni,boncE,boni 
Dto bono, bona-,bono 
Afto bonu,bona, bonum 
Vfto 6 bone> bona,bonfi. 
AbKa bono, bona, bono. 

Pl.Nto boni,bonx : boria 
Gto bonoru, bonaru, bo- 
Datiuobonis /norum 
Afto bonos 3 bonaSjbona 
VQ.O 6 boni r bona^ bon* 
Ablatiuoabonis DE PRONOM* DECLINATIONE. 

<f Adiettiud terti^ V<35 6 breuior & uius 

declmationis* Ablto a breuiorc vel ori« 

f Nto hic & hsc & hocPlu.NtSbreuiores & ora 
GtSprudentis (prudens Genitiuobreuiorum 
Datiuo prudenti Datiuo breuioribus 

A&5 prudente Sc prudes A<5t5 breuiores & ora 
Vocatiuo 6 prudens V&5 o breuiores & ora 

Ablto a prudete vel deti. Ablto a breuioribus. 

Pl.Nt5prudetes& dentiaf Nt5 hic acer hxc acri* 
Gtoprudetumvel detiu Gtoacris (hocacrc 
Datiuo prudentibus Datiuo acri 

A<35 prudentes & dentia A<35 acrem & acre 
V&5 6 prudetes & detia V&o 6 aceracrisacre 
Ablatiuoa prudentibus. Ablatiuo ab acri* 

f Nto hic & h«c breuis & f PIu.NtS acres & acria 
Gto breuis (hoc breue Genitiuo acrium 
Datiuo breui Datiuo acribus 

A&5 breuem & breue A<35 acres & acria 
V<35 6 breuis & breue Vdo 6 acres & acria 
Abiatiuo a breui. Ablatiuo ab acribus. 

PIu. Nto breues & breuia <§ ^omind irregulma* 
Genitiuobreuium f NtShscdomus 

Datiuo breuibus Gt5 domi vcl domus 

Accufa. breues & breuia Datiuo domui 
V<35 6 brcues & breuia Accufatiuo domum 
Ablatiuo a breuibus. Vocatiuo 6 domus 

<f Nto hic & h#c brcuior Ablatiuo a domo. 

Gt5 breuioris (& hoc uius PIu.Nominatiuo domus 
Datjuo breuiori Gt5 domoru vel domuu 

A&5 brcuiore & breuius Datiuo domibus 

A 4 LIBER PRIMVS 
A&o domos veJ domus x^r Ominatiuo ego 
Vocatiuo 6 domus Jl\ Genitiuo mei 

Ablatiuoadomibus. Datiuomi velmihi 

f PIu. Nto duo,duar,duo Accufatiuo me 
Gto, duoru,duaru,duoru Ablatiuo a me. 
Dtoduobus^abuSjobus PltnNominatiuonos 
AdoduosLduo^as^duo Gto noftrum vel noftri 
Vfto 6 duo,du£,duo Datiuo nobis 

Ablto a obus,abus,obus. Accufatiuo no* 

PJ* Nco ambo,ambf 5 ambQ AbJatiuo a nobis, 
Gto amborujbarujboru f Nominatiuo tu 
Dtoambobus^abus^obus Genitiuotui 
A&o ambos vel ambo, Datiuotibi 
ambas,ambo Accufatiuo tc 

V&o 6 ambo , amba^abo Vocatiuo 6 tu d 

Ab I. ab obus , abus,obus* Ablatiuo a te - 
f Nominatiuo hoc plus PJu. Nominatiub vos 
Genitiuo pluris Geni.veftrum vel veftri 

Datiuo pluri Datiuo vpbis 

Accufatiuo plus Accufatiuo vos 

VocatiuoopJus Vocatiuo6vo$ 

Ablatiuoapluri. Ablatiuoa vobis 

Plu*Nto plures & plura f Genitiuo fui 

Genitiuoplurium Datiuofibi 

Datiuo plurtbus Accufatiuo fe 

A&o plures &c plura Ablatiuo a fe. 

Vocat.oplures&plura PluraluGenitiuofui 

Ablatiuoapluribus. Datiuofibi 

Deprima Vronomiwdechnatione. AccufatiuQ fe 
Cdput II* Ablatiuoafe. DE PRONOM.DECLINATIONE. 

qsecunda Vfonommsdeclindtio.^lSlto ipfe,ipfa,ipfum 

f Nominat. hic,hfC,hoc Genitiuo ipfius, 
Gcnitiuohuius Datiuoipfi 

Datiuo huic A&o ipfunvpfanvpfum 

Accufat.hunc,hanc,hoc Ablat.abipfo ,ip(a,ipfo# 
Ablati.ab hoc,hac,hoc. Plu. Nto ipfi,ipfs,ipfa 

Plu. Nominat. hi,hx,hsc Gtoapfoiu,ipfatu,ipforu 
Gto horu , haru,horum, Datiuo ipfis 
Datiuo his Adlo ipfos,ipfas,ipfa 

Accufatiuohos,has,hacc Ablatiuoabipiis. 
Ablatiuoabhis. % Nominatiuois,ea,id 

f Nominat. ifte, ifta,iftud Genitiuo eius 

- Genitiuoiftius Datiuoei 

Datiuo ifti . Accufatiuo eum , eam,id 

A&o iftum , iftam , iftud Ablat. ab eo,ea,eo. 
Ablat.abifto,|fta,ifto. Plu. Nto ei,vel ij,ea:,ea 

Plu.Nominat.ifti,ift$,ifta Gto eoru ,earum,eorum 
Gtoiftoru,iftaru,iftoru Datiuoeis,veliis 
Datiuo iftis Accufatiuo eos., eas , ea 

Accufat. iftos , iftas , ifta Ablatiuo ab eis, vel iis. 
Ablatiuo ab iftis. ^ Tcrtia vronominis decimdtio. 

f Nominat. ille,illa,illud^j Nto meus,mea,meum 
Gtoiiliu$,Datiuoilli Genitiuomei,me«,mei 
Accufat. illu , illa, illud Datiuo meo , mex, meo 
Ablat.ab illo , illa, illo. Afto meu , meam,meum 

Plu,Nominat.illi,illf ,illa Vocatiuo 6 mi,mea,meu 
Gt6,illoru,iIlaru, illoru Ablat. a meo,mea,meo. 
Datiuo illis Plur.Nto mei,me£,mea 

Accufat.illos , illas , illa Gcnitiuo meoru, mearu, 
Ab Iatitfo ab illis . meorum. 

A 5 LIBER PRIMVS. 
Datiuo meis Gro noftratis 

A&o meos^meas, mea Datiuo noftratt 
V&o 6 mei,me#,mea A&o noftrate & noftras 
Ablatiuo a meis. V&o 6 noftras 

f Nto tuus,tua, tuum Ablatiuo a noftratibus- 

Vocatiuo caret. PIu.Nominatiuo noftrates 

^ Nco fuus,fua,fuum & noftratia 

Vocatiuo caret. Genitiuo noftratium 

q Nco nofter,noftra,ftrum Datiuo noftratibus 
vocatiuo 6 nofter 5 noftra A&o noftrates & atia 
noftrum. V&o 6 noftrates &atk 

qjNco vefter,.veftra > veftru Ablatiuo a noftratibus. 
Vocatiuo caret. ^ Nominatiuo hic & IiaeC 

qf q«^^ vronominv dedwdtio. & hoc veftras 

Nco hic & hfc& hbc nfas Vocatiuo caret. 

i CNOMINAPER SECVNDAM DECLI* 
ndtmcm vrcnominis dedmdtd. Ca p« 1 1 1. 

NOminatiuo vnus vna vnfLGto vnius. Dto vni« 
NtonuIIusnuIIanuIIu.Gto nullius.Dto nu.lli. 
. Nto folus foIafoIum.Genitiuo folius. Dto folu 
Nto totus tota totum.Genlciuo totius.Datiuo toti. 
Nto alius alia aliud.Genitiuo alius.Datiuo alij. 
Nto aker altera alteru.Genitiuo akerius. Dto alteru 
Nto vter vtra Yrru.Genitiub v trius.Datiuo vtru 
Kco neuter neutra rieutriuGto neucrius. Dto neutri* 
Nco vterque.Gto vtriufque«Datiuo vtiique. 

•HDE HOCNOMINE QVI5 VE L 
qui O* cmxom^ofitis^ Cap.II 1 1«. DE COMPO. A QyiS VEL QVI. 

NOminatiuo Quis vel qui , qti£,quod,veI quid 
Genitiuo cuius. Datiuo cui. 
Accufatiuo quern 5 quam,quod vel quid 
Ablatiuo a qtio,qua,qtio vel qui. 
Plurali.Nominatiuoqui,qtue,qua 
Genitiuoquorum,quarum,qtiorum 
Datitio quis vel quibus 
Accufatiuo quos,quas,qux 
Ablatiuo a quis,vel a quibus. 

£fc Compofita agtnjsyel jjW. *$£ 

Quirqiiejqu^q^quodq^veLquidq;. Geniti. ctiiufq;* 
<>uifquis,quicquid,in nto &accufatiuo tantum. 
Quifnam 3 qu«nam 3 quodnan^veIquidnani 

Genititio cuiufham* 
Quifpiam^quspiam^quodpiam vel quidpiam 

Genitiuo cuiufpiam* i 

Quifquam,quacquam,qtiodquam vel quidquam 

Genitiuo cuiufquam> 
QuifputaSjquf putasjquodputas vel quidputas 

Genitiuacuitifputas, 
Qnicunque^qu^cunque , quodcunquejVel quidcuq; 

Genitiuo cuiufcunque. 
Quidamjquxdam^quoddamjVelquiddam 
i Genitiuo cuiuldam. 
.Quilibet,qua:Iibet,quodlibet vel quidlibet 

Genitiuoxuiuflibet. 
Quiuis 5 qu£uis 3 quoduis>veIquidui$ 

Genitiuo cuiufuis. LIBER PRIMVS 
Aliquis^liqua^aliquod , vcl aliquid* , 

Geniciuoalicuius« 
Ecquis ? ecqua,jecquod,veI ecquid 

Geniciuoeccuius* 

Nequisjnequa^nequod^vel nequid 
Geniciuonecuius* 

Nunquis,nunqua,nunquod,veInunquid 
Geniciuo nuncuius. 

Si quis,fi qua,fi quod,vel fi quid. Geniciuo ficuius. 

Vnufquiiq^vnaqusq;, vnuquodqj vel vnumquidq: 

Gcnniuovntufcuiufque* 

DE CONIVGATIONE VERBI SVM. 
^fdeeiuscompofitis. Cap. J^. 

Vm , es , fui, hoc verbum idco prxpofui- 
mus aliis verbis rcgularibus,quia necelfa 
rium fuicad circuloquia verborum pafsi 
uorurn , auc pa fsiuam vocem habencium 
declinada Jn Imperaciuo es,vclfis,pofui- 
mus 5 quanquam alias diximus,fis non efle huiufmbdi 
vocis,fed es,cancum* Nam fi habec fic,& fimus,& fice, 
& finc 3 curnon habeac&fis? Eccixm Vergiliusdicat 
n Atneid. Sis bonus/ fcelixq; cuis:cur magis fit optact 
ui fis,quam deprecaciui,hoc cit,imperaciui modi, Sed 
quod dc fice dixi,apud anciquiorescancii fuic,vc apud 
Plautum in Curgulione : Sire mihi volences propicij. 
Ec in eode : Sicc caufa mea Lyd* barbari. Suftulimus 
vcro quod ali) perperam pofuerucefiendo^ffendum, 
quxgerundianufquamapud Lacinos rcperiri verifsi 
DE CONIVGATIONIBVS 
me fcripfit Valla.Ens vero , etfi Latinedici non pofle 
Sencca in quadam epiftola afleuerac , pofuimus tame 
illud,quiaPrifcianusaitapud antiquos fui(Te,& ab 
co compofita Abfens & Pr^fens adhuc extant & Phi- 
lofophinecefsitate coa&ivtutur eo adexprimeduni 
quod ex Grarco interpretatur, on^vfajOn^pro hic ens , 
harcens^hocens. Futuruquoc^abalio verbofumptu 
eft quod in vfu no extat, hoc eft Fuo,is: a quo etia mu 
tuati fumus prsetericum & tempora quc ab eo forman 
tur.Fore quoqj ab eo quod eft Forem fumptu eft : pro 
eo quod futurum eft:circumloquium videlicet futu- 
ri infiniti ui modi.Compofira vero ab hoc verbo ratio 
nemfimplicesfequuntur,nifiquodPoflumapos>& 
fum,aliquado recipic t,mediam:vt potes,poteft,pote 
ftis,potera.In Imperatiuo potefte,poteftote« In prarte- 
rito & teporibus ab eo formatis ; f.muta tur in tc: vt po 
tui.In fu turo quoqj indicatiui r.interponitur: vt pote 
ro«Et in Participio prafentis teporis : vt potens, quod 
magisnomenefle videtur.Inucnirnusquoq; Pofleti r 
propoflec. QuadrigariusapudMarcellum:Cumnon 
pofleturdifcerni vtrius putareturvi&oiia.Poteratur 
pro poterat Cc!insdixitapudeundem:$ine periculo 
beliugeripoteratur«Virg.quoqjiib.S.Iiquid6uepotc 
ftur eledlro dixir.Profum quoqj a Pro ccpofitUjteque- 
tc vbcali,d,recipit.Sum cu pracpofitionibus fiequeter 
c6ponitur 3 his fcilicctjad^ab^dejin^nter 3 objpra^^pro, 
fuper.vtadfumjabsiijdefum, insii 5 inter{um,cbsu pro- 
fum,prxfum 3 fuperfum. Sed quemadmoou Pofsu acci 
pit t>pro f:ita Profum euphomac deieruines accipit d } 
quadofcquiturvocalis;vtprodeii ; prcd!eio ; prodelTe< LIBER PRIMVS 

DE CONIVGATIONE VERBORVM, K^ - s^ 1 -? " -Tt Nconitiffationc verboruexplicada 3 vifum ^»yU(?J fc£S ^f |i eftqugdamtemporaadiiccre^du&iqjfurnus 

U K^t ac ^ *^ faciendmn, tum anciquorum autorica 

'i te,tum ratione^tumetiam necefskate.Adie- 7* cim tis inq itia m,ih Indicatiuo alteru futurunij -in voce 
firntle futuro fubiun&iui Imperatiuoin vtroqjtempo 
rcadiecimus voces^alterasdmiicsfuturoOptatiui^ai 
terasiimilesPrxtcritoautFuturofubiundiui.Optati 
uo pr«trerea adiec imus duo tepora:Infinitiuo futurum 
proprium^vltra ilIaduocircumloquia,quxvuIgoha 
be.tur. Qubd fi quisdixerit fruftra hxc tcmpora fuifle 
adieS'a 3 cum ad aliorum modortim tepora reduci pof- 
funtjfruftra igitur futurum opratiuiponimus^quia fi- 
mileeft invoceprxfentifubiuftiui paribus perfonis. 
Non igitur pervocesdiftinguuntur temporaatqjmo 
di verboru.fedrationefignificarionis,quemadmodti 
in diftionibus per cafus deolinaris. Cafus enim & nu 
meri non vocibus^fcdfignificationibusdiftinguutur: 
alioquinominatiuus &vocatiuus iide efient cafus, 
quia plerunq; fimiliter definut:ablatitius & feptimus 
cafus vtriufq$numeri:datiuusquoq;&abIatiutisplu 
ralcs a quia femper eodem modo terminantur. Quod fi 
multo comodius eft verborum qualitates cu fuis tem 
poribus diftinfte poni(etiam fi aliquod interim addi- 
fcentibus difpendiu fuerit) quam omnia mil cere atq; 
inculcare (id quod loannes Paftrana fecit cofundedo 
modoscum temporibus) confulamusboni^atq; patia 
niui hanc tautulam moram ? qu# fit nobis poftea ma- DE CONIVGATTONIBVS 
gnam alJatura vtilitatem,Adiecimus(inquam in Incti 
catiuo) tempus futurum quod perfe&u dicimus 3 quo- 
niam alceru quod eft in viu frequetiori , imperfettum 
dici oportet.Nam qui dicit 3 ego amabo vxorem,nihil 
aliud defignat , quarn futurum efie tepus in quo vxo- 
rem amare inchoabit ,quemadrnodum qui dicit amo 
& amabam.Qm vero dicit amauero>non minus impo 
llturum fe efife fine vxoris amandx fignincat , quam is 
qui dicit,ego amaui 5 & ego amaucranru Et ne pro Jibi 
dine noftra hoc dixifle videamur 3 attulimus M* Varro 
nis verba ex fecudo de Analogia lib* Qfiaeda (inquit) 
funt tempore imperfc£ta,vt difco difcebam: quxdam 
veroperfedlajVtdidici^didiceram^didicero.Videsin- 
tertempora vocesque Indicatiuia Varronepofitum. 
DidiceroinFuturoperfe<fto,quod eft fimile Futuro 
fiibiunftiui modi: Quare fi quis dixerit>cum didiccro 
Bucolica VergilijjCeifabo a labore, Subiun&iuus eft: 
Quod fi dixeritjntra dece dies didicero Eucolica Vct 
giiijjndicauuusefh Etquemadmodumaliubidixi- 
mus plufquamperfe&u Indicatiui modi poni pro pne 
terito perfedOjli non ad aliud pr^teritumreferatur.id 
nuc dicimus de futuro perfe&o ? vt eius manifeftam fi 
gnificatione appareat indigere altero fururo ad quod 
referatut:vt Cicero in Epiiiol,ad Appium:Et fic ciim 
tu in prouinciam veneris^ego annuu munus confece- 
ro,ideft.a me confcftu erit.imperatiui quoqj modi fe- 
cundis perfonis prxfentis tepoiis vtriulq; numeri vo- 
cesFuturiOptatiuiearundeperfonarun» fimiles adie 
cimus^vt Ama vcl arnes,amare vel amctis. Terent. iii 
HeauttSoiicicudincm ifta $use te excruciat ? omitcas, LIBER PRIMVS 
quodtantumfignificatquantumomitteJ-fora.2*Car* 
Per mcos fincs Sc aprica rura lenis inccdas , abeafque 
paruusarquusalumnis*quod valetjincede^&abi.lam 
cum negatiue prohibendo freques eft bic dicendi mo 
dus:vt Ne neges , ne dicas, ne facias : pro ne nega > ne 
fac,nedic.Na j:>hibiciuusmodusadimperatiuurefer- 
tttr, quo prohibere quodammodo eft imperare^Sed & 
alias fignificationes hic modus habet.Eft enim & pre 
catiuus. Vergi , Parce pip generi,& propius res afpice 
noftras. Eft & Exortaciuus:vt O iuuenes teftis fucce- 
dite noftris.Eft & concefsiuus:vt I,fequere Italia ven 
tis,pete regna per vndas.Et eft execratiuus,vt Iuuena 
lisJte quibus grata eit pifta lupa barbara mitraJn fu- 
turo vero imperatiui curoesvoces prxteriti perfe&i 
fiue futuri fubiu&iui (prstcrqua prim; perfonx fingu 
laris)addiderimus .res ipfa nosadmonuit:navoces ill^ 
per modu imperadi frequenter reperiuntur.Cicero in 
fecudodeOra.Tu quemadmoduhisfati$facias,vide- 
risJuuenal.Gr^ciiIuseluriensinccelum(iuflreris)ibir. 
Pcrfius:Dixeris h#c inter vaticofos ceneuriones* Et il 
lud eiufde : Verterit hunc dominus , memeto turbinis 
exit Marcus Dama« nec eft necefle fuppleri coniudtio 
nem,vtadmodu iVoiunftiuumhuiufmodicoftru&io 
nes referatur. lam vero illa ex Euange!io:Tu videris, 
&vosvidericis ) facisiiquecadhtiiuimodi tepusperti 
nerctquanqua apud Gr#cos loca illa futuri funt Indi- 
catiui. Cum parcicuJa negatiua frequencius ha:c con 
ilru&io reperitur. Vergi.^Aincid. Hic cibi nequa mo- 
rx fuerint difpendia tanti. Horat. in epift. Mancipiis 
locuples egecgris Cappadocum reXjNe fucris hic tu. DE CONIVGATIONIRVS. 
Plautus in Epidico: Vbi voles pater efle, ibi efto: Vbi 
no!is,ne fueris patenQuar voces non magis fubiuntti 
ui funt 3 quam ill# quas futuro perfefto indieatiui tri- 
buimusjcum non vocis fed fignificationum diuerfitas 
faciatdiftindtosmodos.Optatiuimodi pmeritu im- 
perfeftum extricauimus a pr^fenti,propterea quod in 
fermone Hifpano vtsumque tempus fub eadem vocc 
diuerfoshabetfenfus.Tempusprsteritumperfe&um 
fubiun&iui prseterito adiecimus fimile:du&i tum Dio 
medis autoritate, tum etiam, ratione fignificationis/ 
qli# in vfu Frequeter reperitur. Vergilius fexto Alnei- 
dos:Hac Troiana: tenus fuerit fortuna fecuta. Et Lu- 
canus ift fecwdo:Sed conditor af cis Finxerit ifta Ta- 
ges. Cice. in lib. de Fato : Pofidonius , pace magifb i 
dixerim>quardam comminifci videtur.Quaquam hic 
dicendi modus magis videatur futuri temporis huius 
modi quam prartcriti.Eft quoquc figura Joqueridi cu 
officium praetermifium fuifle a nobis aut ab alijs con- 
querimur,qu$ locutio ad hunc modum referri poteft, 
qualiseft illaapudTeren. in And.Hem pradiceres: 
Idem in Heau.Fortafle iniquior erat:pateretur. Idem 
in PhormiSumeret vel fcenore. Vergi. ^. Aineid. Fa- 
cesincaftratuliflem jlmplefiemque focos flammis, 
natumq; patremqj.Cum genere extinxem,memet fu- 
per ipfa dedifiem. Idem in eodem : Eadem me ad fata 
vocaffes.Idem;Ambasferrodoloratque eadem hora 
tnliffet.Subiundliuus cum ab eo dicatur , quod a liud 
verbum fibi adiungi defideret,idque nifi per coniun- 
ftionem fieri non pofsit, nonomnes coniundliones 
omnibus temporibus coueniunt,fed qu^dam quibuf- 

B LIBER PRIMVS^ 

dam.Sed ideo hcec coniun&io cum in verbo fubiu£i- 

uo pra:poniai!\quia plarrifq; huiufmodi teporibus ap 

tari poteft Jllud tame aduertendum,fubiuftfl:iui tem- 

pora non efle fatis explicata. Nam & pr&fens magis fi 

gnificat futurum auc inftans , qu&m tepus prgfens:vt 

ii dixerisjvenio vt legajego vt intelliga. Pi£teritum 

quoq; itnperfe&um nonnunqua in tempore praefenti 

rem fieri fignificat.vt Vergih 6. /Bneid. Si nunc foret 

illa iuueta «tdem in Bucb* Nec tuus hic Mteris,nec vi 

% ueret ipfe MenaJcas.Futurum quoq; tempus aliquait 

do fignificat,vt Verg.Tyrias olim qux verteret arces«. 

Idem,Qui mare,qui terras omni ditione tenerent«Pr# 

teritum quoq; perfeftum pl;runq; fenCum habet futu 

rLvt Tere.in And.Si inde te exemerim 5 ego pro te mo 

lam.Idem in eode:Certe fi refciuerim.Atqj in vfu fre- 

queti eft:vt.ac dixerjm , cu aliquid improprie aut bar 

bare loquimur. Quare non fine caufa Gellius in ambi 

guoreliquit,an eiuftnodi voces prarteriti,anfuturi 

fubiun&iuiefient. Eft &alia fubiun&iui (ignificatio 

per modum concedendi , qvx quidem verbi qu&litas 

abaliismodis diftiiiguendafuit^vteifent modifex. 

Cicero in Acade.Sed fuerint iila vetera > fi*vultis illa 

cognita.Idem in.t.defin. Sedefto fecerit 3 !lita vis.' 

Verg.^.ALneid. Verumancepspugnxfueratfortuna, 

fuiffer.In futuro quoq; reperitur hic modus.vtCicero 

in Acad.AgereftiteroPcripateticiSjfuftinueroEpicu 

reos.EtperalterufuturufimiIepraterito.Verg.2*Ge- 

org.Haud olios prima crefcentis origine mundi. Illu- 

xifle dies, aliumve habuifle tenore Crediderim. Idem 

in eodem*Non ego te menfis,&: diis accepta fecundis 

Tranfierim Rhodia» DE CONIVGATIONIBVS. 

£§t T>E CONIVG^iTIONIBVS 

imguldnsbmus ucrbi Sum, 

SVm , Es , Fui 5 efle , Ens , Futurus. 
flndicatiuomodo. Enlamanera dedemoftrar. 
Tempore pnefenti. En el tiempo prefente. 
Sum Yofoy " 

cs tu cres 

eft. aquel es. 

Plurali.Sumus Nofotro*s fomos 

cftis i • • vofotrosfoys 

fuht. aquellosfon* 

Prxreritaimpfetto. En el tiepo paflado y no cuplido. 
Eram Yoera 

eras tueras 

erat. aquel era* 

Plurali.Eramus Noibtros erairfos 

eratis yofbtros erades 

erant. * aquelloseran. 

Praterito perfe&o. En el tiepo paflado ya curnplido. 
Fui Yo fuy,he,y oue fido 

fuifti tu furfte ;> has,y ouiftefido 

fuit. aquel fue, ha,y ouo fido* 

Plurali. fuimus , Nofotros fuimos, auemos^youi* 
mosfido. ♦ 

fuiftis, vofotros fuiftes , aueys 5 y ouiftes fido# 

fuerunt vel fuere. aql Jos fueror^ha^y ouiero fido. 
Prsterko plufquam pei fefto, En el tiempo paflado y 
masquecumplido, 

B l I Fueram, 

Fueras, 

Fuerat, 
Plurali,Fueramus, 

Fueratis, 

Fuerant, 
f Futuro imperfc&o. 

Ero, 
Eris, 
Erit, 
Plurali 3 Erimus, 
Eritis, 
Erunt, 

fFuturopefrfs&o, 

Fuero, 

Fueris, ' 

Fuerit, 
Plurali, Fuerimus, 

Fiieritis, 
* Fuerint, 
^f Imperatiuomodo. 
Temporepradcnti 

Es velfis, 

Sit, % 

PJurali 3 Simus, 

Eftevelfitis, * 

Sint, % Futuro. LIEBR PRIMVS 

Yoauiafido 

Tuauiasfido, 

Aquelauiafido, 
Nolotros auiariiosfido, 

Vofotros auiades fido, 

Aquellosauian fido, 
f Enel tiempo que efta por 
venir no cuplido. 

Yo fere, 

Tuferas, 

Aquel fera, 
-Nofotros feremos, < 

Vofotros fereys, 

Aquellosfiyan. 
f Enel tiempo que efta por 
venirya cumplido. 

Yoaufefido, 

Tuaurasfido, 

Aquel aura fido, 
Nofotrosauremos fido, 

Vofotrosaureys (ido , 

Aquellos auran fido. 
f Enla mariera de manclar. 

Enel tiempo prefente* 
" Sctu luego, 

Seaaquelluego, 
Seamos nofotros luego, 

Sed vototroslucgo,' 

Sean aquellos luego. cjjEnel tiempo que eftapar venir. DE CONIVGATIONIBVS. 
Efto vel fueris, Se tu defpues, 

Efto vel fuerit Seaaquel defpues, 

Plurali,Fuerimus, Seamos nofotro^ defpues. 

Eftote vel fueritis, Sed vofotros defpues, 

Sunto vel fuerint. ' Sean aquellos dcfpues. 

f Optatiuo modo.En la manera de deflear. 

f Tempore prxfenti. f Enel tiempo prefente. 
Vtinam eflem, O fi yo fuefle, 

Efles, Tu fuefles, 

Effet, * Aquel fuefie, 

Alura. Vtinam eflemus, * O fi nofotros fueflemos, 
Efletis, Vofotros fuefledes, 

Eflent, Aquellosfueflen. 

f Prxteritoimperfefto. f En el ti^mpo paflado y 

nocumplido. 
Vtinam eflem, . O fi yo fuera, 

Efles, Tu fueras 

Eflet, Aquelfuera, 

Plura. Vtinam dflemus, O fi nofotros fueramos, Efletis, 


Vofotros fuerades. 


Eflent. 


Aquellos fueran. 


f Prxtcritoperfe&o. 


f Eneltiempo pafladoya 
cumplido. 


Vtinamfuerim, 


Ofiyoayafido, 


Fueris, 


Tuayasfido, 


Fuerit, 


Aquelayafido, Plurali.Vtinafuerimus. O fi nofotros ayamoi 

fido. 
Fuericis, Vofotros ayays fido, 

Fuerint. Aqu^IIos ayan fido. 

B l LIBER SECVNDVS 
Praeteritoplufquamperfe&o. Eneltiempopafladqy 
inasquecumplido* 

Vtinamfuiflenu Qfiyoouie*ayouieflefido f 

Fuifles tu ouieras y oiuefles fido* 

Fuiflet, aquel6uiera youieflefido. 

Plurali. Vtinam fuiflemus.O ii nos ouieramos y ouief 
femps fido* 
Fuifletis vonotrosofneradesjyouiefledesiidot 

Fuiflent* aqueilos ouieran, y ouieflen fido. 
Futuro, Eneltiempoque^eflfcporvenirt # 

Vtinamfim. Oxalayofea ^ 

Sis tufeas 

Sir* aquelfea. 

Plurali^Ytinamfimus, Oxalaiiofotrosfeamos* 
Sitis vofotros feays 

Sint. aquellosfean, 

f Subiun&iuo modo* En la manera de ayuntar» 
Tempore pr^fentu Enel tiempo prefente» 
Cuoj iGm Como yo fea 

Sis tufeas 

Sit* aquelfea. 

Pluraii.Curnfimus Como nofbtrqs feamos 
Sitis - vofotros fcays 

Sint. aquellosfean* 

Pmerjto imperfe&o. >Enel tiempo pafladq,yno 

cumplido. 
CurneiTem Comoyofuera,feriayfueflfe 

Effes tu fueras,ferias,y fuefles. 

Eifet* aquel fuera,feria,y,fuelTe* 

FluraUfCiyii eflemu^t £Q*no nos fuewmos^fcriamos, 
t DE CONIVGATIONIBVS. 

yfuefletnos* ^ , 

Efletis, Vofotros fuerades,feriades,y fuefledes. 
Eflent. Aquellosfueran,ferian,yfuefien. 
Pr^terito pcrfcfto. En el tiepo paflado ya cumplido. 
Cum fuerim Como yo ay a fido* 

Fueris tuayasfido 

Fuerit. aquel aya fido < 

Plurali.Cumfuerimus. Comonofotrpsayamosfido 
Fuericis vofotros ayays fido 

Fuerint. aquellos ayan fido. 

Pmerito plufquam perfedo. En el tiempo paflado,y 
masquecumplido. 
Curn fuiflem. * i Como yo ouiera,y ouiefle fido. 
Fuifles- tu ouieras y ouieffes fido. 

Fuiflct. aquel puiera y ouiefie fido. 

Plurali.Cum fuiflemus. Como nofotros ouieramos : y 
ouieflemosfido. 
Fuifletis, Vofotios ouieradesyouieffedesfido. 
Fuiffent. Aquellosouieran,y ouiefienfido. 
Futuro. Enei tiempo que efta por venir. 

Cum fuero, Como yo fere,fuere 3 y axirc fido. 
Fueris, Tu feras,fuercs,y auras fido. 

Fuerit. Aquel fera/ucrej aura fido* 

Plurali.Ciim fuerimuSjComonos feremos,fueremos, 
yauremosfido. 
Fueritis, , Vofotros fereys,fueredes,y aurey s fido 
Fuerint. Aquellosferanjfuerenjauranfido. 
f Infinitiuo modo. En la indeterminada manera, 
Temporepr^fenti. En el tiernpo.prefente. 

EflTe Ser. 

B 4 UBERPRIMV5 
f Pmerito. f Enel tiempo cumplido* 

Fuifle, Auerfido. 

f Futuro. f Enel tiempo que cfta por venhv 

Fore vel futuru efle. Auer de fer. 

fPRIMA CONIVGATIO VERBO 
A rum AfHuorum. Caput. V* 

jA M O , Amas, Amaili, Amare, Amandi, Amando, 
Amandum, Amatuni, Amatu, Amans, Amaturus, 
Amor,Amaris,Amatu^Amandus. 

ACTIVA VOCE, Enlavozaaiua. 
f Indicatiuo modo. f Enla manera de demoftrar 
Temporeprafenti. Enelriempoprefente. 
Amo, Yoanio, 

Amas, Tu amas, 

Amat, Aquelama, 

PJurali,Amamus Nofotrosamamos, 

Amatis, • Vofotrosamays, 

Amant, Aquellosaman, 

f Pr^terito imperfefto.f En el tiempo paflado, y no 

cumpiido* 
Amabam, Yoamaua, 

Amabas, Tuamauas, 

Amabat, Aquelamaua, 

Plurali, Amabamus, NofQtrosamauamos, 
Amabatis, Vofotros amauades, 

Arnabant, Aquellosamauan, 

f Prseterito perfe&o* f Enel tiempo paflado ya 

cumplido. 
Amaui, " Yo ame,he y oue amado^ DE CONIVG A TIONIBVS. 
Amauifti, Tu amafte,has youifteflmado, 

Amauit. Aquel amo ^ ha y ouo amado» 

Plurali, Amauimus* Nos amamos , auemos, y oui- 

mosamado. 
Amauiftis. Vofotros amaftes,aueys,y ouiftes a- 
mado. 
Amaueruntvelatnauere. Aquellos amaron, han y 

ouieron amado* 
f Pra:teritoplufquaperfe<fto. q En el tiepo paflado y 

masquecumplido* 
Auaueram, Yoauiaamado, 

Amaueras, Tu auias^amado, 

Amauerat. Aquel auia amado, 

PIura.Amaueramus. Nofotrosauiamosamado 
Amaueratis. Vofotros auiades amado, 

Amauerantj ' Aquellosauianamado, 

f Futuroimperfetto, f Enel tiepoque efta por ve- 

nir,ynocumplido. 
Amabo, Yoamare, 

Amabis, Tu amaras, 

Amabir, Aquelamara, 

Plura. Amabimus. Nofbcros amaremos, 
Amabitis, Vofotros amareys, 

Amabunt* Aquellosamaran. 

f Futuro perfe&o. f Enel tiempo que efta porvc 

nir,ycumplido. 
Amauero, Yo a#e amado, 

Amaueris, Tu auras amado, 

Amauerit, Aquelauraamado. 

Plura.Amauerimus, ■ Nofotros auremos amado, LIBER 

Amaueritis 

Amauerinr. 
fljlmperatiuo modo. 

Tempore|>ra:fenti. 

Amavelames 

Amet 
Plurali,Amemus, 

Amate vel ametis 

Ament. PRIMVS 

Vofotros attreys amado„ 
Aquellos auran amado. 
En la manera de mandar* 
En el tiempo prefente. * 
Amatuluego 
Ameaquelluego. 
. Amemos nofotros luego 
arxjad voforros luego 
amen aquellos luego. 
Futuro. Enel tiempo que efta por veiiir. 

Amaco vel amaueris. Ama o*amaras ttrdefpu.es 
Amato vel amauerit. Mne o amara aql ^Cpues* 
Plurali. Amauerimus^Amemos^o amaremos iiQfotros 
defpues. 
Amatote vel amaueritis. ' ' Amad,o amareys vofotros 

defpues. 
Amanto vel amauerint. AmenjO amaran aqueJlos 
defpues. f Optatiuomodo. 
Temporepr^fenti. 
Vtinam amarem 
amares 
amaret. En la manera de deffear. 
Enel tiempo prefente, 
O fi yo amafife 
tliamalTes 
aquelamaflfe. PluraluVtinaamaremuSf O finofotrosamaflemos. amaretis 
amarent. 
Prgterito imperfe&o^ 
curnpiido. 
Vtinamamarem, 
Amares vofotros amaiFedes 

aquellosamafsen. 

En el tiempo paftaday no 

Ofiyoamara 
tyarnaras. DE CONiyGATlONIBVS. 
Amaret* aquel amara. 

Plurali.Vtinamamaremus. Ofi nofocrosamaramos 
amaretis vofotros amarades 

amarent. aquellos amaran. 

Pr#terito perfe£to*En el tiempo pafsado ya cuplido, 
Vtinam amaueriiru O ii yo aya amado. 

amaueris tu ayas amado 

amauerir. aquel aura amado. 

Plurali.Vtinaamauerimus. O finofotrosayarnasa- 
mado. 
amaueritis vofotros ayays amado 

amauerint. aqueilos ayan amado. 

Praterito plufquam perfe£to»En el tiempo pafsado y 

masquecuinprido. 

Vtinamamauifse, Qfiyoouiera y ouiefseamado # 

amauiflcs tu oui<s-ras y ouiefles amado 

amauiflet. aq I oaiera y ouiefle amado. 

Plurali. Vtinam amauifTemus. Ofinosouieramosy 
^ouieflemos amado* 
amauiflecis vofotros ouierades, y ouief 

fedesamado* 
amauiflent. aquellos ouiera youicflen 

* amado s 

Futuro. Enel tiempo que efta por venir# 

Vtiriam amem, oxala yo ame 

ames tuames 

»■ arnet. aquelame. 

PluraIi.Vtinamamemvis,Oxala nofotros amcmos. 
ametis vofotros ameys 

ament. 'acjueHos amen. LIBER PRIMVS 

^Subiun&iuo modo. f En lamaneta dc ayuntar* 
Temporeprafenti.Cumamem. Comoyoame. 
Ames, i Tuames, 

Amet, Aquelame. 

Plurali.Cum amemus. Como nofotros amemos. 
Ametis, Vofotrosameys« 

Ament. Aquellos amen. 

<| Praeterito imperfe&o. f Eneltiempo paflado,y no 

cumplido. 
Cum amarem. Como yo amara^amaria y amaffe. 
amares. Tu amaras, amarias, y amaffes, 

amaret. . Aquelamara^amariayamafTe, 

PluraliXum amaremus. Como nos amaramos 5 a- 

marjamos,y amaflemos. 
Amaretis. Vos amarades, amariades , y amafledes, 
Amarent. Aquellos amaran , amarian , y amaflen. 

fPraeterito perfe&o.Enel tiempo paffado ya cuplido* 
Cum amauerim. Como yo aya amado 

Amaueris, Tuayasamadp. 

. Amauerit, Aquelayaamado, 

Plurali. Cumamauerimus. Como nofotros aya- 

mosamado. 
Amauetitis, Vofotros ^yays araadfi, 

Amauerint, Aquellosayanamado, 

^Praeterico plufquam perfefto» Enel tiempo paffado, 

y rnasquecuplido. 
Cum amauiffem. Como.yo ouiera,y ouiefle amado* 
AmauiiTes. Tu ouieras>y ouiefles amado. 

AmaUi(Ter t aquelouiera,youieffeamado. 

PluraluCum amaui(TdmW« Como nofotros ouiera- DE CONIVGATIONIBVS. 

mos,y ouieflemos amado. 
amauifsetis. Vofotros ouierades, y ouiefsedes 

atmdo. 
amauifsent* Aquellos ouieran , y ouiefsen ama4o. 
^Futuro. En cl tiempqque efta por venir* 

Cum amauero, Como yd amare-, ouiere , y aure a- 

mada. 

amaueris* Tuamares,ouieres,yaura$amado. 

amauerit. aquel amare,ouiere, y aura amado. 

Plurali. CumamJherimus. Como nofotrosama- 

remos, ouieremos,y auremos amado* 

amaueritis* Vosamaredes^ouicredes^yaureys a- 

mado. 
amauerint. *aquellos amare,ouieren,y aura amado. 
f Infinitiuo modo. En la indererminada manera. 
Tempore prafenti. Enel tiempo prefentc. 
amare. amar, 

<f Praeterko Enel tiempo pafsado. 

amauifse, auei;amado, 

f Futuro. Enel tiempo que efta por venir. 
amaturum, vel ^maturum efse,Yel amatum ire. 

Auer,o efperar de amar. 
f Gerundia fiibftantiua. Los.Gerundios fubftanti- 

uosfon. . 
amandi, Deamar, 

amando, En amado y fiendo amado. 

amandum* amaryferamado. 

f Supina verba, Los verbos Supinos fon. 

amatum, amar, 

amatu, Deferamado. LIBER PRIMVS 
f Participia vocis a&iuac. Los participios de Ia Voz 

a&iuafon. 
Prefentis, I Losparticipios del prefente. 

amans, elquearna. 

Futuri. Losparticipiosdeltiempovenidero. 

amatinus 5 amatura,amaturum. EI que ha o efpera 
deamar. 
Verbo imperfonali. Enel verbo fin perfonas. 
^Jndicatiuo modo« Enla manera de demoftrar, 
Temporeprxfenti. Eneltilmpoprefente* 
amatur. Todosamen. 

Prarterito imperf. En el tiempo paffado y no cuplido. 

amabatur Todosamauan. 

Prxterito perfefto. En el tiempo paffadb ya cuplido. 
amatum eft vel ftut. Todos amaro , han y ouieron 
amado. 
Pneterito plufquam perfe&o. En el tiempo paffado y 
inas que cumplido. 
amatuerat^velftierat. Todqsauiananiado. 
Futuro imperfe&o. En el tiepo venidero no cuplido. 

amabitur. . Todosamaran* 

Ftituro perfe&o.Enel tiempo venidero ya cumplido. 

amatumerit. , Todosauranamado. 

tjlmperatiup modo. Enla manera de mandar. 
Tempore praefenti, En el tiempo prefente. 
ametur. Todosamen luego.. 

Futuro. Eneltiernpoqeliapor venifc 

amator,vel amatu fit. Todos amen defpues. 
erOptatiuomodo. Enlamaneradedeffear* 
Tempore prstenti* Eneltiempoprefence» D^ CONIVGATIONIBVS. 
Vtinam amaretur. O fi todos amaflcn. 
Pmeritoimperfeflo* Enel tiempo pafiado , y no 
cumplido. . 
Vtinam amaretur. O fi todos amaran* 
Praterito perfe&o'. En el tiepo pafladoya cumplido* 
vtina amatum fit vel fuerit.O fi todosayan amado- 
Praterito plufquam perfe&o.En el tiempo pafsado y 
masquecumplido. 
Vtinam amatum eflet vel fuifset.O fi todos ouieran 
youiefsenamado. 
Futuro. Enel tiempo q efta por venir* 

Vthiam ametur Oxala todosamen. 

f Subiun&iuo modo. En la manera de ayuntar* 
- Tempore prafenti. Eneltiempopreiente 

Cum ametur« Como todos arnen. 

Practeritoimperf. Eneltiepo pafsado y nocuplido. 
Cum amaretur,Como todos amaran, amarian,y a- 
mafsen. 
Praterito perfefto. En el tiempo pafsado ya cuplido . 
Cum amatu fit vel fuerit. Como todos ayan amado. 
Praterito plufquam perfe&o. Enel tiempo pafsado y 
masquecumplido. 
Cum amatum efset vel fuifset.Como todos ouieran 
y ouiefsen amado. 
Futuro Enel tiempo venidero. 

Cumamatum fitveifuerit. Como todos amaren, 
ouieren,y auran amado. 
flnfiniriuoVnodo. • Enlaindeterminada manera* 
Temporepr#fenti. En el tiempo prefentc- 
amarit Todosamar** LIBER PRIMVS 
^r Praeterito, ^Eneiticmpopafsaclo* 

amatum efsc vel fuifse, Todos auer amado, 
f|Futuro. Eneltiempovehidero. 

amandum,vel amandum efse,vel amatum iri* 
Tbdo$auer,oefperardeamar. 
PASSIVA VOCE. 
^lndicanuomodo. Enlamaneradedemoftrar. 
Tempore pnefcnci Enel tiempo prefente. j 
amor, Yofoyamado, 

amaris vel amare, Tu eres amado, 
.imatur, aquel es amado, 

II iralt.Arnamur, Nof<*trosfomosamados* 
amamini, Vofotros foysamados, 

aimntur. aquellosfonamados.^ 

^Pracer.imperfec. Eneltiepopafsadoy nocuplido, 
amabar, Yo era amado, 

ambaris vel amabare, Tu eras amado, 
amabatur, aqueleraamado. 

Plurali amabamur, Nofotroseramosamados, 
amabaminu Vofotroseradesamados, 

amabantur. aquelloseranamados. 

^Pmerit.imperfea, Eneltiepopafsadoyacuplido. 
amatusjamatajamatujfumvelfui. Yofui,heyoue 

fidoamado. 
amatus,amata,amatum,es vel fuifti ♦ Tu fuifte , has 

youiftefidoamado, 
amatus,amata,amatum ; eft vel fuit, Aquel fue,ha y 

bucrfidoamado. 

Plurali.amati 5 amatf ^amata^fimus vel fwimus. Nof- 

otros fuinios , hemos,y ouimos fido amados, DE CONIVGATTONIBV& 
ama ti, amat# , a mata eftis vel fuiftis. Vofotros fuy- 

ftes 5 aueys,y ouiftes fido amados, 
amati,amata: 3 amata funt, fuerut vel fuere,aquelIos 
fueron,han y ouieron fido amados. 
Prsterito plufquam peifedio* En el tiempo paflado y 
masquecumplido, 
amatus,ta ; tum,eravclfuera, Yo auia fido amado, 
amatus,ta,tu,etas vel fueras, Tu auiasfido amado, 
amatus,ta,tu,eratveIfuerat 5 AqJauia fido amado, 
Plurali , amati ,amatae: , amata, eramus vel fueramus, 
Nofotrosaiuamosfidoamados. 
amati,amat#,amata,eratis,vel fueratis , Vofotros a- 

uiades fido amados, 
amati^amatarjamatajerantvelfu-iantjAquellosa- 
uianfidoamados. 
Futuroimgerfefto.Eneltiepovenidero nocuplido* 
amabor, Yo fere amado, 

amaberis velamabere.Tu feras amado, 
amabitur, Aquel fera amado, 

Plurali,amabimur, Nofotrosferemosamados, 
amabimini, Vofotros fereys amados, 

amabuntur, Aquellosferanamados* 

Futuro perfe&o.Enel tiempo venidero,ya cumplido. 
amatus,amata,amatum,ero, Yo aure fido amado, 
amatusjamatajamatumerisjTuatirasfidoamado, 
amatus,amata,amatum erit,Aql aura fidoamado. 
Plurali.amati,amatar,amata,erimus,Nofotros aure- 
mosfidoamados. 
amati ,amat# , amata , eritis, Vofotros aureys fidp 
amados, 

G LIBER PRIMVS 

amati,mat£ 3 mata 3 erut: Aqllosauran fidoamados. 
^fmperatiuo modo, En!a fnanera de mandar^ 

TemporepraTenti* Eneltiernpoprefente. 

amare vel amareris. Se tu amado luego, 

ametur, Sea aquei amado iuego, 

Plura* amemur, Seamos nofocros amados luego, 

amamini J*eminL Sed vofotros amados luego* 

amentur, Sean aqueliosamados luego* 

q Futuro» Enel ciempo que efia por venir^ 

amator vel amatus fis, Sea tu amado defpues;. 

amator,vel amatus fic, Sea aquel amado defpues* 
Plurali,amernur,vel amati fimus. Seamos nofotros 

amadosdefpues, 

amaminor,vel amati fitis^ Sed vofotros amados 

deipues, 

amamor.Lamatifint, Seanaqllosamadosdefpues» 
q Optatiuomodo* En la manera de deffear, 
Tempore prsefenti, Enel tiempo prefente, 

Vcinam amarer, O fi yo fueffe amado, 

amareris vel amarere, Tu fueffes amado, 

amaretur, Aquelfuefleamado* 

Piurali, Vtinam amaremur, O fi nofotros fueflemos 

amados. 

amaremini, Vofbtros fuefledesamados, 

amarentur* Aquellos fueflen amados, 

^Pra:teriroimperf.Enel tiepopafladoy no cuplido, 

Vtinamamarer, O fiyofueraamado, 

amareris vel amarere, Tu fueras amado, 

amaretur, Aquel fuera amado. 

PluraluVcinamamaxemur, O fi nofotrosfqeraftvos DE CONIVGATIONIBV& 
amados. 

amaremini, Vofotrosfueradesamados, 

amarentur. Aquellos fueran amados, 

q Prceteri.perfeft, Enel tiepo pafiado ya cumplido, 
Vtinam iamatus^matajamatum^fimYel fuerim, 
Ofiyoayafidoamado», 

atttatus 5 ata 5 tum,fisvelfueris. Tuayasfidoarnado. 
amatus 5 ata,atum,fit vel fuerit. Acjl aya fido amado. 
PluralijVtinamamati^mat^aniata^fimusvelfueri^ 
mus, Nofotrosayamosfidoamados, 

Amati>amat£,amata 3 fiti$ vel fueritis, Vofotros 

ayays fidoamados, 
Amati 5 amat£,amata,fint vel fuerinr, Aquellos 
ayanfidoamados. 
f Prxterito plufquam perfe&o, Enel tiempo pafla- 
do.y mas que cumplido, 
VtinamarnatU5jamata,amatum 5 efifem velfuifiem, 

O fi yo ouiera,y ouiefie lido amado, 
Amatus,amata;amatum 5 efies velfiiifTes, Tuouie- 
, ras y ouiefifes fido amado, 

[ Amatus,amata 5 amatum 5 efiet vel fuiflet, Aquel 
ouiera,y ouieffe fido amado, 
Plura^Vtinamamati^ata^arajeflemi^velfuifiemus, 
Nofotrosouieramos 5 y ouieflemos fido amados. 
Amatijamata^amata^efietis vel fuiffetis', Vofotros 

ouierades y ouiefledes fido amados, 
Amati 5 amatx 3 amata,eflent vel fuifient, Aquellos 
ouieran y ouieflen fidoamados. 
tp Futuro. Enel tiempo que efta por venir, 
Vcinam amarer, Oxala yo fca amado, 

C * LIEBR PRIMVS 
amerisvelamere, Tufeasamado, 

ametuf. Aquelfeaamado. 

PLVtinamamemur,OxaIa nofotros feamosamados* 
amemini, Vofotros feays amados. 

dmentur. Aquellos fean amados* 

^Subiun&iuomodo, Enla manera de ajuntir, 
f Tempote pr^fenti. Enel tiempo prefente* 
Cum anier, Como yo (ea amado. 

arneris velamere, Tufeasamado, 

ametur* Aquelfeaamado* 

PluralijCumamemurj Como nofotros feamos a- 
mados, 
anieminij Vofotros feays amados. 

amerttur. Aquellosfeanamados. 

Pmeritoimperfe&o, Eneltiempopaflado y no 
cumplido. 
Cum arnarer,como yo fuera 3 feria,y fuefle amado, 
amareris,velamarere ,Tu fueras ,ferias, y fueflesa- 

mado, 
amaretur, Aquel fuera , feria, y fuefle amado. 

PluralijCum amaremur, Como nofotros fueramos,fc 
riamos 3 y fueflemos amados, 
amaremini,V#fotrosfuerades,feriades,yfuefledes 

amados. 
amarentur, Aquellos fueran, ferian, y fueflen ama 
dos. 
Pmerito perfe&o. Enel tiepo paflado ya cumplido. 
Cum amatus,amata,amatum ; fim vel fuerim.Como 

yoayafidoamado. 
amatus ; ata,atum,fis vel fueris.Tu ayas fido amado. DE CONIVG A TIONIBVS* 
arnatus,ata 5 atu 3 fic vel fuerit, Aquel aya fido amadot 
PluralitCum amati,amat£ 5 amata,fimus vel fuerimus, 
Como nofotros ayamos fido amadosj 
amati,amat« ? amata,hnsvelfuerids ; Vofotrosayais 

fidoamados* 
amatiVmat£,amata ? fintvelfuerint>Aquellosayan 
fidoamados* 
Prf «plufqua perf.Enel tiepo paflado y mas q cuplido. 
Cumamatus 3 amata 3 amatum,eflem vel fuiffem, Co 

mo yo ouiera y ouiefle fido amado. 
amatusjamata^amatum^efles velfuifies* Tu ouieras 

youiefles fido amado, 

amatus,amata,amatum efletvelfuiflet, Aquelouie 

ra y ouiefle fido amado. 

Plu.Cum amati 3 amat2,amata ? eflemus velfuiflemus, 

Como nos ouieramos y ouiefiemos fido amados. 

amati,amatae,amata 5 effetis vel fuifletis* Vos ouiera- 

dcs y ouiefledes fido amados. 
amati^amata^amata^eflent vel fuiflent, Aqllos ouie 
ran y ouieflen fido amados* 
Futuro. EneItiempovenidero« 
Cum amatus 3 amata 3 amatum 3 ero vel fuero. Como 

yo fere,fuere,y ouiere,y aure fido amado. 
amatusjamatajamatum^eris vel fueris 3 Tu feras 3 fue- 

res y ouieres 3 y auras fido amado. 
amatusjamatajamatum j erit vel fuerit 5 Aquel fera, 
fuere,y ouiere ? y aura fido amado. 
Plurali, Ciimamati 5 amat£ ,amata>erimus vel fueii- 
miiSjComo nos feremos 3 fucremos ; y ouiercmos 
y auremos fido amados* 

C 5 LIBER PRIMVS 
Amati,amat#,amata,eritis vel fueritis, Vofotros fe 
reys,fueredes,youieredesyaureys fidoamados, 
Amati,ts,ta,erint vel fuerint, Aquellos feran fue- 
; ren y ouieren,y auran fido amadps, 
Infiniriuomodo, En !a indeterminada manera, 
Temporepra:ferrti,Eneltiempoprefente» 
Amari, Seramado. 

Praterito, Eneltiempopaflado, 

Amatu,ata,atum,eire vel fuiffe, Auer fido amado, 
f Futuro, Enel tiempo que e-fta pbr venir, 
Amandum,vel amandum efle,vel amaturum irj, 
Auerdeferamado, 
Participia pafsiu* vocis, Lqs participfosde la voz 

pafsiua, 
Pmeriti, Los del tiempo palfado, 

Amatus,amata,amatum, Lo que es amado, 
f Futuri, Losdeltiempo venidero, 

Amandus,amada,amadu, Lo que ha de fer amado. D f SECVNOA CQNIVGATIO. 

Caput. VI. 

Oceo,Doce5,Docui,Docere,Docendi,Docendo, 
Doccndum,Doftum,Doclu,Docens,Do<3urus, 
Doceor,Doceris,Doftus,Docendus. 

f ACTIVA VOCE. f Indicatiuomodo. 
Tempore prafenti, Doceo, Yo enfeno,Doces,docet, 
aocemus,docctis,docenc. DE CONIVGATIONIBVS, 
Pfseterito imperfe&o,Doceba:Yo enfenaua,Docebas, 

docebat,docebamus,docebatis,docebant* 
Practerko perfe&o,Docui,Yo enfene, he y oue enfena 

dojDocuiftijdocuitjdocuimuSjdocuiftis^docuerunt 

veldocuere. 
Prxterito plufquam perfeftojDocueram, Yo auia en- 
fertadojdocuerasjdocuerairjdocueramus^docueratis, 

docueranr* 
Futuroimperfefto,Docebo,Yoenfenare,Docebis>do 

cebit,docebimus,docebitis>docebunt« 
Futuroperfe&o,Docuero, Yo aure enfenado, Docue- 

riSjCueritjdocuenmuSjdocueritisjdocuerint. 
f) Imperatiuomodo* 
^Tepore prarfen«Doce vel doceas, Enfeiia tu luego, 

doceat^doceamuSjdocete vel doceatis,doceant. 
Futuro,Doceto vel dccueris., Enfefia tu defpues,Do 

ceto vel docueritjdoceamus vel docuerimus ; doce- 

tote velcueririsjdocento vel doouerint, 
f Optatiuo modo. 
Tepore prxfen. Vtina docere, O fi y o enfenafle, Doce 

res^doceretjdoceremusjdoceretisjdocerent. 
Prsterito imperfeft. Vtina docercm, O fi yo enfefiara, 

Doceres 5 docerer>doceremus,doceretis 3 docerent. 
Pra:te*perfe£L Vtina docnerim a O fi yo aya enfenado, 

Dociierisjdocuerir.docuerimuSjdocueiitis.iirt. 
Pmerito plufquam perfefto, Vtinam docuilfem, O fi 

yoooierayouief eenfefiado, Docuifsesjdocuifset, 
docuifsemusjdociiifsetis^docuifsentt 
FuturOjVtinamdoceam, Oxalayoenfene, Doceas, 

doceat^doceamus^doceat^doceantv 

C 4 LlBErR PRIMV5 

f Subiun&iuo rnodo. 

Tempore pr#femi , Ciim doceam , Como yo enfene, 

Doceas^doceat^doceamusjdoceatisjdoceant. 
Prcterito imperfe&o,Cum docere , Como yo enfena- 
ra,enfenaria,yenfenafTe, Docer^doceretjdocere- 
musjdocereti^docerent. 
Pmerito perfe&o, Cum docuerim, Como yo aya en- 

fenadOjDocueris^docueritjdocuerimusjdocueritis 
docuerint. 

Pmerito plufquam perfe#o.Cum docuiflem, Como 
yo ouiera y ouiefle enfeiiado , Docuiffes^docuiiTet, 
docuilTemuSjdocuifsetisjdocuifsent. 

Futuro 3 Cum docuero , Como yo enfenare , ouiere, y 

aureenfefiadOjDocuerisjdocueritjdocuerimusjdo- 
cueritis,docuerint. 

f Infinitiuomodo. 
Temporepr^fentijDocere, Enfenar, 

Prsteritd^Docuifse, Auerefeiiado. 

Futuro,Do&urum,vel dofturum efse,vel do&um ire. 
Auerdeenfenar* 

f Gerundia fubfkntiua. 
Docendi, Deenfenar, 

Doeendo, Enenfenandoyfiendoenfenado, 

Docendum, Aenfeiiary ferenfeiiado, 

f Supina.verba. 
Doflum, Acnfenar, 

Do&u, Defcrenfeiiado* 

f Participium prsfenti? , 
P°«ns, ■ , ^ Elqueenfena, 

^Panicipium futiirlt DE CONIVGATIONIBVS- 
Do&urus,do&ura,do&urum, El que ha dc cnfcnar* 
4 Verbum imperfbnale. 
^lndicatiuomodo. 
Temporepr#fenti,Docetur, Todos enfenan* 

Praterjto imperfe&o,Docebatur. Todos enfenauan. 
Prxteritoperfe(9:0,Do£lumeftveIfuit ? Todoscni'cna- 

roiijhan y ouieron enfenado. J 
Prseteri to plufquam perfe&o, Do&um erat vel fuerat. 

Todos auian enfenado. 
Futuro imperfefto,Docebitur. Todosenfenaran. 
Futuroperfe&o.Do&um erit,Todosauran enfeiiadot 

qj Imperatiuo modo.- 
Temporepraefenti.Doceatur. Todosenfenen Iuego. 
Futuro.Docetor vel do<3u fit. Todos enfeiien cffpues. 

f Optatiuomodo. 
Temporepr^fentijVtinam doceretur,0 fi todosenfc 

iiafsen. 
Pmerito imperfe&o: Vtinam doceretur,0 fi todo^en 

feiiaran. 
Praterito perfefto , Vtinam do&um fit vel fuerit. O fi 

todosayan enfeiiado. 
Pneterito plufquam pe? fefto , Vtina doftum efset vci 

fuifset',0 fi todosouieran y ouiefsen enfeiiado. 
Futuro, Vtinam doceatur , Oxala todos enfciiafsen. 

q Subiun&iuo modo. 
Tepore praefenti.Cu doceatur , Como todos enfeiien. 
Pr#terito imperfeftOjCiim d^lf erccur,Como todos en 

feilaran 5 enfenarian 5 y fenTfhafsen. 
Pmerito perfefto, Ciim do&um iit vel fuerit , Como 
todos ayan enfefudo. 

C s LIBER PRIMVS 
Prsterito plufquam perfe^o, Cum doftum eflet vel 

fuiflTer, Comotodo3ouier2n,yQuieflTen enfenado. 
Futuro,Cum doftum erk vel fuerit, Como todos en- 

fenaren,youieren y auranenfenado. 
f Infinitiuo tnodo. 
f Tempore pr#fenti,Doceri 5 Todosenfenar, 

■Pr*te*ico,Doi3u elle vel fuifle, Todos auer pnfenado. 
Futuro,Docendum veIdocendumefFe,veI dodum 

>Ph Todos^uerdeenfefiar, 

f PASSIVA VOCE. 

f Indieatiuomodo. 
f Tcmporeprafenti.Doceor, Yofoyenfeiiado, 

doceris vel docerc,docetur,docemur,docemini,do«- 
centur. 

Frarterito fmperfe&o, Docebar, Yo era enfenada, do 

cebarisve]docebare,doceb^tur,docebamur,doce- 
bamini,docebantur. 

^teritoperfeao^DoauSjdoaa^doaumXumvelfui, 

Yo fuy,he y bueiido enfenado. 
Pmeritoplufquam perfeaa,D€>at*s,doaa,doaum, 

eram vel fueram, Yoauiafidoenfenado. , 

Futuro imperfeao,Docebor, Yo fere enfenado, 

doceberis veldocebere,docebkur,docebimur doce 

bim i n i ,d o c eb u n ru r , 

Futuropc[feao,Doaus,doaa,doaum,e ( ro, Yoaare 
fidoenfcnado. 

f Imperatiuomodc* DE CONIVGATIONIBVS, 
f Temporeprarfenti, Docereveldocearis, Settien- 

fenado Iuego,*Doceatur , docea mur , doccmini vel 

doceamini,doceantur. 
Futuro, Docetur vel do&us fis, Se tu enfenado 

defpues,Docetor veldo£tusfit,doceamur vel do&t 

fimus,doceminorveldo£lifitis,docentor vel dofti 

fint. 

«TOptatiuomodo. 
f Tempore prafenti 5 Vtinam 5 Docerer, O fi yo fucfle 

enfeikdo 5 Docereris,veIdocerere,doceretur,docerc 

mur,doceremini.docerentur« 
Pr£temomiperfe&o,Vtinadocerer,0 fi yo fueraen- 

fenado,Docercris ve! docerere,doceretur,docere- 

mur 5 doceremini 5 docerentur* 
Prxteriro perfe&o, Vtinarn do&us, do&a, do&um, fim 

vel fuerim, O fi yo aya fido enfenado. 

Pr^terito plufquam perfe&o,Vtinamdq£hiS;do£ta,do 

£tum,eflem vel fuiflem. O fi yo ouiera, y ouieffe fi- 

doenfefiado* 
Futuro. Vtina doceat 5 OxaIa yo fea enfenado , docea- 

risveldoceare,docea:ur 5 doceamur 5 ceamini,ceatur. 
<S[ Subiun&iuomodo. 
Tempore prxfenti.Cum docear,Como yo fea enfena- 

do, Docearis vei doceare 5 doceatur,doceamur , do- 

ceamiiii,doccantur. 
Prxteritoimperfe&o, Cumdocerer, Comoyofuera, 

feria y fuefle enfenado 5 Docereris vel docerere,docc 

retur,docereiTiur,remini 5 rentur. 
Prsterito perfe£lo,Cum doftus^doftajdo&umjfim vcl 

fuerim, Comoyo aya fido enfefiado* liber primvs 

Praterito plufquam perfe&o, Cum do&us, do&a,do* 

&um > efTemveIfuiflfem, Comoyoouiera,youief- 

fe fido enfeiiado* 
FuturOjCum do&usjdofta^do&um^ero vel fuero, Co«\ 

mo yo fere,fuere y aure fido enfeiiado* 
§ Infmitiuomodo. 
Temporepr#fenti,Doceri, Serenfeiiado. 

Pr^terito^Doaum^doftamjdoaumjefTevelfuiiTe, 

Aner fido enfeiiado. 
FuturOjDocendum, vel docendum eflTe, vel do&u iri, 

Auer de fcr enfe iiado. 

q Participia vocis pafsiuf . 
Pratenti^DoiSuSjdo&a^do&uni, Lo que es enfeiiado^ 
Futuri^Docendusjdocendajdocgjdum, Lo que ha 

defer^nfeiiado. 

f DE TERTIA CONI VGATIONE. 

LEG.O Legis^Legere, Legendi, Legendo- Legen- 
; dum,Ledum5Lefl.UjLegens,Lefturus^Legor ? Le- 
gerisjLeftus^Legendus. 

f ACTI VA VOCE. 
^jlndicatiuomodo. 
Temporepr^feoti , Lego : Yoleo., Legis 3 Iegit,Iegi- 

musjlegitisjkgimt. 
PrsteritoimperfeclotLegebamjYoIeyajLegebaSjle* 

gebat^egebamusj[egebatis,legebant. 
Pr^terito perfe&o:Legi, Yo ley,he y one ley do : legi- 
fti ; !egit ; Iegimus ; Iegiftis 3 Iegcrunt vel legere. DE CONIVGATIONIBVS. 
Pr^terito plufquam perfe&o:legeram,Yoauia Ieydo: 

legeras,legerat,legeramus,legeratisjlegerant. 
Fucuro imperfeaojLegam: Yo iecre,leges,legct, Jege 

mus,legetis,legent. 
Futuro perfedtOjL^geroiYo aur4£leydo ; legeris Ugs* 

ritjlegerimusjlegeiuisjegerint. 

<jj Imperatiuomodo. 
Tempore prsfenci^Lege v el legas: Lee tu luego , Le- 

gatjlegamus^legite vel Jegatis ? legant. 
Futuro,L|gito vei legeris:Lee tu defpi?es 5 Legito vel 

Jegerit, legamus vel legerimus > legitote vel legeri- 

tisjlegunto vel legerint. 

f Optiriuomodo. 
Tempore praienti.Vtinam legerem. O fi yo leyejTe. 

Legeres,legcret,legeremus>legeretis 3 legerent. 
«jjPraterito imperfe&o: Vtinam Jegerem.O G yo Jeye- 

ra*Legeres,Iegeret,legeiimus,legeric!s,Iegerent. 
^Prsrericoperfe&o.Vtinalegerim.Ofiyo haya Iey- 

do.LegcrisjlegeritjIegerimuSjlegeritisJegerint. 
q Prsterito plufquam perfe&o.Vtiiiam legiiTem:0 fi 

ouiera y ouieiTe Ieydo.LcgifTes,Iegifiet 5 legifscmus, 

legifletis,Iegiirent. 
f Futuro, Vtinam Iegam.Oxala yo lea. Legas, legat, 

Jegamus>legatis,legant. 

f Subiun&iuo modo. 
f Tempore prsfenti. Cum legam. Como yo Iea, Le- 

gas,legat,Iegamus,legatis : legant. 
f Praeterito imperfe&o.Cum legerem. Como yo leye- 

ra^Ieeriajy leyefle,Legeres,legerer,tegeremus,lege 

rctis,Iegcrent t LIBER PRlMVS. 
Pr^terito perfe&o.Cum legerim 3 Como yoaya leydo, 

Legeiisjlegeiic^legerimus^legeritiv^legernit* 
Pr^terito plufquam perfe&o, Cum legiifem, Como 
• yo otiiera,y ouiefie leydo.Legifles, legiflet^ Iegifie - 
mus^legiiTetisJegiiTent. 
f Futuro,Cnm legero. Comoyofeyere,omere 3 y aure 
Jeydo j Legeris , iegerit /Iegerimus 3 legeritis^ Iege- 
firit 

q Infinitiuomodo. 
q Tempore pr&fenti ; Legere. Leer. 

q PrxteritOjLegifie, Atier leydo. 

^ FuturojLe&urumjvelle&urum efle, vel kfltum iri* 
Auer^o efperar de Ieer. 
^f Gerundia Subfbntiua. 
Deleer. 
Leyendo,ofeyendoleydo, 
Aleer 3 oferIeydo. 
f Supina ve*ba. 

A leer. 
De fer leydo. 
f Participium pncfentis. 
Eiquelee. 
f Parcicipium futuri. 

Eiqpehadeleer* 

f Verbum imperfonale. 

f Indicatiuo modo. 

Temporepr^fenti.Legitur. Todpsleem 

Pr^teritoimperfe6lo 3 Legebatur. Todosleyan. 

Prxterito perfe&o.Lefturn eft vel fuit. Todos leye 

ron 5 han y ouieron leydo. Legendi, 
Legendo, 
Legendum. 

Le&um, 
Lefou. 

Legens. 

Le&urus. DE CONIVGATIONiBVS. 
Praeterito plufquam perfefto. Le&um erat vel fucrat. 

Todos aurian leydo, , 
Futuro imperfe&o.Legetur. Todos Ieeran. 

Futuroperfe&oXe&urn erfr. Todos auranlcydo- 

* f Irriperariuomodo. 
Tempore prafenri. Legatur. Todos lcan luego. 
FuturoX.egicor vei le&um fit. Todos lean derpucs. 

f Optatiuomodo. 
Temporepr^fenti. Vtinamlegatur. Ofitcdos 

leyeflen. 
Prasterito imperfe&o. Vtinam legeretur. O fi todos 

leyeran. 
Prastericoperfe&o.Vtinam le&um fit vel fuerit. O fi 

todosayan leydo. 
Praeterito plufquam perfeflo.Vtinam Ie£H:m eflit vel 

fuiflet. O fi todos ouieran y ouieflen leydo. 
Futuro, Vtinam legatur. Oxala todos lean. 

1 q Subiun&iuo modo. 
Temporepncfenci. Curnlegatur 3 Comotodoslean. 
Practeritoimperfcfto.Cumlegeretur. I Comotodos 

leyeranjleerian y leyeflen. 
P*#teritoperfc&o.Cumleftum fit velfuerit. Como 

todosayanleydo. 
Practerito plufquam perfe&o , Ciim le&urn eflet vel 

fuiflet. Como todos ouieran y ouieflen leydo. 
Futuro.Cum leftlim erit vel fuerit. Corno todo* 

lcyeren ; ouieren y auran leydo. 
t^Infiniciuomodo, 
Tempore pr«renti.Legi. Todos leer. 

PmeriroXe&u efle vel fuifle* Todos auer leydo. LIBER PRIMVS. 
Futuf o.Legendum cfle vel le&um iri # Todos auer 
de leer. 

fPASSIVA VOCE. 
^lndicatiuomodo. 
f Tempore ptafenti.Legor. Yo foy leydo. 

Legeris vel legere:legirnur,!egimini 3 Ieguntur. 
Praterito imperfe&o.Legebar. Yo era leydo, lege- 
baris vel legebare,Iegebatur.legebamur,Iegebami- 
ni,Iegebanrur. 
Prarterito perfs<ao 5 Le&us,Ie<3a, le&um/um vel fuu 

Yo fui,he y oue fido leydo. 
q Prxterito plufquam perfefto, Leftus, le&a^le&um* 

eramvelfueram. Yoauiafidoleydo. 

Futuro imperfeao ? Legar 5 Yo fere leydo-Jegeris, vel 

Jegerejlegetur^legemurjlegeminijlegentur. 
Futuro perfeftOjLeaus^eaajIeaum^exo. Yo aura 
fidoleydo. 

§ Imperatiuo modo. 

>f Tempore pr#fenti,Legere vel legeris. Se tu leydo 

luegOjLegatur^Iegamur^ legimini vel legamini, le- 

gantur. 

JFuturo^Legitor vel leftus fis, Sc tu leydo defpues* 

Legitorvelle&usfit, 

Legamur vel Jedtf kmus, 

Legiminor vel le&i fitis, 

Leguntor vel Je&i fint. 

fOptatiuomodo. 

f Tempore pnefenti. Vtinam Iegerer. O fi yo fuefle 

Jeydo.Legercris vel Iegerere, legetetur, legeremui> 

legeteminiplegewntur. DE FORMAT!ONlBV5. 
Prxtento imperfefto. Vtinam legerer, O fi yo fuera 

leydo, Legeris vel legere,legeretur , legere- 

mur,legeremini,Iegerentpr. 
• Prarterito perfefto. Vtinamle&us,letta,le&u,(ImveI 

fuerim. O fi yo aya fido leydo, 

Praterito plufquam perfe&o, Vtinam leftusjefta^le- 

ftumefsem ve! fuifsem. O fiyoouitray 

ouiefsefido leydo. 
Futuro. Vtinam fegar, Oxala yo fea leydo. 

Legaris vel legare,legatur 3 legamur,legamini, 

legantur. 

^Subiun&iuomodo. 
Tempore prefemi.Cum legar, Como yo fea 

leydojegaris vellegarejegatur^legamurjle- 

gaminijlegantur. 
Pmerito imperfetto. Cum legerer, Como yo fuera, 

Jeiia y fucfse leydo. Legeris vel legerere,lege 

retur,Iegerernur,legeremini,legerentur. 
Prxterito perfetto , Cum le&us,le&a, leftum , fim vel 

fuerim, Como yo aya iido leydo. 

Pmerito plufqua perfe&a , Cum leftuc^edtajeftum, 

efsem velfyifsem, Comoyoouicray 

ouiefsefidoleydo. 
Futuro,Cum le6lus,le£taJeftum,ero vel fuero,Como 

yo fuere y ouiere,y aure fido leydo. 
^j Infinitiuo modo. 
Temporc prafenti, I egi, Ser leydo. 

PrsteiitOjLettum , ledtam, lettum ,efse,vel fuilse, 

auerfido leydo* 
Fjituro,Legedum efse,vel lcctu iri.Auer de fer leydo, 

D UBER PRIMVS 

q Participia pafsiuse vocis. 

Prarteriti :) Le£Uis,le£ta > le&um, Lo que es leydo, 

Futuri,Legendu$,legcnda,legenduni ,Lo quehadc 

fer leydo« 

DE QVARTA CONI VGATIONE, A VDIO,Audis,Audiui,Audire ? Audiendi,Au 
diendo,Atfdiendum , Audftum ,Auditu , Au- 
diens^AuditurusjAudior^Audiris^AuditusjAu 
dieiidu ACTTVA VO CE* 

fjndicatiuo modo. 

Tempore pr^fcnti, Audio, Yo oygOj Aiidis 3 audit ; audi- 

!mis,auditi5,audiunt4 
Prxteritoimperfefto, Audiebam* Yooya, Audiebas, 

a^diebarjaudiebamusjaudiebatisjaudiebant^ 
Prxteritoperfe<fto,Audiui, Yooy,he ? y oue oydo. 
Audiuifti 3 audiiiir,Audiuimus ; audiuiftis,audi-' 
ue-runt vel audiuere. 
Prgteritb plufqua perfe&o,Auditjcra , Yo auia oydo, 
AudiueraSjaudiueratjaudiueramus^audiuera- 
tis,audiuerarit* 
Futuro imperfe&o,Audiam,Yo oyfe, Audies ; audiet, 

atidiemusjaudietis,audienr. 
Futuro perfedio,Audiucro, Yo aure oydo , Audiueris, 
audiuerit,audiuerimus,audiuerkis,audiuerint# 
f Imperatiuomodo. 
Tempore pr#fenti> Audi vel audias, # Oye tu lucjgo. DE CONIVGATION-IBVS- 

Audjat,audiamus.aiidire velaudiatis^audianr* 
Futuro,Audito vel audiueri*, Q) e M defpucs. 

Audito v^laudiueric^Audianiiisvelaudiuenmus, 

Audicoce>velaudiuenri$,Audiuto, veiautiiuerinr* 
<|j Optatiuomodo. 
Temporepr&fenti. Vtinamaudirem. O {lyooyefiTe. 

Audires,audirer^udiiemus,audiretis.ai!direnr. 
Prxteriroimperf.Vrinsmaudireni, O fi yooyera* 

Audires ? audiret 5 Audiremus 5 aiidireti$ ; audirent. 
Prxterito pcrf. Vtinam audiuerim. O fi y o aya oydo# 

Audiueiis,audiuerit,Audiuerimus.erkis.erint. 
Pmerko plufqua perfe,fto,Vtina audiuiiTcm. OC yo 

otiiera youielTeoydo.AudiuifTeSjaudiuiiTeCjaudi- 

ui(Temus,audiuifitfis,audiuifFenc. 
Fururo,Vrinarn audiam, Oxal^ yo oya« 

Audiasaudiar^audiamus,audiari?,audiarjt. 
«gSubiun&iuo modo. 
Tempofepnefenti, Ciim audiam,. Cr>mo yo oya« 

Audias^audiatjaudianuis^audiacis^audiant. 
Prxteriro imperfefto,Cum audirem, Como yo oycra, 

yoyriajyoyeirejAudireSjaudiier^udiiemus^audi- 

retfc.audirent, 
Prxterito perfe&o , Cum wdiuerim , Como yo aya 

oydo^AudiueriSjaudineiityaudiuerimilSjaudiueri- 

tis,audiuerint. 
Pmer.plufqtiam perfe. Cum audhnffem , Como yo 

ouiera,ypuieireoydd ? Audiuiires ? audiuilIcc,audi- 

uiflemus^audiuifleri^audiuifient* 
FutufOj.Gum audiueto, Como yo oyere , y ouierc,y 

aure oydo, audiueri?, audiuerit , au -i^erimus, 

D £ LIEER PRIMVS 
audiucririsjaudiuerinr. 

flnfinitiuomodo. 
Temporepra:fenn\Audi7e. Oyr* 

Praterito^AudiuifTe, Aueroydo. 

Fururo, Auditurum,vel auditurum efle , vel audituni 
ire. Auerdcoyr. 

^f Gerundia fubftantiua. 
Andiendi, Deoyr, ^ 

Auaiendo, En oyendoy fiendo oydo, 

Audiendum, Aoyry feroydo. 

^[Supinaverba. 
Autirum. A oyr, 

Auditu, Dcferoydo. 

f Participium pf^fentis. 
Audiens. Elqueoye. 

<jjParticipium futuri. 
Audirurus. Elquehadeoyr. 

VERBVM IMPERSONALE, 

f Indicatiuomodo. 

Temporepr£fenti,Auditur. Todosoyen* 

Prartcrito imperfe&o, Audiebatur, Todos oyan. 

Prxteriro perfe&o, Auditum eft vel fuir.Todos oyero 

han y ouieroiioydo. 

Prxrpritoplufquamperfe&Oj Audirum erar vel fue^ 

iar. Todos auian oydo. 

Fururo irnperfe&o. Audierur. Todos oyran. 

Fururo perfe<5to,Audirum erir. Todosauran oydo. 

f Imperariuomodo. 
Tempore pr#fenti,Audiatur. Todosoyan Juego. 
Futuro, Auditor vel auditu iitt Todos oyari dfefpues. DE CONIVGATlONIBVS. 
f Opraciuomodo. 
Temporepr^fenti.Vtinaaudirecur.Ofi todosoyefsS* 
Pr^terito imperf.Vtina audiretar. O fi todos oyeran. 
Prxcerito perfe&o , Vrinam audicum (it vel fuerit. 

O fi todosayan oydo. 
Prxteritoplufquam perfetto, Vtinam atiditum eiTet 
velfuiiTer, O fi todosouieran youiefsen oydo, 
Fucuro, Vtiiiam audiatur, Qxala todos oyarw 

f Subiun&iuomodo. 

Tempore prxfenti.Cum audiatur,Como todos oyan. 

jPr*eteritoimperfefto,Cumaudiretur, Comotodos 

oyeran,oyrian,y oyeflen. 
| Prxterito perfefto,Cum auditum fit vel fuerit, Como 

todosayanoydo. 
Prxtcrito plufquam perfe&o. Cum auditum eflet vel 

fuiflet,Como todos ouieren y ouieflen oydo. 
Futuro,Cum auditu crit vel fueric. Como todos oye- 
ren,ouieren,y auran oydo. 
flnfinitiuomodo* 
Tempore prxfenti, Audii i. Todos oyr. 

Pr$terir. Auditum efle vel fuiiTe < Todos auer oydo. 
Fucuro,Audiendum, vel audiendu efse , vel audicum 
iri. Todosauerdeoyr* 

f PASSIVA VOCE. 
f Tempore prsefentijAudior/Yo foy oydo, Audiris, 
vel audire,audicur,audimur, audimini. untor. 
Prxterito imperfe£fco,Audiebar. Yo era oydo. 

Audiebari5,velaudiebare,audiebatur,audkba 
mur : andiebamiin,audi^bantur. 
PrxteritoperfeftOjAudiDus^audita^audicumjfimvel LIBER PRIMVS 

fui. Yo fuy 5 he,youefidooydo. 

Praeterico'pIu(qi!n : perfe£):o 9 Au<iijt:us > a ! udica > 3udicijm. 

eram vel fueram, Yo auia fido oydo. 

JFutuvoimperfe£lo,Audiar.Yo'fereoydoj Audieris, 

vel audiere,audietur, Audiemur,iemini,ajudietur. 
Futuroperfe^lp, A'uditus,audita,audicum,ero, Yo 

aurelidqpydo. 

f Imperatitiomodo- 
Tepore prxfenti, Audire ve! a.udiaris, Se tu oydo lue- 

go.Atidiatur,audianiur,audimini , veiaud-iamini, 

audiantur. 
Fucuro.AudkorvcJaudicusfis, Setuoydo (JefpueSj 

Audicor v.eiaudiaisfR,Audiamur velaudiri fimus, 

Audiminor velauditilitis, Audiunror,vel audici 

Tint. ,. . 

^Optatiuomodc. 
Tepore prsrCentJL Vcinaaudirer , O fi yo.fuefleoydo, 

Audiieris 3 veLrere.retur.Audiremur*remini.retur. 
Pra-terito impf.Vcinaaudirer-,0 fi yo fuera oydo,Au- 

direris,veLdirere,retur,Audiremur.remini.rencur. 
Pracerico perfe&o, Vtinam,auditus,audica,audicum, 

fim vel fuerim. O fi yo aya fido oydo, 

Prxcericop!urquaniperfe^o.Vrinafn^udicus,audita, 

audicum,effem vel fuilfem.O fi yo ouiera y ouiefle 

fidooydo. 
Fucuro, Vtinam audiar , Oxala yo fea oydojAndiaris 

veIaudiare > diatin' > Audi.amur,audiamini,ajiidiacur. 
f Subinn&iuofnodo. 
T6pore prefen.Cu audiar,Como yo fea oydo, Audia- 

ris,velaudiare ; audia£ur. Audiamur.amini.antur. DB FORMATIONIBVS. 
Prsterito imperfe&o. Cum audcrer,Como yo fuera,fe 
ria,y fuefle oydo,Audireris,vel audirere,audiretur, 
audiremin^audirentur. 
Prxterito perfe£io,Cum auditus,audita,auditum, fim 
vel fuerim, Como yoaya fido oydo. 

Praterito plufquam perfe&o,Cum auditus 3 audita,au 
ditum,eflem vel fuiflem, Como yo auiera,y ouief- 
fcfidooydo. 
FuturQjCum auditus,audita,auditum , ero vel fuero, 
Comp yo fuere,y ouiere,y aure lido oydo. 
f Infinitiuomodq. 
TemporeprrcfcntijAudiri. Seroydo. 

Praetento,Auditum,auditam,auditum,efle vel fuifle. 

Auerfidooydo. 
Futuro, Audiendum,vel audiedum efle , vel auditum 
iri. Auer de fer <jydo, 

f Participia vocis pafsiux. 

PrxteritijAudituSjauditajauditum. Cofaoyda. 

Futuro. Audiendus,audienda 5 audicndum. Cofa que 

hadeferoyda. 

D-E FORMATIQNE V^llBO- 

rumRegularium. 

AMO Doceo,Lego,Audio,nonformanturaIujn 
de,quinpotius alia tempora formantur ab ei«« 
Amabarn,docebam , fgrmantur a fecunda perfo- 
nafingulariprxfentis indicatiuirnodi ablata.s. 
additabam. 
Legebam , Audiebam , formantur a prima perfona 
iiuguladpi«fentisindicaciuimod?^o.mutatame. 
&addkabam,pr#ter,eo % is,quodmktit in ibann 

D 4. LIBER PPvIMVS 
perfe&um Optatiui modi. 
Aaiauerinijdocuerim^Iegcrinnjaudiuerim^co^em mo 
d.o fornnatur.qup pr^teritu perfe&u Optatiui modi. 
AmauifremjdocuiiTcmjlegillem.audiuifiem^eodemo 
doformantur quo prxteritum plulquaperfe<fuun 
Opt&tiuimodi. 
AmauerOjdocuerOjkgerOjaudiuerOjeodem modo fot, 
oiantur } quofuturum perfe&um Indicatiui mcdi. 
q VcfofMtttionclnfnitm. 
Mare,docere Jegere,audire > formatur a fecunda 
.^erfonafingulanpr^fen-tislmperatiuimodiaddi, 

ra re. 
AmauilTe a docui(Te Jegiflc 5 audiuiflc 5 formantur a pra> 
reritiperfe&iprima perfona Gngulari ,addita« f. & 

fcm. ' 

q DcfomdttQueGeYundtofHm & Sifpinorum, & A TArnciMGrum* AMand!,amando : amandum,Docendi 5 docedo, 
docendumXegeudijIcgendo^egendumjAu- 
diendi 5 audiendo 5 audiendum,fQrmantur.agc- 
nititmfingiilariparticipij pnefcntis,tis 5 mutata in 

di.do*durn. 
AmatumsamatiijDoftum^doftUjLeaunijlcaUjAudi- 

. tumjauditn^nonhabentyndcformariporsint^ 
Amans^DacenSjLegenSjAudienSjformanturiprimil 

peribna prgreiitiiroperfe&i indicatiuimodi.bam 

fii>alinuitAtain«ens« 
Anvicurus.Doaurus^LeauruSjAuditiHiiSjformanti^ 

ab vltimo Supinp,addi.ta.rus« 
AmitiiSjdoaus^Lcftus, Auditus, furmatur ab vltimc DE FORMATIONIBVS. 

Supino,addita,s. 

Amandus .Do-ccndus,Lfgendus,Audiendus,forman- 
turagenitiuofingulariparticipij pi#fentis,tis<fiiu 
limurata in.dus.da.durn. 

qDrforrmrione IndiCdtiui uvctiptfiue. 

AMor,Doceor,Legor,Audior,formanturab ea- 
denvprima perfona fingulariprarfentisindica* 
tiiumodiaftiux vocisaddua.r* 
A mabar.doc ebar.L?gebar.audiebar 5 formanturabea- 
depriina perfonafingulart prirreiid imperfe&i in- 
dicatiui modj a&uue v ocis .m.mutara in.r. 
Amabor.docebovformantiuaprimaperfonafingula 
ri eiufdem indicatiui modi,a£tiusc vocis addita. r. 
Legar,audiar,fbrmanrura prima psifona fiiigulaii e- 
iufdem fuauum.mutata in.r. 

f Dcfon/ununelwper.itiiiiniodu 
A Mare,docere,legere audire.formantiuafecun 
- jr*K daperfonafingulan prariencislmperaciui mo- 

di attkix v,ocis,addita.re. 
Ametur,doceatur ? Iegatur,audiatur,(miiliafuntterti^ 

perfonx fingiiJari futuri Optatiui modi. 
AmeniiUjdoceamur Jegamur,audiamur ,{]mi!ia funt 

prim^perfona:pIuralifuturiOptatiui modi. 
Am3mini,docemini,legimini,audimini,formantura 
fecundaperfqna pluralipr^fentisimperatiuimodi 
a&iua: vocis.re.mittata in.mini. 
Amemini .doceamini ,legannini,audiamini,fimilia 
funtfecudf perfonar plurali futiuiOptatiui moci. 
Amentur,doceanrur,legantur,atidiantur,i)miliafunt 
terci^ peifonx,pIurali futuri Optatiui modu LIBER PRIMVS. 
Amator, docetor, legitor, auditor , formantur a tertia 

perfonafingjulari futuri ciufdem Imperatiuimodij 

addita.r, 
Amemuiyloce.amurjlegamur^audiamur > fimilia funt 

primas perfonas piurali futur.optati. rnodi. 
Amaminor^doceminorjlegimrnoiviudiminorjforma- 

tura fecunda perfona plurali futuri eiufdem impe- 

ratiui modia&iuaj vocis^tote^mutata in minor. 
Amantor,docentor ) ieguntor.audiuntor,formantura 

tertia perfona futuiieiufdernlmperatiuimodi afti- 

•ux vocisaddica*r« 

^ Deformdtione optdtiai. 

. Marcr 5 docerer,legerer>audirer 5 formantur a pri- 

/\ ma perfona fingulari prarfentis eiufdem* 

Optatiuimodiadiux vocis.m.mutatain^r. 
Prxteritum imperfe&umjeodem modo form^turquo 

prsefens. 
Amer^docearjlegarjaudiarjformantura prima perfo- 

na fingulari futuri eiufdem Optatiui mo^diaftiu? vo 

cis,m 3 mutatain,r, 

^f De formdtioric fuhmnfliui, 

AMerjdocearjlegarjaudiarjeodemmodo formatur 
quofuturnmjoptati.modipafsiuxvocis. 
AmarerjdocereTjIegererjaudirerjeodemodo for- 
mantur^quoprateritumimpetfefhimOptatiuimo- 

dipafsiu^ vocis. 

^f VefermationeTnfinitiuimcdi* 

AMarijdoceri.audirijformantur a prarfenti infini- 
tiuimodiaftjuae vocis/e,mutatain,riXegifor- DE FORMATIONIBVS^ 
hiatur ab eodem Infiniciuoa&iu# vocis,cre,muta« 
ta in,i\ 

Futuruminfinitiuimodicircumloquimurper primu 
fupinum,& hoc verbumjirejin voce aftiua^&jirijin 
palsiuataut per participium futuri in rus, & hoc ver 
bum elTe,in voce a£Uua,& per participium futuri in 
dus,& idem verbum efte in pafsiiuu 

Circumloquia vocis pafsiu^ non formantur 5 fed cir- 
cumlo^uimurea. 

Verbumimperfonalefimtfeefttertijsperfonis fingu- 
]arisnumeripa(siu# vocis,nifi quod in circurnlo- 
quijsparticipiumeftquafifabftantiuum in genere 
neutro. 

^De uerbis Irreguhnhus & De/e- 
tliuis. Cap.VII. 

FErOjfers^tuIi.ferrejferendi^ferendojferendun^Ia- 
tumjacujferensjlacurus/erorjferrisvelferrejla- 
tus&ferendus. 

qinJic<triuo modo. 
f Tempore prarfenti, Fero, fers^ferc/erimus , fertis, 
ferunt. 

^lmperdtmomodo. 
| Tempore prxfenti,Fer vel feras/eratjferamus/crte 

velferatis/erant* 
FururojFerto vel tuIeris,ferto vel tulerit.feramus vel 
tulerimusjfertote vel tuJericis,ferunto vel tulcrint. 

^j Optdtiuo modo. 
jTempore prarfenti.Vtinam ferrem/erres/erretjfer- 
temusjferretis/errenc. LIBER PR.IMVS" 

q SHhim&iuo mcdc* 
^Prjtcrito impci feflo.Cum ferrem/erreSjfeiret/erre 
mus,ferretis,ferrcnt# 

- • ^f itifriitmo mcclo* 

•Tempore prarfemi, Ferre. 

) ' ^PASSIVA VOCE. 
€) indicdtmo modo* 
q Tempore prxfenri, Feror,feiis vel ferre,fertur> fcri- 
(Bttfa ierimini. ferintur. # 

€f Imperatitto modo. 
^Tempore prxfenti^Fcnc vel ferari$,feratur,fera~ 

. .ntur, feramini, fcrantur. 

FLituro 5 Fertorveliatusfis,fertor vel latusht,Fera- 
mur vel latifimus/criminor vel lati fitis , feruntor 

vdlanfint. 

<f optdtiuo modoj 
^Tcmporeprsfenti, Vcinam ferrer/erreris vel ferre- 
re/erretur/Feiremur/eireminijferrentiir. 
^f Sid>imctiHo modc* 
^Prsterito jmperfeao,Cum ferrer/erreris v«I fcrrcrc 
ferrecur,ferrcmur,ferremini/errcntur. 
<5 \nfrntnw modoi 
#[ Tempore prxfentivFerri. 
Alia tempora defllnantur pcr proportionenuertix 

.coniugationis. i j- 

Olo,yis,volui > vjelle,volendi l volcndo,volcndn, 

\f volitumjvolitu.volensjvoliturus. 

^lndicatiuomodc* 

^TcmporcpricfeiKi.Volo^vis^viil^volumus^vultis, 

volunt. <g lmpcratiiio piodo caw> DE VERBIS ACTIVIS. 
Sed ab eocompofitu^NoIo habec in pr^rcntifnoH, no- 
]ice,In futuro,nolico 3 nolitote* 

^I Gptctiiuo modo m 
Tempore prxf^nti, Vtinam vellem^velleSjVelktjVel 

lemus,velletis,vellenr« 
Futuro , Vtinam velim,velisjve]ir* Velimus , velitis, 
velinr* 

^f Suoiunfliup modo. 
Tempore pr«renti,Ciim velim/velisjvelit , Vilenuis, 

veliris,veliiir. 
Pratento imperfetto,Cum vellem,velle$,vellct,vel- 
lemus,velletis,vel lent, 

^lnfimriuonwm. 
Tempore prefenti, Velle> 

f Alia tepora formantur per proportionem tertis con 
iugationis, 

DE VERBIS ACTtVIS. 

ES,cft,pro eo quod edis,edit,In fecuda & tertia per 
fonaiingulau indicatiuimodi, 
Eirem^elTeSjeiTerjcirsniuSjeneriSjencnr.Tn pr^rcnti 
Optatiui & prxteritb imperfe&o , Optatiui & 
Subiundiui. 
Eflejn pr.Tfenti infmitim , Eftur iri prxfcnti indicati- 
uimodi vocispafsiuj* Qu#deficiunt fuppleturab 
hoc verbo,Edo ? edis. 
Forem,fores 5 foret,proc(rem 3 efTes,eiTet,?n frrStfenti & 
pra:ter!toimperfeftoOptanuiinodi 5 & ifi pr^tcrito 
irnpcrfeifto Subiuncliui repcritur , & fore pro futu- 
rum eircjin futuro infinitiui,maliis locisdcficir. LIBER PRTMVS 
Aio 3 ais 3 ait, Aiunt,in pr^fenti indicatiui modw 
Aiebam,aiebas,aiebat,Aiebamus,aiebatis,aiebant* 

In prarterito irnperfe&o eiufdem modu 
Aiam,aias 3 aiat.Futuroeiufdem. ^ 
Ai in fecuda pfona Gngulari pr$lentis impatiui modi/ 
Aiensjin participio pnefenris* 
Inquio vel inquam incjuis inquit,inquhmt, in pr*fen I 

tiindicatiun 
Inquiftijn fecuda pcrfona prateriti peife<3i eiufddnt j 

indicatiui. 
Inquiarin tertia perfona Gngulari futuri eiufdem in- 

dicariui. 
Inquie.iu fecunda perfona Gngulai i pr^fentis imper* 

tiuimodi. Aliisin tocisdeficir- 
Qnxfo,qua:fumus,in primis perfonis vtriu% numeri" 

prgfentis indicariui modi repericur iu yfu. 
Infit,proinquir8cOuat 3 intertiisperfenis lingulari- 

bus praefentis indicatiui modi reperitur, 
Faxo 3 faxis 3 faxit,Faximus 5 faxicis 3 faxint 3 in futuro ta 

tum Indicariui modi repericur. 
Aufim,in prima perfona Gngulari futuri Indicatiui 

modi ran tum. 
Cedo pro Dic,& Cedite pro dicite 3 in (ecundis perfo- 

nistantum vtriufque numeri imperatiuimodi. 
Salue,faluete,faluere, Aue, auete > auere , in eiufdem 
feciidis perfonis imperatiui,& in pngfenti infinitiuu 
Odi,odifti 3 Noui,nouifti,Ccepi,ccepiiti,Memini,me- 

minifti,in voce tantum habct prateritu perfeftum 
Indicatiui modi 3 & tempora qux fornwntur ab eo f 
lignificatione veroetiaomniumalioru teporum, DE PRAEEXERCITAMENTIS. 
Pmeriro& tcmporibus qux etiamabeo formantur 

carent. 
Furio,FurisJnfaniuu 
Fero,Fers,Tulu 
Ferio, Feris, Percufsi. 
Tollo,Tolli$,SufUilu 
Quatio,Qnatis, Quafsi. 
Gli(co 3 gliicis,cuverbisqua?dicunturinchoatiua« 

^DE PRIMIS PVERORVM PRAE* 
exercitaments.s Cap. VIII. 

PA RT E S Orationis ofto funt.Nomfn«Pronome\Vcr 
bum.Participium.Prarpofitio.Aduerbium.Ipterieftio. 
Coniunftio. Quatuorexhisdeclinantur. 
Nomen,PrOiiomcn,Vcrbum,Participium. Quatuorncn 

d*clinantur, Prxpofuio, Adusrbiumjnterieftio, 

Coniunftio. 
Nomcneft, quod dcclinnrur pcreafus,& ncn fignificat 

cum temporc,Vtha:c Mufa Mufar. 
Pronomeeft,quodponiturloco nominisprcprij.Vtego, 

Tu,ille,& funt illa quindecim tan um, 
Vcrbum eft,quod dtclinatur per modos , & tcmpdra (inc 

cafu.v^Amo^AmaSjAmauijAmarc. 
Participium eft,quoddedinatur percafus cfi tempore,&L 

dertiiaturaverbofemper.Vt AmaSjAmaruSjAmaturus. 
Prarpofitioeft.qucTpncponitur nominiperappofuione.SC 

alrjsctiampartibnsper compofitionem.VtAdeo adeu. 
Aduerbiumeft,quodadditum verbo nomini atit pirrici* 

pio,fignificationtm eius auget, aut minuit, aut mutar* Vfc 

valde amat,minus amattion amarfatis dotfUis. 
Interie^tioeft,qu«Taliquemmentisaff«r(fiumfignificatvccc 

incondita.Vt Hcimihi,Huimc, 

E LIBERPRIMVS 

Conton&ioeft.quxdiuerfaspartes orationis contongit:vt 
Pompeius 8c Cxfar,Amat,8i docet. 

GeneraNominum^Pronominuro.etParticiFioru.quinque 
funt:Ma(culinuro,quod declinatur cum hic:vthic domi* 
nus:Fcemininum,quod dcclinatur cum hxc : vt ha c mu» 
fa.Neutrum , quod declinatur cumhcc , vt hoc teplum» 
Commune duum.quod dedinatur cum hic 8t hxc:vthic 
& hichomo.Communetrium,quod declinaturciihic 
&hffc&hoc:vthic&hxc8£hccFa:lix ) amans, 

NumcriNominum.Pronominum.Verboru, K Participio 
rum , duo funt. Singularis , qui de vno tanmm loqmmr, 
Pluraiis.quidepluiibusloquitur. 

Cafus Nominum,Pronominu,8t Pafticipicrum.feptcm 
funt,Nominatiuus.Genitiuu5,Datiuus,AccufatJuus,Yo» 
catiuus,AbiatiuuS,Eft"e<fHuu<. 

DeclinationesNominum (ad quas etiam reductturPartici 
piorum dcclinatio) quinqj funt.Pnma.quemimtgeni. 
tiuum in x.diphtongon,vth*c mufa mufit.Secunda,q c 
iriittitstnittoum in i.vt hic dominus domini.Tertia.quc 
mittitgenitiuu in js.vthicfermofermonis^uatta.qu* 
mittit fcnitiuum in us, vt hic fenfus fenfus. Quiota , qua: 
minitscnitiuuminci,vthicdie> dtci. 

Dedinationcs Pronominum quatuoriunt. Prtma.quxmit 

t\t Dcnitiuum tn i , vt Ej?o,m.i,tui,fu,.Sccunda,qu* mits 

1 Sum nius,vtille iniusifte,iftiusTertia,qua-ad 

p rfroaro « fccundaro noroinis declinatione rcfer ur vt 
Mcus > mea ) mcum,mei,mcf roci.Quarta,qua-adt«t, m 

nominis dcciinaticnem rcfei tur : vt Noitras noftratis, 

Co^tg^ 

a produtfam an.e re inlnfinitiuo.vt Amo.amas^roare. 

S?cunda,qux habet e.prcduflam ante re , ,„ Infimtiuo^ 

vr Doceo doct s,doccre.T«ua,qux habct e, coi rcptaro 

ZZtc >'2fai i«o:vtLego>g,s,legcre,Q«arta,qu a t DE PRAEEXERCITAMENTIS. 

habct i, produftam antc re , in Infiniriuo: vt Audio , au- 
dis,audirc. 
Voccs verborum tres funt.Aftiua^vt Amo,am2S.Imperfo* 

nalis.vt amatur.Pafsiua :vt Amor.amaris. 
Modi verboru quinq; funr.Indicatiuus,lmperatiuuj,Optaa 

tiuus,Subiunftiuus,Infinitiuus. 
Tcmpora vcrborum funt fcx.Prxfens,Pra?tcrirutn impcrfe 

ftum.Pr.tteritum pcrfeftuir^Prartcritum plufquS pcrfe 

ftum,& Futurum imperfc<ftum, &C futurumperfe&um. 

Tcmporaparticipiorumtriafunt.Prarfcns,vtamans # Prartc 

ritum vr amatiis.Futurum^vtamaturus^nmandus. 
Pcrfonar Nominum,Pronominum,8£ Vcrborunurcsfunf. 

Prima , v t Ego amo . Sccunda,vtTu amas. 1 ertia , vt illc 

amat.Vergilius docet. 
Omnis Nommatiuusefttcrtiarpcrfcnar f prartcrqu5 Ego, 

quedeftprimar^Tuquodcftfccundar.EtomncsVoca 

tiui.qui funt fecundxperionar. 
Nomcn fubftantiuum cft,quod declinattirper vnum articu 

Jum.vclpcrduos ranrum,vrhicdns,hic & hxchomo. 
Adic&iuumeftquoddeclinarurpcrtres articulos.vclper 

tres diucrfas rcrminationcs: vt hic &t hac &L hoc foclix: 

Bonus,bona,bonum. 
Rclariuum eft,quod refcrt aliquod antecedcns«AnteccdcS 

vcrdcft,quodrcfcrturabaliquo rclatiuo. 
Adie<f)iuun> & fubftantiuum in trlbui conutniuRt^in Gcne 

re,Numero,&Cafu,vtVirbonus* 
Rclatiuum & antecedens in tribus conueniunr , in Gcnere, 

numcro,& perfona, vrEgoamo,qui docco. 
Nominariuus &C Verbum in duobu* conueniunt, in Nume* 

ro,&in perfona:vtEgo amo:ru doces 
Omnc verbum a&iuum vel alii onem fignificanscxigit an 

tcfcnominatiuumproperfonaagenti,&accufatiuum # 

vclaliumcafum properfonapatienti. 
OmacvcrbumpaUiuum vclpaiiiorumllgnihfcans cxigit 

E i LIBER PRIMVS 

nomtnatiufipropcrfona patienti,8£ablatiuumctimprae 

pofitione,a vel ab.vel datiuum pro perfona agenti. 
Gerundia,Supina,& Partieipia exigunt poit fe cafum,cum 

quo conftruitur verbum a quo defccndunt. 
Prxpofitionesaccufatiuodefmiitntesfunt,ad,apud,ante t 

aduerfuSjaduerfum^ci^citrajCircum.circayCirciter^con» 

tra,erga,extra interjntrajnfra.iuxta^ob.pone^per^pro 

pterjprope^propius^proxim^pridie^procul, poft, pra:» 

ter,penes,fupra > fecundum > fecu,s»rans > vfque > vltra* 
Prfpofit iones ablatiuo deieruientes funt,a,ab,abs, abfque, 

cumjCora.clamjd^ex.pro^pra^jpalam^fineatcnUjqux 

aliquando geniriuo iungitur. 
Prarpofitione^accufatiuovelablatiaodeferuientesfuntjn, 

fub,fupcr,&fubter. 
Prxpofitiones qux tamum in compofitione rcperiuntur 

funtjan^con^dis.di.re/e* 
Nominatiuusfemper rcgirur a verbo cxprcffo vel fubintel 

leftoin tationefuppofiti. 
Genitiuusplxrunq>regituranominccx vipoffefsionis^no 

nunquam ex natura nominis vel verbi. 
Datiuusplxrunq?regiruraverbo,exviacquifitionis,non* 

nunquam verd a nomine ex fpeciali fingnificationc. 
Accufatiuusplxrunqueregitur a vcrbocx vitranfitionis, 

vel a parte anteriori cx naturalnftnitiui:vcl mediaprxpo 

fitione,nonnunquam ctiam a nominc a dkftiuo, vel vcr* 

bo,vel participio ex viSynecdoches. 
Vocatiuusfemperregitur a verbo fecundx perfonxlmpc* 

ratiui modi in tstionc fuppofiti,Sunt qui dicant aliquan 

doponiabiolutc. 
AblatiuusplatrunqusrcgituraWctbomcdiaptxpofitione: 

nonnunquacxfpecialinomintf vclverbi figniticatione* 
Effe<fHtuisplxrunquc regitura verbovel participioex vi 

inftrumentiquoaliquidfitraliquando cx vicomparatio 

nh:aliquandoponitur abfol-utc. ^LIBER SECVNDVS DE GENERE 

SCdccIinationcnominiim^dcqueprartcritis&irupinis 

Verborum, Cap. L Degcnerenominuoi. 

FOemina masfy genns nullo moftratereponunt. 
Jvlafcula funto tibiquafimafcula ,faeniineu(fi 
Sitquafifoemincum jMar$eftpro tefte, Venufque 
Eftdupticigeneris rccipitquodfexus ^terque. 

«pOemina masc;. Iam tepus exigit,vt pueri interrogati, Mufa 
-T cuiu^ generis eft? non refpondeant fceminini, qula declina 
tur pcr ha:c:fedper regulas Gramaticae:videlicet. quia termina 
tur in a.Prftniittitq; regulas generales,quae colligutur ex ratio 
ne fignificationisrquaruni prima eft. f Foemina^mafq; genus. 
C^odnomina^pria/iueappellatiua/exusalterutriusififunt 
mafculoru,generis funt maiculiili/i fceminaru,foeniinini;qua 
rem lola natura duce pofmmus intelligere,etiam fi id monftra 
uerit nemo , vt hic Antonius , haec Maria , hie vir, ha:c mulier. 
Dicititat];fccminamafq;. i. nominafceminarumafculorumq; 
rcponunt genus.i.feruant nullo monftrante,fola natura duce, 
etiam fi nemo id docuerit. f Mafcula funto.Secunda re^ula fi 
enificationis eft,<mod nomina'terum,qua?fexum difcretu non 
habet,fi res illas tales imaginamur & fingimus ac fi efset marcs 
aut fceminae generis funt mafculini aut foeminini,vt hic Mars, 
haccVenus,hiwMtchaeUia?cPallas Ordo eft.Quafi mafcula.id 
c(t,quaereuera non funt inafculina fed mafculis fimilia.sunto 
ileft, funtmafcula.i.generismafculini.Etquafifccmincum.i. 
quodnoneftfcemininum/edfccminino fimile.Sitfccmineum 
ideft,fccminini geneiis. Mars,deusbellotum eft,pro tefte.ipro 
I exemplo J & Venus dea amorum eft pro tefte. f Eft 'duplicis.Tcr 
tiaregula.Quodnominaqua:eftipfareiu fignincatioeadmi- 
res & foeminas pertinent,c6munia funt duoru generum,vt hic 
& harc homo,hic & h$c pauper,hic & h^c tcftisf. Ordo eft. $ Eft 
dufdicisgeneris,quodvterq;fexus.i.nufculinus& foemininui 
recij it;vc fit Hyppallage,pro eo quod recipit yttuq; fexuni. LIBER SECVNDVS 
JEftcomunetrium^uoddd h*c iungis quo% ncutn 
^Menfescumfiuuiisfexu diftinguel>irili 
^irboriseftnomenmuliebre. Sed excipiatur 
Ificruhus^ dumusfiliis<$ oleafter amarus 
Neut?afiler,robur 7 cum fubereiungelahurnum. 
InfuUcin&am4ri>nauis,cum'($ T>rbepoema 
Focmineigenerisfunteaufafignificati. 

f Eft eornmunc trium. Quarta regula, <$ nomina qu* ex ipfa 
lcru fignificationead mares & foeminas pertinent ,atq$ etiam 
Jjcutris iungi potfunr.communia funt trium generum , vt hic 
& h*c & hoe prudens,audax,foclix. Ordoeft. Illud nomen eit 
comune trium generum^ ad ha^cideft^vltraduo fuperiora ge 
nera iungis quoq; neutro. * Menfes cu fiuutis. Qumta regula 
quodnominarnenfium & fluuiorum gencris funt mafculini, 
vthicAprili$ 3 quin^iii/cxtiiis,septcmb.hicAnas,BaEtis^sin- 
2iIis,L«thes.Ordo eft.Piftingu* ,ideft,de articitf a:fexu virilia, 
mafculinomenlcscum fluuiis,ideft,nominameTium & fiuuia 
rum. f Arboris cft nomc.sexta regula quod nomina arborum 
generis iuntfocminini,vt h^c prunus,ceraliis,ficus, amygdaP. 
Mafculina vcro funt rubus,dumus oleafter. Neutra fant,hoc h 
lcr,robur,fuber,laburnurn. t Iniub cinfta mari.^ptima rcgu 
la.Quod nomina iniularum , vt Lesbos ,Cypros, Miodos,Cyr- 
nosA nomina nauium,yt P riftis,centauros,ar2os ; & nomina 
vrbium,vt seftos,Abydos,I indos:& nomina fabularum,vt Ae- 
neis,Thcbais,Eunuchus,Heauthontimorumenos generis iunt 
foeminini ratioe fisnificatiois, hoc eft quia infula,nauis,yrbs 
fabiifo,generis fimt foemj nini- Ordo eft:lnfula cin&i mari, id 
eft noipina inCularum marinarum ad difleretiam vrbanarum: 
& nauis,ideft nomina nauium, & pocma/ideft, nomina tabuU 
rum,qux funt propric poemata cum vrbe, ideft,cum uonuni- 
bps vrbium funtgencrjsfoeminini,&c. DE GENERE NOMINVM. 
2>#7/0 non nomenpro naminefittibineutra. 
Ncutr&ponenatasfeu GracaifiucLatinas. 
S<epetamcnprofirtmultebre$fcrma Latinus. 

f Regulx terminationis. 

NOmen quodfitin afinitum^dic muliebre. 
t^tcccduntmaribufpopa }>enter,fcriba,UnifId 
Scurrajp cum lixafinus adriap>afia,panfa, 
Verndcg cum rabula 7 cacuU^ y agrippaqg iunges. 

£ Diftio non nomen.Qftaua regula. j di&io qu$ a prima poli 
*ione non eft nome,fi ponatur pro nomine, generis eft neutri, 
Victiont s autem hu tufmodi aut verba,aut aduerbia.au t partici 
pia funt:vt hoc amarc,pro amoretviucre pro vita: hoc dcceter, 
hoc fophos , hoc cras , hoc accidens , antccedens , contingens. 
i Neutras pone notas. Nona regula, <j> nomina literaru Graece 
& Latinegeneris funt ncutri, vt hoc alpha,bita,iota,thita:hoc 
a,b,c, fubintelligitur nanq; elemetum. cg fi litera intelligatur, 
poffunt c (Tc foeminini gencris-.vt a,vocalis:b,confonans Atque 
Cidem rationc nonrina fiuuioru poiTunt cflc neutra, fi flumen 
fubintclligarur:maximc fi tcrminatio faucat: vt hoc Mctaurii, 
Cruftumium,lader.Nomina quoq; arboru,fi lignii fignificent, 
poiTunt effc neutra,vt hoc buxu,acer. Nam infularu,nauiu,vr- 
bium,&fabularu,nonnunqua{cquuturgenustcrminationi«. 

Rcgul«c terminationis. 
|Ur Omen quod fit in a.rropofitis regulis genera!ibus,qux ob- 
fcruiuntgcntriexratione fignificationis profequi ur regu 
las fpeciales,quje fumutur ex nominu terminatioe. Dicit itaq;, 
% nomina in a,definentia,funt generis foeminini, vt mufa,Utc 
ra,pagina. Ordo cft,dic muliebre nomen,quod fit finitum in a. 
% Accedunt maribus. cp nomina quac in tribus verfibus explu 
cartf ur,generis funt mafculini^itaqu^excipiuntur a regula. 

E 4 LIBER SECVNDVS 
Etcjuodah es y Gr*co conftatl>enifie Latinum : 
Cuittsfocmineumplerunquefitin tria *)>elth. 
Jguoddeclinatum dattertia,dicito neutrum. 
Compofitum d l>erbis efio commune duorum. 
Neutrum nomen in e:j\£uliebriafint tibi Gr<eca. 
Vnum nomenin i,(ed neutrumponiiojrummi. 

i Et quod ab es Graeco. Qu6d nomtna venientia a nominibus 

Grarcis terminatis m es,quae ad prima nominis declinationem 

Latinam referutur,generis funt mafculini , quemadmodum & 

apud Gra^cos erant-.cjuoniam pro genere faeminino,eft propria 

terminatio in tria, vel in tis:vt a prophctes.u.fit prophcta. a:. 

ha:c prophctisprophctidis:a pfaltes.u.fit pfalta.^ha^c pfaltria 

se.OrdoeftilludnomcnLatinum quod conftatveniffe ab cs. 

Gra?co,cuiusfacmininum fit in tria,vel m tis, fubaudi generis 

cft rnafculini. $ Quod declinatum, (^uod nomina tettilc dech 

nationis in A.finita , quac omnia funt Gracca, generis funt neu- 

tri,vt hoc emblema.atis.dogma.atis.pneuma.atis. ^ Compofi 

tum a verbis.Quod nomina compofita a verbis,adde tu & dcri 

uatiua ,quorum figmficatio poteftcompetere vtriquefexui, 

eommunia fuHt duorum generfi:vt hic & harc agricola,pedi{fe 

qua,a(fecla,collega. f Neutrumnomen in e. ^uod nomina 

Latina in e definentiageneris funtneutri-.vt hoc monile,fctfi 

le,caprile,cubile : Nomina vero Graeca genei i$ funt fceminini: 

vt Lybie,parafceue,pentecofte,apocope,grammatice, apoftro- 

phe. j? Vnumnomen in LQuod nomina in i definentia,gene 

risfunt neutri.&indeclinabilia:vt hocgummi,finapi, piperi/ 

melli^fingiucriXort, mifi:fed omnia funt Graeca aut pcregrina. 

A Prifciano vero fub hac tcrminatione vnum ponitur tantutn 

gummi,]uodipfum Grsecum quoque eft : commi illi dicunr. 

llla vero frugidiuiufmodi ; & fimilia,obliqui funt cafus ab co 

quod eft frux & niodus. DE GENERE NOMINVM. 

ofinitadabis maribu*J>elutl>niogemma. 
Foemineis iungesperio y nechabentia corpus. 
^idditur atquecaro>coenatio,portio :quodq$ 
^Definitin dogo. Tamen htfcjuntmafeulafrtfdo, 
Ordoyfedo^comedoyJpado^udoyCardoq- > cerdo 
Etcudojurdoquejarpagojnangojigoque. 
isidduocommunisjomoynemojungelatronem. 
Eflcommunetrium pr<eflo, quodfum comitatur. 
Neutrum nomen in.uxornu ejlpro tejle,geluq$. * 

^Ofinitji:^noniinaino.definetiii 3 gencrisfunt mafculini,vt 
nicfermo.agafo.mulio.hiftrio.vnio $ margaritagradiori.sed 
iiomina in io.finita,quac no habet corpus:generis iunt foemini 
tii:vt religio-.rebellio talio.& nomina participialia,hoc eft,qi 
participiis formant:v£ a leftus leftio/ab audit* audirio.Fccmi- 
nini quoqjgenerisfunt tria:caro,coenatio:portio lndo.praete 
i ca & 1 go.definetia-.foeminina funt:vt albedo.nigredo.teredo. 
virgo.vertigo.vligo.prurigo. Excipiutur tame ex definctibus 
in do.& in go.trcdecim nomina generis mafculini , q ponutur 
in leftioe. f Ad duo cois.cp duoru generu coia;funt hic & harc 
homo:nemo:latro.Sed latro apud neotcricostatumaapudau 
th ores fub mafculmo genere reliftu cft, Pli.quoq; lt!>.;3.mago 
he foemininu dixit.quafi mago coisduorugeneru eiTct.Ita in- 
quit pueros pubefcere negauit mago Salpe obftetrix. i Eft coe 
trium. q> vnum ratum reperitur nome comune triii gencrum: 
hic& hsec&hocprafto-.qaodfemper iugitur huicverbo fum, 
es:fui : vt puer eft mihi prarfto. Pondo vero eft generis neutri: 
fed tantum pluralis,cuius fingulare (vt ait Phocas) in libram 
eftcrtur. Pfeudo prseterca corruptum eft neq; vnquam nifi in 
compofitionerepeiitui : vt Pfcudopropheta ,pfeudographia. 
i Neutrum no. inu.quod inu.finita gencris funt neucri, vc 
hoccornu.gelu,&c. 

S * LIBER SECVNDVS. 
C,d,ncutra dabisjrcpcris tamcn h<ccquoqucraro. 
i^d.ncutrumponcsjtamcn hicfaldcbcthabcrc. 
Etduofunt ncutrii cum mcttcfcl annumcranda. 
JftlnihilcSlncutrum&igtl&pugilcSlo duorum. 
Sotusinol.cttfil.tficconfuldiaturcffc. 

Scdtamcn adduofuntcommuniaprtful ctcxuL 
Sitcommunctrium tibi nctfuamjtcc^ariatur. 
J^m.ncutrisiungcsycxcmplofittibitcmplum. 
Grtcum nomcn in an^ in in.fitfcmpcr ctcBmat. 

<£ C.d.q> nomina in c.vel tn d.definetia geiterts funt neutri,vt 
>hoc laCjhoc halec,hoc aliud,q*,quid„pnom*na quoq; que, ad rt 
gulas generis nominu reducunt,vt iilud.iftud,id. f a l.ncutru 
quod nota terminata in al.oia funt neutra.vt animal,ve&igal 
ceruical,tribunal. Excipitur fal quod eft gen.maf.apud prifco» 
tamc gcn neutri reperitur. £ Et duo funt, cp duo noia rcperiu- 
tur inel finita^quxfuntgen neu.hoc mel,£el. $ Nil,nihil.cjp i/i 
il.vnu eft neutrum:hoc nihil <5c ntl quod ab eo eft abfciffum.EC 
duo funt duoru generu c6munia,vigil & pugil. Sed pugilidco 
comuncduorupofuimus,<}> Aug.ponit,autoritateTerentij in 
JEunucho fecutus.Si qua paulo eft habitior pugilemcflc aiunt. 
i Solus in ol. <$ in ol.finitu vnu tatu cft nomc hic fol , hoc cft 
gen.maf. t Hic coful cj> in vl vnu tm eft mafculinu,hic conful: 
Et duo comunia duoru generu:hic & haec pracful & exul. i sit 
comune.Quod inam.vnum tatum reperitur nequam,quod cft 
communc trium generum,5c non declinatur. f Vm neutrts. cg 
fiomina inum,omniafui\t neutra-.vt hoc tcmplum fcamnum, 
Honum,auru.!lla vero totide,tantunde,idcm & (imilia, qu» a 
dcm patticula c6ponuntur,fimplicium gcnus fcruant. T Grae* 
cum nomc.Quod nomina in an.cV in in.definetia,oiafunrgr9 
ca cVgen mafcvt hic Acarnaipaa^pelecaptitaidelrihifi : ncutra 
funt pauca a^inJ QrarcoSjVt melan^quod eft nigtu^c* pan totu. DE GENERE NOMINVM. 
Eh ddbitur neutrisjedfunto mafculalychcn, 

J^enyfplcn^tc^ tyen,atagen cumpettinefiamen. 

t^iddis kymen, & quodcano componittibinomc 
Nomenin on GMCumtihi fitjnaribuscfi rcpones: 

Ex hispauca tamenfunifoemineis adhibenda. 

Efineutrum quodnon declinattertia nomen. 
Nbmen in arneutrumfidpar tria debefhabere. 
Erjinitdtibifuntmafcula y neutra tamenfunt 

v*En dabitur.Quod nomina in en.defineria,generis funt neu- 
tri,vt hoc nome^nominis,flum<,inis.Excipiuatur tame.ex la- 
tinisgenerirm^fctilini^hicren^ftenjflamen^copofitaaca 
no,is.vt tubiceVibice^cornicen,lyriccn,fitUcn,fidice: cx Grx- 
cts vcro lichen,fplen,lien atagen„hynien:5c cx his cjue, no funt 
frequenterinvluapudLPtinoshic Heilen J f3jlen J adcn,achen, 
Foeminnia vcro funt jlire,phre & vrbis nome Troeze. t Nome 
in on. Quod noia in on,oinnia funt Gra:ca & gen mafc. vt hic 
canonjd«em6n,daphnon,p!atanon, Lacoii,cuiusfjemininum 
cftIacama,Paucatamendici£e{fegeneris focmintniivt findon, 
mecon.Vrbium ycro complura funt,vt Uabylon , Pleuron,Ca- 
lydon : fcd illa ad regulam generalem rekruntur.Sedcurn no- 
mtna inon.aut fint terti<fcautfecund*E ctecUnarionis, rcgula 
fupcrior tradita eft de nominibus tertia: declinatjonismam (e~ 
cundaj declinationis neutra funtrvt hoc xylon , batbiton,dia- 
pafon,diateffaron. f Nomen in ar. Quod nomiia iu ar finira, 
generis funt neutii.vt hoc pulumar,torcular,cohIear. $cA par 
cum fuis compofitis ex rattone fignificationis communc^il 
trium generumivt compar,difpar,fepar. 
+ Er finita. Quod nomin* terminata in er,fiue illa fiat fecurt 
d* aut tcrtix decnnati6is,generis funt mafcultni, vt hic pucr, 
magtfter,anfer,palfcr. LIBER SBCVNDVS 
Spintherjter^ruderjajpr^piper^atquepapauer 
Etcum l>erefijerj>ber,ciccr>addecadauer, 
Zin^iber £5» tuber,cum matre reponito linther. 
Commune eSlpduper,cumpuberc,degenerJ>ber. 
Irjnanbus iungesJsir P Gadir>/tnt tibineutra. 
Jtfafcula funt o> in or.muliebrisponiturarbor. 
Neutra dabistatum cor^ador^cu^ ^tjuoremarmor. 
Collatiua duplex retinentgenws , <>y memorautor. 
Et quod componitcorpustyycolorqttdecuscg. 

'$ Excipiuntiirgenens neutri,fpinther.Src. & linther quodcft 
generis foeftliniriijquod fignificat cu dicit linther cu matre-.ac 
h dicat quod eft eiufde gcneris,cuius eft mater.roric fignifica- 
tionis. f Communeeft j?auper.cf quatuor nomina quse hicex: 
plicanturfunt Cornunia duoru generu in refti^in obliquis ve 
ro triu.vber enim pro fertilis accipiendu *ft hoc in loco/upra 
vero £ vbertate"accipitur. f' Ir\,maribus iuges.cp nomirta in ir. 
generis funt mafculini 3 vt hic Virjeuhyiiartyr. Excipiutur ve- 
foduogenerisneutri^hir indecHnabile ;p vola man*4*3& Oadir 
pro rrbe Hifpariiac,qua? ratioric fignificatiots debuit effe gene- 
ri« fc£riiinirii. f Mafctila funtq? nomina in orgenerisfunt ma 
fculini^vrliit^rifof^color^eftdr. Excipiturvnugenerisfoemi 
nitiijlikt arbor.'Na foror & vxor ad genus tignifkationis refere 
dafunt.fteatra Vero ftint quatuor,cor 3 ador,a?quor , marmor. 
Noniina v<irb Copararhia duoru generumXunt comniunia fub 
hac terminatioe:na fub altcra terminatioe neutra funt : vt hiC 
& haxbreuior & koc breuius.<Kirbus duo iugunt memor & au 
tor. f Collatiua.rofuitcoilatiuaprocoparatiua-.naconferre 
♦ftcomparare. f Et quod componit. cp r*ominacornpofitaa 
corpbre:vt'hic«5rha?cbicorpor,tricorpor : & a colore^vthic & 
ha?c bicoIor,tiicolor.& a decore ab eo quod eft decus,decoris: 
Yt ind^cor^dedecor^communia funt duorum gencrum. DE GENERE NOMINVM. 

Vr ncutrale dabisfcdmafculafinttibiquincg, 

Turturaut$,pifci$^ulturfatur>aftur,t2>anxur 
Communisgeneris tria funtfurjigur , & <i#g#r- 

Foewineumponestfucdin atfmitur, ytarfla*. 
Sediunges maribus at afits^at^ yadis/^cf ma*. 
Ncutra tamen diccs l>a<s ^afisfuq^nefiu^. 
Sit communetrium nomen gentilc, *D«buntur 
Tartimfocmtnea tibifartim mafcula Gr<eca. i Vr neutrale.cj noniina in vrdefinentia,genciis funt neutri 
vt hoc fu!gur,iecur,femur,Mafculina vero funt quincjue,tur- 
tur pro aue.nam quod a Gr^cis dicitur tiigon pro aue iiue pio 
pifce,apud Latinos jiroaueturtur 3 pro pifcc paftinaca inter- 
prctari dcbet. Vultur,& vnum fecunda: declinatiois fatur fatu 
ri,Aftur aftuiis,Anxuranxuris, Communia practereaduorumv 
gcnerumfunt tiia.hic & ha?c fur,furis:Ligur,liguiis:augur,au- 
guris. quanquam augur cum nomcn eft dignitaris apud Romi 
nos generis eft tantum mafculini. i Foemincum pones. q> no 
mina inas defincntii quacfunt tertia? declinationis generis 
iunt foeminini:vt haec seftas,pietas, bonitas.Nam quae per pri- 
mam dcclinantur.proptiafunt virorum,atque proinde mafcu 
lina,vt Aeneas Aenea?,Hieremias Hiercmiae,Efaias Efa:a?. Exci- 
piuntur a regulageneris mafculini,as af$is,vas vadis,mas ma- 
ris.Tria quoque ncutra:Vas vafis:Fas,& ab co compofitum ne- 
fas Communiavcrotiiumgenerumfuntnominagetilia: hoc 
cft a nominibus vrbium deriuara:vt ab Arpino arpinas^a Caf i 
n o cafsinas,a Ccfeno cefcnas. 

f Dabuntur. Quod nomina Grxca partim funt gencris mafcu 
lini,vt hic Arcas,gigaselepha$:quu;dam foeminini , vt aion*s 
monadisjamfas^dryau LIBER SEGVNDVS 
Esio nomen m esjnuliebreibirilia funto 

Limcs,pcsfimes y termes*cumpalmitetrames p 
Etgurges^merges^erres^cumpoplite magncs 
Etparics>ariesftipcs>ceJ}>escfi,fateUes : 
tsit$ dtcsjncdiustfi diespro temporecerto. 
Et Grarcumprim^elquoddattertia nomen. 
Sedcommuniafunt mi/es, comes^atquefuperSies^ 
isfnti&estcocles^diuesycumfyj bofpttcJbJJe$> 
Etpedes interpres,equcsjmigesjiarc$jbebesq$ 
Etteres&prrfpes , locuples , ^perfes^y.ales p 
Inquies &> ^ates.^uodfirmatpcsjedeo^. 

£ Efto nomen iu cs. Quod nomina dcfincntia in csfunt focmx 
liini gcncris-.vt haec vulpes.proIes.lcgcs.Et nomina quintx de- 
clinattonis,vtrc$,fpcs,progeRie*.Ex4;ipiuturvei6generismar 
fculini oua: hic cxplicantur. «f» Atcj dies.Quo J hoc nqme dies 
cuaccipit proteporecerto-.gniseftiiufcuiini: hoc eft prodie 
fiaturali fiue artificiali.na pro tepore fimiliter grlis eft foemint 
jii. vt L oga dies honiim docuit pai ere leones. Mediufq; dies.i. 
ineridics/g^ gnis cft mafculini^icut & dics cuaceipit pro yna 
folis lationc. f Et Grazcu piima:.Qu6d nola Grarca primx decli 
natiois 3 acc|; eria tcrtia*,gnis funt maf.vt hxc scytes scyta:: Pria- 
jnides , Priamidar.hic canoiuftes^canonifta: : hic lcbes lcbetis, 
hictapcs a petis.ApudGraecostamennonullarcpeiiutur tcitia: 
declinationisgen. fa*minini,alia vero ncutri, quxquide raio 
lepcriuntur : (ed priniie declinaiionis omnia funt uiafculina: 
etiamapudillos. sed communiaduorumgcnerumfunt ha:c 
fere (juc, in Jcctionc explicantur.hic & hax miles,&c.Quod for 
niat.Quod nomina cornpofita a pcd*j& a fedeo fedcs ? duor»iin 
gencrum funt communia:yt hic 6; hax bipes,tripes,alipe$.IIic 
& hxc obfesjrcfcsjdcfes. DE GENERE NOMINVM 

EBquotji nomen in is y muliebre. Sedcffo yirife, 
Corbis^ <edilis,fitfcis quoq^pifcis <gcf axis, 
EtcoUis^ermis^ caUiSypUts c? cn fi s > 
Jtfenfiscumyefliypo&isglisfitttis {j* anguis> 
EttoniStCAulisJapis^nguisforquiStO* orbis, 
Et fanguiSyCucumisJunges cum ^omerepu/uu, 
£>uf<$ filent a/if Libys atq^ cana/is>aqualis. 

Etquibus n prsit is. £?* quodcomponis abajfi. 

%sidiettiua dabis communiajungetricujpis. 
SamnisJdiSyiuueniSyCiuisjettiSyCanisJbo&is. 

Nbmen in os y dabiturmaribus. Sedfoemineis funt 
ifiecaddendaduo dos>cos.neutris epos>argos 
Etcbaos,atq; me/osjunges os oris c? °fi^* 

♦ Eft quoo; nome in is.quod ncla definetia in is,funt generis 

focminini, vt h*c clauis, nauis , turris clafsis. Maiculini vero 

generis funt vndctriginta , quac hic explicatur. £ Et quibus n. 

quod in is.terminata qux habc nt n.ante is. funt etiam mafcu- 

lini,vt hic panis,cinis,ignis,finis- Et copofita ab afle. vt hic bcf 

fis, trcGis,dccufsis,vigeisis,centuf6is. T Adic&iuadabis. quod 

f ominaadieftiua definentia in is , fub hac term inatione duo* 

rum generuni communia funt:vt hic 3c h$c nobiI1s.breui5.for 

tisdebilis. Tricufpis quoa; eiufde generis cft,hoc eft comunis 

duorum,ato;etiam neutris iungi poteft,vtapudOuid.I.Meta- 

j uior.pofitoq; tricufpide telo Mulcet aquas reclor pclagi.Conm 

! niapr*tereaduorugenerufunt/amnis,iSc ce/cra quc, hic ponu 

| tur. t Nomen in os.» uod nomina definct ia in os.generis funt 

rnafculini : vt hic mos.ros.flos.colos.rbinoccros monoceros. 

Excipiuntur duo gcneris focimnini,h?,c dos,cos:& fex nomina 

| qu* hic ponuntur gcnciit ncuui.hoc cpoi^c. LIBER SECVNDVS. 

ESicommuneduum bos,cutfos,atque facerdos. 
Etquaecoponuntpotis c?P ote > C0 P 0S C? impos. 

VsJeclinatumper quartamfiuefecundam, 

<X>icmaribu*iun&um. Sedfoemineis referantur 
^lumyhumus^anus^ficus^domus^etcolus addes, 
Torticus atq$ tribus fuperaddts acmc^ , manmty. 

Etqutf yertentespermutant Gr<eca Latinis, 

ZfocpUruqi gradu maribm quandoq; repones: 

lf<tc tria neutrafkcisyirm^ulgus.pelagm^. 

£ Eft comun&||feta rcperiutur comunia duoru generir.hic & 
ha:c bos,cuftos Jalferdos : & duo copofitaab hoc nomtne hic & 
haccpotis&hocpotecafunt.hic&hsECCopos&impos. f Vs. 
dcclinatu.$ nomina definetia in us.quac dcclinatur per fecun 
daaut quarta declinatione.gen funt mafc. vt hic dns drii fcr- 
uus,i.agnus,t.fenfus,us auditus^us.vifus.us. Foeminini gene- 
rxsmnttriafecudxdccJinati6is.ha:caluus,i.hnmus.i.vanus ; i. 
Tria quooj fecuda? & quai tsr:ha?c ficus,i.vel us:domus,i vei us. 
colus,t.vel us.Et quartaedechnationis:h$c porticus,us.tribus, 
us.acus,us.manus,us. * Et qu* vertentes. % nomina Gra?ca in 
us.dcfinetia,ma?apudillos inos terminatur,& osmutatain 
us.Lattne infleftunt,generis quoq;fimtfa!minini,iicutapud 
Craecos crat focmininl,vt haec chrHtalios,uchriftallus,i.papy- 
jos,u.papyrus,i.aliqn trl fequunt genus Latins terminatiois, 
Jioc cft mafculini:vt cryftallus,Lpapyrus,i Ordo eft.Tu repocs 
in hoc eradu.i.inter foeminina illa n omina q vertetes.i.jnter- 
©rctes,ex Grseco fcrmce in Latinu pmutat i.interpretant Grar- 
ca Latlnti,& qnq; rcpones illa maribM.mafculis f Hacc tria.^ 
tria ticrnina feciidas declinatsois repetiunt gencris neutri:hoc 
virus viri.vulguS,t.pelagus,t.R.epcrit etia vulgus gnis mafcu- 
lini.vc apud Verg.2*Acnei.& fpargcic voccs 1 vulgu ambiguas. DE GENERE NOMINVM. 
Tertiaquodnomendeclinat^dictto neutrum. 

Sedduo mafculafunt, lepus & mus:iunjjjtturiUi* 

Tuspodos (koce&pes) & qu<ecomponisabiUo. 

Fcemineigenerisfunt l>irtus atque iuuentm. 

EtpaluSyatque falus , <&quoddatfruio nomen. 

ts4tquepecuspecudisjncusfubfctisfyf£neBus. 
Sintconiunfta tribus^etusjntercusqj^ duohns. 

SintcoiunEla tibitria tantumfiiSyLtgus^grtii. 
^Mafculus e& hicpr<esfd neutrum dtciturhoc<es. 

Et duofceminea latis laudis 7 fraus quo^fraudi}. 

i Tertia quod nome.Quo d nomina f ertia? declinationKgnis 
funt neut.ck funt illa quamittuntgenitiuu in ori^vel in eiis. 
Vthoc tlpi:s.oris.corp 9 .oris.fteicusor!5.ficlus.eiis.fcedus.eiis. 
yulnus.eris 5 Excipiuntduogrlis mafc.lepas , leporis, bicmus> 

imuris:& vriu notne Gra?cu ia us deiincs , qcJ eil pus podos ! q$ 

linterpretat pes pedis cu fuiscopofitis:vt hic tripus tripodis,de 
capes podis , chytrapus. poc?!is.lagopus. podis. dafypus. podis. 
Fceminini quoqjgnis cxcipiiitur nouc , virtus.utis. iuucntus. 
utis. palus. ludisfalus.utis:& nome veibalc ab co,cj3 cit feruio 
fccuis.vt feruit^. tutis.pecus.udis 3 vro vna quadrupede.Na hoc 
pecus.oris grege potius(lioc crttotu pccuariu)fignificat.lncus 
udis Tubfcus.udis.feneftus.utis. f sint coniucla.Duonomina 
reperiunturcoi^triugcneru.vctu^ciis.intercusutis.Vndceft 
aquaintercus,& morbus interfus. Gelli,i8. I iberatu inquit/e 
cfle aqufcintercutisxnorbo. lde.Iib.12. Intercutibus ipfivitiis 

jmadentes, iicut Gato dicit intercutibus ftupris inquinatus. 

: fDuobus.qmiafuntnomina coiaduorugeneaijiic & hacc 
fus,Ligus 3 grus. f Mafculus. q> ia a?s diphtongo duo repeiiun- 
tur:vnum geneiis mafcu.hic pra?s pra:dis:alterunr geheris neu 
tri,hoc aes ciis:duo quoque in aus diphtongon definentia,h*c 
laus laudisj&aus fraudis. '$ LIBER SECVNDVr 
^muliebre daturfi conjona iungitur iUL 

^Attamene&o maSyfvns^ens^pons^tabificus fipSu 
Eteumtnontccalybs & arabs pblyfyUaba iuges 
fn quibus anteuenit,pjitera,(juodprobathydrop 
Etpartes afiis:tamen e& commune duorum 

Gelebs &>princeps, infens$, bifronfy >parensi$ 
^AdieEiiua tribus iunguntfuafighificdta^ 
fteutrumpone caput,gitfinciput,occiput &>frip. 

J S > !nulicbre.Quod > nomina in s.definetia, habentia confona 
tem ante $,generis lunt foe minini, vt haec plebs/crcbs, hyems, 
gcns^menSjdapS/epSpro {epinietOjOirpS. Makulinaverpfunt 
quae explicantur.Quod VeV6\^ip^tkl>i$cus^S^ ex Luc.fum* 
ptum eft^qui lib.9.fcribit :OtTaq$ divTolue ns cum corpore tabi- 
ficusfepS.Eftauteniferpens ex generecentipedum . Mafculini 
quoquegeneris funt nominapol^fyllaba habentia p,ante,s £- 
jialem:vt hichydrops,cyclopS,monops, merops. f Et parte$ 
aflis. GencriSpraeterca nufeulini fiirit partes afsis, ideftjlibraeit 
ue folidi,quod induodecim vncias ? hoc eft parteS, diuidi po- 
teft:qua* aliqaoties fumptae redduiit fuuni totum,vt hic deuns 
demptauncia J qua?eftpar$diiodedma:decunS& dextans dem% 
jpto fextante, quaceft fexta par^dodransdepto quadrantc,quae 
cfttertiaparS3& eodemmodo triens;quadranS,quicunS. % ta- 
jnerieft commune. Quod quinqne nomina qua: hic ponuntur 
funtcommuniaduorumgenennii : vt hic & harcca:lebs,&c. 
$ Adieftiua tnbuS. Quodnomina adiefliua ins, definentia, 
quac habent confonantem ariteS,coniunia funt tnumgenc- 
yunijVthic & haec& hoc inopS,particeps,prudenS,fapieni. 
£ Neutru ponecaput. Quod noniina in t,dcfinentia,quinque 
rep eriumu r,# gcncrbfu ntneutri. DE GENERE NOMINVM- 
SimonofyUabaJunt & in ixfinitajreferto 
Fcemineogenerifed Thrax * Thryx mafcula, rex 

g rex - 
Etcalx cumpedis esl, nacalx h^cfiringit areham. 

%^idduo duxfkciescommunejmicadiiceconiux. 

SuntpolyfyUaba in ax >tibi tantum mafeuL thorax 
NffticoraxMmax,dropax,cumfiorace>abaxfa 
Etduofoemineafunttibi y cumfmilacefhrnax. 

Exfinita tibifuntmafcula.Eceminea halex , 
Etfirpex^ibcx 7 carexjmbrexq$,fupellex 
^uodnomehfitinik.muliebreeB. Excipefimix 
tsttque Cilix,TbQtoix,c>> onyxjnaslix iy iapyx 
t^ttquecalix^ oryx.natrix^ calyxcfi, ^arixqj 
^u^edanturmaribm.Voluox quoq-iugituriUis. 

$ Simonofyllaba.Qiiodnomina monofyllaba in x definetia, 

genensfuntfoemmini-.vthacepax^nix.nox.nux.ExcIpiuntur 
generismafculini^ouinque.thrax, &cse. Calx ftringitarenam: 
namex vtraquefitintritum.DeindeJicit^uodcominnaduo* 
rumgenerumreperitinturduo:hic&hxcdux.cuiadditurcori 
iux^exnomjnrbu^poiyfyUabis. tSnntpoIyfyliaba.Ouodno. 
mjraplurmmfyllabarum in ax,definentia ,^enerismafc.rcpe 
riutur fex,hicth6rax,cVc.Ltduo fceminea , fmilax,aci$:£brnax, 
acis. f Ex finita. Qjyod nominadefmentia in ex ,izenerisfunt 
mafc. vr hic index^ollex.iudex^duplex. Excipiuntur fcx gene 
i?sfceminini,halex,&c. * c>uod nomen.Quodnominamix 
definentia gen.funt fcem.vt h<ec perdi x,coturn i x, fandy x,ma- 
trix.£xcipiunturgen.maf.vndeciai:hic fornix^c. f Voluox. 
C^iodinox,vnurepfriturc e neri5mafcu!ini,hrcvoluox,ocis. 
& generisfocminini,duo/olox & cclox.Phalaxque.Superibri- 
oufadiungrtcjua?daitf nomina Gra;ca ; <ju* funt itivfuapud 

E 2 LTBER SECVNDVS 

Fcemmeis addes folox,celoxcfi,phalanxcjfe. 
Syrinx & meninx, ^&zfiynx y Sedmafculafunto 9 
Tominx tomincosjpeiinxq^pharynxq^jarynxqj. 

f Degeneredubio. 

AJMhigui generis tibitraduntpauca Toet<* 
Cum talpajama^cardo^panthera^cupido^ 
Et margo,buboJinis cumpuluere clunis> 
Torqutsjlirps^etadeps cufcrobe.fyecusq^penwq^ 
Cortex atqfftlex cum punicejynxq^jatex^ : 
Etnomeniapidis^uodgigmtfarduSpOnyxq^. 

Latinos quatuorgencrisfuntfceminini. PhalanxJegioMace- 
donica Iuucnalis. lunctaeque vmbone phalanges. Syrinx fyrirt 
gis,fiftula a nympha in calamum paluttrem conuerfa. Ouid.2. 
Metamor.nympha:fyringa vocabant.Meninx meningis,pro pa 
niculo cerebri:quo verbo vtiitur medici. nam pro mfula «Aegy 
ptiex fignificationegenerali,generis quoqjeftfoeminini.iynx: 
gis,auicula qua: Latine dicitur torquilla fiue turbo:de qua Ari 
uoteles Kbro de animalibus. f Generis quoque mafculini po- 
nit quatuor^tominx tomincos > quam nos appellamus thomi- 
cem: fpclinx fpelingos,quod interprctatur fpelunca ,, pharynx 
pharyngos pro fauce gutturis,& lai iynx pro ipfo.gutture.quas 
Galeni inteipres pharinga & larynga appellat. ; 

f Dcgeneredubio. 
I^Enus dubium eft , quoties aliquodnomen ex frequenti vlu 
^J&reguIaartisGramniPticaceft certialkuiusgeneris^Poetae 
tamen autoritatc fua proferunt fub aliogenere :yt hic & hax 
talpa : c.um ex regula de gencre nonlinu , generis fit forminini. 
Verg.i. Geor. Capti fudere cubilia talpa? dixir ; & eodem modo 
derelicjuis. DE GENERE NOMINVM, 
m De nominibus mafculinis, qu* cx diuerfis termina- 
tionibus mittunt fceminea in a,vel in tis,- 
T>raco drac<ena. Siticenfittcina. 

Lco le<sna > ^elled. Tubicen tubicina. 
Caupo caupona, Tibijcen tibi/cina. 

FuUojullona. Toetespoetis. 

Lacon !ac<ena. Scythes Scythis. 

Fidice?tfidicina. Sarmatesfarmatis. 

Lyricen lyricina. Jrtagnes , etis^elgnejja. 

Cornicen cornicina Cres cretis^elcrejfa. 
Ofien ofcina. ^Afoabit^e jMoabitis. 

Flamenflamina. ^Amonita t^imonitis. 

isiftur afturica. Tfaltespfaltria. 

Sambuaflcs , ciflria. Nepos neptis. 
Citharifles,cithariflria iferos heroyna. 
Cymbatisiresjflria. Tympamftres 7 ni&ria. 
Trophetesprophetis. Thrax tbraifja. 
Lybis lybiffa. Cilix cilijja. 

% De nominibus,&c. Ex regulis fuperius traditis de genere no 
minu, ex ratione fignificationis poffet fuboriri dubitatio qua? 
dam in nominibus quibufda^quac ratioeterminationis & figni 
ficationis poffent copetere maribus & foemlnis.ied quia focmi- 
naehabentpropriamterminatione 3 terminatio illa iu^vk!eba 
tur pofle competere maribus & foeminis, relinquitur fub gene 
re tantum maf.Efto exepJi cau(a,draco onis. ratioe terminatio 
nis potuit etfe co mune duoru generum. neq^fepugnabit figni 
ficatiOjCU illaih (pccie mares & famiina? reperi<<ntur,ficut igi- 
tur dicimus hic & ha?c homo pro viro & muliere^ ita poffemu* 
Jiccre.hic & haec draco pro mafcujo quoq; & faemina: fed quia LIBER SECVNDVS 
^ArabsarabiJJa. ThoenixThceniJJa. 

Chalybs chalybijja. Thryx Thrygia. 
t^4ethiops y ^ethiopifa. j^ex Ifegina. 
§ Quacda fijnc nomina, quae tametfi cpmunia duorum 
generu reperifi tur,habet tamen alia propria termina- 
tione generis fceminini> vt hofpes hofpira , fofpes fq- 
ipita^acerdosjdotifsa^cuftosjftocliajantiftes^ftita, 

<j[ De T&omlnnm declindtione* Cdput. I !• 

NEjit opus toties eadempr^ecepta refumi 
^iccipe cjUttteneai in nomimbusl^ariandis. 
Compafitijormamfimplex ,*$§$? compofitiuum 
Simpiicis objeruat.Exanguis dattibifanguis. 

foemina millafpecie habctpropria terminationemina,hoc 
eftdracacna,relinquitur alteraterminatio in o,fub genere tan 
tu*n mafculino,hic draco,&eodem modo leo lcxna, & quae fc 
quuntur. Deinde fubdjt quarda nomina , qua? tametfi fub vna 
terniinatione repeiiuntur mafc. & foemi. nihilominus habent 
propriaterminationeinajVthic&haccfofpcSjhaecforpita^&c. 
•rj E fit opus. Proponit quafdam regulas omnibus quinque 
*Ndeclinationibus comunes* & curidfaciat,addit caufanidi- 
cens,ne oportcat eandem caufam iterare. f Compofiti forma. 
Haecregulaplarunqueferuit in declinationenominis,& cqn 
iugationeverbi:naficppertu mihtfitq, Celtiber facit inge- 
nitiuoceltjberi, expropQrti6epo{fumfcire,quod iberexquo 
coinponitur,£acit in genitiuo iberi.Atque a contrariq,fi cxplo 
ratum habuero , quod iber facit iberi, ex proportione pQflunj 
fcire quodCeltibcrfacit celtibcri. sed harc rcgula non vfque- 
quaque vera eft,Nafangui$facit in gto fanguinis:ab eo tamen 
fopofitumcxanguis^nofacitinjSjfeclguis, Prccterea pesfacit DE NOMINVM DECLINAT, 

\stpedtjitTtutpeSjty 9 apes y nccregu!aferuit. 
Impubis dat eris:fedpubesdattibipubis. 

Eft requies quint^declinattertia (itrplex. 
guartus cum quinto femperre&o fimutantur 

In neutris. Sedin a pluralemponis °)>biquc. , 
Effqj ^ocatiutn reBofimilispropefemper. 
Tr<eterquam quint^e^pluralibus ingenitiuis 

SyUaba nonnunquam coUiditur,u capittales. 

Tertius & fextus plurales afitmilantur. 

in eenitiuo pedis: vulpes trl ■&■ apes , qux ab eo coponfitur, no. 
vulpedis,nec apedis, fed vulpis & apis faciut^cu apiS accipitur 
pro beftio \* illa mellifica. Na apes apedis,pro auicula de pede 
accipttur. f A pubes quoqj coponitur impubis,qcf forniat im 
puberis.Verg. tame regulam fccutus,tmpubis Iuli.dixit. Quies 
etkmingenitiuofacitQmetis. Compofitum tamenabeore- 
quresfacit requiet per quintanideclinationem . $ Quartus» 
Quod nomina ncutra babent tres cafus fimiles tam in fingula 
ri quam in plurali,hoceft, nominatiuum } accufatiuumA vo- 
catiuum:& in plurali femper terminantur in a , quod contin- 
git tn fecunda & tertia,& quarta declinationc Aiam primae& 
quintae nullum eft neutrum.vt hoc templum, accufattuo tem 
plum,vocaiiuo 6 templum,haec templa, accufatiuo tepla, vo- 
catiuo 6 templa. $ Eftq; vocatiuus . Quod vocatiuus tam fin- 
gularis quam pluralis cuiufcunq; declinationis,eft fimilis no 
minatiuo vtriufque numeri . Quod vero dicit ^prope fcmper, 
propter vocatiuum fingularem fecund^ declinationis diftum 
eft,de quo fuo loco dicemus. $ Praetcrquam quintac.- quodge- 
nitiuus pkiralis ornnium declinationum praeterquam quintae 
patitur abfcifionerri vnius fyllabx , vt Aeneadae, ameadarum, 
& per abfcifionem a?neadum:& fic dicimus virum pro viioru, 
ciuitatum', pro ciuitatium, pafTum pro paffuum.Tertius & fcx 
tus/atu liquct. j Deprima nominis declinatione. LIBER SECVNDVS. 
% De prima nominis declinatione* 

CVmfintquinqi puer declinanditihijvrm^ 
gvf$ T>m$ l>arik ex reBis datgerittiuus. 
Trimafttmas^es^fedGr^ciSyahjLatim. 
E&genitiuusin ^diphtongon.Sed tamen ai 
T>attibinonuqua 7 datx^ as.Jedc^ idquoq; raro. 
Offo triumgenerumfimt nomina > qu<e datin ius. 
Tonedatiuis ^Jiphthongon. Sedgenitiuus 
Cumtihifietiu$ P u$,raptaponedatiuum. 

CVm fint quinq>$ quinq;funt nominu declinatioes,qui nu 
merus colligit ex genitiui diuerfitatema prirna mittit geni 
tiuu. in •se.dipbt.fecunda in i:tertia in isrquarta in us:quinta in 
ei.Prima igitur declinatio terminatioes habet nominatiui trcs 
asjes.a.fed as,5c es in nominib 9 tm Graecis mafculinisvvt Aeneas 
ByrriaSjAnchifes 3 Priamides.inavero ta Graecomq; LatinoriJ 
gfiis funtmafc. vel foem. vel cois duorii,vt hic lixa, haec mufa, 
hic & hxc aduena.gp ver6 dicit % aqj Latina, fubintelligedu eft, 
atqj etia Gtseca. f Eit gtiis.cp gms a quacunq; illaru triu termi- 
nationum a*quifyllabice in a^dipht^terminatur : vt Byrrias,*. 
7leneas,ae.Ancfcifes 5 ae.Reperiuntur trl aliqn tcrminari in ai : VS 
aula,aulai:& aura,ai:6c pi£ta,ai:apud Verg.& Lucretium,terrai, 
frii£iferai,militiai.Apud antiquiores quoq- pleriiq; inuenit \n 
as.vt apud Plaut.Alcmenas,|> .A-lcmena£:& apud Liuiu Androni 
cu efcas ,p efcc-& apud Neuiu,terras 3/ p terre/.led ex hac termina 
tioe tm elt in vm familias^ tamiliac. Deinde fubdit,q? o&o no 
mina^quae declinatur p fecunda declinatione ^nominis-,rnit- 
tunt genitiuum in ius.ea funt 3 vnus vnius,vllus vlliusmullus 
tiullius/olus folius, totus totius.vter vtrius , alter alterius.a- 
lius.aiius. f Ponedatiuh x.dipht. qt> dtus a qqqcuncj; ntl ter- 
minatioe terminat in x quoq;diphtogon:vt Aeneas.amear.An 
chifes^muf^ct.Sed ab iliisotto nominibus in ius.mittetibus 
genitiuum, founatiw dtus. ablata u* \t vnius Yni,vllius tlti* DE NOMINVM DECLINAT. 

Omnibtis ex rc&isfiniturin amjibiquarttis. 

*s4tcft yocatiuusfitin a. Cuiiungttofextum. 

Jte&usfluralisfit in <e. Genitiuus in arum. 

^Atque dattuus in isfinitur.Tauca tamen funt 
&)^fitciuntabus:yelutefkequafilia,nata, 
Jtfuta,deajiberta,ambabus iunge duabus. 

^Accufatiuipturaks as tibimittunt. 

% Omnibus ex re&is.Quod accufatiuus a quacuq; tei minatio- 
ne nominatiui definit in am:vt Aeneas,#nea:Anchife$, aiirmu 
fa,am. i Atque vocatiuus fit in a.q? vocatiuus a quahbet termt 
nationenominatiui,terminatur in a:vt ameas 6 amea, Anchi- 
fcs6anchifa,mufa6muia 3 terra6terra.Cui ablatiuus fimilis 
eft in terminatione,fed fton in quatitate,quia vltima ia ablati 
uo producitur,in vocatiuobreuiatur. i Rcftus pluralis. q> no 
nvnatiuus plural.termiaatur in ae.diph.vt mufa?. i Genitiuus 
in arum.g> gntus pluralis in arum terminatur : vt mufx,arum: 
terrx,arum. f Ato; datiuus in is.q> datiuus plural.in is. termi- 
nat :vt mufa?,is.£xcipiunt pauca 3 mittetia datiuum atq; ex co- 
fcqueti abiatiuum in abus, ldq; tn dirTerentie caufa.& qune ilU 
fint,ftarim fubdit:equa,abus:fiiia,abus : nata,abus,mula,abus: 
dea,abus:liberta,abus:ambi£,abus:duae,abus:& aliqui ex itinio- 
ribusdixeruntanim«^bus^niula: 3 abus.Ciii6d fi nullafitam 
biguitas de quo fexu loquimur,nihilominus regulan declina- 
tione vtemur.vt fi dixeris. Ego lego centenos aureos duabus f* 
liis meis maiorib 9 :na dubitatio nulla ell de quo fexu loqris^ex 
co q> adieftu eii duab":na fi trn dixiffes,Lego cetenos aureos fi- 
liismeis maiorib 9 ,poterat venirel dubitatione de mafculisan 
de focminis fis locut 9 .Quare no fufficieter Valla $ bauit autori 
tate Cic. animano.potuiiTe mittere dtuin plu.in ab 9 ,quia fcti- 
btts ad vxore & filia dixit,duab 9 anirnis fuis: na £ id quod dixit 
duab*, fublata eftois ambiguitas,an animis fit ab anima,an ab 
animo. £ Accufati.jJu.q? a&us plu;in as termi,<at:vt mufa^a^ 

* 5 LIBER SECVNDVS^ 
f De fecuada v narnhiis decUnatione* 

A Ltera datre&is tibi fex >er y ir y ur^elw aut um+ 
^^^i^em,diphtogo;fedi^ hac tatiimodo gr<ecif. 
Fttgenitiumin ijedreftum nonfuperahit. 
Excipia^gihherjacerjbcer^affer^aduher^ 
Treskyter atcj; Ligerjnifer etgemr^teneraddis: 
Etprojperjexter^puer^ quodfittibinomen 
<Ls4gero (tue fero^irjrvemrjunge>faturq$y 
Liber ^scf ingenum>Bacchus>cuiiungis iberum. 

ALtera.Sequitur fecuda dcclinatio^ clicitque illam habere no 
minattuifrngularisterminationesfcx.Er^Yt puei;.Ir,vtvir. 
Vr^vc fatur,Vs,vt Deus.Vm,vt templum. Eus diphthongon^vt 
Pentheus:fed hanc tantum in nomihibus Graxis,cum au* decJi 
nationem Latinam trahantur. Sub illa namque terminattone, 
tam Latina qua Gneca,decKnatione inflecl:utur:& ha?c eft cau- 
fa quarcnoruinaGixcainos.vel inon, nondeclinanturperfe 
cundam noftram decllnationem 3 quiail:lae terminationes mc- 
re graxas funt . Itaque pro eo quodilli dicunt Abydps abydu, 
jios dictm.us Abydus abydi.lllfcfymbolum fymbom : nos fym- 
bolum fymboli. f Fit genitiuus. quodgtus a quacunq; nomt- 
ixatmi terminatione terminatur in i. Sed quiaaliquado pariu 
cft fyllabar u 3 ahquandocrefcit vna fyllaba.dicit quod gencra- 
Jiter eit in (yllabis aequalis fuo nominatiuo : vt tcplum teplf, 
dominus domtnt.Deinde ponit cxceptione illorum a quse cre- 
fcunt vna fyllaba:ea funt gibber gibberi, lacer laxeri/occr foce 
ri,afper afpert^quod per fyncopam facit afpri* Verg. 2. Aeneid. 
Itnprouifum afpris veluti qui fentibus anguem Prefsir. Actul- 
teradu heri,presbyter presbyteii, Liger ligeri, tnifer miferi.ge- 
ner gcncri,tener teneri, profper profperi,dexter dexteri. quod 
per abfciftonem fatit dextri^puer pu£ri . Et compofita a Gcrb 
gens:& fero fers:vtarmiger armigeri 5 armifer armiferi/vir viri, 
Treutr treuhi/atur faturi,liber hberi,, pro ingenuo et JJaCcho; 
nampro cortjce cV pio codice ; libri focit. DE NOMINVM DECLINAT. 
Seddipbtongusin eus y eidat^eieigenitiuo. 
t^itq^ datiuttsin o>dabitur;cuiiungito fextunt. 
^ccufatiuo um^dat declinatio noHra. 
VsjreBinwtans in ejafumpone ^ocandi. 

Seddicesfii^fluuitis^Detis.atq^ Latinus. 

Sitamen e&propriumperius>tuncm rapiatur* 
J{eBuspluralisflt in i. Genitiuus in orum. 
*yitq$ datiuus in is,feddattibi djjT>eu$ & diis. 
<^4ccufatiuiplurale$ os, tibimittunt. 

i In eus vcro diph.definetia, triplice habet gtum in ei,dipru 
& in ei/blutas,& ineostvt 1'etheus penthcidi(fyllabos,& pen 
thet trinyllabos 3 & p.entheos-.fed a latinis per ei^coniunclas ii- 
ue folutas profertur 3 a grxcis per eos. j? Atqj datiuus. quodda- 
tiuus in o terminauir: cui aisimilatur abltus:formaturqj i oc- 
nitiuoi^mutataino.vt tenipli templo ,dominidrio. 4» Acto. 
quod aftus in um,terminatur s genitiui mutata in uimvt tem 
pli templlim,domini domtnum,pueiij erum. i Vs 3 refti-quod 
Vocatiuusfecundae declinationis anominibusm nominati- 
uo terminatis in us,formatur, us mutata in e : vt hic dominm 
6 domine,hic bonuso bone.Excipitur fiKus quod invocatiuo» 
facitfili 3 6cnonfilie:hicfluuius : quod quanquam ofluuiede- 
buitfacere.Verg.tamen-S.Aeneid. riicit. Corniger Hefpertdum. 
fluuius regnator aquarum.deus o deus.Latinus 6 latinus.Ver- 
gtl.Socer arma lattnus habeto. quodfi nomeh iit proprium irt 
ius,terminatu,vocatiuus ablata us,definit in i: vt Antonius art 
toni.Vejrgilius 6 vergili.Laurctius 6 iaurenti. Dionyfius 6 dio 
nyfi. f kcctus pluralis. quod rttus pluralis terminatur in i : vt 
hi dni,hi boni.H*Gtus in orum . quod gtus terminatur in orii: 
Vt dominorum,bonorum . j? Atque datTiuus. quod dtus termi- 
natur in is:vt dominis, bonis. Sed hoc nomcn dcus in plurali 
duplices habet nominatiui & dti terminatioes-.dei vel dij,dei* 
vcl dijs:fed dii & diisper fynarefim vniiyllabicc proferuntur. LIBER SEbVNDVS 
Kominibus neutrisin a^ertiturigenitiuu 
f De tertia nominis declinatione. 

TSrtia diuerfos datdeclindtiofines. 
Et quanquam l>arie tamcexitinis,genitiuus* 
J£x a^ponitatis.Ex efitcitisgenitiuus. 
Onis ab ofiet. TerinisjtonnuUa dabuntur : 

Cardoyordojurbocftjiomo , nemo iungis \^4pollo x 
Etquodfoemmeigeneris daturin do %elingo. 
P^nedo datonisfeupomumfiue (itarbos. 
^siH <^4nto & Nerio dant enis : dat caro carnit. 

$ Noibus neutris.q* fit gtus in noib' neutris Jn ij,duplici deli 
im 3 ntus JJ a<ftus,& vclfis plurales in a^puru^i^vocali praeiedente 
«kfinunt:vt hoc auguriu augurij:fi£c auguria.si vero in vnico 
ijdefinit,neutrap luralia in a,mixtum cu cofonatc definut : vt 
hoc teplum^teplijtepla-.fcanum/canijcana: limitatur regula 
tlla.C^uartus cum quinto. i De tertia nominis declinatione. 
rpErciadiuerfos.gptertiadeclinatio varias habet nti defincn- 
* tias.Na (exaginta circiter colligunt a q oes mittunt gtm in is, 
fcd diuerfis modis. Quaedam enim crefcunt vna fyllaba^vt hic 
fermo.onis.quaeda duab^vt biceps,pitis.qdahabet pares fylla- - 
baSjVt paterpatris.ynureperitur deficies a fuo refto vnafylla- 
ba.Iuppirer louis. f Exa,ponit.Profe£tur diuerfitate illagnti 
pcr ordinc nti terminationu atq;imprimi>,qu6d noia ina,de 
finetti^q oiafurifc Grxca^mittunt gtm in atis-.hoe $ft quod cre- 
fcutfug recffcii vnafyllaba^vtdogmajatis-.pneuma^atis. j? Exe, 
facit is.q, noia in e^definetia^facifjt gtrfi.e mutata in is: vt hoc 
cubilcjs-.marejis^altarejis. f Onis ab o.q, noia in o,definentia 
mittfir gtm I onistvt fermo,nis:hiftrio,nis. Excipiunt aliq mit 
tetiagtnii inis-.eafuntjcardojnis^ordojinisiturbojinis-.homo 
inis:nemo,ini?.Apollo,fnis. Et noia foem.definetiai do vel in 
go;vt teredo,inis : albedo,ims:virgo,inis,aurigo : inis. Vnedo 
tame vnum ex definentib' in do,fcemininu , facu in gto onis* DE NOMINVM DECLINAT. 
Ldc tibidat la£lis;halec halecis habebtt. 
Bogudjvrmat udis^noBri dixere Ttauidis* 
t^dditurisfofikSedlisjnetfity recepit. 
Komen quodfitin n^ajjumitis^tngemtiuo. 

^Menfinita dabunt, inis. & quod definit in cch. 

t^itquc ^nguepe&en iungesxuq$ inguine gluten* 
Etquandoq; daturex ongenittuus in ontis. 

i Lac tibi,&c.Qu6d duo repe riimtur nomina definentia in c: 
lac,tis:halec,cis. f Bogud, C>u6d in d,terminata duo reperiun- 
tur nominabartara virorum propria Eogud.udis:& Dauid.dis. 
f Additur ls.Quod nomina definetia in hquacuncj vocali pr§ 
cedete format genitiuum addita is:vt animal.ali$;Michael.Iis: 
Gabriel lis:kaphael.lis.vigil.ilis.folfolis:c6{ul.lis.Mrl vero <k 
fel non is,fed lisjn genitiuofufcipiunr.quare inobliquisom- 
nibusperduplexl.fcribuntur.mel.IIisiel.lliS. i Nomen quod 
fit Quod nomina definentia in n..literam,arTumunt is in geni- 
tiuo^quacunqj vocaii praxedente:vt Titannis^Acarna.nanis: 
fplen ni$:firen.niS:delphin.inb: Phorcyn.cinb.danion.oniS. 
findon donis.sed quia h#c regula de vltima fyllaba tStum tra 
dita eft,quo'.i ad penultimam attinet: iubiungit. Quod nomi- 
naterminatainmen,mutat ingcnitiuo e.in i. vt fiumen.iniS: 
fulmen.inis,culmen.inis,quod de nominib 9 latinis intelligen 
dum eft:nani Graxa in genitiuo retinent e : vt hymen.enis:Da- 
men.eni$:quaeapud Latinosinvfu non funt i ln cen,quoque 
definentia, qusea canocanis componuntur ,mutant e. ini.vt 
tubicen. inis :tibicen ini$,lyiicen ,iniS. Etnomina quatuor, 
qua: hic ponuntur:vnguen vnguiniS: peclen pectinis : inguen 
inguinisgiutenjglutinis^ tx quandoq^ Quodin on dcfinen- 
tia aliqtiado mittunt genitiuum in om is curri plamin qtie per 
tegulam mittant in oni$:vt Laocoon,onti$:Achcrcnonu$,(cil 
dc hig in Gr^ca drclinarionc plura. LIBER SECVNDVS 
Is.poB. r. iunges. Tamen.r. tihifhrgeminahit 
Cris dat acer^olucer aldcer, hris accipitimher 
Btfiia compofiitayceleher qtiihm addefaluher 
In trisplura dahisfrater>materj)ater,uter> 
^Accipiter^enterJitnter. @)upddefinittrifter, 
luppitrix atq$ Iouis datluppiter. O.faatex.u. 
Femur^ehur^ohurjecur.^at cor dat tihicordis 
Sufcipitatis^ah asgenitiuus.Demtturinde 
J^as yadts & l>a/?s as affis,was maris. \^4tqui 
Gr<€CUmponitadis,gcnitiub:po?iit cy antis. 

3* Is pcftr.quod in r definentia quacunquevocali prexedentc 
afltirimnt in genitiuo is: vt torcular, aris tanfer eris:gadir iris: 
decor oris:vultur uris.Far vcro rctipit ris:hoc eitV quod fcribi- 
tur duplki r:vt farris . Deinde dicit quod tria nbniina in cer, 
xnittut genitiuum i'n ciis:vt acer cilsrvolucer cris : alacer cris: 
Jmber quoqjeum futs compofitis : & hoc nomen celeber & fa- 
luber jimtant ber m bris:vt imber bris:fe^ tember bris : oftober 
brismoueber bri$:december bris.Mulciber bris: celcber bris:fa- 
luber bris. Inter quoque definentia(fi funt latiiiaft mutant tcr 
in tristvt frater trh:mater tris.pater rns:vter tris: accipiter tris 
Yilter trisrlinter tris.Et nomina quoqjdefinetia iii fter:vt pede 
itcr pedeftris:fylucirer fymeftris : & Iuppiter xuppitris & iouis. 
Ofacit ex u,quod quatuor nomina murant in genitiuo u,in o: 
Vt femur femoris:ebur eboris:robur roboris-.iecur xecoris,& te 
cinoris.lter vero & itiner,regulam •fequuntur.Nam ab eo quod 
eft iter fit iteris:ab eo quod eft itiner fir itineris- Deindefubdit 
quodhocnomecor facitcordis. f Sufcipit atis^quod inas.de 
finetia mittut gtum i atis-.vt pietas pietatis : caftitas caftitaris: 
Xxciptunt quatuormonofyllaba aliter gtfim fauetia vas va- 
cliS/vas vafis:as afsss-.mas maris.Gra?ca vero quadooj faciunt in | 
adisvt Ajcczs arcadis:P;illasadis , quandoq;in antisivt Atlas at 
3a?is:Palla$paIIantis:fedde' hisin dcdinatrone Gra;ca pUirsu DE NGMINVM DECLINAT. 

Vumfitin es±nomen mas y autcommuneduoru?n 9 
Jlatgenitiuusjtis. Sed^erres dattibfoerris : 
Et^ates ^atis.Thtt etis pariesc^^aries^. 
Terpes^ mterpres^teresjndiges^pr^epes ^bebesq^ 
Inquies ^yhcupies^ magnes y ff<eresq$~datedis 9 
Tespedis.^tnomm datidis,quoddefedeofiu 

Gracumnomcnm esgenitiuum mittitin etis. 
Ihproprqs ex es,feciti$>quandoqy datetis y 

JEsJibifoemineum conuertitJn isgenitiuum. 
Sedtegesatquejeges^abiesq^ quiesqj datetis; 

% Curn iit tn es, quadriomina mafculina aut coniunia duom 
generBim,definentiain es,mittuntgemtiuum in itis:vt hic fli 
pesitis-.hic & hax milcs militis.Excipiutur verres generis mat 
culiHi,quod facit verris: & vates communis duorum,quoci fa- 
cit vatis:& quacdam facicntia in etis, hoc eft, oon mutanlia e, 
in i:ea funt paries parietisranes arietis : per pes perpctis:inter- 
prcs interpretis teres tereris: tnctigcs indigctis : pra:pes prarpe- 
tis:hebes hebetis : inquies inqurefis : locuples locupletis : ma- 
gnes magnetis.In edis vero faciunt hxres h<credis:& pcs pedis: 
tum fuis compofitisvt bipes bipedis . In dis prxterca cxeunt 
compolita a fedeo fedcs : vt obfes cbfidis : refcs refidis: pra:fcf 
praeiidis.Grattum nomen, quod nominaGreca dcfincntia inci 
piittunt genitiuumin etis: vt lebcs lebctis. tapes tapetis : Crcs 
cretis,& viiod fupra poiuimus,magnes magnctis . Scd nomiua 
propria ines,aliquando mutant es in is , ahquando excuntia 
ctis,quandoquc vtroquc modo mittunt genitiuos;vt Ioannes 
ioannis,Iordanesiordanis,GhremeschrcmisvcLchremetis # DA 
tesdarhvcldaretis,Lach<:s Jachis vel lacheti*. £s tlt>i focmi- 
ncurn, quod nomina foeminina definentia ln cs,formant gcni 
tmum,Cs mutata in is: vt ha?c proles prolis: vulpes vulpis:rno 
Jes.molis. Excipiuntur quatuor mittentia gemtiuum ia ctic 
Vt tcgcs te^etis-.fegcs fegeti$:abicsabicti$;cjutcs quictl*. LIBER SECVNDVS 
JMkrccs mercedisjkcitjn cereris Ceres exit. 

Jsfiniia tibi mittunt fimilem genitiuum. 
Cufftisfvrmatidtixaftisjapis addituriUi. 
Semis femifiis dat:fanguisfanguinis. <c?qu<e 
7)ateteris>cucumisJ>omis>etcinis:addttopuluis: 
Impubis iunges.Gltsghris :liscfi datitis y 
Samnis famnitiSydis ditis:adde ggufritem. 

Gr^ecum mittitidis:SimoisTyroisq$ datentis. 

£>uodfitin in,c? i n is>dabitinis:iungitopoliis* 

J-Merccs quoquc facitmercedi$:& Ceresquod facit cereris. 

f isrmna.Quod nomina in is definentia habentgenitiuum 
fimilem nominatiuo: vt ignis,igni$:£lauiS,clauiS:nauis,nauiS* 
tria vero mittnnt genitiuum in idiS.cufpi*;,cuipidi$:lapi$,lapi 
ths,calMS,cafsidi$.Excipitur quoque femrs,quodfacitiemifsi$: 
&fangui$quodfacitfanguinis.Ineri$faciuntquoquequatuor 
jiomma biterminantia in ncminatiuo. cucumer vel cucumis^ 
cucumeris : vomer vcl vomis v r omeriS : ciner vel ciniS ciheris: 
puluer vel puluispulueris.fmpubisquoque, quod tum impu- 
beriS tum impubi$facit.& glis quod ficit glirisA ^S quod facft 
liti$:&Samni$quod facit famniri$:dis quod diri5,Quiri$quo& 
quiritiS. ^ Gra^cum niitrir. Quod nomina Gra:ca plarunq; mit 
tuntgenitiuumin idisvt P.iris'ParidiS>afpiS afpidiS: iafpis, »a- 
fpidusirJSiridis.PriamtsPxiamidis. aliquaudo mittunt geniti- 
uum in io$/vel in eos^ fedde hocalias Deindedicit,quodduo 
nominafunt finita in ois,quse riiittunt genitiuun.i in entis. Si- 
jnoiS,moetis,& Pyrois Pyroeti5,de quibus,vbi deGra?ci$plura. 
vel phorcy$,phorcyni$.poIiis quoqj eit Latinwm & facit , ini$, 
«mafi a nominatmo po jlem. de nomin.declin:at. 

Otis nomcn in os mittit. Tamen cxitin oris 
%o$,flo$,mos%Jcpos.O$ tranfltin om,v ofiis. 
Cufloscuflodis dat>bo$ bhu&:& tamcn ois, 
Grsca dabuni:>t Trosjbos, Jtfinos addtturbcros 
fsjibimittiitoris. Ter erisfedpluradabuntur. 
Vlcus 7 acu$$tfcusfo 

Veliti$JioltM($fceluA fa ^ulnus^ 

J^untu^ohks^Jatus^etus^at^ opus, Ettameudis 
0)ani fubfcui>incm$alM& 
TeUuris i>eneri$j% dabuniteUusqj Venustg. 
Ctferafbemtneigenerismittunturin utis, 
^u^polyfyUabafuni. Jtfono(yUabadanturinHri§ 

Sf Otis nomcn Quod nomina in o$ dcfincntia,mittuntgeniti- 
uum in otis: vt facerdos,ous:compos,otis monoccros,otis.In 
oris vcro faciut quinquc;ros,oris. flos, ris. mos,oris.lepo$oris 
os,oiis. quodetiain aiiafigninVatioefacitofsiSvCulloSquoq; 
facit odis,& bosbouis: fcdquadanominaGraxa faciuntois,vc 
Tros,ois:thos,ois:Minos,ois.heros,ois.Vs tibi mittit.CJuod no- 
tnina ih us dcfinentia, mlttunt gcnitiuum in oris,vt Cofpus o- 
tis:tcmpds,oris,& atieutriscomparatiuorum,vtnobiliu$,oris. 
In cris vero mittuiit geftitiuum qua: fediutur . Vlcus,eris.acus 
tris.vifcus,cris.focdus,cris. poncfus, eris fydus,eris.vcilus,cris. 
holuS,cris.fccluS,crJs.funus 3 crisgcnus^ris.vulRUS,cris,rhunus 
tris.omiS^ris.latuS,eris.verus,crrs.opus eris.Quaruor prxtcrca 
mittiint genitiuum in udis:fubfcus,udis.incus7dis.palus,dis,& 
• pecus^dis^quanddcftgc^ncrisfoemin.nam ouado eftgenneu. 
j nocpecus,orisfacit. Dcindedicit, quod teliusfacit uris,& Ve- 
nus,eri$. Poftea fubdit,quodnomina plurium fyllabarum quac 
. funt foeminincaigenitiuum mittunt in utis , ea lunt quinque. 
virtus 3 uris.fcnecTus,utis. falus,utis,feruitus,utis,iuuetui,utis. 
Monofyllaba vcro faciunt genitiuu in uris , vt mus muris,thus 
thut is,crus uris,ius iuris,pus puris. 

G LIBER SECVNDVS . ,. 
Gfus i&fiM datuis:intercu$>uti$tibimittit. 

Grtfcutn nomen in uSygenitiunmmittitin untis. 

Depus^exit odis:tibt fitpro tejle Jtfeiampus. 
^Datdiphthbgusin <e$,pr<espr<edis> & ds dabit<eris* 
*Z>atdipbthong#s inaus ? laus laudis ,fraus quoque 

fraudts. 
Sib p.phi.prait sjnediamdabis igenitiuo» 

E mutaturin i^uandopr^eponiturillis^ 

Stpolyfyttabafuntjamen aucupis exit ab aucep$> 
Tonitbyemshyemis.pulspuitis mittere debet. H-Excipitur grusquod facit gruis; & fti^qiiod facir fm$>&£ 
fubdir,quodhocnomen intercus.facirintcrcutif.Grsccurn 

.AQmen.Quodnomina Grarca in usdefincntia,mitfunt ge* 
nitiuum inuntis: vtHydryshydruntis :Sipuvfipunti$.Phy3 
cusphycutis:Hieriais nntis:Am3thus > i!nt!S..Sed apkisquod 
cft pes,compofita mittunt genitiuum in odis;Mlampus 3 po 
disrOedipuSjOdistcYtr^pas.odistripuSjOdis. H-Dat diph- 
thongus. Quodina:sdiphthongon]finira reperiunturno* 
minaha'c;prW,prxdis:& #S£ ris.dliopra:tereain aus,diph 
thongori:frair5fraudis,& laus laudis, H*Sib*p/phi. Qaod 
Hominainsdefinen!ia,qu^h bentb,autp,autph,antes,re5 
ripiunr i ; mediam in genitiuo;vt Arabs arabi* : daps dapis: 

' inops/inopi* gryps } phi ^ r:Cvnyphs,phis:quanquamnGrari 

J cisperpsfcribitur.Qucdfi pr<tcedite vocalisin diftiomV 
busplurium fyliab?irum:illud emutarur ini:vt cariebs;ibis; 
pri^cepsjpisiadeps.ipis. Deindefubdit ? quodhocnomcn 

a aucepstmitateinu:vtaucep*aucupis. 
w.ponithyems» Quod vnum nomen reperirurfinitufhin 
mj.hyemsqiiodfadthycmi^ DE NOMINVM DECLINAT. \ 
Sipr<eit n>aut rjnediam dattigenitiuus. 

Lens Udis mittit y gians glandis.fi ons quoquefrom 

dis: 
Nefrens nefrendis:quodpendo librahzgignii. 
P^tcordatcordis-ficqutecomponis abiuo. 
Vncia qitodnomen componit^mtttitin >ncis. 
Ttatcapitis caput:in cipitisfua compofitiua, & 
^u^ dantcrementum tibidupkx,adde:fupplex 
^tqueiterautitinerdatleElilis btecin criscfi. 

i*Sipraitn.Quodnominadefinentiains,1iabcntian,autr 
anteS;recipiumin genitiuou (vl!abammediam:vtprudcf 
cntir,dcn^denti5:gcn^gcntis:MarstiVJorsJorti^Dic!tdc 
}ndequodlocot,rcciphmtd,quinqucncmina:lcn*lendis 
p#b vcrmiculo qui ex pedicmo gignitur,nam pro legumi* 
helenthf2cit:glans,dis:ficns,dis:profelio arbcmrram 
profacie,frontirfacit; nefrcns di* ,prcccJlo ,& libripen* 
fibripcndi>»quodalibra & pcndo,ij,ccropcnitur Ccmpo 
fitaquoqueacordtsrccipimuingcnitiuodijvtconconcon 
Cordis:fccets,di^.difcors,di':mitciicorsdis. 
^Vnciaquodaomen.Qiiodcompofitaribligcncminevn 
.cia,recipiuntingcnitiuocifyllabam;vtdeunsdeuncii:d^ 
cuns,cis:quicunscu!ici^, 

H*DatcapitiscapiisQuodint,dei7nentiarep.eriunuirca~ 
putcum fuiscompofitiwfed caput fscit capiri*: & duo com 
p oiitaabillOjOcciputjrirfinciput, pirh /Compofitaetiam 
a capite qua* h?bcnt duplcx crcmentu ,faciunt quccp gtfim 
incipiti^:vtanctps,pitis:biccps,piti :tiiccps,cipiti^ Duo 
^quocphabcntdupkxcrcnKntumifupcnex/tili^ &' iter^itc 
iLsfed itinlrir(yt lupra dixinVii*) ab co,c|uod cft itincr po* 
f tius dicitur:vtapudManiiiumlibi,Aflronornicon :Fccir 
&ignoto/itim;commcrciatcrr^ 

G i LIBER SECVNDVS. 
Xfinitddabunt(x rapta)cisgcnitiuo. 

E mutaturini>qudiuiopr<eponituritti. 
T>umpolyfyliabdfint. Vcrucx>b<€lcxcfi dat ccis. 
Ingis multa dabis:lcxsexgrcx>ad<Uto rcmcx 

Imcppctix zyfirux.tsicoritux coniugis cxit. 
llltxcfiatqucaqutiex>compluraife nominagr<eca+ 
Syrinx ty> mcntnx>iy> iynx>iapyxqp>Lc/cxtfi, 
Sphinx> Thryx>atqucpbalanx > Styx> ftrixcp>phd± 

rynxcjfjjarynxq$> 
\^Uobrox>mafiix><&oryx>cumpompho!igeIa^ix 

Etrcgcs Galli>quorumfitrcftus in orix. 

i X finita . Quod nomina in x definentia $ quacunque vocali 
aut confonante prxcedente, faciuntgenitiuum ablata x,&^id« 
dita cis,vt pax pacis,audax,acis. fixlix,icis. atrox atrocii hmx # 
c»s.iynx,cis. Habentia vero e ante x,(i funt polyfyllaba , mutat 
in genitiuo e in i,vt indcx, dicis,quod fi funt monofy)laba,ni- 
hilo plus rnutant,vt nex necis, prex precis, merx mercis. Duo 
quo<que ex poly fyllabis rctinent e in gcnitiuo . vt vcrucx ccis # 
halex,ecis^Ingis.Quod a fliperiori regula cxcipiunturcomplu 
ranominamittentiagenitiuumin gis,ha?cfuntlex legis,rex 
regis,grcx gregis,remex gis quod feruat regulam habentium e 
ante x . Impetix impetigis, fed interponit particula^q* pcrTht 
rnefin, quia lyllaba brcuis inter duas longas non admmitur iri 
hoc generc verfus.frux frugis,coniux coniugis . Iilex lllcgis.t. 
fineTege,quod fimplici$feruauitdeclinationem,nampro illc 
ce4>ra,illexingenitiuoillicisfacit # aquil«»xaqailegis.CompIu- 
ra quoqucnominaGrarca, vtfyrinx,gis. meninx,gis. iynx gis. 
iapix,gis. Lclcx,gif.fphynx,gis. Phryx, gis. phalaux , gis. Styx, 
gis.itrix,gis.pharynx,gis.Urynx,gis. Allobrox ,gis. ma(tyx,gis. 
oryx,gis.pompholyx,^is Iaryx,gis. Etnomina qujcda propria 
regum Gallia: in orix defincntia , vt Orgentorix orgentoiigis. 
Dumnorix,rigss.AmtioriX;igi5iVcrcingctoiix,gij. DE NOMINVM DECLINAT. 
Tnchisjantmaftix & onyXytominxq^dioryx. 

EtduodantattiSyffipponax, ^tfyanaxcft. 

Nix niuis, atquefeKexfcnisinfert>nox quo^ucnQ 
ftis. 
Fitrg datiuus in i\fttoSas sgenitiui. 
% siccufatiuu*ficin em.Sedin imjibimittunt 

tf<cc > fttis& tuftis^is^burispeluis.tyitiBa 

Ttanturin em >e/in im,reftit y turriscfifecutjs $ 
JE.tpuppisfebris-Sedinim > tantummodogr<eca 
In quibus cftrctto non dtfiimilisgettitiuus. 
Jgtoc datur c? in inpUrunque^t Nafo Charybdin. + Tn chis quoque,hoc efl per c afptratum,exeunt nonnul!a,vc 
xnaftixjcliis.onyxjChiSjtomix, chis.dioryx,chis. .Duoquoquc 
cxcuntina&ts.Hippomax hip^onaftt • Aftynnax aftyanaftis. 
Ex Latinis prarterea non fe ^uuntur regulam fuperius traditam 
haec tria,nix niuis/encx fenis, nox noftis . Ftto- datiuus.Quod 
datiuus terminatur in i, formaturq$ a genitiuo ablata s, vt fer- 
mo fcrmonis fcrmoni. 

f Accufatiuus . Quod accufatiuus termtnatvtr in em, fitque i 

j genitiuo is , mutata in em , vt fermo fermonts fermonem, 

| Excipiuntur pauca quaemittuntaccufatiuum in ira,vt iitis fi- 

tim^tuflistuffinijVisvimyburisburtm^peluis^peluim . Pauta 

Suoque mittcntia in em & in im, hacc fere : reftis reftcm vel rc* 
:im,turris turrem vclturrtm.fecurisfecurem vel fccurim,pup 
pis puppem vcl puppim,£ebris Cebrem velfcbrim. 
$ Sed in im.Quod nomina Grcca habcntiagenittuum finulcm 
llominatiuo^mittuntaccufatiuuminini^vtLeucafpiS leuca- 
pfim, Araris ararim , Tigris tigrim: fed hic accufitiuus Latinut 
eft;nam GrarcuSin in,per n termtnatur : vt apud Ouidium:Cha 
rybdinAchxt. LIBER SECVNDVS 
Nomen m e^elin al^elin ar( modopttihineutruf 
Exitin ifexto. Sedin e.perpmca dabuntur, 
Far^nefte.iuharfaraBe^ neBar 

JtfifUs in i>menfes. Etin as^ntilia iunges. 
Etqutffecerunt ^elin im^eltn infihiquartum, 
Hamqutedanturinem^elinim, dantil>elefexto. 
Ciuis y duis,nams>clauis, iungantur £? anguis, 
Tnguis c? a^m^^^^f^^^^ & *&#$* 
StTigilisCpd a fi^^ < 

<% Nomen in e/Tracliturus regulam gcnerale de ablatiuo tertix 

cleclinationis , dic1:urufque o^uodfacit in >, -.prawittit regulas 

quafdam per modum exceptionis de nominibus facientibus in 

iatquffilludimpiimis,quodnorainaneutratertiaedeclinatio- 

nis definentia ine.vel in al,vel in ar,faciunt ablatiuum in i:vt 

hoc cubile cubils,hoc animal animali, hoc puluinar puluina- 

ri. Excipiiinturpauca mittentiaablatiuum in e :far quodfacit 

afarre.Praenefte quod facit a prameftc : iubar quod facit a iuba 

re.Sorafte cuod facit a forafte : eaufape quod facit a gautapc: 

neftar quocl facit a neftare.Mittis in i. Qnod nomina menfiuny 

vcl in er,vel in is definentia, niittunt ablatiuum in i:vc quinti 

lis a quintili:fextilisafextilt: Aprilis ab Apriii.Jseprember a se 

rtembri october aboftobri. Nouember a nouembii: & nomi- 

rfa Gentilia in as definentia : vt Arpinas ab arpinati, Cafinas a 

cafinati.Efquarfccerunt. Quod homi.na quac feccrunt accufati 

uurn in im.per em,vel in in,per n mittunt ablatmum in i,vt h 

tim 'afin,tuffim a tuf fi, charybdini a charybdi,qu* vcro fece- 

rvnt accufatiuum in em,3< in i™,£iciut abUtjuum incvelint 

vt reitis rcftem vel reftim, arefte vel refti: turris turrem vcl tur 

r«m a turre vel turri,fecuris fecurem vel fecurim a fecure vel ie 

curi Ciuis,auis.Quodha?c nomina quxhicexphcantiir,p]am* 

rue mimiiar ahlatiuuM m i^um regulariter faciunt in c:vt Ci- 

uV a ciue vd riutattis ab aue vcl aui , & eode modo dc cettri^ DE NOMINVM DECLINAT. 
\s4dditurhisimber. Verbaleqj quodfacitin trsx. 
^AdteHiua triumgenefum ~)>elin i^elin epones y 
^Dummodo neutraper e,non declinettibire&us. 
£j)ute fic declinas y per i , tantum mittere debes. 
IDegenef, atqueyber 7 paupet\cuw^ hojfkefojpes 
7)ant ablatiuuos pertantum,plus quoquepluri. 
^iflablatiuusperetantum c<etera mittunt. 

$ Veibaleque;&C2e.Quod nomina verbalia quas ali j yocat par- 
ticipiaUa,faciunt quoqueablatiuum in e vel in i:fed plaerunqj 
in e,raro i.n i,vt viftrix,a ftrice vel clrici,vltrixab vltricevel ci 
AdiecViuatrium. Quodnominaadfc&iuatertiae declinationis 
a quacunque terminatione mittunt ablatiuum in e vel in i:vt 
prudens a prudente vel prudentkconcors a conCordeyel con- 
cordiiinops ab inope vct inopi:audax ab audace vel audaci.Et 
fubdit quod ita demum regula eft vera, fi nori fequatur neu- 
trum genus per e,quod contingit,cum ter minationomtnatiui 
tn is,cft communis duorurn generum , aut in er, mafculinum, 
aut in isfoemininum,tunC enim ablatiuus in i tantumfinitur: 
Vt hic & b«c breuis & hoc breue^a breui:liic acer,ha?c. acris^hoc 
acre,abacri-. Aliquando tamen apudautores Iuc reperiuntur 
terminatayvt apud Ouid. in eplftola Paridis : Fore vt a ccelefte 
fagitta ..(^uinque tamennpminaqua: hicponuntur, cum fint 
communia tr-i.um generum,faltem in obliquis,mitturit ablati; 
uum per e tantum,vt degener a drgenere,pauper a paupere, v- 
ber ab vberejhofpes ab hofpite ,fofpes a fofpite . PIus quoqlie* 
pluri.Superioribus quoque nominibus ablatiuum in e facien- 
tibus annumerat hoc notnen plus, quod in ablatiuo facit plu- 
xi. Aft ablatiuus . Quod alia nomina tertia: declinationis ab ijs 
qu& fuperius di#a funt , mittunt ablatiuum in e:yt pneuma a 
pneumate : fermo a fcrmonc:fol a fole i titan a titanc:pictas a 
pietate-pax a pace.falx a falce* 

•- : -. '<*£* . C 4. LlBER SECVNDVS 
TD E&uspluralusfitin es . Cuiiungito quartum* 

Jgupd fimittis ium,pluraiibusingenitiuis 9 
%s£ccufktiuiquandpqueperis tibifient. 
Cum dediti,fextus,peria,tibineutr4 dabuntur. 

Collatiua tamenpera,folum mitteredebcs. 
T/uf c? 9 apluftre,l>etusq$ addunturcomparatiuis. 

Ttatgenitiuus iumfifecitin ijibifextus. 

REftuspIuralfs-Quodnominatcrricdeclinationismtt^ 
tumnominatiuum>accufatiuum,& ex confequehti vo 
cariuumpIurciIcMnesns^gcniriuifingularismurata in 
e5:vtfermo 3 onis,hirermones,patres,Quo4fimitt!^iQyod 
nomina mittcptia genitiuum plurale it| ium:fubiudt\ quo* 
rumgenitiuus fingulari* non crefcit fuper nominariuum 
eiufdemnumeri ,pla?runquemittunt accafatiuum in is:vt 
hic&lixcbreui^ ,accufatiuobreuis> &hac rationc Salus 
ftiusdfeiromneishomines,8^ VergiUproporrionemfequu 
tustrejsnotusabrepta^ 

w»Cu dedit j, fextus/Quod nomina qmr fecerunt ablatiufi 
in,icfi funt ncutra)mittut in plurali tresfafusfimilcsin ia:vt 
hocammaI,ali,aHa,Excip!untur nominacoparatiua,qu?e 
tamct(ifeccruntini,abiatiuum, non idcircohabcnti,antc 
a,finalem: vt hic 8Uiarc breuior , &i hoc t>r euius,a brcuio ri t 
tnplttraHbreuiora.plusquoquc,quod&[ipfumcompara3 
tiuum eft,plura f acit,altquando pluria f ficut &C fuum com * 
pofituifl,complura,& compluria. Apluftre quoqucaplu* 
ftra factt & apluftri^ Vctqs t q^od fa^it ayeteriyctcra. 
H»Dfltgcnitiuus*Qi?odnominaquTfeceruntablatiuumiii 
i,mittur«t gc nitiuum pluralem in ium:vr animal.ab animali, 
aiium.ExcipiunriirnonnuUa,quctametfifeceruntablatiuu 
in i; exeuntnon in ium , fed in um, tantum, confonante alu 
qua prcccdcnti: vtvigil avigili, vigilum :pugil,apugili, DE NOMINVM DECLINAf. 

^ytrtifici^memor^ &> confors^addatur y inops^i 
?r<eterquampluri,quodcomparat y addituritiis* 
Etqu<edecapio componisjungeredebes. 
tsiblatiuus in efi definit,um tibi mittit. 
Sedperium dabitasjnas, l>as ^adis^ c*™ w§}$ 
Os0i5c > nox,SafflnisJis,dis y glis 7 addeJ^iritem t 
Etqu<edanturins>neccrefcuntingenitiuOi 
Excipias tamen h^eCiiuuenis^pamsc^^canis^ : 
g^emonofyllabafuntrfuibuss, bpr<eucnitautpi 
Eiquibus Xauin,aui rlfiibitsfubitaut Xi 

um.fupplcx^rupplici^ii.opifcxabopifiei.u.vetm A VcteriV 
um:artifexabartifici,u:memoramemori,ii confon acoti 
forti,um . inops ab inopi,ii,E t nomina coparatiua ♦ vt a bti* 
uiori ,oru :plus th . quod diximus eflc coparatiuu d plun fc^ 
citpluriu.Copofuaquocga^capio no recipiunti,quamuiffe 
ceruntablatiuuini,vtaparticipi participii,amunicipi,pu» 
H^Ablusine*g>alianpminaqu#fcccrutablatiuu incmie* 
tut genitiuupluraj^cihutatain u,vt nfcrmonefcrmonii.Ex* 
cipiuturaliquarecipienaiantcumJi^cfcrc.A$aba(rcaf(iu 
ma*amaremarii1 ; vasavadevadiu,caroacarnecarniu,cor 
a^ordccdrdiu^osaboiTcoffiu.nixaniueniuiu^noxanofte 
no^iu^amnisafamnitcfamnitiujhalitelinu^disadircdi 
tifi,glis a glire gliriii. Quiris a quirite, quiritiu. Excipiutur 
quo<# noia definentia in shoc cft in es.vel in i$,noncrefcc* 
tia in gto fingulari vt nto vulpes vulpis a vulpc vulpiu , ig* 
nisignisabigneJuJuucnistnfacitiuuenu^panHpanu^ca' 
niscanu^Quse monof.^nola monolyilaba defineria ins, 
aut x,habetia b ; aut p,aut l,aut n, aut r ante s, vel x tametfi 
fccerutabltuminc,nihilominusmittutgtumpluinium,yl 
piebs a plcbe,i3tfep$a fepe,iu,puls a pulte,iu*ge* a getc,iu# LIBER SECVNDVS 
Homen in esjantumpluraliter &> l>ariatum 
JMittitiumJed^ um ,penitusficonfuiis aureh 
^iqueboumdatbosjedbobusfonedatiuo 
3Datq$ datiuus tbusSDat atis, fedcum dat a reElus. 
«jjDequartartominisdeclinatione. 

QP^arta datus reBo>dai & u,Jeddicyartari 
^^JPluralitantum Genitiuus in us tibifiet 

arsabartcjujfalxafalcc^cinnaxalace^ciuiarxabarcc^ciu^ 
>fe.N lomcn in es,quod nomina dcdinata tantum pluraliter 
mafc*aut fccm. qua: tantum in ndminatiuo plurali terminart 
turincsmittuntgtuminium;vtmane^ium;pcnatcsium:la 
rcsium:fordcs > ium:vircs,ium»Q.U3e tamenpoiTunt recipe^ 
rcabicifsioncm,fiaurcsadiudiccntfacicndum,confulcndo 
viddicet fonoritatiivt penatespenatum pro pcnatiu,quod 
8£ in alrjr fieri conuenit, vtciuitatum pro ciuitatiu dicamuS 
prudenturn pro prudentium* Deinde fubdit?quod hoc no* 
men bos,in gcnitiuo plu.facitboiim pro bouum,& in datis 
uo bobus pro bouibus.H*Dat<£ datiuuS,quod datiuuspliir* 
atq; ex confequenti ablatiuus huiiif dcclinationistermina* 
turinibus,vtfermonibus,patribus.Nominavcr6Gra:cairt 
afinita^excunt in atif ,vtperi£*tafma,atis. 
w*Quarta dcdirtatio. 

QVarta datus.Quddquarranominisdeclinatio tcrmii 
nationes habet nominatiui duas,in us, dC in u: vt fenfus 
•^fcnfus:manus,us.Sedinuf5nguIari 5 indcclinabilia 
funt in plurali vcrd deciinantur ; vt cornu- u : 8C in plurali 
cornua.cornuu cornibus:verti veru:pluraliyeruaveruumi 
verubus.w-Geniriuusinus.Qudd genitiuus inusterminatur 
sequalisnominariuoin fyllabis,fed nonintemporibu*:vt 
hicfenfus,genitiuofenfus. Apudantiquioresinuisquoque 
fyllaba^ terminabatur;YtapudTere,EiusanuisopinorcaU* 
faqu£eratmoruut t DE DECLINAT- NOMINVM. 
$<epe datiuus ut:fed& u,nonfiepe reponit. 
t^ccufatiuodabisum. *Dabis u quoquefextd* 
J^eEluspluralisjitin us:Cuiiungito quartum. 
VDatgenitiuus uum. Sedibus tupone datiuo. 
7>antuhus hrfctantumyficus, tribus> arcus^acus^ 
Etpartus>portusJacus <y> quercus,Jpecus> artus. 
Cumtfi yeru quteftus,quodquisro dattibinomen. 

De quinta nominis declinatione* 
s~*\ V^inta datesjanturn re&is. Genitiuus in ei 
v<^ -Ksttqi datiuus erit.Em quartis.E datofextis. 

i*&epe datiuus,Quod datiuus quarta: declinationispleruq? 
terminaturin ui diuifas;vt fenfus ui:manus,ui. Aliquando 
tamen fVnirur in uvt currw,dto curru.Verg.T* Aeneid.Cur* 
ru<p volans dat lora fecundo.v*Accu(atiuo. Qudd acculatf 
uw in um terminatur : vt fenfum, manum. w* Dabis u quocp 
fexto.Quddablatiuusinutcrminatur;vtafenfu 7 n manu» 
H*Re&uspluralis. Quod nominatiuus pluralis &C accufati* 
uus,atq? ex confequenti vocatiuus eiufdem numeri in uster* 
minatunvtmanus^manu^omanmrfenfusXenfiiSjOfenfus. 
w«Dar genitiuus*Quod genitiuus in uum terminatur; vt fcn 
fusfenfuum^manujmanuum.^Sedibus^Quoddati.uusatc^ 
excon(cquetiablatiuusinibustcrminatur;vtfenfibusafens 
fibw. Qu^dam tamcn non tn ibus, fed in ubusexcunt,hgc fe 
re:ficus,ubus:tribus,ubus:arcus,ubus;aciu,?cubuf;partuf,uc 
bus.porruVubus;lacus,ubus:quercus,ubus : fpecus, ubustar* 
tus, ubus:veru,ubus: qugftw, ubtfr> cu venit a quacro qucris: 
nam aqucror quereris, queftusqueftibusfacir. 
v*Quinta declinatio. 

QVintadat. Quod nomjnatiuus quinta? dedinationi* 
vnicam habet tcrminationcm in es:vt Kic dies res**Ge 
"^nitiuusin ei terminaturjvt did,rei f Anriquiorcs ta* 

G 6 LlMRSfcCVNDVS 
Jfe&uspluraiisfit in es:Cuiiungito quartUM* 
Erum>cbus<jfi dabis^enitiuis atq^ datiuis. 

me hunccafum,tfiin e ? tu in es,tum in duplcxi^terminaSlr, 
vt gcnitiuo die vel dic* vel dij.Deprimo,Verg. i,Georgic« 
Libra diefomni<# parcs.De (eamdo3hmus:Poftrema 15* 
g^cpdiesconfecerithora^Dcrcftio^PacuuiuSjPaterfuprc 
inacnoftrarprogen&proprogenid, CDatiuusquoquein 
citcrminatur,vt diei,rei. <C Accufatiuuf in em,vtdiem,re« 
$£ Ablatiuusin cvt adic^re.CR^^^pl^lis.Quodnoa 
ttijnatiuus & accufatiuus,atque cx confcqueti vocatiuus plu 
ralcshui^declinationisjn csterminatur,vt hi dies, hos dtes, 
o diej:hxrcs,hasres,orcs» 

4£ Erum ,ebu^Quod gcnitiuu* pluralishuiusdeclinationis 
incrumtcrminatur,vtdierum,rerum.HHDatiuusvcrocxi< 
in cbus,vt dicbiu a diebu>,rebus arcbur, 

DE NOMlNlBVS ANOMALIS- 
Caput* II h 

SVntquardamnom?naqtiapdicunturAnomata,fi6ccft,,tf 
regularia,aut quia mutant genu%aut mutant dtdinatio * 
ncm,2utcarcntaltero nurnero,aut deficiunt ccitjjcafib 9 
in altcrutro numero, 

<*MafcuIina in ncutra. Baltheus,i:ba!thea,orum 

Mamalus,i;marnaIa,orum Intybus,i:intyba,orum 

Ifmarus,i:tfmara,orum Sibilus,i:fibila,orum 

Gargarus^i^gargara^orum Supparu?,i:fuppara,orum 

Dindymus^itdindyma.oru Lo€usi:-loca,orum,vclloc! 

PangfuSjirPangapa.orum locuvvaoca^orum^vciicci 

TacnaruMtta^nafa^oruai Cetus,i:ceteindeclinabiie 

Tartarus,rtartara,orum £uentuf,u*:cucnta,orum 

Aucrnus,i:aucrna,orum Iuffitf 9 us:iuira,ornfti 

PiIeuvpilci:pileapilcorum Pcrmiflu^us;pcrmi(Ta,oruni DE ANOMALIS. 
f Fceminina in neutra. Colus^jcoluSjCoIus 
Pafcua,x.'pafcua 5 orum. Domus,i:domus,us 
Carbafus,i:carbafa, orum* Acus,i:acus,acus 
Supellex fupelle&ihY.fu- Arcus^irarcusjtis 

pelle&ilia fupelle&iliu^ Fafti^orumrfaftus^us. 
Pcrgamus^rpergamajOru. f Mafculina plurali 

f Neutra in mafculina t carentia. 

Porrum,i:porri,orum Sanguis,inis*Limus Iimi 
Raftrum,i:raftri>orum • Fumus,i.Fimusfimi 
CceIum,i:caIi ? orum Mufcus,i. Mundus mudi. 

Argos,i:argi,orum Ponrus,ponri 

Frenum, i: freni vcl frena, Nemo,inis.Sol 5 folis 

orum. Vcfperjeris.Carcer^crit 

Capiftrum,i:capiftri 5 oru. f Fceminina plur.careria* 

^Neurra in faminina* Auariria,*. Amenria, x 
Epu!um,i:epuls,arum# Arena,se.Bilis bilis 
Dclicium,ij:delici£,arum Cholera,a% 
Balneum,i:balneac 3 arum Culpa,ar.caries cariei. 
C*pc ? indeclinab. cspe, Diligenria^.Demcnria^. 

arum. Diesdieiprorempore 

f Variac declinationis. Eloquenria eloquenrix ' 
Iugerum,i:iugera.um Fames famis.Fidcs fidei 
VaSjVafisivafa^orum Fuga,fugx.Fama,fam* 

Penus,penoris:Penus 5 us Gaza,gaz* ♦Humus humi. 
Specus,i:fpecus,us Infamia,«.Iuucnta^* 

Laurus,i:Iaurus 3 us Indolcs indolis 

Pinus,i:pinus 3 pihus Lues^is.Labes labis 

Quercus,i:quercus,cu$ Mors morris 
Cornus,i:cornus,us Negligcnria negligenti*. 

Ficus,fici:ficus 3 ficus Parhmonia parfimonix. LIBER SECVNDVS 
Pax 5 cis«ProIes,pralis Ccenu ccenwFoenujttfgeni 
Paupertas,atis. Pixpicis, Fasetnefasindeclinabilia 
Pernicies,ciei.Rabies 3 iei> haieCjecis.Iufticiujufticij 
Senefta fenefte: Inftar inilaiisJoethu loethi 

Stultitiajtis. Salus falu.tjs Lutu i.Necefsu & necejOTe 
Struesftruis Nihil 3 nihilum 3 nii . . ,. 

Tabestabis.TufsisTtufsis. Pelaguspelagi. Puspuris 
<§ Neutra. plurali carentia* Saltim falhSenium fenij 
Adorindeciinabile Soliumfolij^er veris 

.Aeuumseui Virus viri. Vifcum vifci 

.Barathrum barathri Vitru vitd* Vulgus vulgu 

fPlurali prxterea numero caret propria nomina deo 
#u,horninu>morium,f) luaru,fluuiQiu, infutarum, vr- 
biUjC^teraruniOprerUsiniiqnf plinaliterdeclinantur, 
Dicimus tamen Scipiones 5 Fabio$ 3 Metellos >& eiuf- 
modi propria virorum nomina in numero plurali:fe4 
tmic appejlatiua potius, quam propria dicenda fbnt. 

Caret quoq> numero mukku&inis noia elemetoru, 
vtae^igivis^aqua^terra^ther.Etnominametall^ 
► vtaii]u>arg^ntu ? plum Et nomi* 

*>a fignifica-ijtia res liquuias & aiidas, qux in pondus 
& m.cafuram refei utur,vt triticu^iphajCic^rjpahicu, 
^^f^^^^^Sl^^^j^ palTum. Qux tn nonnun- 
quapIuraSi:^^ 

nera ()gnificarc voiumiis:vtcumdixi Vinu^fimplicir 
tcr omupA f inu lignificaui«Cu vero dixi Vina in pltira 
li t itu;lcas vmi diuerfitates:puta Falernurti, Albanum ? 
Fundanuni fignificaui. 

^ Mafculma fingiilari carcntial DE- ANCWAUS. 

Antesantlum:Artusartuu Cunae,cunarum 
Cancelli,orum.Cani,oru. Diuiti^arum 
Carceres,rum.CafTes,ium. Dir;,arum 
Codicicli,oriuCcelites,tu Excnbiae,arum 
Fafti,oru,yel faftus faftuii Exuui^arum 
Fori,rum.Furfures,um Exequif,arum 
Inferi,orum.Luculi,oruni Feri£,arum 
Liberi,orum Faceti^arum 

Lemures,u. Manes,ium. Fortunx,arum 
Maiores,ru.Minores ; oru. Gen#,arum 
Natales,natalium Gingiu^arum 

Optimatss,optimatum Inferiae,arum 
Pei}ates,tum. Pofteri, oru. Inimiciti?,arum 
Primores,primorum Illecebrac,arum 

Proceres,procerum Induci£,arum 

Pugillares,pugillarium Inlidi# : arum 
Quirires,quiritium Idus,iduum 

Sales,faljum La£tes,la<5tium 

Superi,fuperorum Latebr£,arum 

Vepres,veprium. r Litera^terarum 

§ Fceminina fingulari \ Min#,arum 

cajehtia. Manubi^arum 

Arguti*,argtiarum Nares,rium 

Antiae,antiarum N<Tniac,n<£niarurn 

Antenn;,arum Nonx,narum 

Aedes,aedium Nug#,arum 

Big#,bigarum Nundinx,arum 

Calendae,calendarum Nuptiaj,arum 
Ceremoni«,arum Opes ? opum 

Copia^copiarum Pale#,pakarum LIBER SECVNDVS 
Palex,palearum Ilia^iliu. Luftra^Iuftror^ PIagx,plagarum 

Prxftigixjarum 

Primitix,primitiarum 

QuifquiliXjarum 

Quadrigx,quadrigarum Sexta,orum 

Reiiquix,rcliquiarum Spolia,Iionirii Magalia,lium 
Mapalia,mapalium 
Mcenia 5 mcenium 
Prxcordia,orum Scalx,fcalarum 

Sentcs,fentium 

Sortes,fortium 

$ordes,ium 

Scopx,arum 

Suppertix,aruni 

Tenebrx,atum 

Thermx,arum 

Tricx,arum 

Valu$,arum. Sfponfalia, fponfaliorum 
Tripudia,orum 
Tcfqua indeclinabile 
Tempe indedinabiU 
Totindcclinabile 
Quotindcclinabile • 
Pondo indcclinabile. 
f Feftoru quoque n omina 
Vt Saturn4ia,prum 
Bacchanalia,orum f Ncutra fingulari caretia* VuIcanal!a,onjm 
Arma,oriim Ncptunalia,orum Caftra,orum 

Crcpundia^orum 

CunabuIa,orum 

Cibaria,orum 

Exta,extorum 

Incunabula,orum 

Iuga,oru. Iufta,orum. LupercaIia,orum 
<^uinquatria,orum 
Agonalia,orum 
Vinalia,orum 
Dionyfia,orum 
Etfimilia,qux omniafcri 
inium. f Libri quoque eoru^qui Grxce,autad imagine Grx- 
corum opera fua infcripferunt : vt AnaIcaica,corum f 
Rhctorica,oru. Oeconomica, oeconomicoru. Ethica, 
corii.Bucolica, Bucolicorum. Gcorgica, georgicoiiiu DE ANOMALIS. 
Topica^topicorum.Phyficajphyficorum. 
f Communia funt trium generum nomina numerali* 
ctrentiq; numero fingulari : vc duo, dux, duo:crcs,& 
tria:quatuor,quinque,fex,& qux fcquuntur , prxtcr- 
quam vnus vna vnum;quod caret nume^rnulticudi 
nis,nificumiungicur nominibus pluraliw dcclina- 
tis.Sunt autem omnia indeclinabilia vfqj ad centum 
prxrerquam tria illa,hoc eft,vnus,vna,vnu:duo,dux, 
duo:trcs,& tria. 

% Singulari prxterea numero carent nomina djuidua, 
fiue per certosnumerosdiftributiua,vc finguli, fingu- 
l^fingulatBinijbin^bina.Temijtcrnxterna.Quarcr- 
ni quacern;,quarerna.(^ini,quuix,quina« Scni fenx 
fcna..Sepccni,fepcenx,leptcna. O&oni, oftonx, o£o- 
na»Dcni,denx,dena. 

f Nomina certiscafibus deficien # tia. 

VOcatiuo carct noia intcrrogaciua,vc quis? quaiis? 
quantus?cum incerrogaciueprofcrutur.Et nomt- 
na infinita:vt quidam, aliquis. £t nomina relati- 
ua.vc,qui,qualis, quantus : ciim aliquid referunt. Ec 
nominanegatiua:vc,nullus,nemo«Ec nomina diftri- 
butiua:vt ambo,vccrque,alcerurer. Et qux fupri me~ 
morauimus diuidua: vc bini,binx, bina : ccrni , tcrnx, 
tcrna,&c, 

f Os,ori$:ius,iuris:rus,ruris:xs 5 $ri$:mare.maris:Etno* 

minaquintxdeclinationis,prxcerquamdicsdiei,& 

r<*srci:geniciuo,daciuo&ab!aciuo numeri pluralis 

deficiunc. 

Sacias vel faries,nominariuu fingularc cancu habcc. 

Prxfto,nominaciuuni vuiufqj numexi cantum haber. LIBERSECVNDVS 
Expes 3 6cxpes,nominatiuum &vocatiuum tantum 

habet. 
Fors,6 fors^afortejnoriiinatiuum & vocatiuum & a- 

blatiuumhabet. 
Visjvimj^jiis^vijnominatiuum^accufatiuumjVoca- 

tiuumlrablatiuurn tantum habet.In plurali vires, 

virum^viribuSjincerturn eft fit fiue a vi 3 fiue aliun- 

d«. 
Tabi^atabojgenitiuum &ablatiuum tantum habet. 
Ditionem^a ditionc:Laterem>k latere: Vicem 5 a vice, 

accufatiuum&abiatiuum fingularemtantumha- 

bent. In numero plurali integra funt duo pofteiio- 

ra* * 

Tantundem & tantidem, nomiqatiuum , genitiuum, 

accuiatiuum cantum habentin fingulari. 
O rna&e 6 n#£fci > vocatiuum vtriufque numeri tan- 

tumhabet. 
Sponte 5 impete5bbijcc^natu 5 diu 3 noftu ablatiuumfin^ 

gularis numeri tantum habent. 
Suppetias &inficias ; accufatiuunr pluralem tantutn 

habent* 
Gratesjiiominatiuum accufatiuum & vocatiuum nu- 
/ meripluralistantumhabet. 
Opis ; opem ; ab ope ; nominatiuo , datiuo & vocatiuo 

carct. 
Verbere ; ab!atiuurn in fingularitantum habet:in plu* 

rali verbera ; verberum 5 integrum eft. 

«| De pr&teritis Veiboruirw 
Capur, JIII t jyfL PR AETERITIS VERB. 
jO Ompofitifdrmamfimplex ^ compofitiuum 
^^ ] Simplicis obferuat^erbum:quodponis Ybiq$ 
Tr<eterl>enundo 9 circundo y do quoq; pcjfum* 
^Adojcdmpofttum declinattertia:iunges 
vyupdlauo:quocfi cubo componens mittitin umbo. 
Et mico datmicuiSeddimico mitiitin auL \ 
T)atmaneo manfiyfedin>e,pro,pra?jnsn&i dant. 
i 

COmpofiti.H^cregulareruirco^iiigAtionivcrboriimj 
queadmodumfmiiebat nominu dcc!inationi:hnbetq? 
originf a proporrione* Na fi copcrtum mihi (it , quod 
fono facitin pr#terftofoniYi,p<jffum colligerc , quod ab il 
locSpofitueR refonofachrefonuuAtq? cdiucrfo^fifciogu-c 
Ipiciofacitrcfpexi.pofThrnconkflarequod iiliiu fimplex 
rpecio(quodnoeftinvri?)fecitfpcxi,Patitii:rtnha:c rcgula 
cxceptionccvtado.daf^uodcftprimgconiugationiscopo 
wa declinanturpertcrtfa. vt trado,is.r*ddla,di^tr[rafifc* 
quunturrationcfuifimplich//cn5do,as:circndoayptfliin 
do^s.Compofita quo^ a lauo,as. vt diluo^SabliiOjispror 
hio,is.coUuo,is.Etacubo,asrccipicntiam lirerainteru8C 
bivtincubo^is/di^cubo^^nSqu^non accipiuntiitcram m, 
tationem fimplicisfequuntur.vf incubo.incubas:rccubo a<: 
accubo,ai.^.Ermico.Quddhocverbummico 5 asfacitin 
pfxrcritomicuircopofituvcrdabilio^dimic.sasfachaui. 
»*Dar maneo.Quod hoc verbu maneo, c*,f?chin prxteri* 
tomanfi;compofitaveronbiiloci!m his pnrpofitiombus, 
in,e,p r o,pr^ 7 faciim^prcTrcrituminiiifoiutas:vtimn)meo, 
«.imminui:cmuico,cs,eminui ■■prominco.cs.prominuirprc 
minc ,es,pra:rmnui. Aiia.conipofira fuuaifimplcxfcqiiiin* 
turivrpermaneo^permanirs^peimanfiacmaneo^rcmaqcs, 
r«nan,i:E manco quoquc fach eaianfi, quia itx compofiiio^ 
ncnoftmuuraini. LIBER SECVNDVS 

^!geo,mulgeoJu/£eo,tergeo,turgeo , ianges 
Vrget,0* indulget,manetJi^et:forbeoforf>fi 
Siue buiiubeo iufii:quod r <y> figeminauit. 
In xifrrtcreunth*cJrigeo>conniueoq$, 

^dugeo y mulgeoJugeoJuceo. ®>uatuorin di 
, jMittunt pr<eteritum>qu<e funtyideo,fedeoc$> 
Strideojeu flrido cumprandeo. Sedtamen addes 
^mmmpr^teritigeminaturjyliabaprima: 
lf<ecjunt mordeoJfrondeo,pendeo,tondeo tantum. 
^Akofiuefleo deduttumjnittit in eui: 

iii^oleo^S^uiUimeo.eSjUittenco^es.uitf^upcOjes^terrro» 
cSjuitdenfco^e^^urjniteo^es^uiJafi^veromittfitprarteritum 
fedecimverbaquxhic ponuturtardcOjC^arfifmulceOjes, 
inuIlKrideo.es^riftfuadeOjesXuafiitorqueo^torques^torfit 
algeo^algeSjalfitmulgeo^miilges^mulfilfulgeo/uIges^fuh 
firtergeOjfcrges^terfiiturgeo.turges^turfijvrgco^vrgeSjVr 
firindulgeo^ndulges^nduKicmaneo-maneSjmanfiUViCrco, 
harres^harfiiforbeojforbcs^forpfivel forbui : iubeo, iubes, 
iufsi:quod geminato iTfcribitur.^lnxipra-tereunt.Qiiod 
fex veibaluiius coniugationismittuntprxrcntu in xi : fris 
geo^frfgeSjfrixijConniueo^conniues^conixitaugco.augcs, 
auxi:?nulgeo,mulgcs,mulxitli^eo,lugcs 1 luxi:lucco,es T xu 
w*Quatuorin di. Quod quatuor verbareperiumurmirtcn 
tia prarteritfi in di,cx his quxnon geminat in prarterito pri 
masfyllab3s:video,vidcs,vidi:fedco 7 (cdes,fedi:ftrideo,cs, 
ftridi:prandco,es,di.Gcmin3ntiaverotond?(unt>mitretia 
qucq?pr£teritu indi^mordco^eS^nfomordi^fpodeOjes^dh 
pcdco^es.dinudco^cSjdi^Aleofiuepleo^Quodverbaco 
pofiia aleo,c5:fiucplco 7 esCquarnofunt^n vfu) mittutpteri 
tu in eui.vrdcteo,cs,eui:releo,es,rcleui:dcpko,es, eui : rcs 
$)ieo,es,eui;fuppico,es,fuit Dcinde fubiugit q3 duovcrba DEPRAETERITIS VERB. 
^Addefeo.atq^ neo.Seddatcieo tibiciui. 

2}icoleoferuidiuifa*:fedyeo datui. 

f De prsteriris terti* coniugationis. 

TErtiapr<eteritum diuerfofinereponit. 
CDatiacio iecifhciofecL Tarnen cxi 
t^illicio mittit.i^f peUiceojUiceoty. 
^uodfpicio ^erbum componitjungituriUis: 

Elicio datuidiuifas,Jtfeioq$ minxi. 
(Datfidiofidi. Seddatfiigiqtibifiigi. 

inittfir quoquc pnrteriturn in eui:fleo ,fl^,fleui:neo,cs, euu 
Etquod hocverbumcico 7 e*,facit ciui : &: hoc verbumo* 
lco,esiaciroluipuivoc3lesfoIutas.»*Sedveodat ui. Qcl 
vcrba huiuscoiugationis definctia in ueo , faciut prarterir ii 
inuifyllabaChocefiperucofonantOvtfoueo^csJouijrno; 
ueo/saiircaueo^eSjuijvouco.voues^vouirfaiitoes^ui. 

TErtia prrrcrjiu. Quod verba tertia: coniugariomXphi 
reihcibentpra:re^ifitcrmin;itione«,quapnnia:S{fec3« 
^ d?c,8t primoag1tdeverbi7.lMberibiiSvocaIem^nteo: 
deindedehabetibiisconfonante.^Datiacio.Quodincio, 
dcfinentiaverbaduofreperiurur.iaCioquodfacitieci;&:fa^ 
cio quod facit feci.Scd cepofita alicio j**& fpicio.is(qu« 

verbanonfunrinvfu)exeunrpra:rcrit%in€xi:vraiiicio,cis, 

cxirpeUicioxis^pellexiiillicio^iSexi^fpicio^i^.exiicon? 

fpicioJs^confpexi.refpicio^is^xi.DeccmpcfitisdlicjoJs^ 

cxcipiturclicio.,quodnontlexi,fcdelicuificit.iMdopr*r 

tereafncirminxi:quodi conr nantcm habefanreo. Nam 

mingo mingis>nefcio an vfpiam reperiarur,mfi quod in Bi 

blia legitur,Minxit ad parietem. 

•+Datfodio.Quod in dio,vnu tatum reperitur verbfi, fo* 

dio,qd facitfodlEt in gio,vnu quocptfugio qS facit fugu 

M 2 ° LIBER SECVNDVS 
IDatrapio rapui^Sapio fapui atq$ fapiui. 
Etqtyttio quafiiigeminoJJiCupiocfi cupiuu 
^atpariopeperifeddat capio cjudcj- cepi. 
Ccepio non extatfed c<?pi matfit ab illo. 
V^fiyocaUsprcfuenerityO tibipurum, 
Tr^teritumperuidikfasponeredebes. 
t^tfiuodatjluxijlruojiruxtjedpluoplm; 
Si tamen u Uquidufnprah o , tuncpr^teritum in xi: 
J^ttinguoJinguo>coquofeddatlinquere liqui. 

Etinpio t ^«inqiieirepeviutur:Rapio 5 is,quod facit rapui: 
Sapio J^q&facit fapui & fapiui:3c cupio,is,q3 facit cupiiii: 
&. capio,is, qd facit cepi: J $? cccpio verbu antiquii, qdfacit 
ca^pijperarjaiph.nacepiqdeftacapiojs^nohabetcEjdiph. 
quanquafuntquipera:, diph. fcribiprfcipiat*Sedincipio, 
is,an a ccepio coponatur,an a capio,no itquettcum i, breue 
habeatjVideturacapio^copofitum.Qiiatiofacitquafiire» 
iuscopofitamutat ainUjpereutiOjp^cufsiteoncutio^cocor 
f?,&c,Pariofacirpepcri.C6pofitaaPariohabcspaul6poft 
vbi agkur de prerinsquartg. <+V fi vocalis.Vlitera in fermo 
n<* Larino treshabet vfus : qin aliqn cft vocalis, aliqn liqui? 
daaSiqn cofonans.Dicit igitur imprimis,qd verba habetia 
uvocalcanteo,mithutprfteritiiinui diuiias^timbnOjisJm 
b'ui:acuo,i$,ui:iuduo,i§,iii:ingiruo,is. ui. SedopuruappeU 
Jat,q3nomifceturcofon2ri»Excipititur triaverba,duofas 
cictia pra:reritu in xijftruo.isxnfluo^is^fluxirS^ vnum in ui: 
pIuo,is,ui,hoc eft u, confonate , pracedcre i finali, Quod fi 
prarcedit u iiquida vocalis^mittut prcTreritu m xi:\ r ringuo 
is^tinxitlinguojs^linxircoquOjivScoxi.qi id fit litera liquefis 
ccre,dixtmuslibroquinto, eft<j?vim foanon retinere* Sed 
hoc vcrbum linquo,non linxi, fed Hqui facit:ncforte con* 
cidcietcumpr<eteiito huius vcrbilinguo lingufc. DE PRAETERITIS VERB. 
guatuor in uofantbtec >oluo , foluoq$ caluo. 

jfn ui przeteritum mittentia,P r iuoq$ yixi. 
Hofinita dabis in bi. Sednuberenup(t % 
Scriboq$ d<ttfcripfi,per uitfu<# decubo ducis. 
In uiptteteritum mittit^quod definitin fco 9 

Stamen ablatajepofco mittepopofci. 

*De difco didict. Sed pr^eteritis caruere 

Giifco cum yerbis qutfdicuntlnchoatiua, 
t^iut certc capium a yerbis^ndc trabuntur. 

H-Verba tn habctia u cofoname antc o finalc,quatuor repc 
riuntur in ui fyllaba:vt voluo^volufccaluo^calui : & v* 
nuinxiJvtviiio^viuis^vixi.v^Bofinita.Agitdeverbishabec 
tibuscofonateante o y &C primo de habetibusb^ deinceps de 
reliquis cofonantibusJDiqit igitnr qd verba definctia in bo, 
mittfit prarteritu in bi,vt bibOjis^bibitfcabo^isjM* glubo, is, 
bi.Excipiutur duo mittctia practeritu in pfimubo, is, nupfi, 
fcribo,is,pfi.Copofita vero acubo,as(q,vt diximus, cu reci 
pifit m litera reducfitur ad tcrtia coiugatione)in praterito 
amifram^faciutbuijqueatimodufiuifimpleXjVtincubo, is, 
incubuiJuccnbo.is^uccubuirecnbOjis^cubui.^Inuiprartc 
ritfuQuodverbad<:finetiainfco,ablataf,mmuntpra:teritu 
inuifyllabatvtcoCupifcojs^cocupiuiiafcifcOjiSjafciui : de- 
fcifco j?,defciiii.coicifco,is, cofciui.Excipitur h dc verbum 
poico,quodfacitpopofci:8thocverbu difco,quodfacit 
didici,cucompofmsfuis(vtin principiohuiuscapiiis dixis 
mus^vtaddifcoJs^addidicirdedifcOjis^dedidici.Secrverba 
Inchoatiuavulgoappcllata,qja:Valladicitcontinuum in 
crementum fignificare.cart nt prarteritis,atcp ex confequeit 
tifapinis,autnuituantureaafuisprimitiuis:vttepefco,is,te^ 
pui.frigeiccis.xi.Glifco, quodipfuminchoatiui formam 
habet,pra:terito etiam carecHoc practerea verbu conipcfr 

Hj LIBER SECVNDVS 
Compefco datui y difpefco iungituriUL 
t^4tconq%inifcd conqueximittere debes. * 
Ico datici^incofj l>ia\parcopepem, 
Seuparft^dico datdtxi^ducoq^ duxt\ 
O mutatur in t\ft>erbum definitin do . 
Ntatnen amittunt triafcindojindoqfcfundo. 
Sedgeminattundo tutudi^doqj cectdi y 
Tendopependidat,cecidicado>pedopepedi y 
^sitq, tetendtdattendo. Seddigeminatur y 
kA ' do compoftti$:his credo^endoc^ iuttges: 

co,is,facircompefcui,& difpefcojs, difpcfcui\ Et hoc ver* 
bumconquinifco,quodmittirinpra:teritoconquexuPom 
poniusapucjPrifcianumlibrodecimo. Accefsi(inquit)ad 
patrem,prcndimanurn,interraytaccubabatnuda:adeum 
vtcoquexijQterimmuIierescofpiciunt.Icoquocpfacitici: 
&vicovincisvici,8^parcoparcispepercifiucparfi:&!dico 
dicisdixi: 8C ducoducisduxi. >*Oniutatur,Quodverba 
definentiaindo,faciunt prxteritum in di ,omutatain i: vr 
fcando,is ; fcandi*p3ndo,is,pancft.defendo 5 is,di.offendo, 
i$,offendi.Dcindedicit,quodtriaverbafacietia prareritu 
indi,amittuntnIiteraminprjeierito.fcindo,is,fcidi.findo, 
is,fidi, fundo,is, fudi.Srx prrrterea verba geminant primas 
fyIiabas 7 wndotundistumdi,cxdo,is,cecidi. pcndopen* 
disspependi,cadocadis cccidi,pedopedis pepcdi,tendo, 
is,tet|ndi. Compofitaquoq? a do,das,dedi,geminantin 
praeterito di. vt addo addis addidi.perdoperdis,pcrdu 
di;trado,tradistradidi,8^additduoverba,quxetiam:ido 
dascompofita funt,fed ideoexprimuntur,quia de illorum 
copofitionepoteratquisdubitare,eafunr,crcdocrediscrc 
didicreditumjqualicretumdo^vendovendisvendidijqua 
fivenumdo. DE PRAETERITIS VERF- 
Jnfifratereunthtfcxlaudoydiuidoiplaudo* 
EtludoJ<edocum rado, rodoqfctrud^ 
Et yado,cudo dat cufii,cedoq; cefii. * 

Ingo quodyerbumfinitur 7 pr<eteritin xk 
Spargofyarjtlmergo merfijergoq,- terfi^ 
Et}ergol>erfipr*di&is iungito >erbum. 

EgimittitagoJegQyfrangOypangoq; iunges 
gupddedtt CPpepsgi l>clpanxi,pungoq£ punxil 

Seddabit(^pupugi:tetigifeddattibitango. • 

%s4>ebo dic >exi^feddetr4b % o dicito traxi. 

H-Tnfifi Quod vndectmverbaquarttic pomumir, mirtunt 
pra-teritum in fi,claudoclaudis claufi,diuido diuidisdi* 
t>i(i 7 plaudo plaudis plaufi, ludo ludis lufi, lacdo lardis la^T, 
radoradisrafi,rodorodisrofi,trudotrudiA tr>ifl,vado va 
dis vatf,cudocudis cuftiycedoccdis ceisi,qusc duo Yitima 
geminant ff, 

Clln g°* Quod verba huius coniugationis finita ingo, 
mittunt prcteritum inxi,vtfigofigis fixi,cingo,gi*,xi\pu^ 
go,pungis 7 xi.tingotingistinxi, fingo fingisfinxi,ango 
angisanxu Excipiuntur quatuorvcrb2*facientia prartcri- 
tum infi,fpargo fpargisfparfi, mergo mcrgismerfi, tergo 
tcrgisterft,vergovergisverfi , fedfecundum Diomedcm 
vcrxifacitTriaquoquefaduntinegi,ago,is,egUego,is,le 
gi.fiangofrangisfregi,pangopangispcpegi>quodetiam 
facitpcpigi8£panxipe<rregulam,pungoquoqueprreani 
demreguhmfacitpiinxi,facit§poque pupugi,6i tango 
tangisretigi* 

£ A vcho.Quod inho,duotantumrcperiunturvcrba,ve 
ho,is,quod facit Yexi, 6C traho,i5 7 quod facit traxu 

H 4 LIBER SECVNDVS. 
LofinitaJuimittunt:datfallofefelh\ 

Etpellopf^uli , tollo tetulideditolim. 

Tercdto tibidatperculfi^percukrat^: 

Excultt excello,de fallo dicitofalit: 

ttllo datyelhyel}Hlfi p pfallotypfalli. 
JMoJibiinittitui,diuifa6.Seddabm 
££uatuorh<ec,como cum demo>fumoq$ promo. 

5 aupliciprefipremo datfedemofacitemi* ■ 
Tono d^tpofuigignogenui^cecinic^ * 

*4»Lo finita. Qnod verba Ifuius coniugationis defincntia 
in lo,mitrunt prarteritu in lui:vtmolo,is,ui:colo is,lm:vo* 
lo vis.lui.Excipifituraliqua vcrba aliter praeteritufacietia; v 
cafuntfalloJs/efclUrpello.is^pepulijtoLlo.is.qd apudan* 
tiquioresfccit tetulitapud iunior esfuppletur afuo copofito 
fubftolIo^ftuluPcrcellOjis.quod duplex habet prateritum 
pcrculfi8dpercuH,fedpofuitplufquamperfe<fl:u pro pracs 
teritotnam percuIerat,abeoquodeftpcrculiformatur*Ex 
celloquoquefacit exeuli > & per regulam cxcelliu\8£faIlo, -, f . 
is,li,pro eo quod eft fsrlc condire:& velio vellis , ftcit vellt 
velvu.ULEtpfaIlopfalLi$ > Yerbum Grxcfi ,pro co.quod eft 
cantofacitpfalli.^Motibi mittit.Quod verba huius con 
iugationis definentia in mo.mutunt pr^teritum in ui diui* 
fas:vtvomo vomtsvomuijtremotremistremui^fremofre* 
misfrcmui,gemogemisgemui. Excipiuturquatuorveiba 
mitrentiaprarteritumin pficcomocomiscompfiydemo^ci 
misdempfi > fumofumiifumpfi J prcmopromisprompfi»Et 
fubditjquddhocverbumpripiofacitp^efsi^cumdupliciflr: 

6 hoc verbum emoquod racit emu w*Pono datvQuod cx 
vcrbisinno definentibiu5,pon0,i$,facir inprarteritopofui 
8C gignogignis f<;citgcnui:& cano canis,facit cecini.fcd ^ 
abiIlocompofiD(quemadmodum inprincipio huiuscapi DE PRAETERITIS VERB. 
^Datcano^fedperui^quacomponunturab 

illo. 
Temno dattempfifinofiui\cerno(fe creui, 
Etfpernojpreuhfedfierno mittitin auL 
^Delino dic linil^elliui^dic quocfe leui. 
In po pauca dabis mittentia prtteritum in 

Sedftrepo datftrepui,de rumpofittibirupL 
Datlterro yerri}efoerfi y datgerojKfii: 
^Mittis ab yro l>fii:decurro 7nittecucurrL 
Jg>u<ero qu<efiuijerotriui:datferofeui> ti$diximus)mirtunt pnttcrmim in ui diuifas * vt prarcino,is, 
nuitoccinOjiSjnuiiconcinoJs.nui.Temnotcmni^facittcm? 
pfi:& ab eo compofitum comeno facit cotempfi : & fino fi- 
nisfiui:& cernocerniscreui,quod eft comune practerimn* 
ei,quodeftacrefco crefcis,creui.fpcrnoquocp facit fpreui. 
fterno ftrauirlino linis,triplcx habet pra:tcritum,lini> &L lu 
ui^&leui.i-Hnpo.Quodin podefinenriavcrba huiuscon- 
iugationispaucajreperiuntur, eaquemitruntprarteritum in 
pfi^haircferc.CarpocarpiscSrpfi.ferpoferpisferpfi^reporc 
pisrepfi.fcalpo fcalpisfcalpfi, clepo clepisclepfi.Excipiun 
tur duo verba, ftrepo ftrepis, quod facit ftrepui : & rumpo 
rumpiSjquodfacitrupi.^DatverrOtQuodexverbishuius 
coniugationis definentibusin ro,verro verris,facitverri 
vel verfi i&C gero gerisjf acit gcfsi.per duplex (T: &C vro vris, 
facit vfsi,per dupkx quoque (T: SL curro curris , quod facit 
cucurri;& quarroqu^ris.quod facitqutfiui : & tero teris, 
quodfacit triui:& fero feris,quod facit feui. 

H s LIBER SECVNDVS 
Cmus compofitumperuimittatur £?> euu 
So tibidatfiui. Tria dantfi^ifbsapefjo, 

*s£tque$hceffo:f^depM exit 

Jfpduo dant^pleBocumfleBoyfedduo dantxi y 

Siue xui:ne£lo cumpe&#,quoddat£p* iui. 

T>atmitto mifi^de bertoponito *>erti. 

Stertuitaftertojncto mefiuit^atquepetiui 

^peta:f^fiBoftitimitt}tfteterat^, 
Mexopr^teritumperuidat:Texo^iunges^ 

Cwuscompofitacfbplrciahatentprxrcrfta ,ptr uidiuifa* 
(qucinadrnodum & iimai fimplexapudantiquioreshabuit 
fcttii)8Csncui:vtconfcro{onlcris,fcrui vclconfcui:inicro 
infcrksinferui vel infcui:a^ 

tera vcro compofita per ui diuifas tan^um mittunt: vt dcfcro- 
defcrisdeferu&difTero dii!7eri5 ditferui. 
w»So tibiQuod htiiusconiugatioois verbadefinentia in fo,, 
mitrunrpncterkum iti iukvtacccrfo.fc.iuLarceffb Js.iui: ia 
ccffo^id^cju^foJs.iuuExcipiuturtriavcrbafacieaa prasr 
teritum ia (hvifo vifis vifi ,capcifo capeffis capeffi; facefipfa, 
ceffisfaceffufed pinfo pinfisfacitpinfui. 
^•XMuodant.Quodhuiusconiugationfo verba deffnen* 
tia in (flcduomittunt praffterittftn in xitple^lo p WHspIcxh 
ficfto flcftisflcxiVDuo quoquc mittunt in xi.fiucxui t nc^a 
nc<5lisjjexi,vclnexui pc«ftopefUspcxi,vclpcxui,quodcti5 
repcdturfacerepe^Hui:Hoc quoquc verbftmittojacit mts 
fi,& vcrtQfacitvcrtijfterto/acitftertuitmcto metismefluty 
8cpctopetisfacitpctiiu.fifto,cacftacliuumfacit ftiti:cuni 
vcro cft abfolutum^cit flretu 

v*Ncxo.Quodhuiuscomugationisverba duo repcriutur 
dcfincntiainxb,mittentiapr^tctuu4nmuidiuifas,ncxon^ 
xisnexuitcxo texisrexui. DE PRAETERITIS VERB. 

f De pmeritis quarta: coniu- 
gationis* 

QVartd >pr*eteritum propefemper miititin iui. 
^, In xi^prtetereuntduofancio^incio tantum, 
T>at falio falui^micui jkcis ex amicire. 
Sepio datfepfJedM haurio mittiturhaufi. 
^uorumpr^eteritaplerun^ue reponis in iui. 
Fu{cio,farciofkrcio y raucioftntio>dantft. 
JEtltenio l>eni.Sedqu<epario tibiformat* 
Tr^eteritumpef ui diuifas mittere dehent. 
Comperio dateri^cuiiungitur & reperire. 

QVartf praetcritnm. Quod quartx coniugationis vcrba 
^propirfcmpermittunt prarterttumin iui. vtaudioaudis 
audiui.nutrie ntitrisnutriui.fcio icisfciui.parturioparturi* 
parturiui.Duotacitntiapr^terituminxt.fanciorsnxi.vin? 
ciovinxi.Etduoquoqucfaciemiainuidiuifas, faliq.u.ui. 
8camicioam:cisamicui.DuoprTtereafaeietiaiufi.fepi6 
is.fepfi«haurio is.haufi,quxomnianonnunquamexcuntirt 
iui^perregulam.vtfanciofajtcisfancttii^vinciovincisvinci 
uufalio faiis faliui.arnicio, ti\ iui. fepio fcpisfepiui. haurio 
haurishauriuu 

^Fulcirj^Quod quinque huitts comugationis vcrba^vlrra 
duo fuperiora mitrut prgteritum in fi.fulcio fulcis fulfUar* 
ciofarci^farfl.f^rciofarcisfarinnucio rancjsAtifti fcntlo 
fentis fenfi. Sed hoc verbum vento vcnis facit vcni.Com* 
pofita vero a pario paris,miitunrpr<Tteriturn in ui. diuifas, 
vtaperioapcri>3perui\oppcrioocpcri$oppcrui,cooperia* 
coopcris cooperui, Duo tamenniitttintincrijComperu* 
comperis compm,rcperio rcperir rep eru LIBER SECVNDVS 
^Defupinisverborum. Cap* V. 

Pfyeteritis in bijum iuntta>ponefupinum. € 
In afinitis,ftum debes ponerefepttper. 
'Datparfiparfum.peritum fed mittepepercL 
Ex diprtfteritis in fum tranfmittefupina, 

DumDeo pr<efentis dio *)>el do infumyarietur. 
S geminatfedeofeJJumfodi^uQquefo & 
Sci^o^fciJJumfindo^fiJJum^pando^paJJum 
K tamen amittunt, cumfundo tundoq^ tufum. 
Dattamen & tunfum:detendo dicito tenfum, 
Veltentum.fededo dabit eUum > mittit £? efum • 

pRj?teritisinbi.Qud3verbaqua:fcccruntprfterituinbi, 
*yfaciunt fupinfi iuper bi^aifumpra tutvt bibo bibis bibi bu 
bitumtglubo glubisglubiglubitii. »*Inci.q> vcrbaquarfaz 
ciuntprfteriruinci^fackintfupinri in ftutvt fariofacisfeci 
faflum,iacioiacisieciiavrtLi:tam€nho£Vcfbriparco(quod 
duplex habet prarterftu) ab co quod eft garfi facit par fum, 
nbcoquodcftpepcrcifacitp^rcitu.^Exdi.q,verb*afacie 
tjapraftcritiiindijfa.ciutfupinu.dco veldio vcl do prarfen 
tismurata in fum: vt mordeo uiordf s momordi morfuro,to 
ded tondestotonditonfum,fundofundbfudi fufurn/can* 
oo fcandis fcandi fcanfum. Deinde dicit , q, quinque vctba 
geminantinfupinoiliteram:fedeofcdesfedife^m?fodio 
isJodifofllmiricindoJsJcidikiniimtfindofindiTndi fijsfi: 
pnndopacHspandipafium.Sedtriaharcpofterioracu duo 
bus quxfequu!ur(hocertfundo8^tudo)amitrutin(upino 
nlirerarvtfundofulum^ndotufum ,quodetia aliquando 
^rcrinct.n l vttundotunfum.Dcindc1ubdit quodhocverburn 
U ndo,tendb,tcredi,duj$lex habet fupinum^tcnfum vel t^a 
tum.&hocverbumcdpedis edi;habetcftumvelelum. DE "SVPINIS VERB. 
^dopone daium.fedqutf compo?ii$ ab ii/o, 
^Sinonfuntprim*)peritu?n miserefupinum. 
i^4$lum mittitago,cumpango P tangocfefrango. 
*Datfugitu?nfugioJego ieftumfungoffepunffum* 
^Datfallofalfumfallofalfum atq^falitum: 
Velio l>ulfum,pello pulfum,to(Icq$ iatum: 
Tercel/o culfum dabit y exceiIo quoqj cclfum. 
Emptum mittitemo^enio }entum, cano cantum. 
Etrumpo ruptumxapio cunfccepio danfptum. 
Dicitprartcrea qudd hoc verbum do dasdcdijacit in fupi* 
nodatu.Compofitaverdab illo jquardedinantur perter^ 
tiamconiugatiosie,mittuntfupmainitu:vrSddo.is.addidi 
additumjtrado.istradidiJtum.Etduoquo^dequibusdf 
ximuSnonliquere.aneiTentadocompofita.credo.is,credi 
<H crcditiuTiiVindoJS.vendidivcnoitri.w^A^umittitago. 
Quod ex verbis facientibu*pr,rteritum in gt.ago agi^cgi, 
facita<ftum.&pangopangispepigipa<fru,& tangotangis 
tetigi ta<ftum,&frangofrangis fregifacit fraftu,&fugio 
fugisfacit fugitfi,2? lego legisfacit \ct\x\ , &C pungo pugis 
punxifacitpunfhim.w-Datfallo^Quddtxverbtsquarfece 
runtpra:teritum in li , fallo fallis fcfelli fycit£al'uifl: fallo 
fallislalli falfum/iue falitumtvello vellis vclli vulfum,pcl* 
lo pellispepuli pulfnmtollo tollistetuli lntum , percello, 
perCellisperculfi perculfum.Excello exccllisexculi excelf 
fum.H-Emptummmitemo. Qi;ddexvcrbis qux fecerunt 
pra:teritum in mi ^vnum tantumreperitur:etnoemis cmi, 
cumfuiscopofitiSjqua^faciutemptfuErinni^duo^venio vc 
niscu(uiscopofitis,facitventu. Etcanocanhcecini.quod 
fa;it cantu.H-Et rupo ruptujn pi,tria verba mimltprarteti 
tajupo.is.rupirquodfacitruptutcapio.is.cepi gdfacitcap 
tuJcarpio.is.cccpraquo tantu eft in vlu prarci itum capitSc 
tepora qu<T formantur ab eo,facitty in fupir.c ccrptum. LIBER SECVNDVS 
l&attinqsto UElum^cui iunges compvfitiud* 
ZDecurro curfum^de l>erro,ponito ~)>erfum. 
T>atparioparituml>eipartum:compofitum(% 
^uod^enitapuriofempermtttaturin ertum. 
Jn lisprteteritumplserunqyreponiturin fum. 
S geminatmifpimdemitto^cedo^ceffum: 
JEtcudo cu/fumjuheo w(fum:premo preffum. 
Indulfiinduitum dat <£?> indutfum :gero,ge&um: 
Torlutn l>ettorfum dattorqueo, aturo dat usium. 
Sarc!ofartum>farciofkrtum,firfciofidtum. 
ZfauBumyelhaufum dedithaurto, cabio capfum. 

'v*»Ddtlinquo,q,hocverbn linquocii fuiscopofithnvirtunt 
fupina in fhl.vt iinquo li(5iu,quod non«eft m vfu:fed in com 
jpofitisrepcriturivtdclmquo deliftunu^ieHnquo reiiftum, 
v^DecurrOjfyexverbisfacictibusprateriulin ri,curro ?is, 
cticurri,facitcurfum*pano,is,peperipa«fi velparitum.Sed 
copofita3biii© 7 femperfaciuntfupiniiinertn.vtreperio,i^ f 
reptri^repcrtri.coperiO-piSjCoperi^copA-tum^eiiaabiisqug 
fniferur prarteritilinuidiuifas:vtaperio,!yaperui,apertum 
opert{^is > operr,i ? opertt!m.^ln(jprs:teiirtl.q»verbamittei 
tia pra?teritu in {f,factuntfupinainfum*vrlticIo.is lufnfum: 
claudoJs.claufi,fu5rv:ardco.es*arfi,arfum,StdhQCverbum 
inittois.facitin prTterito,rnifi:&infupinomifi"umperdit 
plex ff.&L cedo.is.cefsuceffum:& cudo,is.cuffucuflum:iu* 
beo.es.iuffi iufiiim:&premo.is preffi.prefsuromnia pdus 
pl<xquoq?.fi*Deindetubdit 7 q,hocvcrbfiindulgeoindul* 

gesindulfifacitindMhil velindulfum:8i q,hocvcrbumror 
queotorqstorfifacittortfjveltorlum &vrovrisvfsi > vftfi: 
farcio,farfis,farfi,facit fartu:& farcio farcisfarfifartum:S£ 
fulciofi»Icbfnififuitu.& hnurio.is.haufihauftu vel aufum: 
& cabiocabi^cuius prateiiuimeftin dubio 7 facifcapiimu DE SVPrNIS VERB. 
^uodfipr^eteritum datpfi;ptum ponefupino* 
Statumfiue Hatum datflo cumfiflo :fcdillud y 
^updfio tompoMty dat itum , qttandofHt dat 

atum. 
^ujetibidatfi^lo^peritum miferefupina> 
Vertotfi datl>erfum < X)exf,£lum- > mittefupmum* 

i 

H-Quod fi praetcrirnm,Quod verLafadentlapraTcritum in 
|3(smitrutfupinainptufnmfcr!borcribis,fcnpfifcriptum: 
carpo carpiscarpfi carptum: fcalpo fcalpis icalpfi fcaU 
ptum. 

>#>Statumfiuc ftatum.Quodhocverbum ftoftas,faertftett, 
&infupinoftatumprima indifferenti:quod figniftcatur, 
^umdicitftatum primaioga,& ftatumprtmabreui.qtiam 
erationem fequitnr Iioc verbtim fifto ,fiftis £fcd ftatus ftata 
Afttumjfemperbreuiatur.Staturusftaturaftaturumjfemper 
producitur.Compofi^ vero ;i fto ftas.fi mutanr a i\\ i in fa» 
pino,penuitim a breuiarur :vt con fto conftas con ftiri confti 
tutp,prarftbprarftasprxftiti pra?ftitum ,infto inftas inftiri 
inftirum.Si non mutanr a in tproduciinr : vt conftoconftas 
conftiticonftatum,pra:ftoprarftaspra?ftitipr»ftatum,inr 
fto inftas inftiti jnftatum.Compofna vcro a fifto fiftis , brc* 
tii am pcnultimam:vt circunfifto circunfift is circunftiti cir* 
cunrtitum; afsifto afsiftis aftiti aft ituiru Sifto fiftis ftiri , cum 
aoiuum eft,ego non«abnuerim habcrc fuptnum in atu ,fed 
primaprodufta:vndccftftarorftarori>:proeoquififtitali 
quemjn locovelcorammagiftratu:fcd de fyllabaru quan 
tirate alteriusiocieft difpurario. 

^.Dexi.aum. Quod verba quxfecetfit prsteritum in xi, 
tnittunt fupifium in ftunnvtviuo viuis vixi viv r rum:dico di* 
ci> dixi diftum:diligo diligisdiiexi diUftum. LIBER PRIMVS 
KTamen amittunthtfc.pirtgofiringoifefingo 
tfingojfc cum meio:Juntquidicantquoq$ mingo, 
Ne&ofiuofigo cumpleffofle&oqj dant xum. 

JMittititum y quodui diuija* prAeritPim dat> 
Sednecuine&um:fiicuif/iMum:ficoJeHum: 
Cenfio cenfum^mifceo mixmmjorreotofium: 
Btdoceo do&umjen& t£®turn : pateoq$ 
IDatpaJJum^careo cariturus^dai quoa> cajjus* 

Sipr#fens dat uo difiun&as^exitm ytum. Sunt tamen qii2f dam verba,qug tametfi per regulam mitrut 
fuptna in(rfiirn ? amitn;ntnIiteram:harcfciiicct,pingo 5 pin; 
gi^pinxi.piftuifisftringOjrtriiigiSjftrinxi^riftum : fingo, 
fingie^finxifiaumJringo^ringiXrinxi, rifttbmeio vel min 
go^mingis^minximiftum, Deindedicit quod quinqrver- 
bafacientiapraneritumin xijmimujtfupinainxumine^io, 
is^nexi.nexumtfluo^is^fluxijfluxum : ngo , figis, fixi, nxum: 
pleftoJSjplexi^plexum^rlefto^flefliXflexijflexum^wIVlit 
tititu.Quodverbafacientiaprxtcritumperui diuifas^mit* 
tuntfupinainifum:vtdpmo,as,domuUtu:nocco.es,n6cui 
itum:vomo,is,uijtum/Excipiunturquxd3m verbaaliter 
facientiafupinfuhccvidelice^necOjas.ui^ne^h^frico^.sti, 
^umrfeco^a^fecui^fedfiicef^o^eSiCenfuijCenfumTqd ctia ex 
proportioncfacif ceku,ccfkumperregulam, mifceo, mift 
ce^mifcui^mixtumrtorreo^reSjtorrui, toftum: doceo,ccs t 
cui,docium:teneo,esnui tefumrpateo pates, patui pafium: 
careo,es,rui,caritumvel caflum.Sed a caritu fif participium 
futuricarituruSTacafiufitparticipiumpra-teriticaiTus, 
H-Sipra:fcns.Qi»odverb3 inprafeiiti habentiauodiuifas, 
mittuntfupinain utum,vt,imbuo,is,imbui, utunKacuoJs, 
acui,uttim;indu9^udui,utu.Deiode dicit,quod hoc ver* DE SVPINIS-VERB. 

Sedruitumjemper ruo dtt^qua? ducis ab itfo> 
*Dattibi fcffiper utum. rapioraptu^ meto mejjum 
Confuio cdnjuitum^coiocuitum^ excelloq* ceijum 
(Decjfcalo dic aiitum ? dat & diti* : e fi occuio cuitu 
Tinfoqzpifiumjexo^text^ 
Tetlocfcdatpexus ^peBitus.Ettamenentun^^ 

^UQdcanocomponitpam et/ero mittitm ertu?n. 
^Amicuiditt &um y datamixi^datqj amiciui. 

In uipr^terito^uifemper ^emturin tum. 

Deindedici^quqdhocverbumnio- is,perregulamfupes 
rinstraditamf2citriiitum:abiilotamencompofitaomnia 
faciuntinutum:vtobrP!oJs T ruivobfutum:diruo 3 is, diriii, 
tirumtofuojs ,ui,utiim.t)einde fubdit v qu6d hoc verbum ra 
piojs.puifacit rapturmSc merojs,ffiii,ffum:&' confulo,is, 
»ui,tum:& colo,is,ui,tum:& excello^ui.cdfumJ&abalo 
is,iii # perregubmfacitaiitum:fedcumfacitaltum,cxcipi^ 
turaregula 3 8£ occulo,is,ui facroccultum: & pinfojjiui, 
facit pifUim:t : exo,is.iii,fvKittiim:& tiexo,is,tii, facitincxu: 
j&i pe<rto,is,xui P facitpexum &'pexfHtum ♦ Sed compofitaa 
cano,is, que diximusfacere pr^reritum in ui diuifas , mit* 
tuntfupinainentum.vtacciiiojSjiii entum:concino is 5 n«i 
entum:occino4^,ui 3 entum .Compofira quoque ?> ^aric^-^j, 
&afeio,is 1 faciuntfupinainertutrj:vtcooperio ) is ui,r*rrB: 
aperioJSjaperuijcrtumjafl^rojS^rui^crtum^conffrOvivS^ui, 
ertum«Dcindcfubiungit,qu6dhocverbumamicio > r.^nicis 
: amicui, vel amixi vcl amiciui > ferrip er f acit in fupme zmis 
if tam< H?In. ui praterito « Quod vcrba facientia p**a tevitmx 
inui^ciuntfupinajuimutataintumtvramo^as.amiut.ata: 
foiKO.es.foui^cupiojs.cupiin, cupitu : audio, is>iui/tf . 
Excipiunturquxdamalitcrexcuntia :poto,pctas,pojaui > 
potum^lauOjlaaas/Jauivel lauauilotum; qus&ipfaqlif LIBER SECVNDVS iPoio Jatpotum, iauo lotu^ & }firumfjdatatum. 
Btcaueo cauiumfaueofautum.fed^duitum 
Jtfittiturex adoiet:depafco mittitopaftum. 
^aignitus^agnofo.co^nofio^dat^ 
Infittts infeui y coiifcuiconfitus.^tqui 
KDanf utum foluo cum ^oiuo^eneo yenum, 
mfaiiOjQltum.mittitfepelifefepukum. 

qtisndo per regula faciunt potatu & lauatu , Caueo, e$,ui, 
facitcautum:&faueo,er ; fat5!,facitfautum:&:adolcoado 
lc^adolcui.facitaduUura;8ipafcopafcispauifacitpaftii. 
^Dat-ghitm.Qu6d.hTCvcrbaagnoico,ij;cognofco,is:fa 
ciuntcognitus6dagnitur:'ho(:cft,agnituiii & cognitum 
iofupino. Etftro,i> facitfatuni: duo.tamenabillocom* 
poiitainfcro,ir,infcui,infupinofecU infitum;& confero, 
f^confcui,facitconfitum.Dcindcfubdit,quo % dhocvcrbu. 
foluo foiuis folui facit in fupino folutum: & voluo.isvol* 
uifacitvolutumtKhocvcrbumvcnco.iJ^vcniui^acitinfu 
pinovenum : Khocverbumfalio faifrfaluiveHaliuijfa* 
citfaltum.Khocvcrbfi-fcpclio, is, fepeliui,facitfepultu. 
vj.DE SVPINIS VERBORVM. 
Deponentium&Commuoium. 
Caput. VI, 
«f^Eponentium K Communium. Superiorefregul* tradi 
l^t*{untdefupinifverborumvoch.a«ftiux,quorumnoti 
tiapendetaprxtericopcrfcclolndicatiuimoditquocum 
verbadeponcntiacarcantjofteditquarationcfupinaillo 
rum inucniri poisint . Ea autem eft;vr ex analogia finga* 
muc vocem aftiuam ,8i ita perucniemus ex regulis prscteri 
torum ad agnitionem fupinorum. 
j^Eponentiu 8£c'omunium tor,arif:Ia?to,a*,auiiatii.Vc* 
^vcrborumfupinafiuntcx rcor,eii*.vereo,es,rui s itum. 
^pportioe vocis aftiux; vtlw Fungor fungeri*,fungo,fun DE SVPINIS VERB. 
giVunxi.funftum. Obliuiicor.fcerK.oblitum. 

t+Paucatamenquscfequuns Expergifcorexpergifcerif 

tur,ai!tereXeuilt. experrccuim. 

Reorrenfratum. Dcferi!cor,rifcerif defcflurrt 

Miiercor mifererir mifertii. Quero querir quefutm. 
Fatiorfaterivfaflum. _ Vtorvterifvfum. 
Gradtorgraderii gretTum. Nitornirerif nilumvel nixH 
Patiorpateru pailum. Compkftor.efterisexum. 

Loquor Ioqtierislocutum. Ample<fror,e<fter;f,Icxum. 
Sequor iequerif fccutum Tucorjtiicri^tutum veltuiru 
Fruor,erif .fruitil vclfrutii. Tiior,Hierir,tufum veltuitii. 
Laborlabcriilapfum. Ordtor,diric,orfum velditii 

Comnniicor,cri>,comcntu. Experior fxperirir expcrtii 
Profictlcoiscerif.profeclii. Mctiorroeririrmenfum. 
Nancifcor,icerif,nacTum. MoriOr morcrif, mortuur, 
Pacifcor paci(cerirpa<frum. morirurus. ( TUf 

Adipifcor,ccrij adcptum. Orior.erir.vel irir.ortur, itu 
VIciicorvlcifceri$,vInim. Nafcor/ceri^natuf/citiirur 

«*VerbaA<fliua,fupinif carentia. Capur.VII. 

ARceoarcefarcui. Ango nngisanxi. 

Vrgeovrgervrfi. Amb-gojf.ambcj».. 

Timcottmei timui. Tollo tolIi< tctuli.° 

Mettio metuit metui. Pfallo pfallir pfalli. 

Luoluiflut. Cernocerniscrcuf, 

Refpuo refpuifrefpui. H-Neutra/upinif careniia. 

Lmgo lingn linxi. Aeftuovcituai arftuaui. 

Linquo linquif liqui. Ar deo ardet arft. 

Caluocaluircalu!. Srrideoftriderftridi. 

Lambo lambif Iambi. Fulgeofulgef fulfi. 

Scabofcabiffcabi. 'lurgeoturgefturfi. 

Compe(co,if,compefcui. Lugco Iuger luxi. 

Dnpefeo ,it ,di fpefcui. Frigeo friger frixi. 

gifco diicir didici. Conniueo>s,connixi. 

ocandofcandwicandi. Conquiniico^conquexi. 

I z LIBER SECVNDVS 
SidoJs/idi.Rudo^riidi. Pateopates,patuipaiTiim. 

Dcgo degisdegi. v*Dcponctiafupini*carctia 

Satagofatagi^faregi* Rcminifcor rennniiceris. 

Srertoftetfisficrtui. , Veicorvcfcetis. 

Obecio obedis obediui. . Mcdcor mederis:liC€"or,.cris 
i*Etvcrb*fecund3: comga Liquorliqucris* 
tionismittcrinaprfttetituin Opperiorcppeiiris. 
iM fyllaba^prartcr harc fcx H Cai ct ctiam fupinis verba 
vcrb3. pnvteriti*car*ntu»:vt 

Pbcco.es, phcni pjacitum Aib ais Feric feris. 
N6ceo,es,neeui necitinn. Furtofuris.Glifco glifcis. 
'Vako f es,va£m valitwn. w-Et vcrba qua: dicuturins 

Doleo,es,dclui dolitum. Choatiua.vtpallefcojs: tur* 
Soico fole^folui folitum. g^fco turgciciijscpcfccjs. 

HoDevarietarequadam vcrborum. Caput IX. 
YErba diuerfis. .coiugatio- Exccllco,es:cxccllo,i$. 

nibusdecbnata iuut, Cieocie*:ciocis. 
Lauolauas:Lanolauis.' Pariojstparere&parire. 

Arto arus:Artio.,i5* Poriorpoteris&potiris. 

Sono fona?:.S.pno fonis. Orior orcris 8L oriris. 
Penfodcnfa$;Denfco'dcfcs. Moriormorcris. cxnooriris. 
H-Etccmpofttaacubo.aSjVt w«Verba diuerfarum coiuga 
Accubo,at:awimbo,K tionum, fcd.diuerfigencris. 
Prc.cubb,as: procumbo,i&. Albo albasrabeo albes- 
Rccubo,fcs:recumbOjis. Duro,as:duric,c5. 
Succubo b.a»:fuccubo,is. Liquoliquas:liqueo liqucs. 
Ncxonexasmexo ncxis. L?qucfco,fcis;ljquor,cris 
StndeoaridcstftrtdoftridtsMiUror^aris^miferco^cris. 
FuIgeofulges:fulgo,is. Medico^asanedcor^eris. 
Tcigco.extcrgcjs. Tueor,cris:tutusyeltuitus. 

Claudeo,(s:cUudo,is. Tucr,eri$:mtiisvcltuitus. 

Conniijeo,cs:conniuo,is. w-Vcrba varia? fignificatio* 
Cauco caucsrcauo cauis. niset diuerfaru coiugationu 
Ridco rides.rido ridis. Mando manda*;mando,is. DE VARIETATE VERB. 
Fundofundas:fundo,is. Pango,is,pcplgivcIpanxt, 
Dicodieas:dico,i$. Pungo,is,pnpugivelpunxi# 

PrardicOjastprardicoJs. Vello f is 7 veiiiveivulj. 
Abdico,as:abdico,is* Lino,is,lini velltui velleui. 

Volovolay.volovis. Sino,is,fini vel'iui. 

Legolegasrlegokgis Verrc*,is,vcrri,velycrli. 

Scro feras:fero feris. Ne<5co,i>,ne3Uii vd uexi. 

Educo educas:educojS. Pe<Tto,is,ui,veixi vrlpecfJiui 
Appello,as:appello,is. . Sanxio.i^fanAivsiiaiiciui» 
CompellOjasJCornpelio^. Vincio,is, vinxi vcl vinciui. 
^•Eadem prxterita a diuer^ Salio,i?,faUn veifnliuL 

fisinftamibus. An:icio,ts,auvelan.iciui» 

Aceo^es^acui.acuojs.acui. Sepio,is,fepfivel Ut iui. 
Frigeo,es\frixi,rTigo»is,xi. HiiUrio,L,haufi vcihuuriuf. 
Li!Ceo,cs,luxi. lugeo,es,xi. wSupinaeadc a diuc^ilsver 
Fulgeo,es,fulfi.fulcio,is,fi. bis,Veno,is,fu.ve t »o ; is : fum 
Paueo 7 e$,p3ui,pafco, i*,am\ Pateo,esflun?,pado ; i5,{Tum 
Pendeo,es,di pendo,is,di. Patiorpatmspafium. 
Cerno,is,creui: crefcoJ*,ui. H*Supina duplicia abcode 
Fcro fers tuli:tollo Js,tulu verbo. 
Sto ftasften.fifto,is,fteti. Torqaco,es,tortu velrorfu* 
H-Prartewa duplicia abeo Tendco,i5,teutiivci renfuin. 

demverbo. Abfcondo,is,^bicodiiu vcl 

Plico,as,plicuivel plicaui. abfconfum, 
Neco,as,necuivclnecaui. Afo,jLs,aliturn,vela]tirm. 
Lauo,*s,lauivel lauaui. Figo,i$,ficfun> velfixum, 

Sorbeo,es,forpfivclforbui. Fluo,i$,flulltimvci'fiuxum/ 
Sapio,is,fapui vel fapiui. Ruo ruis,rutum vel ruitum. 
Parco,b,pepercivclparfi. Niror,cri$,nifumvelnixum. 

DE COMPOSITIONE VERBORVM 
cumPrrrpofirionibus. 
H»Pra?pQfitionei,cumveniiinrin copofitione curnv?rbi5: ; 
autcorrumpuntur,verbiintegritate raanenu,vr^ono,po 
ni5,imf onojs . Autipfis mansmibasinteqris,vcrbaccr- 

C I3 LIBER PRIMVS 
rumpuntiir;vtfacio,periicio.Autinuiceniprcpofit!oncsSC 
verbacorriimput&com?punrur:vtimpero,as. Autvtrfiq? 
manetintegru,vtinfuado,is.Sedqucn"iadmodum praqpoit 
tiones corrumpantur^n eadem parre qus: eft de orthogra 
$>hia defcribiturimincqucmadmodum verbacemponan^ 
tiir,dicimus*moiKntesimprimis,prcpofirionesin compo 
fitionealiquandoaugereverbifignif!cation«m;vtamo,a5: 
4eamo:as,AUquando minuerervrDoceo.es : decloceo, es; 
aliquandosntofummutare*vtmico,a>:dimtco,a$. 
vfDeverbismutantibmine. Amico,as.inimico,as. 
Lafto,as*deIecr.o>oblc<ft. Manco.tmmineo,trnineo. 
Mando,as.commendo,as # Tpceo,es.cont!ceG ? rericeo. 
Patro,as.perpetro, impetro. Placeo es.dsfpliceovcs. 
HaJo,as 7 anhelo,ss\ Complacco non mutat n. 

Sacro,as,confecror* Habeo,es. adhibeo, cohibeo. 

Damno,as,c5dc:mno, indem Lateo ; e^tur,deUreo,es,tun 

no. fatcor,eris.c5ffteor, diffiteor. 

Apto^aSjineptiojsaneptionlacio^iacis.adijiciOjproijcio, 
Trafto,as*obtre<ffco,as. reijcio. 

contrecfto contreites. facio,ts.afTi do , pficio,deficio 
Arceo,es.coerceo,aberceo. Sapio,is,refipio vel refipifco. 
P<mo,is,comperio,reperio. Rapfopis*diripio, corripio, 
Pcilco, is. copefco, difpefco. arripio* 
Scado,is.defccdo,confccdo« Capio,i$.accipio,percipio 7 c5 
Parco,is,depcrco,is. cipio. 

Fatifco,is«defeiifcor.cris. C,ido,i$,cccido,is,c5cido,de 
Spargo,is.difpergo,cofpgo c*do, 
Carpo,is.dtCerpo,conccrpo Cardo^is.incido^concido^oc- 
Pacifcor,ris.depecifcor,crii r cido. 
Panior,iris.imperaor r dif a Ledo,is.allido-,co!lido,iIlido 

pertior. Quacro,is. acquifts, conquiro 

Partior>eris. perpetier,cri*. Ago,is.adigo r pdtgoredigo. 
Gradior^cris.cSgrcdior^risFrago^cofringOjpcrfringo 
farcio.is cofercso,icfercio. TangoJt.contingOiattingo* 

i*Dcnuitaiwibas a inu Pango,i5»impingo,c5pin£9* DE COMPOSIT. VERB, 
Cano Js.accino,cocinopcino ScalpoJs.exculpi^infGwlpo 
Saliojs.afsilia.refilio^defilio C2pio,b\occupo,as.aui, 
Demutatibusau in o,e,velu ^Demutantibuse^nfe 
Plaudojs.coplodo, cxplodo TeneOjes.cotinecptineo.es, 
Audio,is.obedio,dis* Sedeo T es,3fsidco,confidco. 

Claudo^cccludo.fiaudOjde^regOjis^arngodirigoerigo 
fraudo, lego,ts,colligq diligo ItelU 

dDernutantibusainu* Emo,adimoperimo cximo 
Quario,is,concutio,difcutio. prcmo,is,3pprirno : copri<r.o 
falto,asrelulto,anuho,iiuho. ^Dcmutantibusuine, 
Cal<;o,as.conculco,proculco* Iuro,as,deiero,as, peiero,a$ 

H*Dequibufdam alijsvcrborii confiderationibu?* 
Siiri primavcrbipofitionefuerita.etiamfiinprxteritomu 
tetur/empermanetinfupinis;vtDo,das,dedi,daui.Sto, 
ftas^eti^arum.Pario^ts.peper^partum.Tango, is, teti* 
gi^tartum.Falio^isiefcllijfaifum.Frangois^egi^artum* 
Faciojs.feci^faftum JacioJS.ieci^iaftum.Cado cadis, cc 
cidi^afum^ 
Siincompofitioncverbi.a mutaturini:aliqu?ndo inprar* 
terito manet e iimplici%& a in fupinisivt Frango,b, egi, 
aftum.Infringo.is,infregi,infraftum.Pango.,i$,pepigi, 
pafhim ; Impingo, is, impcgi, impaftum. Ago agisegi 
a(flum.Adlgo,adigis,adegi,ada<flum^ 
Aliquando afupini verbi fimplicis vcrtitur in e.vtFacio,fa 
cisfcci fartum.Conficioconficisconfeci confe&um.Ia* 
cioiacbicci ia&um.Coni}cio,is,conieci conieftum.Ca* 
piOjis^epicaptura.ConcipiOjis^concepicQnccptum^Ra 
pio,is,rapui,raptutn.Corripio,is, corripui cotrepturo# 
C3no,is,cccini,cantum.Occino,is,occinuioccentum. 
Suntverba,qu^fn<:opofitionemiuantcoiugationc 7 vtDo, 
das,dedi.Reddo 7 dH,rcddidi.Addo J is,s.ddidi.Cubp,aSt 
ui.Accubo^s^bui.PiOcubojs^bui.Fncio^iSjfeci.AmpIifi 
co,as,caui.Sapio,is,fapere*Refipio,fipis,refipirc t 
Sunt ctiatn vcrba quae mutant genus in cornpofitionc: 
vt £o, is, quod cft ncitfrum ♦ Pra:tcrio , i* Adeo, 

1 4- LIBERTERTIVS. 
adisr&fereomniacopofita ab ilio,qua:funra<fHua.Pra? 
tsrcafaciojstquod non habci facior faceris* Pcrficio,i$, 
liabct perficior perficeris.Mutatetiam genusin compofi 
tione.Verfificor,aus,quod eftdeponens, 
Sun'tet(3m verbn,qua:reperiuntur tantum incopofitione, 
quoritmfimpHcia nofuntin vfutvtabeoquod eftPello 
peHas.Hppello^s.Copello^as.aClino.ajjJncIinOjas^re^ 
diil^S^tfecii^ 

Ib^s.aSipo^asiDlftipo^s.afrigero.asrirefrigeroas^iFra 
gor^ff^ 

afpecioJSjdefpicio^is cofpiciOjii^rcfpfcio is,dlicio,is,cli 

ciojstpellicio^sralUtiq^cis^H^ 

i$,defendo,is.a pedio pcdi >:impedio i fc:compedio,is:cx- 

pedio^pnepedio pnepedis. 

v*LIBER TERTIVS.QVI ESTDE EROTE-- 
matis, hoc eft de interrogationibusrquibus pueri deom 
nibusgrammaticarpartibusinterrogandifunt. 

w-DeEromatisGrammatic*. Cap.I. 

DTcmihiquamartem profirerisrRefponde.Grammatu 
cam.QukieftGramatica^Scientia rcffr: loquendi rc* 
<fleq?fcribendt ,ex doflifsimorum virorum vfuatquc 
auforitntccoliech.Vnde dicirurGrammatica^A grams 
tnarisJioc eft a !itcris,quafi fcientia lif craria. 
Quotuplexeft GrammaticarQuintiliano autoreduplex. 
Hiftorice.quajincnarrandisautoribusverfaturjad imita 
tionempropofita.EtMethodicc,quxarti§pr^ceptacor 
tine^Qiiotfuntpartesprtrccpthi^Gramatic^Quatuor: 
OrthojTraphia^cuirerpofidetlitera.Profodia^cuirefpor 
det fyliabn.Etytnologia.cuirrfpondet difho.Syntaxis, 
cui refpondetpartium orationisconftruftio. 

vfDcErotematisOrthographia% Cap, II. DE EROTEMATIS 

QVid eft OrthographiafScicmia doccns quibus literis 
qifrqiie diftiofcribendafir. 
"■" VndcdjciturOrthogr^phiafAbortho5,qwod?ft 

reftum,8^.qraphofcribo,q'jaufci«fnriare^c fcribctidn 
Quid eftlsterp^Voxquacfcribiportrtindiuidfcia. 
Vnde diciturlirer^ Alituris , quod antiqui tabulisceratis 

fcribere folebant,& pofteadelerc, 
Qijorfunrlirercrinvfuaoud btfinp$:pwx&C viginti, & h # 

qua? non cft Htcra/ed afpiratiohis nota. 
Quot funt gcncra literarurnf Duo. Quardam enim funt vo* 

caie£,quardnm veroconfonawe?; 
Quideft vocalis^Litera qiict* pcrfe&pnrapronnnciaripo 

tefi\vnde& vocalisdicitur,q<3 pcrfcipfam vocc habsat. 
Quotfuntvocales:5cx:a > e,i,o,n,y.ofilon« 
Qttideftcofonnns^Liter^qnrrjnifi fcriatvocalc prormncia 

rinonpoteft,vnde &C confonansdicirur, qudd cum yoca 

Iibusfonet. 
Quotfuntconfonanres:Sed€Cim:reliqua:avoc^libii$» 
Quorfunrfpeciesconp3ninriurt/Diia:*Qua:dam enim funt 

Muta\& qua^darn fcmiuocales. 
^JjiorfunrMutcTfNouemrbjCjdJ^^k p,q,r. 
QuotfuntSemiuoc^les^Septem:! rn,n,r f>^2* 
Quare dicurstur muta^Quiain comparatione vocalium 8£ 

& iemiuecalium nihil prop~ \~onent. 
QuaredicunuirSemiuocalesf Qjiiairi fonoritateproximi 
.. ad vocalesaccedunt. 
QuotaccidStlirerffQuinq^IVomen.Figura.Poreftas^Co* 

£nntio,Ordo. 
Quideft Nomen inliterafVocabnlum, quo vnaquirque ap 

acjlatur ad aliarum lircrarum difcretionem. 
Qufd-eft Figurainiircra:Eiusdefcriptiocertis!ihearp<miS 

terminata^pura.longa.brcuis^rcrunda. 
Quid eft Poteft^sip lirerarlpfa litera? pronuciatio, proptcr 

quam & FignrYK iVomina lurir adinuenta. 
^uidcftCognatioinliterafQu^damrffinitas^ouaalniri 

1 i LIBERTERTIVS 
aliam commurarur , aut pcr interpretationem , vt a Lid* 
Lcda,aut per deriuationem,vt a tcgo toga:aur pcr com* 
pcfitionc,vrabamicusinimicus:aurper dcclinationem, 
vtafnciofeci» 

Quid cft Ordo iriliterafRatio demonftransquarprjrponi* 
quar fubfequi dcbeant in pronunciatione. 

Quotuplex cft ordo in lireris: T Duplex,fcilicet in vocalibus 
&inconfonantihus. 

Qinseft ordo in vocalibuS; Qtiod cum tn diplitongon 
coeuntquadamfcmpcrpra7ponimtur:vt,a,o,y*Qua'da 
fempcr poftponwuui:vt,i, u» Quardam aliquando prac* 
ponitur,a!iquando poftponitur:.vr,c* 

QuidcftdiphthongusfConglutinatio duamrnvocatium 
in cadcm fyllaba vim fuam retincntium. 

Vnde diciturDiphthongutfA dis quod cft bis 7 6^ pthon* 
gusfonns quafi dupkx fenus. 

QuotfuntDiphthongiqutbusvtunturLntini:Scx:Ac,vbi 
iuppnmitu'ra,8£ profcrturc ,vjtmuftc,Au,vbi ^pfertura* 
&rapituru,vtaudio*Ei,vbifupprimiturc,& profcrtur 
i,vt Penrhei.Eu,vbiprcfertur c,8£ rapitur u,vtPcnthcus, 
Yi,vbivtraquevocaUsini,longfi profertiir,vt harpyia. 
Oe,vbiiupprimiturc,&profenure;vtpcena. 

Quid eft ordo inconfonantibu$ r Quddplurcsquatresncn 
pofsint-prxccdercvocalcm^nccplurcsqurim totidf fuc- 
ccdere:vt fcrobs,ftirps. Erquod fifequcnsfyllabaincU 
piata vccali,ncceflc cft prarcedetem in vocalem definer< 
vrdcus:quod(^ fi praccden^fyllabainconionantcn? dcfi 
nit,tteccficcft,fcquentema confonanteinctpcrCjVt vir* 
go. Quodtynoeti ncceffe,fifequ&fyllabaai;ofcnanf< 
inceperir,pra:ccdcn'rem qucqueinconfonantem ckfinej 
re:vt lcgo,qug regulxr funt vcra:in dicftionibus Ompilci 
btx$ , non tamen in compofitis» 

«-*De£rotcmausProfcdkr* Cap.IIL DE EROTEMATIS, 

QVidcftProfodiaCScientia dtmonfcrans quoaccetttu 
quarguediftionisfyllabaproferatur. 
^^VndediciturProfodia?Apros,q3cft,ad:& ode, 

cantus,quafiaccentus* Hunc Latini tum Voculationem, 

tumTenorrm^tumTonuminterpretarifunr* 
QuideftSyilabaf Comprehenfioliterarumenunciata.qua: 

vno acccntu &C vno fpiritu ihdiftanrer profertur. 
VndediciturSyllaba;AfyIlabin,quodeft coprehcnderc. 
QuotacciduntSyiiabx^Q;atuor;Tenor,Spiritus,Ternpus, 

8C literarum Numcrus. 
QuideftTenor in fyIiaba^Modus,quoanteIeuatur,autdc^ 

primitur,aut eicciatur fimul & deprimirur. 
QuotfuntTenorcS;Trcs AcutuS,Grauis , &Circumfiexus, 

Acutusenim eft,quo(yllaba elcuatur.Grauis, quo fyllaa 

badeprimitur*Circumflcxus,quofyilaba partim eleua? 

tur,partim deprimftur. 
Quid eftSpiritus in fyliiba^ Qualitas quardam , qua afpcrc 

vclleuiterfyliaba profertur. 
Quidefttempusinfyllaba:'Duratioveltraftus,inquofylla 

bapronunciatur. 
Quotuplcx eft Tcmpusin fyllabarDuplex : quia authabet 

vnum tcmpus,in quo profcrrur, &C dicirur brcui&aut ha* 

berduotempora,&: diciturlonga,' 
QuidcftNumcru^infyllabafComprehenfioliterarumfyl 

labam conftituenrium* 
Quotpoflunteflelitera:infyllaba:Vtmultumfex } vtmini^ 

mumvna:fedtuncpropricnondicirurfyilaba,cuaiplm 

resliterasnon cornprehendar. 

^•De Erotemaris Et ymologia^ Cap. 1 1 II. 

QVideftEtymologiarScientiaoitcndensveramdi&io 
num originem cum rcliqubaccidemibus». 
«^rVnde dicitur£tymologia?^Ab etymon , quod cft 
verum y &C logos fermo ,quafi ver ifoquium ,quod Cicero 
nformidans,Notaticnem appdlat :harc ab Ariftotclc 
iymbolum^ quibufdam Originatio didtur. LIBER TERTIVS 
Qifid eft di£Ho:>Mmimaparsorationis conTtmftx, ideft> 

in ordine compofitir* 
Diftioni quot accidunt^Quatuor^SigniffcatioJEtymolo* 

gia,Figura,Ordo. 
Quid cft iignificatio in diftione?llIud,quo breuiter often- 

ditur,quid dic°tiofigrufic*t. 
Quidcft &tymologia:Dixieflfc fciendam,qua oftenditur 

veradichonumorigo. 
Quid eit figurain dlftiorierForma^qua diSiio (laipiexd eo 

pofita difttnguirur, j 
Quideitordoin Aiftioncl' Qualjras, qua inorarioneaiia 

lemper pra?ponitur:alia femper poftponitur : alia modo 

pnrpor$itin%modopoilponitur, 
Parres orarionisqiiotfunt: O riorNomcn.Pronomen, Vcr 

bum, Participium, Prxpofido, Aduerbium^Inrenecrio, 

Coniunc c no. 

QuotfunTparresorationisdcclmabiles?Quaruor:Nomen, 

Pronomen,Verbum,Parricipium. 
Quotfuntparresorarionis indcclinabiIe$?Quatuor:Pra?« 

pofiuo^AduerbiumJnrericftio^Coniunftio. 
H*De ErotematisNominum. Cap. V, 

M'VraquaErparsorationiseft\fNomcn.Qiiideftnomenj 
Parsorationisdcc!iriabiIis,corpusauire(npropric 
commtmitervefignificans. 
Vndedicitur nomen^AbonomaGrjrcc.quod Lsitincinrer» 

preratur nomen:ve! diciturnorncn,quafinotamen* 
Quotupttx eii Nomcf Duplex^Subftamiuu & adieciiunm 
Qiiod eftnomen iubftantiuumcX^iod^bftaritiam velqua 
, fifubi\amiamfigns;Tcat:vthomo,albedo. 
Quod eft nomen adicctiuurn^Quod adic&um fubftantiu 
fignificatin coaliquod a:ciden.s:vr Homobonus.- • 
Mufa igitur quale nomtn eft^Stibftantiuum:figuificat cnim 

rcm perie fubfiftentcni obno-xiamcpaccidentibus^ 
Nomini^^iiotaccidun^ScxtQyatitaSjSpecicSjGenus^Nu^ 
n i TU^Figura.Cafus cum Declinatioric» PE EROTEMATIS NOM. 
Quid cftqualitasinnomineCAccid^nf per quodproprifi 

nomcn a commuui feu appeliatiuo diftinguitur. 
Quod eft noroxn propritm^Quod vni tantumconuenittvt 

Caiiiopevniexnouemmufis. 
Quod cft nomcn ccmmune^Quod pluribu$conucnit:vt 

Mufa.C^lliopc^Vr.ni^Ciio. 
Quid eft fpt ciesin nomineflllud quo primitiuum ncmcn a 

doiuatiuofeparatur. 
Speciesnomiruim qiiorfuntfDusr. Primitiuajqua: aliunde 

notrahiturivtmons.Deriuatiua.quaraliundcdcriuatur: 

vt montanuSjamontc* 
f^luiaigitiu cuiu^pccieieftf Deriuatiuarfpcciti.Diciturc? 

nimamofo,quodeftinquirc« g* 

periuatiuorum ncminumquot funrdifTcmitixcNouem» 

PatronymicumjPoffefsiuuni^DencminariuumjDiminu 

tiuum^ComparatiuumjSupcrlatiurim^Vcrbale^Partici* 

pialc.Adtierbiale» 
Quodeftnomen Patronymicum^Quodfignificat filit?rn 

vclfiliam^ncpctemvelneptem, vtlaliquem cx pofteris 

illiusaquo dtriuatur.vtPriamidesfiiiusvelncpos velali 

quis cx pofterhPriamu 
QuodcftnomepoflefMuum^Quodcum^eniriucfuiprins» 

cipalis fignificat aliqtiid cx ijs qua: pobidentur, vt Euan 

driusenfis,proEuandri enfis. 
Qiiod eft nomen DenommtuiuurVQnod a nomine dcriua 

rur,necj?denominatur ab aliqnafpeciali figniricationc, 

vta Iuftusiuftitia/a fapiensfapientia. 
Quodeftnomen Diminutiuumc Qucdfignificatdiminu* 

tionem fui principalis,vta rege regulus 
Quod cft nomcn comparatiuurr^ Qi od cnm inrelle<fru po 

iitiuijVelaliquoparticipcfenfuspbfitiui^fignificatmagis 

aducrbiiim.vtiuftiormagisiufuusirsfcrior^magis infrn. 
Comparariia vnde foimautmj A ni minibtJsadieCuuiS 

quarpofluntincremcntum diminutionemfy iufciperc^vr 

abcnmbona bcnunKmeiior ? dofu»*,a>uin,tio6.ier. LIBERTERTIVS- 

Ef avcrbi^vta dctcro^detf rior.Et ab sducrbi^s S^ prarpd» 
fitidnibmtvtapridcmypriorrabvltrajVltcrion 

Coparatiuaquodomoformanturfln nominibusadiefliuis 
fecundardeclinationis formantura geniriuo terminato 
in itaddita ortvt3ibus 7 albi a albior *In nominibusvcroter 
tia: declinationisadatiuoadditaor: vrforth,farti,tior. 
M nominibushabetibusvocalc anteir, vei uSjCoparatiua 
flonformantur,fcdfupplcmrexhocadtterbio magit& 
poitttuo:vttenuismagisfenui<:arduusmagisarduus*' 

Quod-cftfuperlatiuumnomeCQuod adpluresfui gcneris 

c5paratu,omnibusfuperponitur,vel perfeprolatufigni 

ikatquarupofitiuucuhocfaduerbioValdeivtPIato gr£ 

corurn dofl|feimus& Plato doftifrimw.i.valde dofiu*. 

Siiprrlatiua vWHeformantur^Abeifdemnominibuiadie* 
aiuts vndeforrnanturcomparatiua. 

Superlatiuaquomodpformanturflnnominibusadieftiiw 
iner definentibusfuperlatiua formantur additarimus, 
vttcncrtenerrimur. paupcrpauperrimuJ.AIiasveroaut 
pofifiuafimtfecundsr declinationi?, auttcrrix,fikcuns 
dacdeclinationisfup.crbtiuaformantur a genitiuo ter* 
minatoiniadditafSl fimu$:vtalbus,albi,3tbifsimw.Si 
tertiar , formantar quoq? a genitiuo addira fimustantum, 
vtfortiifortiisimuf. 

Patiunturiftarregulac exceptionemf Nimirum patiuntur. 
quonia &l riverbi* & sb aduerbiis 5c prapofitionibus,aH 
quando formantur . Sed8£ i nominibus , trregularia 
qu ( Tdamnonlegitimcfortnantur 7 dequibi^aliai« 

Quod eft nomen verbalc:'quod averbo dcriuatur: vtab as 
mo ama^hic Sl ha?c amabilis £L ho c amabile. 

Quodeftnomenparticipiale^quodaparticipiodcriwatur, 
vf rileau<,leaoro£ ieftio. 

Qr.od eft nomen adu<rbia!e?qS ab aduet bio dcriuatur, vt 
apcrendie,perendinusa,um. 

Quod eft genus ira nomine?IHud quo mafculinum afctmini 
no diftit)guitur,SC ncutrumabvtroquc« DE EROMATISNOM. 
Gcneranoniinumquodf«m:Scptcm.Ma(>uHnum,FariT)j3 

riinum^Nciitrum^ornnriuncduoriim^Comniunctriurn, 

Dubium,Promitcuum. 
Q»od eft nomenmafculinumfQiiod dedinatureum hic, 

vthicdominusdomini.hiciermo fcrmonis* 
Qaod eft nomcn fccminimim; Qiiod declinatur cqm Iiarc, 

vtharcmufamufacjhsccrcrraiernr, 
Quodtftnomcnncutrum^Quoddeclinarurcumhoc^vt 

hocremplumtempIi,hoc rcgnumregni, 
Qiodeftnomccommuneduorfi- Quoddfclinaturcfihic 

di hxc,vt hic & harcfaccrdo? f hic 8£ hxc conuiua. 
Quodeftnomencommunetriiim:'Quoddeciinaturciihtc 

SC hxc K hcc:vt hic & h*c & hoc prudes,fcclix.,am5s. 
Quodeft nomcndubiunW Quoddeciinatur cumhicvel 

hacc,vrhicvdhxcfiniMuc velhTCCOrtcx. 
QuodeftnomenPromifcuumrQuodcumarticulohkvel 

h^cfignifi'catanim3liavrriufquefexu^:vthicmilum,hic 

mm,hacc aqit'la,hxc dorcav» 
Mula igitur cuiiugeneru eft? Fartmnini gencris,dedinas 

turcnim cum hoc arricuto h<rc:vt hxc mufa» 
ParegulamgenerijUvomcn quodfuin a,finitutn, dicmu* 

liebrcneque enim ab ea excipiturmufa» 
Quid eft numerusin nomine i Increcnentum quamitatis ab 

vnoviquead pltrraproccdens, 
NumerinonniniiquorfuntfDuo.Singularis^quivnriRgnifi 

cat,vt tiotnOjPluraiia, qui plura fignificant: vr homines* 

MufaigiturcuiusnumericfTfSinguiar?snumcri,quiavnu 

fisntficat tantum. 

*•* 

Quid cft figura in nomine?HIud quo nomen fimplex dcom 
pofitodiftinguitur* 

FigurcnomnHlqi!Otfunr:Dug,Simplex,quttnopoteftdtJ 
uidtinpartesiignificariuaseios^quodintegrfifigniSca^ 
b3tA'tp3rcsCopofjr3,quTpofcPtdiuidiinp3rttsf]gnifi 
catiuarcius 7 cjuod integrum figniffcab2t: vt parncida. 

Mufaigimrcuiusfiguracft^SimpIicif , Nihiienisnfigni- LIBERTERTIVS 

ftcaiormu $L ia perfe frparata. 
Quid cftcafusinncrmne; Qiiidam gradiisdcclinationi 

pe? quos nomen inftefrirmv 
CaunnaminumquodftHn;^ 

i'aTiuu>,Vocatiuus,Ablati.UMS,E£fc(?liuus fe-raper abltofu 

mihs. 
Quare dicitur nominartuusV Quia pcr illum nominamur. 

Re«f tnsvero idem dicitur,qui aliunde non cadir» 
Quarc dicitur genitiuus^QuiaptTcura oftendimuscuiusfi 

^mnsiilruvt Antoniusloanrtis* 
Quarc d icitur datiuns:" Quia in eo cafuponimus illum, cui 

aljquid damuSjVtdoribipecnnias. 

Qparediotursccnftttuu^C^iaineocafiiponirnusiilum, 

~quem accufamus,vtPorapc*us accufatCacfa^em» 
Quarc dichqr vocatiuus ■ t ! QpR.ta co cafu pommusillum, 
quem vocamustvt.o m.ufa rnihicaufastnemota; ^ 

quoaSiqaidaufcrimnS.vtegoaufcrodtelibros* ^ - 
Quzre dicimrerTectiuu,s^ Quia in eocafuponirnusinfttu 
"Vri entum quoaliqiuddncitur 7 vtegopeto tefaxo. ^ . 

J&ufa|git^^ 

abiatumquninh^^ 
QuideftdtxtitunoinnomincfVocisvariatioquxcircafis 

nem rantum attenditur ,vt mufa,mu.&e 1 mufam% 
Declinauonesnominum quod fynt! QMirqii.e.Prima,qua? 
mittitgeniriuuminff,diphUiongon,vtmufamufa(\Sccri 
da,rju^«nittitgenitiiuimini,vrdomimisdorninuTertia 

duxmittil gcnitiuum inis,vtfermo fermonis. Quarra, 

mitrirgeniriuumine'i,vtdicsdici. 
MufcigiturqMOt.Tdeclinationiseftf Primx. Mittitenim 

gcniiiuum ina^dtphthongon^tmufamufar. 
Quotupiex ert nominum inflexiofSextupIex. Monoptota 

inflexioeft.,cum per om.nescafusnufquasr.namen yana: 

lurjVtnominauuo ador, geniti.uo, datiuo ador, §£c # DE EROTEMATIS NOM. 
Diptotainflexioeft , cum per duor cafu* rintum nomen, 
variatur.vtfapphofapphuf.Triptotairrtluxio^eO^cumncr 
trescafw nomcn variatur.vt templunvemplijtcmplo Te* 
traptotainflexioeft,cumperquatuor cafiu nomen varias 
tur,vtdeusdei,deo,deii. Pentaptota inflexioeft , cumpcr 
quincpcafusnomen vuiatur,vtfermo,feimonir lermoni, 
ferrr.onem,afermone, Hcxaptota inflcxio tft,cum pcr iex 
caimnomen variatur ; vtVnufvniu* vni,vnum ,6 vne,ab 
vno» 

CIDeErctemarifPronominum. Cap.VI. 
£Go quarparsorationiseit^Proncmen» 

Qiiideftp^cnome^PanorationisdeclinabilisquarpfO 

nomine propriocuiuiqueaccipitur # perfonafquefinitaf 

recipit,vtEgo,Tu,Iile. 
VndediciturProncmen^ Apro praepofirione & nomen, 

quia pto eo ponitur in pratipne» 
l 5 ! onomlnt quot accidunr jcx.Spccier, G tnuJ,Nurricru5, 

Figura ? Perfona,Cafuf,ci;n» Declinaricwe. 
Specicf pi onominum quor funtf Dnx ficut in nominc , Pri 

mitiuavtego.Deriuatiuavrrneuc. 
Quodluntpronominaprimitiua^ 0<fr;o,Ego,tu,fui,hic, 

ifte,ille,ipfe,i»\ 

Quodfuntpronominadertuatiua^Septem.Meu^tuuf/uuf 

nofter,vefter noftrav,veftra^ 
Egoigiturcuiuffpecicieft^Primitiua:. Nonenimaliundc 

mhitur, quanquam Grarce dicitui 1 cgo.Fzc ex eo deris 

uatum Meu^mea^meum. 
vfrGcnera Pronominum quot funtf quntuonMafculinuro, 

vt meiu. Famininum,vt mea.Neuti um , vt meum.Com* 

munetrium,vtego,noftra. 
Numeri pronominum quot funtfDuo ficut in nominc.Sin * 

gulatis,vtEgo.Pluralij,vt nor* 
Figuraepronominu quotiunt^Duarficutin nomincSims 

plex.vt hk,h^c 5 hoc.Compofua,vt ifthic^ifthxc^ifthoc* 
QudtmodiJComponuturprQnoinin3^quatuor.Primoc& 

k LIBER TERTIVS 
nominibiiSjVteiufmodiJiuiuffrjodi^Secfidocrialfcropro^ 
nomine,vt ifthic^ifthsCjtfthoc.Tertio cum pr£pofirionc,vt 
mecum,tecuro. Quarto^cum aduerbtjsaut fyllabicisadie* 
ftionibus,vtegomet.Quotfuntadie(^ionesfylIabiCcc^qtta 
tuor.Met;i e,Ce,PtcM egbmct,tute,hrcce,meapte. 
Perfonsc prondminum quot funt i Tres . Prima, quae de fe 
loquitur. Secunda^adquamprimaloquimr. Tertia^de 
quaprima loquitur. 
Quot iunt pronomina primar petfon^Vftum tantum.No* 

minatiuo ego,Genitiuo mei. 

QuotfuntPronominafecund£perfona?ntemvm%nomU 

natinotu,genitiuotui 7 cumomnibusvocatiuisnominum 

pronominum &L participiorum. 

QuotfuntPronominatcrtieperfonf^Reliquaomnia, 

Cafuspronominiitn quotfuntfSeptemficutin nomine.Ca 

rcntramen vocatiuo omnia pronomina , pr cterqua Tu, 

Meusmeamcum/Nofternoftranoftrum.Noftrasnoftra 

tis.Caret etiam nominatiuo CumvcCatiuo Gcnitiuo fuu 

Declin uioneSpronominu quot funtf QuatuonPrima quac 

mittitgenitiuuinijVtegOjmci^tUjtui^genitiuofuitSeciji 

da qug mittit gcnitiuu in iustvt Hic huiu^ifte ifti m ,i!Je il 

lius,ipfe ipfius,iseius .Tertia,quae mirtit gcnitiuu in i,8C 

inacvtmeusmeameiim^meimegmei.TuuSyaAtmauirug 

tui.Suus fua fuum ,fui fuar fuKNofter ooftra noftrum,no 

firi nqftnc noftri.Vcftcr veftra veftrurn ,veftri veftrar vc* 

ftri.Quarta,quar mittitgenitiuumin is. vt Noftrasnos 

ftratis,veftrasveftraus. 

v*DeErotematisverborum. Cap* VII. 
A Mo.qug parsorationis eft^Vcrbum. 
Quid eft verbum i Pars orationis declinabili ; cii tnodis 
QL umporibusfine cafuagendi vel patiendi fignificatiua 
Vnde diciturverbu i A verbcro,atfquia vcrberato aere 
oratio profcrtur ,qu? fine vcrbo efle non poteft. 
Verboquotaccidur^O<5lo,Genii5,Modus,TepuS;Numcruj 
Perfon^Spccies^Figura^Coniugatio, DE EROTEMATXS VERB, 
Gcncraverboriimquotiunr;Quin9.A^iuii,Pars!uii,N^u 

trum,Commune,Deponens, 
Quod eft vcrbfi aftiuum^Qubd dcfinitih o,& liabet pafa- 

uum in or:vt Amo ama$,amor ama ris. 
Quod eft vcrbum pafsiuiWQuod defow in or,8£ habct acTa 

uum in o:vt amor amaris,amo amas. 
Quod cft vcrbum neutru i Quod dcfinit ino: & non habct 

pafsiuum in or 7 vtfcruio ieruis. 
Quodeftverbfideponcns^Qyod deflriitin or,ck*tamch35 

betac~tiuiPgnificationem,vtloqi20rloqueri$. 
Quodcftvcrbricomune^Quoddefinitin or,& hrbetactit 

uiS^pafjiuifigriificationem^vtamplcftorjamplccftcriv^ 
Amo igitur quod vcrbiiru eft?Avftiuum. 
Modivcrborriquotfunt^quincp.IridicatiuuSjImpcratiuus, 

Optatiuus,Subiuniftiuus,InfinitiuuS. 
Quiscftlndicatiuu^ modus^quo indicamus aliquid fieri:vt 

Eg6 amo,tuam2SJ!le amat. 
Quiscftlmpcratiuusmodui.quoimpcramusvelprohibe^ 

musvele*Kortamur,vclpermittimus aliquidfieri ,vto 

Anteni lege,rie legns. 
Quiscft Optatiuusniodus^ Quo optamusaliquid fi'eri,vt 

vtinamlegcrchn 
QiiiseftSubiun<5fiuusmodus^Quiindigctaltcrovcrbo,vt 

pcrfcclumfenfumfignificct^vrSilcgeris^udiam» 
Quiscftlnfiniriuwmcdus^Qui caret numcriscV perfonis 

8c indiget vcrbo alterius modi , vt aliquid detcrminatu 

fignificet,vtCupiolegere* 
Amoigiturcuiusmodieftf Indicatiuimodi. 
TemporavcrboruquorfuntfSex.PrarfenS,Prxteritumirns 

perfe<ftu,Pra:teritum perfecrum , Pra teritfi plufquapers 

fefrum^Futurumimpcrfec^himjFuturumpcrfec^him. 
Quodefttempuspra^fens^Qiioaliquidimpracftntiarfific^ 

ri oftcndimus,vtEgolego. 
Quod cft praeterirfi imperfe&tnrtf Quo oftendimus ,quod 

aliquidficbittJcdnQnfuitpcrfc^tum.vtcgolcgcbam, 

R: LIBER TERTIVS 

Quod cft prcteritum perfechmtf Quo oftendimuS,aliqu!d 
iamfa<f}um,atqueperfc<5Him efle,vtego legi. 

Quod eft pr^terrtum pHiiquamperfeftum^Quo oftendi* 
muA id quodfaftum eft inueterafle citra prjteritu pers 
fechmv,vtEgolegeram antequam tuvcnifri* 

Quod eftfutururpimperfecHim i Quo oftendimuf aut 
premittimus nos aliquid inchoaturo*, vt ego legacra*. 

Quod eftfutururnperfe&umY Quo oftendimus autpros 
mittimiu qudd adccrtum tempu>aliquid eritanobiifa^ 
fhtm,vt Ad horam legero. 

Arno igiturcuiuf tcmporis cihTrffcntiVtcmporif. 

NuTieriverborutriquotfun ^Duoficutin nomine.Singu* 
larisqui c-e vno loquifur, vt egoaroo. Pluralis, qui dc 
pIuribusloquttur,vtnosamamuT, 

Amo igirur cuiuaiumerieftfSingularisnumeri. 

Perfon^verboruquotfunt^Tre5*Prima,quedefefoIavel 
dejfe cu alti* loquitur, vt ego lego, nos amamus. Sectida 
ad quam folam vel cum alij< prima loq uitur, vt tuamas, 
vcf amatiOTeria,de qua fola,vel de quibiuprima loqui 
ttrr, vt Cicct o lcgit,homines legunt* 

Specie^verborumquotfunt^Dugficutinnomine.Primitu 
uavtlegoJcgis } Dcriuatiua,vtle<fU?o,as. 

Deriuatiuoruverborumformgquotfunt^Scptem # lnchoa 
tiuajMeditatiuajDefideratiuajFrequentatiuajDiminui 
tiua,Dcnominatiua,Aduerbialia» 

Qug dicuntur Inchoatiua i Qx\x Laurentiusdicit continuu 
iRCrementupa[fiomnnnatcfignificare,fiunt(ptantum a 
verbk neutris abfoluw fccfidfConiugationis,formans 
turcpaicciidaperfonaprgfentis Indicatiuimodiaddita 
co,vttepeo t es,tepefco,is: ideftinhorasmagivtepefio. 

Qux dicunturverbaMcditatiuayQtigLaurentiuJappellat 

defideratiua,fiuntqpabvltimofupinoadditario,h£cfe^ 

rc.ab edQ,u,efu,€furio,aCGfno,af ,cccnitu, coenaturio,a 

Pario,is-,partu,parturio aMeio,is,mi<fhi,mi&urio, aCa 

co,a^cacatu 7 cacaturio ; ab EmC;,is,cmptu ? empturio. DBEROTEMATIS VERBO, 

Quar dicunrurDefidcratiua^QuTLaurentiuinomctifaffc 
^tum/cd a<Ttum corpoYis fignificare dicir.iiuit vero qua 
rariffima:vtVito,iuLaceflo,i^FaceflroJy,Capcflo,ii 
: Quar dicuntur Frequcntatiua/Q^cC affidua in agendo vim 
ha^erefignificanr,fiutqjabvltimorupino,u.rnutataino; 
vt a Curro, is, cur fu,cur fo,as : a Duco duci* dxxi tu ,dufto „ 
af.Animacluertendu tamen eftin verbi* pnma:coniuga 
tiott$,fupina,a quibus formantur frcqucntatiua, mutarc 
a,penultim'4lupini ini;breuem,vtabimpcro>a$:imperaz 
tuamperito^a^Dicimuitamen ab ago,is:a(ftito,ai;agito 
a$:a dico,i*:di<fh),as: &i diltito,as. 

Quar dicuntur Diminutiua i Qua: a fuo principali dtminu^ 
tionemfignificantjVtaGarriojSjgarrulOjas^iSoibeOjCS 
forbillo,as;acaluo,is.cauillor,aris* 

"Qiiac dicuntur Denominatiua; Qux a nomine deriuanturt 
vt a patre patrifro,as:a Gra-co grarcifib^as : & grarcor,aa» 
ris:aFrumento,frumentorfrumtntaris, aPabulopabua 
lorpabuiari^dRurerufticcrjaris* 

Quajdicuntur Aduerbialia? quarabaducrbioderiuantur 
vtaperendie,pcrcndino,perendinas:afupra,fupero,as 
abInti&intro,a& 

Amo igityrcuiusfpecieieftrPrimitiua^fpeciei ,non enim 
habet(qucd cgoiciam)vndepofit deriuari. 

Figura: verborum.quot funt:DucC ficut in nomine.Simplex 
vt amo* amas*Compofita, vt d<? am o deamas. 

Amoigitur cuius figurac eft^Simplicisfiguravnoenimpo 
teft diuidi in parres fignlficatiuas eius, quod inre grum 
antccompofitioncm fignificabat. 

Coniugationesverborum quotfunt^Quatuor.Prin:n,quae 
fecundampcrionafingularc pra:fentisIndicatiuimodi 
mittit in a^produftam in voce actiua,8c in aris vri are* 
in pafsiua y vtamo amas.L:rtor,arisvel are.Secunda,quae 
eandcm (ecundam perfonam rnittit in es,produftam in 
voce aftiua,8£ in eris vel cre, in voce pafsiua , vr d oceo f 
csjmc^deorjeris vcl ere ♦ Tcrtia, qua: candcm fecu ndam 

K 3 LIBERTERTIVS. 
pcrfonamitminis.corrcptaminvocea^ms , &erisvc! 
cre,penulrima correpta iri voce pafsiua,vt lcgd legis,lo 
qi?or,eris,vclioqucre.Quarta/qur candenifecundaper 
fonam imttit in is, producTta in voce atfiua ,.Sc in iris vcl 
ire , peMltima-produ&a in vocepafsiua, vtAuiio,is# 
Audior audirisvel audire. 

»*DeErotematisP£rtictfiorum. j^ 

Caput-VIIL ™ 

^Maw,quepar*orationi< eft?Parrscipium« 

Quid eir. participifaPan orationif declinabilir ,que pro 
verbo accipitur;ex quo dcriiiatiir,genus& cafus habens 
ad fimilitudinem nommis,& accidentia verbifine difcrc 
tione modorurh & perfonarum. 

Vndediciturparticipir^Qua(iparticapiu,quiapartema^i 
cipitanomine.partem averbo^partem abvtroq?. 

P3rticipioquoraccidunrSex.Genm,Tempur,Significatio 
Figuni^Numerus^Gafuscum declinatione. 

GencraparticipiprLmiquotfunt^Qitatuor.MafciiliniijVt 
Amatnj.F(rR)ininum,vtamata, Ncutrum , vramatuiru 
Commune trium,vt hic & hsrc 8£ hoc amans. 

Amansigmircimugeneri< eflvCommunctrium. 

lenVporaparticipiorfiquotfunt^Tria. Prnfen^vt «imans, 
PractcritrKvtamatu^Futurum^vtamaturns^mandiu. 

Amam igitur cuiur.temporH eii: Prcfenti* r cnVpori^. 

Significaeiofterparricipionl quotfiint; Duar. A<5tiua,vtas 
mans Paf>iua,vtamatuv 

Qux parricipia fignificant adtionZ? A verbif acliuif 8£ neu 
truaclionefignificantibiu ; ?,(fHon£m fignificantpartici* 
p!aprcrentirc^fiituriinrus ? vtarnafamatuuif,feruies(er 
uitnrir. A vcrbii pafsiui^ vel neutriv pabione fignificanti 
burparticipiaomniafignificantpafsionc-vtamrirujnmai 
dWfykphltm vapiilaruruf, Averbifdeponehbiupartici 
piiprcRntis£^prxteriti8ifuturiinrusfigniftcantac1:io 
nciiituriveroinduj/pafsipnem^vtloqucsiocuttUjlocu 
turuf/ioq^enduy, A verbi5 comiinibmparticipia prgfcnl DE EROTEMATIS P ARTIC. 
tir&T futuri ifi ru5,fignificaitta£tionc & pafticnc : Futurl 
indu<tantnpafMonem,vtcjiniinany,criminaturiis,crimi 
natus,criminandus* 
Eft ne hoc lemper v|ru^Propemodii id quidem 7 nifi quod 
averbuaftiuis &neutrhparticipiapra:teriti fignifican.t 
nonnunqu2a<fHonem,Vt 
Argutut,a,um,abarguoi^ Exoletus^uabexolefcoj^ 
<fluTus,a,um:ab audio,es. Euafus^umiabcuadOjiS* 
Adultuf^fitabadolefco,!?* Falfus,a,um:afallo,is, 
Afluetw a,ii.abafTuefco,u. Fluxur,a,um:afluo,fr* 
Cautu^a.um.-acaueOjC*. Iurarur,a,um:aiuro,as. 
Cafiuss>,um,acareo,es. (cioIgnotuV,a,um: abignof<io,ir* 
Circufpc£Ui$,aJi:acirc5fpi ,Ofus,a,um.ab odi,odiftL 
Cofuetu^urkofuefco,^. Plachus,a,um:aplaceo,cf # 
Cofideratu^^/iracofidero^affPafilifja^umrapateo^cs. 
C6tentus,a,um:acotineo,ej # Potus,a-um:apoto,asJ 
C(xnatus.aum:accrno,as. Pranius^urmaprandeo cs« 
Dccrctus,a,u:a decrcfco,i?« Profufus,a,u; aprofundo,is» 
Dfe<Tntf,a;um:a deficio Js, %mis,a ; uiin:afcio,is. 
Difccfilt^a^umradifcedc^^Sparfu^a^unKafpargo^ 
Diferrusa t um:adi'cro,if. Tacitus^urmntaceo^ey. 
Excrctuf,a,u:abexcrefro,if.Titubatusa,um:atirtibo,as. 
Repcririturquo^participiaprarfcntistcporisavevbisacli 
uis,fignificantia p3fsione,vt voli!ens,volutans-quafTau<, 
prgcipirans,proeo quod voluitur,quafiatur,prn:C!pita* 
tur,& quod dicitur euidcnsnegociu id eft, quod vidc* 
tur & pr rfpicuum eft. 
AmansigiturciuusfignificationiseilV AcHux£gnificatio# 

nis, 
Figurarparticirioruqurtfunt^ DLia\Simplex,vtamaw* 
Copofira,v|adimans: quanquafunrqui dicant,quiapar 
ticfpiuperfcnoncomponuur.noncirecomfofitx^fcd 
* 4«compofitxfigura:. 

Amanj!giturcuiujfigura?e(i^Simplici«{i'gurar. [ 
Numeri participrorum quotfuni !? Duoficut mnocninr* 

K 4. LIBER TERTTVS 
Singularis,vt 2m3ns;PIuralis,vr amanres* 
AmanMgitiircuiusnumerie^fSingularisnurn^ri. 
Cafusparticipiorum quct fiHttfSeptem ficutin nomine* 
Amansigitur CLiiii^cafuseft^NcniinatiuicaiuSvelVocaa 

tiui. 
Dedinationesparricipiorum quot funtcTres.Nam partici 
pia prxteriti &L futuri tUn rus,qua in dus.declinarurpcr 
primamS^fecundanominisdecImationctFT^fenris ve* 
16 per.rertiamrnifi qudd iensparticipium ab eo,is, mitrit 
genitiuum in euntis,cum cornpofitis,vr Ienj> cutis. Abiei 
* abcuntiStAmbiens tamenfacitnmbkntis. 
Amansigiturquptxdeclinationi5cftf IerricTnominis. 

H^D^EroumatisPrafpofitionum. Cap/lX* 
^D^qux parsorationiseit;Prcrpofitio. 

Quid eft prxpofitio^Pars orationi.indeclinabilis, qnx 
alrjspaitibusorationis pr^ponirurjaurpercompofitioa 
nem,autper appefirionem. 
Vndediciturprapofirio^Abeoquodalijspartibusoratio 
niYprarponirur. Nam corttra naturam prapofuioniseft 
quod poftponatur,vtCum,renus,vcrfus, 
Pra:pofitioni qnotaccidum^ fria. Figura^OrdoXafus. 
Figura: prg pofirionu quot funr^Duf.Simplex^vt abi,circii 
CompofitajVtabfcp^circumcirca. 
Ad igir.ur,cuius figurar eftiSimplicisfigura^Quia non pqs 

teft diuidi in parr e$ fignificatiu^s. 
Quotupiexeftordo prarpofuionuVTripIex. PrcpofitiuuS 

poftpofitiuusCommtmis. 
QuiieftQrdoPr^poftiuus^Quiprfpofitioneminconftru 

ctionelchiper debere pofiponi oftendit,vt ad,ab. 
Quiseft ordo poftpofirhiu^Qui p: gpofixioncm in coftru 
clionefcJnFerdtberepoftponioUendtt:vfrenu5,vcriiK. 
QuiSeftordoCommur;ir;'Qiu prcpofi.rionero mconftrus 
'flionemodoprfpbrii modopoftponidebcreoftendir: 
^ vtcum. per,proprer. 
AviigiuvrcuimoiMin^eft^ Prarpofuiui, Quiafempcrin DE EROTEMATIS PRAEPO. 

conftru&ioneprarponitur. 
Cafuspra:pofitionumqiiotfunt?TrcS,A<n:us8CAblatiuu5 # 

&nonnunquamgenitiuus # 
Praepcfitionesgenitiuo deferuietesquot funtfTres.Piridic* 

Poftridie,Tenus. 
PrarpofitioncsafiodcfcruietcsquotfuntrTnginta &L ofto* 

Ad^pud.antc^aducrfu^aducrrum.cis.citra^circitcr^ctr^ 

cum^circa^contrajcrga^extra^/ntcrjntrajinfra ,iuxta. 

objponCjpcr^propCjpropius^proximc^pridiejpoteidic 

procul.poft.pcnes^prxtcr^propfcr^fupra/ccundmnjc^ 

ctis > trans > vfquc,vltra,vcrfus : vcrfum» 
Prarpofitioncsablatiuocafuidcfcruientcsquotfunt^Quin^ 

dccimvAjab.abs^abrquc^cum.coram^clam^dCaC, cx, pro, 
- pr^palam.finctcnus. 
Prarpofitioncs accufatiuo vel ablatiuo defcruknrcs quot 

funtfquatuor.In.fub Jupcr,fubrer. 
Prarpofitionesinfeparabiles ( hoc eft , qua? nufquam nifi iil 

copofitionereperiutuOquotfunt^SexranjCo.dis.dijrcfc. 
Ad igirurcuicaiui deferuir:A<cufatiuo ? quoniarntalicafui 

fempcrappofita rcpcritur.j 

**DeErotematis Aduerbiornm, Cap,X. 

VBi,qiue pars orationiscfrf Aduerbium. 
Quid cft aduerbiuirtfPar* orationis indeclinalnlis, 
quasraddiraverbo,fignificatione eius autccmplet, 
autmutat,autminuit.Vtiamfaciam:nonfaciam: parum 
faciam. 
V%dedicituraducrbiumfquafiadvcrbum,quoniamvcrbo 

femperfereadiungi defiderat. 
Adutrbioquotaccidrir:Tria.Spccics,Figura,Signifi'cario» 
Species aducrbiorum quot funtf Dug ficur in nomine.Primi 

ti^ajVtnupcr.Deriuatiua^vtnupcrrimc. 
Vbi 7 cuiusfpeciei eft-Primitiuar, neque cnim habet aliquid 

vndc deriuetur quod fit anfiquius. 
Figurar Aducrbiorfiquotfun^Diif ficutin nomine. Sim- 
pie^vtcccc.Gompofitaivtcccum. 

K $ LIBERTERTIVS 
VbiJ.gfmrcittusfigur7eft^Simplsct$flgune > n69 cnim po* 

tcft: diuidi in partesfignificatiuas, 
Significationcsaduerbioriunquctfunt^Innumerx. 

NAimcralisrvtfemel.bls^er^quattT^quinquieS/exicS. 

Temporalis.vt hodie^cras.pcrendie ,hcr i,nuper, aliquan 
do^olim^am.tuncmanc/crcf^mper. 

Localistvt hic^iithicJlHc.HucJfthucjlluc* 

Negatiua;vt non,haud,minime,nullatertuk 

Affirmatiua.vtetiam.profcifto.nimirum» 

Optatiuatvt o,fi,vtinanu 

Dcmcnftratiua: vten,ecce« 

Ordinatiua;vrcontinuo,die!nde,deinceps. 

Intcrrogariuatvtcur^quare^qHamobrem^nunqqidf 

Dubitatiua:vtfors,forte,forrafsis,forta(^c,forfan,forfit| 

Vocattua.vr o 7 hcus,o ho* 

Di(crenua:vticorfum,diuifim,bifariaoi» 

Congfegatiua:vtfimul 'Vn^pariter* 

Iuratiua; vt ardepol,mehercnie,mecaftor. 

Hortatiuaivtciajage^agedum^agite* 

Intenfiua^vtvaide.penitusvvehernenren 

Remfftma:vtfenfim,paulatfm,pedetcntira. 

Diminutiua:vt bellc^argutulc clanculum. 

Comparariua:vtmagh,TTielius,forrius* 

5uperhtrua^vrm3Ximc,optimc,fGrtifsimc» 

Similitudiiiis.vtceu/icut^tanquam. 

Quantit3iisvtmultiim,parum,mmimum. 

Qualitathrvr bencdc&r /apienter* • 

Vbi,tgirur cuius fignificationis cftfLocslis. 

^DeErofernatisInrerieftionurau Cap.XL 

HEi!,qua:parSorarioniseR^Inferieftio. 
QjiideftlntericcfHo^Par^orarionisindeclinabiliXaf? 
feflum menris incor^dua vocc fignificans. 
Vnde dicirur interieftio: Ab interijcicndo,eoquddalijj$ 

partibusorationis intcrifciuir. 
Intcrieftiom quot acciduntfSola Significatio* DE EROTEMATIS CONIVNCT, 
Significationcsinterieftionumquotlun^Plures* 

Lugentis.vtheu,hoi 7 hei. 

Dolentis:vthei,ah. 

ExultantiS.vt cuax,vaeh,on. 
, Timenti$:vthei,ah. 

Admirantis,vtpape. 

Exclamamh:vtproh,vah. 

Rideniis:vtha ha,he,hoe* 

Dcridenti ;vthui. 

Silcntis:vtaur,fi 7 ft. 

Laudantis.vteuge. 

Vitatis:vr apage^gefis.apagete* 

VocaiitiJivtio.oh. 

Dcprehendenus:vtat at. 
Hcucuiusfignificaticniseitflugetis, 

H-DeErorematisConiunftionum. Cap.XH. 

ET,qu&-parsorationisefl:: , Coniunftio. 
Qyid eftConi^nftio^Parsorationis indeclinabilisco* 
necfiens ordinanscp fcntentiam. 
Vnde diciturConiun&io^Ab co quod coniungat,& oratio 

ni pro vinculo interponatur. 
: Coniun(5iioniquotaccidunt:Tria f Figura,Ordo,Poteftas # 

fiuefpecies,fiuefignificatio. 
FigurarOonturi&ionis quor funtfDua: ficut in nomine.Sim 

pleXjVtat.Compofitaivt^atqj^etenim. 
Et^cuiusfigurareftrSimplicisfigurar. 
OrdoConiun&ionis quotuplexeft^Triplcx. Qua?dame* 
nimfemper prarponutur:vt8£ac,at,aft,aut,vel,nec,nc t 
neqnQuardafcmperpoftpcnuntur.vt q^ne^vcquidem 
quoq^aute^vero^cnim.Qu^damodoprarponnmur^mo 
do poftponiitur: vt atq?, igitur, itaque.quonia, quia,etfi. 
Et,cuius ordinis eft. J Pnrpofitiui. 

PoteftatcsConiunftionisquotfuntfComplures.Copulati? 
ua,qu*fenfum 81 verbaconiungit.vt, &C> <y, atq?,quoq?, 
autcm.verojquidcm» LIBER TERTIVS 
Difiun&iua^qugquariiuis difHones coniungit ,fenfum ta* 

men difiimftum habet.vt aut,vcl,ve,fiue,feu. 
Subdifiunftiua eft,qu£ voce difiiinfo 

catvclfimuI,vcl'dikrctc:Vf; iUexander fiueParfs dor^i 

mit,vcllegittotadie. 

Caufalis,qu j caufam continuationis explanat:vtquoniam 

nam,namque,enim,vt. 
Collcrtiua fmc illatiuajqug fuperiora colligit: vt igitur, cr 

go,ira%quare,quaproptcr,quamobrem. 
Ditbiratiua,quf dubit-ationem aliquam cum intcrrogatio* 

nc figniftcat: vt an:ne:necne: 
Aduerfatiua,qug aduerfam fententiam fcqucnti aut prccc* 

dentimonftratrvtlicct^qiianquam^quamuis^cifi^faUcm* 
Approbatiua,que;rem aliquam approbat, vtfi : fiquidem, 

quandOjquandoquidem.namjqiudem. 
Completiua,quf ornaruscsufa^autmetrinccefsitatcponii 

tur,vt quidcm,cmm, narnq?,verd. 
Caufalis rurfus diuiditur^inCotinuatii^m^Subcotinuatiua 

Adiunftiuam,Effe<fiiuam. 
Continuatiua eft,qua: continuaticnem 8C confcquentiam 

rcrum fignificat;vtfi,cum,dum,vbi. 
Subconrinuatiuaeft ,qug caufam conrinuationis oftcndit 

cumeflcntiarcrum,vtquohiam,quia» 
Adiunftiua cft,qu£ verbh fubiunfiiuis adiungitur: vt^fi^vt, 

cum,vbi,quando. 
Effe<5ciuacft,qug rcdditcaufam cffe<ftus:vtenim,na,namq; # 
Et,cuiuspotcftatiscft:Copulariue\ 

^•Dcpartibusorationisqugaiic pro alijs 8£profe 
inuiccm ponuntur. Cap. XIII. 

QVjpartcsorationisalif proaliisponuntur^Omnesfc 
re,quemadmodumqua: fequuntur. 
■^Nomen pro participio.vtfibjluspro fibilans. 
Nom^n pro aduerbio:vt,reccns pro rcccnter. 
Nomenprointericftione.Vtiufandumvoccincondita^ 
Nomcn pro coniun&ione.vtquare^uamobrcmt DE EROf EMATIS SYNTAX. fc 
Pronomen pronomincpropriorvtEgo, proAntonius* 

Pronomcn pro aduerbio:vtHoc,pro huc. 

Pronomeri proconiunch*onc:vtldeo,pro proptcrea* 
Verbum pro nomine: vt Amarc,pro amore.Viuet e,^ vita. 

Verburr. pro adiicrbio:vt Amabo,(odes. 

Verbum pro intericftioneivt Age,agite* 

Verbum pro coniunftionc:vt Licet,licebit« 
Participiumpronomine:vtSapiens,ciiligens. 

Participiumproaduerbic:vt Horrendum>pro horredc 
Prarpofirio pro aduerbiovtCoran^palam» 

Prarpofirioprointerieflione.vtPro^a. 

Pracpofirioproconiuncuone:vtPropterea,quapropret 
Aduerbium pronomineivtSntiseft.Abundceft. 

Aduerbifjproconiiin(fi:ione:vt Qiiando^proqiionizf* 
Coniun<5h'oproaduerbio:vtCiim.proquando. 

Coniuncflio prointerieftione.vt Au 
Qufpartesorationisponuntudnuicemprofcipfis^Omnes 
ferc. 

Nomenpronominc:vtDardaniisproDardanius. 

Verbumprovcrbo:vtPopulopropopulor. 

P articipium pro participio. vr Profufus„p profundcns, 

Prarpofirio praprarpofitioneivrln pro contra. 

Aduerbifipro aduerbio:vtHic loci,pro tanctemporis; 
Coniunftio pro coniun<f>ione:vt Vel pro &. 

CDe Syntaxi & orarionisconftruftione. 
Cao. Xlill. 

QVid eftSyntaxis^Scientiaquabona conftru<fHoama 
ladignofcitur. 
w Vnde dioitur SyntaxhfA fyn,quod eft con;& taf 
fo,ordino:aquoeft taxis: quaficoordinatio. 
QuidefrconftruciiofCongruadivftionumoroinatio.coiK 

gruamperfe&amcpfcntentiamdemonftrans* 
Quid eft oratio^Eft,vt Scaurus dehnit^orc miiTa ,& pcr d \t 

ftionesordinata pronunciatib. 
Quotupkx eft oratio; Quadruplex, Pcrfefta, q t * pct fe* LIBERTERTIV3 
/tumfcnfum in animoaudirorisgenerat: vtEgo amo 
Deum.Imperfefta 3 quse imperfechim fenfum in animo 
audiro ris generat: vt fi Deum amaueris. Finitajto qua ver 
bumfinitum ponimr.vt Egoamo.Infinita, in quaverbu 
infinirum ponitur 5 vt Meamare. 

Quid eft figuraconftruftion&Eftaliqiia ratione nouatus 
cIccendimodus,quicircaGrammaticascbnftrufiioneS 
verfatur* 

Euocario^eft rcdu&io rertix perfona: ad primam vcl fecii* 
damtvtEgo AnroniuslegOjtuloannesaudi** Et requu 
nHJturquaruorinEuocatione:Perfonaeuocans, Perfo* 
ma euocata.Remotio copulce, K verbum eouenicnscum 
perfona euocantc. 

.Appofitio^eftimmcdiata duorurh fubftanriuoriim coniuh 
(flio,quorum E alrerum exponir alterum : vtMiraturmo* 
]cm Aeneasmagalia quondam.Et requiruntur duo ift 
appofitionetDiclid apponcns > & diftio appofita* 

Prolepfi^eftarrributioprcfprietatistdtiin fuasparrcs /diui 
(o:vi Intcrea Reges ingenti mole Larinus, Er requiruns 
tur quinq? in Prolepfi/hoc cft J"ctum JPanes.Diftriburio 
partium.ProprietaSj&Ordo. 

5yllepfis,eft diuerfarum di<5Honum fub plurali propriera* 
te conceptio: vt Ego & tu dofti legimus. Er requiruntur 
quincjjinSyJlepfiJioceitjDiftioconcipiehSjDiftio cos 
cepta.Gopiilatiua coniuriftio^vel prarpofitioCum, Ver* 
bumvelnomenadie&iuumnumcri piuralis.Proprieras 
concordan<cum diftioneconcipienre. 

£cugma,eftvnru$propnetSti$ad diuerfas claufulas fafta 
rcdciiri0:vtEgo&tu8( Cicero fcribir, Er rcquiruntur 
rria.hoceftjPJura fubftantiua,Copufo, Preprietas quae 
conueniat cum propiori fubftanriuO. 

ilmip^ofi^cftcafusprocafu pofitio fub aliqua proprietatc 
vtVrbemquam ftatuoveftraeft.ErrcquiiunrurrriaJ^oc 
cftiVnum fubic&um,Vnaproj?rieta$,& quedponaturc* 
iusprocafu. DE VERBIS ACTIVIS. 

Synthcfis,cft attributio proprictatis vni vel plur ibus copu? 
latis,quodfitnongratiavocis/cdfignificati:vt Pars ini 
fruftafecant.Et requirunturtria^hoceft, Vnum fubieftu 
vel plura copu!ata,Proprictas,8£ A ttributio proprictatis 
concordanscum fignihcato,& non cum voce. 

£ynecdoche,eftattributiopartis adtorumfubproprtetat^ , 

verbivclparticipiijVelnominisadieftiui.vtbxplerimetf 

tcm nequir,Nuda genu^riudocp finuscollc&afluente&Et 

requirunturtriaJioceft^otum^proprietas.Kpariiinacs 

cufatiuo pofita- 

W.LIBERQVARTVS DE CONSTRV* 
cHoneOftopartiumOrationis. 

(£DeConftru&ionevcrborum A<fiiuorutn 
Caputprimum. 

VErbapartimfuntperfonalia^pnrtimiraperfonaUa^ 
Pcrfonalia funt,qua , habenrnumeros3£ perfonas. 
Imperfonalia,quarcarentnumeriscX pcrfonis.De qui 
buspoftea. 
Perfonaliarurfusinquinque generadiuiduntiu^Adliuum, 

Pafsiuum,Neutrum 7 Commune,Deponens* 
A<Ttiuum verbum eft illud quod definit in o, & habet psf* 
fiuumin or^cxigitantcfejnominatiuum in pcrfon^a* 
gcnti velfacienti,8£ accufatiuum in perfona patienti. E: 
iuscomplurcsfuntfpecies. 

PRlM Afpeciesvcrborum Acfliuorueft,qujcpoftfccon 

ftruunturcum accufatkio tantum.Qnalia lunt. 
Amo,as ; aui.Poramar con pafsiomvtEgo amo filium. 
Redamo,as*Amar en retorno: vt Ego redamo amatcme. 
Deamo^as.PoramarcomuchaaficiovtTcren.Dcamor^ 
Adamo,as,auLPoramarcomoenamorado:vt Materfiliu 

arriatquafiadamer, 
Diligo,is,dilexi.Por amar con razon V eleciomvt Ego di 

ligo reshonfftas* LIBER TERTIVS 
CoIoiroIiscolui.PoramaralmayorendignidadtvtEgo 

colo Principcsterra\ 
Colo, i&.colui.Por labrar o afeytar,omorar:vtColo agros 

colofaciem,colo domum. 
TralK^jtrah^traxi.Lleuar.o tracr por fucrca.vtTrahe me 

poftte. 
Duco.Js.xi.Por lleuar o.traer guiando.Teren. Duc me ad 

illam. 
Deduco is»Por acompaiiaraotfodcndefu cafa.vtDeduc 

mcjwforum. 
Reduc ;o,cis. Por acompanar a otro hafta fu cafa:vt Reduc 

mediomum. 
Deduco,is:cchaf lasnaucsal agiuuVerg.Deducunt focij 

naues. 
Subducofubducis.Porfacar las naucs del agua.Vergilius: 

Sufrducitenaues. 
iLgoj^Porlleuardelantedefitvt Capellas protinusago. 
J\ go^is Por Iletiar la beftia caualgando; vt A go mulam. 
Vcho vehis* Porlleuar ocraerencima defi;vt Vehe me luu 

meris* 
Porto,as por Ileuaro tracr en fu cuerpotvtporto pecunias 
Ferofers.Gero geris Baiulo,as. Aquellomifmo; vt Fero 

libroS* 
Incho o,as, aui. Por comencar* Vergilius; Nil altum mens 

inchoat. 
Incipio,isPorcomencarcomo quiera;vtIncipio Iegere* 

£& incipio rem arduam. 
Inco,is, iniui.Por comencar algifna cofa notable : vtlnco 

amicitiamtecum. 
Difco diicisdidicuPor aprender algo de nueuotvtDifco 

primaeletnenta. 
Edilcoedifcisedidici:PoraprenderaIgo decoro vtEdi 
* diciVergilium. 
Dcdifcodedifcisdedidici f Poroluidarlo dcprendido ; vt 

Dedidicitpacem. DE VERBIS ACTIVIS. 
Oppugno oopugnas oppughaui.Por combatir algun Iu* 

gar vt Oppugnauitoppidum. 
ImpugnoimpugnasimpugnauLAquello mifmo;vtImpu* 

gnauithoiteS. 
Propugno > propugnas,aui.Por dcfender lo combatido: 

vc Propugnat vrbem. 
Expugnoexpugnas. Por tomar por combatc: vtExpu* 

gnauitarcem. 
Capiocapu.Portomarquericndo,onoqucriendo:vtCci 

pi voluptntem,cept rnoleftiam. 
Sumo fumifiumpfi.PortomarpornueftravolutadvtSum 

pfinegotium* 
Pacop3ca5pacaui.Porapaziguaralosvcncido*;vtScipib 

pacauitLibyam. 
Pacifico*pacifica^auuPoraquclIomifmo,ohazcrpaz.vt 

Pacificauitvrbem. 
PlacoplacaspIacaui.Poramanfai ala/rado : vt Egopla* 

cauiillum. 
Laflfo laffac latfaui. P or fatigar lo quc ticnc anima: vt Ego 

lafTabohominem. 
Laxo laxas laxaui.Por afloxarloapretado: vtLaxabovin 

cula. 
Abdico,a^aui.Pordesheredaralhijocnlavida,vtT€rcrt* 

tiuf Generum abdicat. 
Exharredo,af,aui.Por defheredar en lamucrte,vtExhacre 

dauitfilium. 
S E C V N D A vcrborum AtfHuorum fpecier eft.quacprjcs 

tcr Accufatiuum conftruuntur ctiam cumGenitiuo vel 

Ablatiuo t vtImplcogranariumfrumenti vcl frumento. 

Qualiafuntharc. 
Impleo imples.Rpleo replej.Complco comples, Por hin* 

chiralgunacola. 
Accufo,as.Poracufar cn juyzio , ofucra dcl, vt AccufabO 

tecriminisvclcrimine. 
Incufoincufar.Por reprehendicndo qucxarfe dcalguno, 

h LIBER QVARTVS 

vtHicincufatmatrera. • 

PoftulopoftuIas.Pordemandar cniuyzio,vtP©3ulabo 

te apud iudicem homiddij,vel homicidio. 
Damno,a$. Por condenar>o cbligar.VergiL Damnabis tu 

qooq^ votis, vel votorum* 
Emo,Rcdimo > Paro > Gomparo.Por comprar, vtEmoli* 

bfum tanti,vtltanto precio. 
Vendo,is-Vcnundo,as.Diftraho,i$*Porvcndcr,vtVcndidi 

'pturis&maioriprcdo. 
Aefcimo^as.Taxo^s, App^cio,s^Por apreciar , vt Acfti* 

raoccmumaurcis^vclquantitu: 
Animaducrtcndum eft,quod verba precium figniffcantia 

conftruunturcum nbl3tiuopreciiimdenotante:pr<Tter* 

quam cumhis genitiuis,tanti,quanti, pluri*, maioris, mi* 
' tioris^antidcmiquantidcm^quatittis^quantilibct^quod 

Vcr^.dixuJ\ ! onafsisfaciunt,&CGatullusVcronenfis,Om 

tic^vniuscftimemusafeis. 
T E RT I A verborum A&iuorum fpccieseft , qme pf xtcr 

accufatiuum', conftruuntur ctiam cum datiuo. Qualia 

funtharc* , 

Do das.dcdi.' Pordarcomo quicra,vtDotibipccuma$». 
Dono donas donaui. Por dar gracioio y debalde , vt Do* 

notibivcftcs. 
Dcdo dedi$,didi.Por dar fc afi mefmo.vt Hoftes dcdunt fc 

viftori. ^ . ' 

pr?tpono 7 is # Pra:fero,fcrs. Antepono,is.Porpreferir: vt 

Pnrpono te Homcro . 
Commodo a$.Porprcftarlomcfmoquefctorna,vtGom 

modotibiequum. 
IViutuo,as, aui. Por prcftar,lo quc fc torna cn cfpecic , vt 

Mutuamihinummos. 
Loco,as,aui.Por dar algo por alquiler.vt Tu locafti mihi 

domum,vcl mulam. 
Conduco>is,conduxi.Portomaralgo por alquilcr, vtTa 

conduxiftiatnetabernan * DE VERBISACTIVIS. 
Suadco^es/uafi.Porinduziryatracrpor razones,vtEgd 

fuafitibihoncfta. 
Pcrfuadco.e^pcrfuafi.PorinduzirconcffcflOjVtEgoper 

fuafitibiturpia. 
Dico,dicis,dfxuPor dczir,o hablar artificiofamcnte,vtTu 

dixifti mihi fententiam. 
Edicoj^cdixnPormandar comojucz,oprincipc,vtPr« 

tor eclixitomnibuslegcm. 
Indico is,xi.Por denunciar con folcnidad , vt Romani in* 

dixeruntVensbellum. 
Credo^crcdidi* Por preftar,o confiar 7 vtCredidifti dcco 

ftorinummos 
Comcndo, as. Porencomendar,vtEgorogocommcndes 

rcgihominem. 
Committo,committi^ccmmtfi» Por ccmctcr,o cncomcn^ 

dar,oconfiar,vtCommittemihihxc. 
Confulo^confuIt^conlului.PorconfejaralgoaalgunOjVt 

Confulofiliovtilia» 
Faciofacisfeci.Porhazcr lo que paflaen materiadefuer 

ra.vtFecitibiopus. 
QVART Averborum Acb'uorumfpcc{e*eft,quxprgter 

accufatiuum principalemccnftruunturcumaltero accu* 

fatiuominusprincipali.Qualiafuntquacfequuntur. 
Docco,doccs,docui. Por en(eiiar,vt Tu docuifti me gram 

maticam SC diale&icam. 
Dedocco,dcdoccvSPordcmoftrarfcrfalfo lo cnfenado, 

vtEgodedoceotevitia. 
Mcneo,e$.Poramoneftarnconfcjand©>vtMonuiftimeiu 

fta,Admonco,admontS,Por traer algo a la memoria dc 

otro,vt Ego admonuite vtilia, 
Oro.cras^oraui porrogar almayor/vtMifcriorant prin* 

cipesveniarm 
Rogo, as;Porrogaralygual,vt Amicusrogat amicutn 

opcs, 

i. 2 LIBER QVARTVS 
Inrcrrogo^sauKporprcguntar^vtlntcrrogasmcquTftiof 

• nem arduam* 
Flaj?!to,fl agiras,flagiraut;por demandar con importuni/ 
. dad,yr Fiagito tc libros« 
PofcoJspopofci:pordemandar lohoncfto, vr Pofcorc 

remhoneftam* 
Poftulo,assui:por demandar requericndo cn juyzio ,vt 

Poftulorepccunias* 
Pcro,is,iui pordenjandarrogando,vrPctotcremfa<fUifa 

cilem. 
Induo,iis.Vcftio 7 if:porvcftir,vrVcftiamrcvclinduam tcdi 

ploidem.Exuo,is*Spolio,as,por defpojar, vtExuamtc, 

fpoliaboteveftem. 

Cingo,cingis,cinxuAccingo,gis,accinxi#Succingo,gis, 

uiccloxi,porccnir,vtSuccinxiftimccnfcm» 
Calcio,as:por calcar,vtCakiabo tc foleas,velcothurnos. 

ExcaIcio,as:pordcfcalcar,vtExcaiciaborcomnia,quar 

almscalciauiN 
Quinrafpecicsvcrborum Aftiuorum cft,qua:pra:ter accu* 

fdtiiuum conftruuntur cum ablatiuo finc prarpofitionc, 

velporiuscumeffeftiuo,qualiafuntharc. 
Donodonasdonaurpordartnfigniasdc honrra,vtEgo 

donabo re corona laurea* 
Sp^iio.n^atii.pordcfpoiardcalgunacofajVtTumcfpolia 

fticxuuttSf 
Sauo^s^ui.Saruro^as.aui.porharrarjvr Egofatiauitcci- 

bo,&L faturaui tepane. 
Qnero as,ani:por cargar, Exoner6,a$,aui: por defcargar, 

vr ego exonero te fafce, 
PetoJ*;propercutio,b:porherir,vtVcrg.MalomeGala^ 

rcapctir. 
Afficio,is,cci:procoquodcftinbonum fiuc malti aliquid 

facere.Afficiore voluprare. Yo tchago plazei. Afficio 

rc muneribus. Yo rc hago bencficios. 
Afcicio remoleftia.Yo tc hago pcfar, Afficio tc iniuria. DEVERBIS ACTIVIS. 

Yotchagoinjuria, 
Muto,mutas,mutaui,portrocarvnacofaporoffra/vtMuta 

uitglandemarifta. 
Priuo,as, aui. porpriuar o quitar algo» vt Tume priuafti 

multis bonis. 
Lcuo,as.Subleuo ,as,ui«por aliuiar.vt Ego hoc te fafcc leua 

bo 
SEXTAverboru AfHuoru fpccieseft,quarpra*tcraccufa* 

tiuumiconftruuntur cum ablatiuo &' prxpofitione.a , vel 

ab.QualiafuntharC 
Abftineo,es:por fe refrcnar delas in^ufticias^vff Ego abfti? 

ncomeabiniuria, 
ContineOjes^porferefrenar delos deleyte$,vff Facconti* 

ncaStea vcluptate. 
Accipioaccipisacceprporrecebircomo quicra,vt Accct 

pi ate commoda & incommoda. 
Sufcipio,iVporffomar aiucargo,vtOmnianegotia fufci- 

pioate» 
Recipio,pis:porrcccbir , otccobrar,vffegoreccpia teli* 

bros omncs. 
Eripio,pis;por librar,o arrebatar,vtTucripis mc amalis, 

Kegoatc pecunias» 
Amoueo amoucstpor quitar de alguna cofa , vff Amoue ob 

fecroamemanum, 
Aufero,aufers:poraquellomefmo,vt Aufer a mc oppro* 

brium & ccntemptum. 
Aucrto,is,aucrtiporboluer fc dc alguna cofa,vt Auctffc 

oculosavanitate. W-DeverbisPafsiuis. Cap.II, 

, Af iuum verbum eft illud, quod defin«t in or , & hnbet 
aftiuum in o, & exigit ante fe nominatiuum pro pei io- 
napatienti,&ablatiuumcumprarpofitioneavelab,vcl- 
datiuumproperfonaagcntiveifacientuvtDeus aroaturi 

l 5 . p LIBER QVARTVS 
nicvclmihi.Eteiustotfuntfpecics,quotdtximuseneinvcr 

boaaiuo.Sedanimaduertendum eit,quod cum tmitamus 
verbumafciuumin pafsiuum ,cafus cumquo verbum con* 
ftruitur,poftaccufatiuum principalem non matatur. vt im* 
«leoeranariumfmraenrivelfriimenW.Grananumimplet 

furamcfrumenti velfrumento.Dotibipecunias: Pecumx 
danturtibi ame. Doceote grammaticam ; ludocens a me 
$r r ammaticam.Donotc corona :Tudonarisamccorona. 
Audio cxtc grammaticam : Gramaticaauduurameexte. 
Animaduertendum eft quoque.verba reciprpca, K qua: di 
.• l eimtarvocatiua,quaUafunt,fcribor,habeor,iudicor,pr* 
dicor,agnofcor,dicor,vocor,nominor,appellor,nuncu 

por, 8c fimiUa.conftrui poft fe eodem cafu, cum quo an* 
lefeconftruuntur.vtScriborfortis.vocorAntontus. 

»*DevcrbisNcutris. Cap.IIII. 

NEutrum verbum cft illud ,quod definit in o,& non ha* 
bct pafsiuum in or; vt feruio fcruis. Eius complures 
funtfpecies. A . , 

PR.IMA fpecies verborumNeutrorumcft.quar pottlc 
conftruunturcumgenitiuovelablatiuo.vtGareopecus 

niarumvel pecunqs.Cuiufmodi funtquarfequuntur. 
Careo cares.Por no tencr lo que defieamos. vt Ego carco 

tui,tucareJ pecuniis. 
Ege6ege?egui.Indigeo,es,indigui.Porauermeneftcr,vt 

Egeofalutis.&.falute. • ■ . 

Abu^do,as.Redundo > as.Porabundar,vt Abundo diuina 

rum.&.diuitiis. 
St6,ftas.Confto,a?.Porcoftar,vtHicliberftattanti,quan 

topreciotuemiui, . . 

Satago.gis.Poreftarfolicitoycongoxoto.vtHiclatagit 

rerumfuarum.&.rebusfuis. . - *, i 

Abftineo,abfunes.Forffrefrenar,vtAbftincoiraru.6i ? au 

iracundia t DE VERBISNEVTRIS. 
SE C V N D A fpeciesverborum Neutrouun cft, qu* poft 

fcconftruunturcum datiuo.Qualiafuntquarfequurur.,-. 
Cedocediscefsi.Pordaraotro la venta/a^omayoria.vr 

Cedomaiori. 
Pareo,par€S.Obedio,obedi$:Obtempcro,a$*Por obed^! 

cer n vf Paret amor di&is. 
Confulo,is.Prcuideo,es.Profpicio,is.Caueo,es.Porpros' 

iieer,vtPatcrconfulitfilio, 
PIaceo,es.Porapla2er.Difpliceo, ces. Por defagradar , vt 

EgoplaceotibijTudifpiicesmihi. 
Occiuro^s.Obuio^Por falir al encuentroy arccebir,vt 

Egooccurramtibi. 
Faueo,es.Studeo,es. Afpiro,as.fauorccer,vtTuf aucs mihi. * 
Seruio feruis: Por feruir como fieruo,vt Seruus frugi feruit 

dominofideliter. 
Inferuio inferuis<Por hazcr lo que alguno quiere ,vt Fac in 

feruiacmihu 
Parco parcif.Ignofco ignofcis.Porperdonar, vt Ego par 

cotibi,vcignofcasmihi. 
Noceo noces.Officio,is.Por cmpeccr^vt Non noceas mi* 

hi>nc ego offfciam tibi. 
Doleodoles.Pordolerloque trae dolor,#Hoc vulnuS 

nondoletmihu 
Indulgco^es.indulfi.Pordarobra o regaiar,vtIndulgeo 

litcris&filio. 
Infto,as,inftiti*Por dar prieffa,vt Noliinftaremihi. 
SuppIico^as.aui.PprrogarhumilmentCjVtEgo fupplico 

tibi:3L tu regi fupplica. 
Hcrrco > es*Adh2creo,es.Por fe allegar , vt Ego hxreo tibi, 

&ad.ha:resmihi. 
llludoJs^lIufi.lRfulto^as^aui.Pprburlar efcarnefciedo ,vt 

Tuilludiscapto* 
Inuidco^cs.Porauerembidia^vtOmnibusinuideaSjinuide, 

nemotibi. 
Impono,nis,impofui, Porenganar ,vtFacile eftbarbaro 

l 4 LIBER QVARTVS 
imponercregL 
Inceflb.inccftiuncefsi. Por acomcter,vtRcgibus inccffil 

magno difcordiamotu. 
Inuario,isJPor lomefmo,vtT5ta inuafir cupiditas plarifqj* 
Incumbo,if,bui.Porponerlas fuercasen algo , vt Validis 

incumbite rcmis» 
Volo vis,cum bcne iunftum.Por querer bien, vtNonf be ne 

tibivultquiaecufar 
Cupioji cum beneiuntfum.Porlomcfmo, vtQuod bene 

cupioGlycerio» 
TimeOjtimcs.timuLPor temer que no venga mal a otro,vt 

Patertimetfilio* 
Metuo metub,Por lo mefmo,vtlnopi mrtuens formica fc- 

ne<fbe. 
TE R TI A vrrborum Neutrorum fpecies eft ,qusrpoft fe 

conftruunturcumablatiuofineprarpofitione:velpotiu$ 

cumcffeftiuo.Qualia funt. 
Fragro>as. Por olcrdado defi olor,vt Rcdolenttythymo 

fragramiamclla* 
Flagro,as Porencederfc,vtFIagratq?cupidinecurrus* 
Ardeo,es*Porarder,vt Ardctamorepariqui fcitfeamari 
Exardeo, cs, raarfi- Por mucho ardcr, vt Hi* difiis fubitas 

cxarfitiniras. 
A rftuo,as. Por haucr much o calor, vt Oceanus lunaribus 

acftuathori?. 
Caieo,es.por efcaletarfe 7 vt ego cateo febri,tu calcs amorc 
Frigcefrigcs.Algeo algesJPor enfriarie ; vrTufrigcsdio, 

egoalgeo pluuia* 
FIuo^i^Mano.as.Porcorrer.omanarjVtLocus fluitlafte, 

& fonsmanataqua. 
QV AR TAverborumNeutrorum fp^cieseft , quarpoft 

fcconftruunturvum ablariuo SC pra?pofitionea, velab, 

a d fimiiitudinem vcrborum paftiuorum in perfona agen 

te velfaciente;ar.tefevero exigunt ncminatiuumperfo* 

nxpatimtis, Qualia funt hscc* DE VERBISNEVTRIS* 
Exulo^asporferdcfterradotvtHomicidarcxulantipnr* 

torc. 
Vapulo,as:por fer hcridotvt Difcipuli vapulat amagiftro, 
Veneo,i<\vcniuivelveni:porfervendido:vtSeruiveneunt 

amangonc. 
Fio ,fisfa<5tusfum:por fcr hccho : vtTcmplum fit ab archi* 

refto. 
Licco,cs,fcrpucftocnprecio o cnalmoncda;vtLiberlicct 

amc. 
Quinta verborfi Neutrorfi ipecics cft , qua? p oft fc cum nul 

locafuconftruunuirnifimediaprarpofuionejvtEgovi* 

uo in vrbc . Qualia funt qur fequuntur. 
Viuo,u,porviuir:vtViuatGabiv,vtdixinn vrbe. 
EoJvuipor y r. Adco, u , por y r a lu gar,o a pcrfona : vt 

Adcovrbem T adco Antonium. 
Obeo,obistpormorir.Exeo,i$,porfaHrdclugar:vtObijt 

&cxiuitdcvita. 
Nato,as,pornadar.Enatoenatas:porfaliranado:vtNatat 

influmine,&enatat. 
Stoftas,porcftarenpic.Sedcofcdcf :porcftar atfentado; 

vt^go fto,tufedes. 
Salio,falispor faltar.Salto faltas ; porbaylar, o dancar:vt 

EjK*ofalio,tufaltaf* 
Ambulo f iS f porandar.Deambulo,as,porpaflcarfc:vtAii 

te cocnam deambulo. 
Inccdo incedis,por andai co pompa y aparato: vt Aft cgo 

quardiuum incedoregina 
Sapiofap:*,porfaber.Qcfipiodefipi5,porenloquefccrfc: 

vtModo fapit modo dcfipir. 
Rcfipifco, rcfipifci*, por tornar cn fu fefo cl quc enloque; 

fcio:vtRefipi(citexphreniri, 
Contendocontendir .Ccrto,as. Pugno.as, porpclcaro 

comendtnvtContendo teeim. 
Concurro concurris,por encotrarfe con otro. vt Ncli con 

curreremecurru LIEER QVARTVS 
Ccnfnmoconftituisconftitui,porccnccrtarfc conctro» 
vtegoconftituicum iSlo. 

Attinco attincs,pertineo ? cs,porpertcnecer:vtHoc attinet 
fiuepertinetadme* 

Animaducrtendum eft,hocverbum$ttm esfui,poft fecon 
ftrui cum nominatiuatvtEgofiiin Anto-nhir.Cu genitiz 
norvtVirtnseft hominfoCum darkto:vtTuesmihimagt 
ftcr.Cumfeptimocafij: vtVir cftfingularieloquentia* 
CuhocnomineopuS,omnibiisfere cafibusiugipoteft. 

Suntprartereaqusrdamaliaverba > quar dkunturfubftanr' 
tiua, dcfid(?ran?ia poft (c cafum ftmilern prarcedenti : vr 
ExiftitinunH^cxtatincorrupUK^manetimmortaliSjVii 
uitfcclix,&firmlia. 

Sunt &C alia,qiKrcurn fintintranfittua, rcciprocantur tame: 
vtincedotriftis v ambulolctus,cuadodoftus. 

Pr<rtcreavcrba illaqua: dtcuntur neutra tranfitiua,iudi:? 
ciomeonihiIhabentquodilIisrepugnct,curnondkas 
mus a<5riua:curn etiam fi natura repugnaret , fermo idcir 
co non debcrct effe m3cus.Nam fi rcftc dicitur 7 Comc* 
dcrutlacob.&Domusmgzeluscorncdkme^re&equo 
quedicetIa£ob,Egofumcomefusficut8£luucnalisdis 
xit.Etcito rapturus dc nobilitatecomefa , Quodfus 
pcreft. 

Pmcreavcrba qiucdicuntur adfolam naturampertfnere 
cgo non vidco cur non recipiant emnesnumeros 8£ pcr 
fonaSivtEgonon fercno 7 egonongrandino» 

Pra^ereanulIumefteverbumscUuum^quodnopofsitefie 
abfoIutum,fipoftfecumnullocafucQnftruatur:vtfidi* 
xeris,Egoamo. 

Prctereaverba neutrapofle conftruicuaccufatiuorem 
verbi fignificantcivtEgo viuo vitam eo iter,anibulo yia 
fcruio feruicutem^furiofurorem^certo certamcn,pugno 
pugnam ,pccco peccatum. 

Pr#tereanulluefleverbu, quod noncfi accufatiuo vela* 
blatiuofigniftcantetepus^indiffcrcntcrconftruipofeit* DE VERB. DEPONENT. 

Prctercacomplurac(Tevcrbancutraabfoluta,qaTli[gura* 
rc accufatiuo iungi pofTiinttvc Depcrco virginc. & Co* 
rydon ardeba: Alexcn Jlia quoque cx idiomate fcrmo* 
nis Larini dicuntur«Hoc laret mcNefcio quu me manct 
cxitus,&Oktvngucntum,fapirp!cem,8ef?mi!ia. 

Omniaetiam verbaneutrapoffe iungidatiuo flgniffcanti 
ilIumcuiu^voluptat!,autmoleftia:;damno ? autcommo* 
do.aut deniq? cuius gratia aliquid fit,Vergil.Cui pimdc* 
re fua patererh in arbore poma. 

^DeverbifDeponcntibuf. Cap. II TL 

DEponens vcrbum cft iilnd quod in or definit , & nen 
habct aftiuu in pjrctinetfp ramen aftiui fignificatio 
netvtEgoloquorverba.Eiuscoplure* funtfpecies. 
PRIM A fpccicsverborum Dcponentiumcft, qucpoft 

fe coftruuntur cu genitiuo.Qualia funtquxfequunmr. 
Mifcreormifercri?,Porauermifericordia:vrMifercrcani 

minon dignafercntis; 
Obliuircorobliuifceris,obIirusfum.Poroluidarfc:vtquijr 

malorumnon obliuifciturc' 
Reminifcor,crif,Recordor,aris.Porrecordarfc:vtRcmt 

nifcerebonorum. 
S E C V N D A verborum Dcponenrium foecies cft , qu« 

poft fcconftruunturcum datitHxQualiafunthxc. 
Opitulor,arif«Auxilior.,aris.Porayudar.vtOpifularemi 

hiauxiliabortibi. 
Suffragor>gari*.Por ayudar con el voto : vt Rogo tc.fuf- 

fragaremihL 
Refragor,am.Porcftorusrconelvoto:vtPetoate,nerc* 

frageri- mihi. 
Patrodnor,aris.Pordefenderenjuyzio: vtEgcpatroci* 

nabortibi. 
Adulor.aris.AflentorafsctariS*Palpor,anV.Poriifon|car: 

vtNcadukrismalo* 
BIandiorblandiris.PoraqucUomifmo,ohalagar:vtCur 

blandirifporemiori* LIEER QVARTVS 
Gratulor.aris.Por aucrplazerdelbien dc otro: vtGratu* 

lortibifortunii aufto, 
Irafcor irafccris. Porfeefanardcotro : vtTibipoliratus 

fumPhilumena, 

A{rcnt!ora{rcntiris*Porftntiryconfcntirconotro:vtSci 

natusniihiaffenfuseft. 
In(idior,aris PorafTedwa otro:vtlupusinfidiaturouibur 
Obfcquor obfequerh.Por obedcccr: vt Ego obfcquor ti* 

bi:vrobfequari$miht. 
TERTI A vcrborum Deponcntium fpcciescft quarpoft 

feconftruunturcumaccuiatiuo* Qualiatunthsc 
Solorjaris.Confelor^ris.Por confolanvt Solarc cgcnum 

confolarc orbum. 

Execror^rh.Abominor^ris.Dctcftor^aris.AucrfOrjaris. 
PormaldezinvtExecrorte. 

Sequor>t ris,fequutus fum, Por feguir : vt Scqucrc Italiam 
ventis. 

Con(equor,cris,fequutu5fum.Poralcancar:vtConfcquor 
id,quodvolo. 

Fateor,cris # Porcofeirarporfuvolutad:vtFatcorfateda # 
Confiteorconfitcru,Porconfcflrarfiniuvoluntad;vtCo* 

fitcorconfitcnda, 
Diffiteor diffiteris* Por no confeflar o negar: vt Diffitcor 

ncganda. 

Frecor,arb.Porrogar:vtSa:peprecormortem* 
Deprecor,aris.Por rogar, o abominar : vtMortem quoqj 

deprecoridem* 
Demereordcmereru. Porobligar po- k eneficio:vtDc* 

mercoramicum. 
Cau^or aru.Portraerocafion.oachaquetvtLocumimmc 

riturh caufatnr. 
Aemulor,aris.Imitoraris.Porremedar:vtAemulorpatre 

Imttormarrem* 
Quarraverb>rum Deponentium fpeciescft, quaepoftfe 

coniiruuntur cum ablatiuo,fiuefeptimOcafu ♦ Qualia DE VERBIS DEPONENT. 

funt harc qux fequuntur . 
Lxtorjaris.Deleftor^aris.PorfealcgranvtLtttortnclsrc 

bu$,8£dtleftortuis. 
Vtor,cris.Porvfar:vtRogote, vteremcisomnibusrcbus* 
Potior p otiris.Po r alcancar lo deffeado: vt Optata 1 r oci 

potiunturarcmu 
Vefcor,cri5*Pbr co mer: vt Caprse vefcuntur frondibus. 
Fungor,eris.Porvfardeoficio: vtfungormcomunere* 
Fruor,eri*,Por gozar de algo; vtfruimur honefti*, & quj 

funtproptcrfeexpctenda. . 
<QV I N T A vcrborum Deponentium fpecies eft,qux poft 

fe cum nullo caiu conftriiuntur,nifi mcdia pr^pofitione, 

Qualiafunthecquffequumur. 
Iocor iocarif.Por burlar dcpalabras: vtCiccro iocatus eft 

inAntonium. 
GrafTor graflaris*Porfaltcarpararobar:vtClodiufgrafr 

fabaturpcrvrbem. 
Caftramctorjaris.PoraflentarreahvtCarfarcaftrametatus 

eftinalpibus. 

LaborlabcrkPorcacroresbalardeflizando:vtCauelaba 

risinlubrico. 
Rufticor,arisPorcftarenel campo,oenheredad:vtRu* 

fticaturinotio. 
Philofophor,ari*.Poreftudiaren Philofophia; vtPhilo* 

fophaturinvrbe# 
Tumultuor f Porhazerbullicio:vtTumultuaturincaftri$» 
Cachinnor,ari$.Pot rcyr demafiado:vtCachinnatur in c5 

uiuio. 
SEXTA vcrborum Dcponentiumfpecieseft,quxpoft 

fc conftruunrur cumablatiuo& prarpofitioncavclab. 

Qualiafunth?rc. 
Orior,irisvel eris.NacertvtOrtus apatribushoneftiflimis* 
Nafcornafcerif.Poraqucllcmifmo:vtNa!usaclarifsimis 

maioribus. 
Patior f erUfPor padcccnvt Ruftfci patiuntur aciuibus. LIBER QVARTVS 
H«DeverbiscommunibuS. Cap. V* 

COmmimeverbumeft 7 quoddefinirinor: &nohabet 
aftiuum in o,& retiner aftiui 8d pafsiuifignificatione 
vt Ego ampleftor tc, tu ample&erisa me , Pauca hu- 

iusgencrisrcperiunrur.HfC ferc. 
CompleftorjCris.Ample^or^ri^Porabracar^yfcrabra 

cado.vtComple<5tortc,& ate. 
Ofculor,aris.Porbefar,y(crberado;vtEgoofcuIorte. rf 8i 

tuofcularisame. 
Criminor 7 arif t Poractifar 7 yferacufadc:vtEgocriminor 

tc,8ctuamc* 
Expcriorexperirif.Porcxperimentar^yferexpcrimcnta 

do:vtExpcrioriilam,8£ilIaame. 
Vcneror,aw.Porhonrar, yfcrhonrado; vtEgovcncror 

Deos:&Ddame. 
lntcrprctorjati^PordecIararjVfcrdeclaradotvtEgoin- 

tcrpretor obfcura : 8i illa :i m e. 
Largior ,iri^.Por dar, y fer dado : vt Largior pecunias: 3C 

pccunixlargusnturamc. 

W»D* verbisdiucrforum generum,arquefub codem 
genere diuerfarum formarum.Cap.VI. 

ABftineo mc ab iniurijs.No hago iujuria a otro» Aftiuu 
fcxtf fpeciei. 
Abftineomanuma mu!iere,Pornotocar amuger. 
Aftiuum cft eiufdem fpecid. 
Abftineo iratum.Por no enfenarfc . Neutru primg fpecieL 
A bco domum vcl ad domum . Por yr a caia . Ncutrum 

quintar. 
AdulortibiveltcPorlifonieartc.DeponcnufecundeSi 

tertif» 
Admoueo tibi manum. Yo llego Ia mnno a ti.Afti. tertig 

fpecici. 
Arnouco ate manu. Yo quito la mano dc ti.A ftfiui fcxtx. 
Aducrfortibi.Yotcccmradigo,ofoyncontrario # Dcpo 
ncw.fccundc* DE VERB. DIVER. GENER. 
Auerforte,Yohuyodeti,8tabominorte. Depo.tertic, 
Audio te,audiovocem,Poroyrelfonidotuyo. Aftiuum 

primj. 
Audio ate^velexte^veldett.PoroyrtudoftrinaJlfti. 

fextg. 
AudiotibiveHnaudio.Porobedecerte.Neutrumfecfida!. 
Audio male^abfolutum.Por ferinfamado.Neutrii quintg. 
Anentiortibi,velafTentiortibihoc.Porconceder,ycon- 

fentirconotroDeponensfecundacSd tcrtia?. 
Aflentiotibi,velafl~entiotibihoc ♦ Pcr aquelio mifmo* 

Neutrum &C aftiuum. 
Caueotibi. Yo te proueo.Caueo tc.Huy o de ti . Neutrum 

8t a&iuum. 
Careo te,vel Careo tuL Carecer de ti , Neutrum primar & 

tcrtig. 
Committotibilibros.Porencomcndattelo*libros.A<5H* 

tertif. 
Committo pradium vei militcStPor tranar p dea, Acliaum 

primg. 
Committovtnoncolam parentcs, Por pecar, Neutrum 

quintacfpeciei. 
Credotibi,8£credotibihoc.Creer.Ncu.fecundg,& A£H, 

tertij* 
Credo tibipccunia^Porpreftartelosdinsros. Aftiuum 

tertij. 
Confulotibi.PorprouecrtCjOdarteconfeio.Neut.fecudf 

fpeciei. 
Confulo te.Pordemandarte confqo . Aftiuum primx 

fpccien 
Confulo boni.Por echarlo, o juzgarlo a buena parte.Neu 

trum fecund.rfpeciei. 
Commendo te RegLPor encommcndartc al Rcy. Aftifu 

tertiarfpcciei. 
Commendo te apud Rcgeuit Por alabarte d*I3te el R < \ 

A&iuumprimjfp?ciei« LIBER QVARTVS 

Ctrrotibi,vtlCertotccum.Porcotenclcrcontigo*Ncutra 

iecund;e &C quintze fpeciei* 
Contendo tibi,veltecum* Poraquellomifmo*Neutruih 

fecunda? &C quintarfpeciei, 
Congredior tibi,veltecura.Por cncontrar contigo.Dcpo 

nensfecundae 8L quintar fpcciei* 
Conftituo t ibi ; vel tccum . Por concertar contigo*Neutru 

fecundg&quintarfpeciei. 
Doribipecunias.Por darre dineros^Afliuu rertiar fpeciei. 
Doribi lirera$adainicum.Para quefciaslieucK Actiuum 

eiufdemfpecieu 
DoadteliteraSt Paraquecn aufcneialasicas* A&iuum 

primx. 
Doribipecuniasdono* Pordartelos dincrosgraciofost 

Aftiuum rertia: Ipcctei. 
Dono ribi pceunia; • Aquello mifmo . Aftiuum eiufdem 

fpecici. 
Dono re coronaJDar te corona en fenal de honra, Aftiuu 

quint^ 
Dolet mihi caput.proprie* Doleo capur, figurarc. Ncutru 

iccunda*. 
Doko vicem tuam ♦ Pefa me de tu fortuna y defdicha.Fi* 

guratum. 
Dego,is, bfolute:velDegoviram. Porviuir, Neurium 

quinra:. 
Exigore pecunias,velexigo arepccunias» Acftiuu quatfae 

8ifexrf. 
Exco domum,vel exeo domo.Por falir de cafa Neurrum 

quint£. 
Facioribiiniuriam.Porhazerrein)furia,&;CfAcliuumrer* 

tiar. 
Facioremaximi. Porcftimartcenmucho» Aftiuumfe* 

cundar. 
Faciotecertiorem.Porauifarre.Aftiuumprimcfpecieu 
Facio tccruPorcouenir y coccrtar cotigOtNeuuu quintft DE DIVERSORVMGENER, 
Induo tc vcftc.Por veftirte la veftidura , Aftiuum quartc. 
lnduo tc vefte.Por aquello mifmo. Aftiuum quinta:. 
Induotibi veftcm.Poraquello mifmo, Acliuiimterticfpe 

ciei. 
lgnofcotibi\velIgnofcotibipcccatum.Portcperdonar. 

Ncutrum &C Aftiuum. 
Inuidco tibi,velinuideo tibi veftem. Por auer te cnuidia. 

Neutrum &C aftiuum. 
llludo tibi 7 velIlludo de te.Por lmcr dc ti burla ♦ Ncutru 

8C aftiuum. 
Indulgco tibi.Regalar y tratartc delicadamcnte. Ncutrii 

fecundf, 
IndulgeooperamlitcriJ. Darobraala*lctraf ♦ Aftiuum 

tertia*. 
Imponotibionus.Porponertccarga acucftas. A&iuum 

tertif. 
Imponotibi.Pbrenganarte. Neutrum fecundcfpeciei. 
IncefTotibUnuadotibi, Tentarte, oacomcterte.Ncutra 

fecundar. 
Inccffo te,Inuado te.Por aquello mifmo. Aftiua primf . 
Lartormalorum vel malis. Por aligrarfccorilosmales. 

Deponcns primg &C quartg. 
M^nataquaexfontc,vclfonsmanataqua,PormanartNcu 

trum quintac &C tei tiar. 
Moneoteremhonefi'2, Amoncftartc IohoncftQ. Aftiuu 

quarta?* 
Admonco tc horicftorum^Traertea la mcmoria. Aftiuum 

fecundar. 
MifeTcorinnocentis.Auermifcricordiadclinnoccnte.Dc 

ponensprim?. 
Mifercorinnocentem. Por aqucllo mifmo . Depbnens 

tertix. 
Miferet mc innocentis, Aquello mifmo. Imperfonalc 

quintx. 
Mctuotibi.Poraucrmiedoqujtcvcgamal.Ncut.fcciidg. 

M LIBER QVARTVS 
Metuote^Porauermiedo deti.A&iuum prim^ 
Noccot^velNoceo tibi.f^mpcccrte. Ncutru fccundg , 8C 

acriuum primar, 
Oro tcvel arc rem honcftam . Por demadarre Io honefto. 

A&iuum quartar &i fextar* 
Oleo vnguentum.Por oler a vngucnto < Neutrum figura* 

tnm. 
Oletmihivnguentum.Olerme elvngiiento.Neutrum fe* 

cundar* 
Olracio vnguentum. Por oler yo el vnguentq. Aftiuum 

primar. 
Obliuifcor tui ? vel te. Por oluidartc ♦ Deponens primf &C 

tevtic. i 
Palportibi. Porlifongearte,ohalagarte. Deponensfc- 

cundar. 
Palpote.Poraquellomifmo*Aftiuumprimar. 

Pugnotibi,velpugr.otecum.Porpelearccntigo.Neutru 
fecund£&quint£* 

Prouideo tibi.Por proucerte y mirar por ti * Neutrum fc* 

cundg. 
Prouideote^PormirartcdelexoSvAftiuumprimf. 
Pareotibi Porperdonarteloserrores.Neutrumfccudar. 
Parco tibipccuniasJPor guardanelosdinero* . Aftiuum 

terti?. 
Pareo tibi,vel pareo tibi omnia. Por obedecerte . Neutru 

fecundsc,8C aftiuumtcrtix* 
Poftulote/velatedebiru,Pordemandarteladeuda # Actk 

tuim quartg &C fexrar. 
Poftulotercpetundarum.Demadartclpscohechos.acfli. 

fccunda?. 
Peto te, vela tclibro*. Por demandarte loslibros ♦ Aftiuu 

quarrx&fexfcr. 
Petorelapidc.Hcrirtecopiedra. Aftiuum quintf fpecieu 
Potior virgine.Por yo alcanco la donzellaquse dcffeaua* 

Deponensquartac. DE VERB. IMPERSONALIB, 
l?otior rcrum<Por alcancar el imperio dc la* cofas.Depd» 

primc* 
Renrinifcor tui,velte # Reiordarmede ti.Depo # prima: 8C 

tertic 
SaIio,is,Porfaltar,SaIto,a;,PordancanNcutraquintar* 
Salit ouem arieJ.Pcr faltar fobrc ella. Aftiuiiprima^ 
Timeo ubi, Aucr miedd que te vcnga algun mal ♦ Ncutru 

fecundse. 
Timco te.Por auer micdo dc ti # Aftiuym prim? # 
Vefcor panem velpane .Porcomer pan . Dcpo.tcrtiae8C 

quartf. 
Vtorpane velpane # Porvfardepan # Dcponens tertiarSt 

quartf* 

v*DeverbisImpcrfcnalibus. Cap* Vll. 

VErbuImpcriooale duplex eft # Aftiug vocis, quod efi: 
fimile tertijs» perfonir aftiua: vocis : vt Miteret, Pudet, 
Paf :.iu* vocis, quod cft fimilc tertijs perfonis pafsiuae 
vocis,vtCurritur,ftatur,dcquopauldpoftdicemus.Sed 
verborum imperfonalhun aftiuae vocif complurcs iunt 
fpecics. 
PRIM A verboru imperfonaliu adtiuxvocisfpccicsefl:* 
qujantefeexiguntgenitiuu ,K poft fc infinitiuum , 8C 
iunt duo.Intere ft & Refert: vt Preceptoris intcrcft docc 
re«Senato w rcfcrt adminifti are Rcmpublica.Conftrufi 
tur vero cti ablatiuo generis fccminini numeri fingularis 
horfipronominii,mea,tua,fua,noftra,veftra. Addcctia 
abhocnomineQuisvelqui,cuia: vtMea intereftlege* 
rc.Tua referr audire.Cuia intereft profiteri,ciusintcrcft 
faiariumpercipere» 
S E C V N D A vcrbor u imperfonaliiiaftiug vocis fpecics 
eft,que ante feexigunt datiuu,& poft fe infinitiuunr.vt 
Accidit mihi fcbrire, Acontecc me tcner fiebrc, 
Contingit mihi ire. Acontccc me yr # 
Euenit roihi docere. Acontece mc cnfenar # 
Conucnitmihiaudire.Conuienemeoyr* 

• M i LlBER QVAKTVS:. 

Placct mihi legere.Plaze mc leer. 

Licet miHi amare.Yo ptiedoamar. 

Expeditmihi pf oficifci,E* iht vtil partir. 

Vacatmihidormirc.Vagame dormir. t 

Conflat mihi te infanire. Es me cierto cjtic cresloco* 

P atet mihi te eflc ignarum.E* me clat o que eresnccio. 
T E RTI A vet borum Imperfonalium fpecieseft,qua? an* 

te fe conftruuntur cum accufatiuo,& poft fe cum i ifiniti 

uo:vt 

Deleftatme audire.Plaze mcoyr. 

Iuuatmecantare.Plazemecantar. 

Oportet fhe docerc.Conuicne me enfenar» 

Decetmelegerc.Esmehoneftoleer. 
QV ARTA vefrborum imfecrfonatium fpectescft,qu# 

cumiunguntur infiniriuisverborum imperfonaliu pro* 

pric ficdicfcorum^imperfonaliafunt: aliasveropcrfonas 

lia:vtIncipitmeta:derevitiorum.Comicnco auereno? 
|o delosvicios* 

Definitvospudere. Vofotrosdexaysdcaucrvergueca. 

Solet bonospigere.Suelen losbucnos auergoncarfe. 

Debetmalospudere.Deuenlosmalosauergoncarfc. 
QV I NT A vcrborii imperfonaliu fpccies cft, quac antc fe 

conftruumur cu accufatiuo , 8£ poft fe cii geniriuo vel irt 

finitiuo,& hxc funt propric im pfonalia ( fi vlla funt.) vt 
-Parnitct me vita.Pefame dela vida,vcl Pcrnitet me legcre, 

Peiameleer. 
Pigetmc patris*Verguencahcdcmipadre, vcl tigcttnc 

audire,Pefameoyr. 
Pudetme pcccati.Vcrguenca hc del pecado,vclPudet mc 

docere.Verguenca he de enlenar. 
Miferct mepauperivMifericordia he delpobre. 
Tacdetmeciborum.Enojohc de losmanjarcs. 

VErba Imperfonalia pafsiuac vocis femper fignificant 
a<5honcmcumquadamgeneralitate jfunt^propriea 
vcrbis aeuti h abiolutis,vt Curntm ^cccurritur^ft atur, DK VERB. IMPERSONALIBVS 
pugnatur,itur,certatur*Tranffigurantur tamc(vt dicit Dio 
inedes) a vcrbis ncutrif , quf datiuum caium in fcricm 01 as» 
tionis recipiunt; vt Nihil niihi noccri poteft* Cum accufati 
uo vercnullo modo conftrui poffunt/ed nequc cum abla* 
tiuocum prcrpofitioneavelab , nifigeneralitatem illam 
explicet.vt Ab omnibw reclamatur , hoc cft,quod omnes 
reclamant. Quod fi vfpiam apud autorci reperiatur excm* 
plum, quod huic pra-ceptioni repugnet , illud etit perqua 
rarum 7 & quod non pofsit vfum confuetudinemcp efficerc 
atque ex confequenti ncque in artem redigi * Habent vcr* 
barimperfonaliafuaparticipiafimiliaparticipii$vocispafr 
fiu*inneutrogcncrc,quafifubftantiue pofita,vtItumeft, 
cundum eft,ab eo quod eftltur ibatur.ibitur, 

H.DcInfinitiuis. Caput VIIL 

INfinitiuus dicitur,quia ncn habet detcrminatot numes 
ros& perfonas,& conftruiturantc fc cum accufatiuo 

perfonar agentis in a&iua fignifica{ionc , &C inpafriua 
pcrfonarpaticntis : poft fe vero conftruiturcum cafuverbi 
aquo dclcendit,vt MeamarcDcum , pium eft: me amaria 
Deo,f(rlicifs»mumeft,lVIecarerevoluptatibus8^inferuirc 
amicis,8£ mifereri innocentis, iucundum eft . Dicimusta* 
men^Volo etfe do<H:us,& Natura beatis omnibiu efle dedit. 
S<d non d>cimus, Videormihi effe dofto ,fed doftu> : &, 
Volomcc(Tepoetam,&nonpoeta* Verba infinitiuavos 
lunt determinari averbis voluntartiSjqua: Grarci prof reti* 
cadicunr,qualiafunf,Volo,cupio,defidero,opto,debeo, 
habeo,84 fimilia ♦ lunguntur tamcn aliquando etiam alrfs 
verbis 8£ nominibus adkftiuis: fcd figuratc , aut ad imita s 
tioncm Gra:corum,vt Vidco illum fapcrc , & Iampridcm 
ameillosabducerc.Theftylisorat:llludquoque,Etcanta* 
re parc*,& refpondere paratu 
Circuloquimur futurum infinitiuimodi vocisacfUuar per 

hocvcrbumlrc&primum fupinu: Vcrbiimperfonalis 

M 3 LIBER QVARTVS 
veroSdpafsiu^perhocvcrbrilrt.&iderupinufm.vrSpe^ 
romeamatum ire deum,vel,deumamatumiri ame, 

Alio modo circumloquimur idem fururum per participiu 
futuriinrur 3 8£hocverbiimE{feinaftiua:&per partici- 
piumfufuriin dus*8£idem verbum Efle inpafstua:vtSpe 
romeamaturum efl~eDeum,vei,Deumamandum effc 
ame. 

Pofuimuspra?tereap"oprinminfinitiuifuturumfirBilep3r 
ticipiofuturiinrus,invocea<5hiia ., S£participiofuturi 
indusin voce pafsiua : iungiturq? omnibus' generibus 
vtriufque numeri,eo tamen non vrimur : vt Spero virgis 
nem nupturumtibi,8£, virginesnupturum viris , & fpes 
tq fceminas amaturum viros: Sl ,viros ainandum afcr mi 
mWergiLEtpacemTroianoabrege petenditm,& Lu* 
crctius^Aecernasquoniam pcena$amorte timendumu 

DVo de triginta anni funt, ex quo primas Introduftio* 
nesGrammaticas Hifpanar Reipublicaer vfui publtca* 
uhvndequantumvtilitatufitconlecutum, altjmelius 
incorruptius^piudicabuntJnterimtamennunquam deftiti 
admonereeoS,quihancamm profitcbantur,vtfi quidin* 
uenircnt ,'quod operinoftro poflet co.nducere ( me-prius 
confulto)fuisinlocisadderent. Atque imprimis Alphon 
fum Aluares non vulgaris ingenq virum,quo cum in ijs ftu 
dtjs,quibusego delcftor,fuitmihi iucundifsima confue* 
tudo* Isretulit adme quofdamlocos,quifibividebantur 
commodiusinartetracfhripoflre,quamfuntamepra:fcri- 
pti:vtquoddeinfinitiuomodo,atqueComparatiuis8£Su 
perlatiuif in hac parte fubiecitquar quia non fuit mihi tcms 
pus diiudicandi , aliorum tudicio examinandarelinqijo» 
Mihi certe prima fronte fummopere placuerunt 7 atque a* 
lijfproindeplacifurafpero.Infinitiua,inquit,autnomina 
funt,autverba,autparticipia ♦ Nomina, cum incafupofi* 
ta,cum tempore non fignificant, vtScire tuum nihil eft* 
Participia , cum8Cfumincafu,8Uumdeterminatotem* DEVERB, INFINITIVIS, 
pore fignififcant; vtMiferum eftnunquamfuiffe, Iticun* 
dumeftdidicifle, Verbaverd,cumfinecafu ,KcumJems 
porefignificant. Exrjsqua:damimpcrfonaliafunt,vtPa: 
nitere,pugnari ,qua?inconftru<fHonc nihil prorfus afuis 
verbis difFenttu nt, nifi qitod eorum oratio im perfefta eft, 
indigetq? alteritis adminiculo, vt perfeftum fenfum fignt* 
tfcet. vtreliquaeinfinita? orationes. Infinitiua imperfona* 
lia, vnicavoceomnesnumeros 8L perfonascompleftun* 
tur: eft enim Amare tribus vtriufque numeri perfonu com 
mune. Sed ideo infinitum appellatum eft, quod per fe pro 
latum,parum determinatashabeat perfonas* Determina* 
tur tamen per adiuncftionem fuppofiti:vt me Amare deum. 
Primxperfonarnumerifingulariseft;te amareDeum,fe* 
cundarpcrfon^eiufdem numeri,8£c. Determinatur quo- 
queverbuminfinitiuumnverbisvoluntarijs 8L pafsiuis re* 
ciprocis,8£quibufdamviolentiam aut imperium fignifis 
cantibus:h<ccenimtrahunt infinitiuumadfuum numerum 
&perfonam,vtVololegere, Nolomori* Platodicitur 
omnium fapientifsimusfuifle, lubeor in fenatum venire Ju 
reiurando cogor vera dicere* 

Conftruunturinfiniriua perfonaliaantefe cumaccufatiuo 
inactiuafignificationcperfongagentis,inpafsiuaperfo 
nar patientis : peft fe verdexigunt cafus , quos& verba i 
quibusdefcendunr. 

Infinitiuaveroaverbis fubftantiuis atque rcciprocis ,po* 
fcunt poft fe cafum fimilem praccedenti; vt Volo cfle poe 
ta. Cupiodicifapiens VoloteefTe poetam. Cupiotc 
dictfapientem.Licetomnibuscfle beatis: tametfipoffet 
quoque dici 4 Licet omnibuscffe beatos. 

Infimtiua omnia tempora habuerunt : vt Amare > ama* 
uiffe,amaturum,in aftiua voce. In pafsiua, Amari,amas 
tum,amandum:pugnari,pugnatum,pugnandum . Scd 
nunchisvocibuinonomnibusvtimur.Circumloquimur 
enimprarteritiipaftiiiacYOcisperparticipiuprTteritiK M 4- LIBER QVARTVS 
vcrbum eflcvdfuiffc : vt Pugnadiciturcomifla cfle, Sf 
Dicfit pugna commifTam cfle 8C audio pugnarum efle. 

Circumloquimurquoque futururn ciufdem modivtriufq; 
vocis per fuum cuiufque participium fuhiri cum hoc yer 
bo effe.vt Hic crcditur venturusefle,Ille dicitur accufan 
dus eflc,vel Hunc dicunt venturum effcjllum vero accut 
fandumeflc, & Speromihimelioriconditicneviuen* 
dumcfle, 

Circurnloquimnrquoque idemtempus pafsiu? vocisper 
primum fupinum cum hoc verbolri; vt Spero me ama- 
tum iri:8cSufpicorinternospugnatum iri. 

Vtimurprctereafuturoinnniriui verborum deponeMtum 
fi^quorundam neutrorumfimiiiparricipio verbiinper 
fonalis : vt Scio moriendum efle mihi , &C carenduoi eflc 
fenfibus,id eftmemoriturum 5C cariturunufle. 
DeGerundiis. Caput IX. 

GErundia funt qui verbisannumeret,quia regunt cafus, 
Sunt qui Nominibus,quia habent caiw . Sunt qui Nos 
mina participialia efle dicant,qopd in quibufdam No 
mini>in quibufdam Participio fimilia funt.Nobis tamen, 
vr capriones euadaraus,dicendum cft, effe aiiam parrem 
orationis, quartamen habeant maximatnfimilitudinem 
curo Nomine#Ncque enim id mirum videri debet aiicui, 
cum alrjplures^aliipaMCtores quampftoparreSQratio? 
nispofiitrint* 

Gerundiaantefe cafum nonregunt* Naminauditacft in 
fcrmonc Latino conftruftio illijn conucrtendo domu 
nuscaptiuitatethSioruEtiJIud.Indeficiendoexmefpis 
rittim meum.llludquoquejnconuenicndopopulosin 
vnum* Poft fe regunt cafum verbi a quo defcendunt : vt 
Tcmpmeft carcndi voluptatibus ; infcruiediamicis, ama 
di Deum. 

Gerundia^autfuntfubftantiua autadie£Ku?,.Geruqdiaad 
ieftiua^cmnia gcnera &L numeros& cafushabent,& iu* 
giintur fubftaatiuis, fignificantc]; fcrnpei pafaionemt PE GERtfNDIlS* 
vrVoIucnda dies(en)at*ulitvltro ,ideft,volubilis: hoc 
(e^qucvoluitur.Iiifiurandr^hoccftjquodiurarur.Ertmi 
hicuraiurifdicundi &Dooperamiuridtcundo,8dVcni 
adiufdicundum,&Deleftoriuredictmdo. 

Gerundia fubftantiuatantummodo rcperiunturfubftanti* 
uata in genitiuo, accufatiuo, &C ablatiuo generis neutrt» 
quoruronominatiuuseft Amare,cumpronorninc viur* 
patuftvtEftmihicurafoluendi pecuntas, Ven»o # ad fol* 
uendumpecunias^&lDeleftortoluendo pecunias, Repc 
rituretiamgerundiumdatiui.vtEgo ncn fum foluedo. 
Nefcio tamen an pcft fe cum accufatiuo cafu pofsit coa- 
ftrui. 

Gerundiafabftantiuaaverbisactiuis^figniflcantaftionetn 
8C pafsionem,practcrquam quodgerundiu geniriuifcm* 
perfigniftcataftioncm.Averbisneutris aftionem figni* 
ficantibus gerundia fignificant aftionem tantum: A neu* 
trispafsionemfignificantibus,pafsionemtantum.Acotn 
munibus& deponentibus.artionem & pafsionem. 

Inter gerundiaadieftiua& Participia harc eft differcntia, 
qudd gerundiafignificantreiadminiftrationem,fiueha* 
bifu fine tcpore.faltemdeterminato adfuturu,refoluum 
turfyingcrundiaiubftantiua.vt.Eftmihicura iurifdicun 
di,idcft,dicendi ius.& DelcwtoriuredicundO,idcft,dis 
cendo iusJParricipia vero fignificant tempus futurum in 
adu fiue rei adminiftrationetvt lus diccndum eft a me ,id 
cft,dicetut.Caufa eft a me oranda,id eft ,orabitur* 

Gerundiaacjcufatiuiiungunturfrequentcrhis pracpofitioi 
nibus,3d,ob,propter,intcr,ante, vt Ad numerandu , vel 
obnumerandum,velpropternumerandum pecuniasvc 
ni.Propttrorandumcaufas ftudeoJnter agcndum ca- 
pras,Antedomandumboues. 

Gcrundiavero ablatiuiiunguntur cum his prarpofitioni* 
bus.In.de^ex^ab.vtln nauigando venti pofuerunt*8£ 
EftlibclUjsHieronymidevidendoDeo.KExdefendc- 
do,quarn ex accufando maicr gloria comparatur* 

M « LIBER Q£/ARTVS 

Aduertcndumetiam eft,qudd^erundiaadiec*Huain accus 
fatiuofempcriungunturpr^pofitionibiisillis.vt Adnus 
merandasvelobnumerandasvel propter numerandas 
pecuniasvcni. prarterquamcumhisverbisLoco, condu 
co,mando,cuto, habeo pro debco*vt Ego locaui facies 
damfepuituram. 

Animaduertendfi quocp eft 3 gerundium genitiui fingularis 
rec^ciungifub(lantiuoplurali 7 vtPlautus:Nominanditi 
biiftflru magiserit quam edundlcopia.Aut dicerepefs 
fumus quod regir poft fe genitiuum cafurn. 
STDeverbisfupinis Capur. X. 

QVoddegerundrjs diximus, idem defupinis dieipo* 
tcft, efl~e altam ab o<fro partibus otationis , nifi 
*- quod gerundtaparticiptjSyiupina verbis annu* 
meraripoflimt. 

Primum fuptnum frmperittngrtur verbo fignfficanti mos 
tuadiocum,vtEodeambulntum,vado venattl, fignifis 
catqjfempera^ionem.niilfnaverbisneutr^pafsioncm 
%nifieamibusJ\ r arnilla.Dofiliam nuptum,Venumdo 
feruoSjSpeftatum admifsi rifumteneatisamici 3 motum 
infecontinentiicut& illafuperiora. 

Vltimfi fupinum femper iungitur nomini adieftJuo ,non 
tanqua fubftantiuu ,feri ranquam verbutregiturq? ab eo,8£ 
fignificatpafsionc.vtReseftTiorrcndadi(fi:u 3 tdeft,vtdi 
catur -MiferabilisvirUjideft^vtvideatunExquofequitur, 
quodneq; poteft iungi verbot vtGramatici indo&idis 
cunt^venio le&u.neque ponitur pro nomine,vt Pri fcian. 
dicitjVeniovenatu^pro dcvcnatione,nequciugitr1bi2d 
ieftiml neqiierecipirpra?pcfnione,ncqucregirnomen» 
Quod Q dixeris,Bonus ciuis dignuseft gubernatu .dubi* 
taueritq? aliquis,gubernatu vtr fi fit noraen an vcrbu iupi 
nfi.ex adiiicffistoileturhxc ambiguiras.Na cu cftnome, 
gejrmiufi regere poteftrvtdignusgubernatureipublicrr, 
ft iugit fibinomeadie(5tfuum,vt Dignusmagno guber* 
natu Screcipitprxpofitionem, vt Recefsitcx gubetna* DE GERVNDIIS. 
tu.Cum vero eftverbumfupinumCqucm idmodum dixu 
mus)nihiltalehabet 7 fedtantuma nomine adiechuores 
gitur,& in verbum pafsiuum rcfoluitur. 

{£ De contrruftione Participi]. Cap. X L 

PArticipiurneodernmodoiungiturNomini 81 Prono? 
mini&^ Verbo, quo nomen adieftiuumtpoft fe ve* 
ro defiderat cafum, cum quo conftruitur vcrbuma 
quo defcendit,vt Amans filium,amaturus deum. Amatus 
apatre.Amandusabyxore.Inferuicnsamico/Inferuim? 
rui propinquis. Carens voluptatibus. Carimrusturture 
magno. 
Sunt nomina participijsfimilia , vt Amans, do&ut, qux fola 
conftruftionedifcernuntur.Namctimdico Amansvxo* 
rem,Participium eft: Amans vxoris,nomcn eft * fed cumt 
funtnomina,recipiuntcomparationem,vtAmafiorvxo 
ris.amatifsimusvxoris.SC do<ftiorGicerone, doftibimuS 
omnium.Tempore quoque polTunt difcernuva cum dico 
Eft amandus a me,fignificat quod a me amabitur ciim vc 
ro tantum.Eft amandus.quod eft dignusynari. Vix tamc 
fubhacformarecipitcomparationemrnamquod quida 
dicuntReuerendifsimus.coIcndifsimuSjObferuandifsis 
musrego dicerem potius, Admodum reucrendu^pcrqiii 
colendus^plurimumobferuandus^Sdaliafimili modo» 

d De nominum Conftruciione cum alio cafu. 
Caput* XII. 

NOmina quoque cum cafibus conftruuntur,qu*dam cu 
genitiuo,qualiafuntnomina adie<ftiuaccrta> cuiuf« 
dgmfignificationistvtjntegervita?. Scclerispurus. 
"Preceps animi.Prodigusvitg.DubiuS itineris«Tenax,pa 
pofiti.Cupidushonoris. 
Nominaprartcreaformamparticipiorumhabentia.vtPas 
tienslaboris.Negligens amicorum.Fugitanslitium. Ap 
petens alieni, Profufus fui, Do&usGrammaticx. Vi: LIBER QVARTVS/ 
ftusanimi.Experrusbelli* 
Nomina quoq? maiculinatcrminata in or, qua: formantur 
ab vltimo fupino,u mutara in or ; & focminina terminata 
in trix,qua- formantur a mafcuIinis,tormutata in trix.vt 
Amator vxoris,amatrix viri,do<fl:orgentium,expultri3C 
vitiorum. 

Etnominafuperlatiua conftruunturcum genitiuo/edtan* 
tumplurali,nififint nomina colIe<5Hua ,vt Doftif?imus 
Graccorum^apientifsimus philofophorum. Fortifsimus 

genmDanaum.Comparatiuuquoqueinterduo,vtAiaj 
cum fortiorfuitTcbmonius. 

Suntquafrdam,qua: poflfuntiungi genitiuovet datiuo.vr SU 

miiupatris,velpatrLFidusregb,velregi,ProximusTul 
Iti.velTullio.PropinquusCarfaris^velCarfari. 

Qnsrdam funt,quarpofruntiungigenitiuo vel ablatiuo.vt 
Diues agrorum/velagris.Vacuus cerebri ,vel cerebro* 
PlenuSrimarum.vel rimis. Dignushonoris, vel honore. 

Datiuo ctiam complura iunguntur.vt Faciiisomnibu^. Dif 
ficilis nemin^charus fuis, iucundus alieniSjaptusbello, 
idoncuspaci. 

Vcrbalia quoquc in bilis,datiuo iungi poflunt* vt Amabilir 
cunftis*Vifibi!is nulli # 

Accufatiuoetiamiunguntur complura nominaadietfiua, 
fed(vtdiximus)figurat<Udq; apud poetastaturvt Flauus 
capillos.Niger ocuIos.Horridus barbam. 

AbIatitioquoque,media praepofitione,fiuefept?mo cafui 
compIuraiunguntur:vt Alietms a crimine,oriundus ex 
Aphrica*Diucrfusavitiis,Aliusabhumanitate»Secundus 
ab Hercule.Tcrtius aloue. Vir fingularis ingcnifl.Excel* 
lens virtute.Infignispictate. 

Comparariua quoq? cum ablatiuo fiue feptimo cafucon* 
ftruuntur.vt Nemo eft eloquentior Ciccrone. 

Ablatiuusfiuefcptimuscafui»plxrunq?poniturabfolutc,aut 
Perduonomina:vt,RegeFcrdinando Mundain cjedi* 
tionemChriftianorumvenit.Autpernomen & prono- DE NOML CONSTRVCT, 
mcn:vt,Me prarccptore didicifti literas. Aur pcr nomett 
fiuep*onomen&participium:vt,Dco ducentc veniam 
ad te.Me vcnientc gaudebis. 

H»UcConftruftionequarundampartiumorar 
tionis. Capur. XIII. 

QVifcp fcmper iungirur fuperlatiuo.vt Optimu* quifq;, 
SapientiGimusquifque. 
^'Omni* &cu<5hispofiriuo & comparatiuo.vt Om 
nc*bcni,omnes fapientiores cun<Tf i fapientiores* At vc* 
ro quifcgcum pofitiuo iungitur ,cum non recipit compa- 
rarioncmpofitiuus.vtStrenuuSquifcp,feptimusquifq;.I2 
girur criam Quifq? cum hoc nomine Quoru* ,fed femper 
interrogatiuc,vt Cicero : Quotus enim quifqueiftudfe* 
ciflcrf ^ • 

Tantum & quantum,pofitiuoiungitur*vrTanrum doftus, 
quanrum facerusTSnro & quanto comparatiuo.vtTan* 
to doftior,quantofacetior.Idemquoq? dicimusde Ali* 
quantum & Aliquanto, Multum & multo,Paulum &C 
paulo. 
Pcr,femperiungiturpofitiuo,vt,perbonus,pcrdoctus* 
Quam,fuperlatiuo.vt quamoptimw, quam doftifsimus. 
Perquam,pofiriuo:vtperquam bonuS,perquam doftus* 
Hei& vjc^femperiungunturdatiuo.vtHcimihi.Va^tibi» 
Hcu 8C 6,accufatiuo*vt Hcu me miferum,o te infelicem. 
En&ccce,nominatiuo&'accufariuo. vt EnPriamus,En 
capeIlas,Eccehomo,& eccehomincm. 

**DeComparariuis & Superiatiuis. 
Capur. XIIIL 

CVm de Erorcmaris nominumagercmus,di<fhimeft 
de comparariuo 8£ fupcrlatiuo,a quibus nominibiu 
pofitiuis,& vnde formarenrurrfed iniquis tunc fpa* 
cii$cxclufi,quonfama{iopropcrabamus,nodiximusfor* 
marioncmillaminplarrifcpdeficere. Ide quoq? fecimur 
cumdeconftrucfHone partium oraricni* nomiihilpcra 
ftringercmu$,Ybipaucainterjpofuimu$. Quarc vifumcft. LIBER QVARTVS 
quarillk debuerant copiofius pertraftari^hocinldco 
iupplere,atqueimprimisde illorum irrcgulari forma- 

tione, 
Boous,Trelior,optimw* tiuum fegularem habet. 

Malus,peior,pcfsimus Gracilis,gracillimus.Copas 

Magr.u^maiorjmaximus* ratiuum regularem habet, 
Paruu$,roinor,minimus* Humiils, humillimw.Copa* 
NequS 3 ntquior,nequifsimus ratiuum regularem habet, 
MsturuSjriorjmaturrimus^co Similis 7 fimillimus,Compara 

paratiuumregularchabet. tiuumregularcmhabet. 
Magnificus-, magnificermor, Multus,plurimus,Compara 

magnificcntjfsimus. tiuocaret, 

Munificus,entior ? entif<imus« Muita,piurifna*Copa,earet. 
Mirificus,ccntior,tifsimuf, Multiim,plus,plurimum« 
Beraefiai^centior^tifrirnus* Multi,plures,plurimi,lnplii 
Maleficiis ; centior,tiisimus. rali integrum eft* 
Benedicus,centior 7 tifsifnus. «* A verbir* 

Maiedicus,ceMior,tiisifnus Detero,is,deterior,rimuS, 
Beneuolus,ietior,lentifstmusPotior,eris:potior,tifsiinu5*' 
Maleuoliu ,letior,lentifsirtius. «* Ab aduerbrjs, 

Multiuolus, lentior, tifsimus Extra,exterior,extimuS* 
Pius,pi}fsimus, pientifsimus, Intra,interior,intimus* 

comparatiuocaret* Vltra,vlterior,vltimuS* 

Senex fenior,fuplatiuo caret. lnfra,infcri©r,infimus. 
Iuuenisiunicr,fuperlatiuo ca Citra,citeiior,citimus« 

rct* Supr^,fupcrior,fupremuS. 

Vetusveterrimus, coparatiuu Prope,propior,proximur« 

regularem habtt, Poit,poftenor,poftremuSt 

Dexter,dextimus*Compara" Ante, anterior, Supsrlatiuo 

tiuum regularem habet, caret. 

Sinitterfiniflimu$.Compara; Pridcm,prior>pnmus, 

tiuum rcgularem habet. Penitus,penitior,penitifsim9 
Facilfr,faal!imus.Compara: Ocyor,ocyfsimus, Pofitiuo 

tiuum regularem habet. caret,nifi maui$ob c cys for 

Agili$ ; agillimu$, Comparaz mare* DECOMPARAT.ET SVPERLAT. 

Nomina^quorufignificatiocreicerejautminuinon potcft 
nonformantcxiecoparatiuaautfuperlatiua.Qualiafunt 
Ingens,omuipotc5,fummusvnicu5 ? imus. Et nomina nu* 
meralia(iucfintdiftrifcutiua,(TueordinaiicuEtpronomu 
na:quanquamPlautusdixeritlpfibimus eft,ficut Vergi* 
liusablngcnslngcntiorfccitcomparatiuum, 

Conftruuturcomparatiuacum afalatiuo,velcumaliocafu, 
queconiun<f>ioQuam poteritpro ratione vcrbifubin* 
tdlcftinoiungcrc.vt Platofuitdoftior Ariftotele 7 vei 
quam Ariftoteies. Credo Platonem eloquentforem De= 
mofthenejVelquamDemoftiiene.Vtortebenigniorepa 
tre meo vel quam patre meo.Dicimus tamc:Surn auidior 
gloria\quam pccunix,& non pecunia: &C Similior patri 
quammatri.&non matre,quiaauidus££ fimiiiscumgcs 
nitiuo 8C datiuo conftruuntur, 

Conftruunturprartereacn ablatiuo fignificantecxccflum, 
quoaIiquidexccdit,aut cxccditur : vt Egoium duplo 
maior quam tu,& tu dimidio minor. 

Superlatiuumnoraeneft^quodadpiuresfu? generisconv 
paratum^omaibusantefertur^velabrolutcprolatu/ignis 
ficat quantum pofitiuu cu hoc aduerbio Valde: vt Achil 
lcseftGrarcorum fortirsiraus,&: Achillcseft fortifamus, 
ideft,valdefortis* 

Stiperlatitulconftruiturcum genitiuoTUimcri pluralis,aut 
fingularis,(ed nominis tantum collecriui, qui refoluitur 
in ablatiuii cum pracpofitione £x. vt Acliilks cft fortifsi- 

musGra^corum,S<:fortifsimusgentisDanaum,ideft, cx 
Grarcis,§£ ex gente Danaum* 

Supcrlatiuu ncoparatiuo difrVn%quod comparatinti expo 

nitiirperpofitiiu1a"iMagis,& QiJnm.Superhtiufr verdp 

pofitiuuetiamcuMaximc&lEx vrEfteloquendorCicc 
rone,id eft,magiseloquensquam Cicero & EloqucmiiV 

fimusomnium,ideft,maximccioquenvcxomnibus. 
Supcrlatiuo quoquc non cft locusin coparatione duortim . 
Comparatioverdduorum&piuriumeifc p6tcft:WA'fc LIBER QVARTVS 
cumTelamonimfuitfortior, fednon dices,fortifsimiu<; 
Pnrtcrea Digitorum mediiu cft longiff imus. & Digitos 
nmitp*diu< eftlongiorcatfcris. 

Eft & alia differcntia,quod optime fupcrhtiuum poftit re 
folui in cemparatiuum cum refitiuo diuerfitatis codcm 
fenfu manente.nontamen omnc comparatiuum in fupcr 
latiuumconuertirur:vt 7 PoctarumnobilifsimuscftHome 
ruv:&,Ca:tcrhPoetisnobilioreftHdmcrus« 

Comparatiuum plusfigniftcat quam fupcrlatitmm,fipoft* 
jponaturilli vt,Ariftctelcseft doftifsimus,fed Platodo* 
<ftior. Aliquando fignificat minus quamppfitiuum , vt 
Vcrgiliu$:Triftior8Claclirymisoculos fuffufanitetcs ?f p 
fubtriftis. Etfcre quoties comparatiuum non conftrui* 
turcum cafu illiosvad quod fitcot^paratfo,minus fignifi* 
cat,quam pcfitfuunvautquantum pofitiuum. 
HhDeDimiriutiuis. Caput. XV. 

Dlininutiuanonhabentcertam ratioriem ,quapofTunt 
formati: icd iliud tantum hoc loco diccndum cft:exis 
re in variastcrminationcs,fed plarruriq? in ulu J,ula,u- 
lum;vtFrater,fratcrculus,fororfororcula,niunusmunuf* 
cuium. AHquando in io:vt homo homucio, fcnex fenecio. 
AJiquando inatier,aftra,aftrum:vtPinus pinafter,filiafi* 
Jiaifra,apium apiaftrum,quarproprie non funt dimintiti» 
ua,fed imitationem quandam fignihcantia. Aliquando iii 
c>his,ola,olum:vt$ergiusfergioluS,coronacoronula,paU 
lium palliolum. Aliqmndo in ellus,ella,?lium:vt Tener,a, 
iim:teneilusa,um,Aliquandoinillus, illa,illum:vtTantus 
tahta tantum,t3milluv*>um Aiiquando in lcus ; vt Equus, 
«quultus.Altquandoinifcus.vtPan/panifcusrbafilcui bafi- 

»*DeRelatiuis. Cap.XVI. 

RElattuumeft, # ]uod rem anteccdentemrcfcrt.Eteftdu 
plex.Sub?tantia*,S£ accidentis* Relatiuum fubftantiar 
< t ,quod rcfert antecedensfubftantiuum , qualia funt: 
QuiV-Iux,quod.Suurfu^fufi,Ipfc ipiaipfum,Ifte ifta,iftud: DE RELATIVIS 
IHcillailludJscaid^IdemeaidJdem cadcmfdc, Aliusa* 
liaaliudjAlteralteraaltcrumtRdiqiUisreliquareliquurn, 
Csctera c#terum:nam Caeter y;x reperirur.-Hcrumfeptcm 
priorafuntrelariuaidenritatbquatuorpofteriorafuntdiz 
uerfitatis. 

Rclatiufiaccidentis eft,quod refertanrecedcnsadicctiuum 

qualia funt,hic & hgc Qualis Sc hoc quale.Quatus,a ,um. 

PIuralinouiinatiuoQtiot,Qitotus,quot2,quotum:hic 

&C harc Quotenis & hoc quotenne t Quoruplur,a 7 um.liic 

&C hxc & hoc Quotuplex. 

Rclatiuum accidcntis cum fubftnntiuo fequenti debctcon* 

cordare;vt Animaleft varium,quali$ cfr rnulier.Teplum 

magnum,quantus eft mons .HoratiustarreninBpodore 

latiuum accidentisanteccdentiretulit: Sedincitatmcpc 

{iw&L mammarputres^cquinaquakivbera. 

Relariuum verd fubitantixcum anfeccdentiplxrunquc de 

betcoucnireivtDediribilibrcs^fedillosa reaccepera..Si 

tamcnQuisvclQui ponifurintcr duofubftantiua,vtriq? 

pofsitreferri:vt 7 Eftanimal quod appclkmr oryge,vel 

quemappellamorygcm.Sitamcn alrerfiex duobusfub* 

ftantiuiseftDroprium,femperad illud rcfercndumcft, 

vt SaluftiustEft locusm carcerc, qnod Tiiilianfi a.ppellar 

tur.Verg % Eft locu>\He{periamGrarj cogrrominedicfir. 

Vbi Seruius dicit dcbcri fubintelligi Quaro, & nullo mo 

doQuem. 

^•DenominibiuPafronymtcif.Cap, X VII. 

PAtronymicamafcuiina in nominibus primar dcclinatio 
ni^formantura-genitiuo, t finali mutarain adc*.tt 
a^neac,aneades. Innominibu<fe£pnd*r declinationis 
fifitagertitiuo,additadervt AeaciJls^aci,Ae3cid(S.Qi!C 
tamen in eu$.,dipluhongon term^huft- ; cfi dur licem ha - 
beant gcniriufi in ci,&: in i formant Patronym-cum a gc 
nitiuoiecundo^ddira.des^vtPcnthcusPcnrlKi viiFen* 
thi,Penthides.lnnominibustcrn>dccIin^fio!UJ ,Patro* 
nymkaformantuvadatiuo ? addi;adcs:vrNcrtor 7 iKUo* 

N LlfcER QVARTVS. 
tir,neft0ri,Neftoride$. 
Scd hxcrcgula noneft vfquequaqjvcra.Namautorcs ali* 
qm idoaddiintaliquid,aliquando detrahunt : vt Atlati, 
Atlantiades,pro Atlatidcs. Amphitryoniades,pro Am* 
phitryonider* Mcnccciades,pro menoccidcs.MeniadcS 
pronienidcs.AenidesquocpVergil.dixttpro Aen^ades 

iibro nono:Sit fatis Aenidc telis impunc Numanura Op 
petinTetuisJdemquocpScipiadesproS^ipionides.Deus 

~calidc$ pro Deucalionides.Declinanturqj per primarn 

nomin&declinationcm. 

Patronymkafecmtninafiunt amafculinis pntronymicisas 
blatade:vtabAeolide?^olidx,Aeolis 7 idis.AThefeis 
dcs Jhefets^thefeidis/aPeliades^Pclias peliadis^ dccii^ 
nantarpertertiam nominis dedinationem. 

Rcperiuntur pauca nomina Patronymica fceminina in nc, 
definentia-per primam nominis deciinatione variata: vt 
Nerine,filiaNerei. Adraftine, filia Adrafti. Acryfione, 

fiiiaAcryfiv , 

Ctimpatronymtcapropricanominibus patrum deriucn* 
tur>aliquando trahuntura nominibusmatrurn, aliquan* 
doabauh paternisfiuc matcrnis, aliquandoa fratribus 
ai)tfororibus,aliquandoabvrbibus,fiuevrbium condi^ 
toribus.dequibuspafamcxcmpla rcpcries apud Auto* 

re*, 

CDeaducrbrjsIocalibuS. Cap.XVIII* 

AEhierbialocaliainqwadrupIicifunt diffaetia.hoccft, 
aurin loco,aut deloco,autadlocii,autper locu.Vbi, 
& Vbinam , quacrunt de loco in quo: vt, Vbi cft Anto* 
niusf Quo,&:Qiiorfum,qua:runtdcloco ad quem.vt, 
Quo proficifceris*Vnde,quxrit de loco aquo : vt, Vnde 
vcnis 6 AntoniiQ u ^ ^^^ 

iniruses? 
IntcrrogantibuS pcrharcaduerbia, aut refpondemus srqw 
peraduerbia,aut per nomina propria locorum aduerbia 
literpofita.Si refpondcrevdispernomina proprialocc DE ADV£RBiiS LGCALIBVS, 
i-umjnterroganrivbieftjautficaliquid.ficiuifasillajfiu^ 
firoppidum,fiue municipium,fiuecaftelium,fiue pagus, 
fiuevicus,declinaturper primam autfec* ndamnominis 
yeclinarioncm in numero fingulari,tuncponkurin gcni 
tiuo:vt,Eft Salmantic2e,eft Toleri.Si per tcrtiam,aut plus 
raliter declinatur,ponitur in ablatiuo , fiue ( vt vult Ser* 
uius)in datiuo: vt,Eft Hifpali,eft Septiraancis^eft Burgis, 
cftTrdlibuS, 

UlaquoquenominaappellariuaTogJFjMiliti^DomijRuft' 
ri,rationempropiiorum {squuntur^ponunturq; aducr* 
bialitcrficurilla. 

Sipcraducrbia,pervnumexijs qua? fequunrur refponderi 
oporret,Fingarousigiturcum,quQcuml6qi!imurfirHifr 
pali,& dequoJoquimurfirTokritis verdqui loquirur fit 

Salmanricx.jQua:rentiitaq%VbieftAntoniuS;Refponde 

bis,hic,id eftJSalmanrkac vbi ego fum. 
lfthiCj»deft^Hifpali,vbitues, Vbicunqu^ideftjnquocua 
Illic.i.Toleri,vbi aliqui* eft» que Ipco^ 

Vbi,id eft,ialoco>vbialiquis Alibijd t& y in alio loco. 

«ft. Vtrobique.i.invtrocploco* 

5icubi,id eft,fi in aliquo loco Ibi, id eft, in eo loco. 

aliqimeft* Ibidem,id eft,1neodeloco. 

Necubi ,id eft,nc in aliquo lo Irt ibi.i.in eodem toco. 

Co vbi aliquis eft. Vfqua, id cft , in aliquo loco ♦ 

AlicubM.inaliquoloco* Nufquam i.innulloloco* 
Vbiuis, id cfiy n quouisloco. Intiu.ian inreriori loco. 
Vbiquc,fd eft 5 inomniloco. Forif.i.in exterioriloce* 
VbilibctJ.inquolibetlcco, SupraJ.infuperioriloco. 
Vbiubi.i.inquocunqjioco. Infrajideftjininfcrioriloco, 

Hf-Signiflcanriaadlocutti. 
Interfogantiqudfmus^fiper vrbium nomina refpodemus, 
illa.ponitn.usin accufatiuo acluerbialiter : vt Eo Salman* 

ticam^Tolcrum.Hifpalim^eptimancas^BurgosTrailds 
rus,domum,fcdmilitiam &C togatn non dictmns, icd 

N z LIBER QVARTVS 
pcr aduerbia rcfpondemusfic. 
Huc,id eft^Salmanticam, vbi Nequojd cft>nc ad aliqucm 

egofuni. locum. 

]fthuc*i.Hifpalim vbi tu es. Aliquo.i.ad aliquem locifm» 
Illuc,ideft^ToIctum,vbialb Intro, id eft , ad inrcriorem 

quiseft. locum. 

Alio,ideft,ad alium locum. Fora*,ideft , ad cxteriorcm 
Vrrobique.i. advfrunq? locii locum. 
Quoquojdeft^ad quemcuns.Surfurn,id eft : adfuperiorem 

quelocum. Iocum. 

Quouua.ad quelibet locum. Deorfum,id eft , ad inferio* 
Eo,ideft,ad eumlocurn. remlocum. 

Eodem.i«ad cundcmlocum. Dextroriurmi.addexteram. 
Siquo.ufiad aliqucm locum. SiniftrQrfum.Ladfiniftrarru 

C Significantia dc loco* 
Interroganti vndc venimur ,fi per vrbiu nomina refpon-de* 
musiU-appnimur inablatiuo aduerbialitertvtVenioSals 
manticajToletOjHifpali^Septimancis^Burgii.Trallibu^ 
rure,domo.Sed non dicimw militia & toga,fcd pcr ad* 
uerbia refpondemw fic. 
hinc.i.abeolocovbiegofum Vndcunde,procx quocunq? 
Ifthinc^idcft^ab eo locovbi loco. 

tucs. Vndecunqucproex quocun 

Illinc>idcft,abeoloco vbia-- queloco. 

liquifeft. IndeJdeft,abcoIoco. 

Sicunde.i.ftabaliquoloco. Indidemjdcft^abcodemip 
Necunde,ideft ,neabaliquo foloco. 

locq. IntUMd eft, a loco interiori. 

AIiunde 7 id eft,ab slio loco. Fori*,id eft,a loco cxtcriori* 
Alicunde.i.ab aliquo loeo. Supcrncjd Cft , a loco fupe* 
Vtrinque.i.abvtroquclcco. riori. 
Vndique,idcft,cxomniloco Inftrne.i.alocoinferiori f 
Vndeui^cxquouisloco. * CceIitus,ideft,aca:lo, 

>*SignificanriaperIocum. 
Intcrroganti quaprofefturi fumusfi per vrbium noirijn* DE ADVERB. LOCALIBVS, 
rcfpondemw,ponimu* illa a-que in ablatiuo.vt Salmanti 
Ca,Tokto,Hi(pali,SeptimanciS,Burgi*,Trallibu5,rure t 
domo*Sed non dicimusmilitia& toga,fed pcraduerbia 
rcfpondemw in hunc modum. 

Hac,id eft,pcr locum vbiego Siqua,id eft ,fipcr aliquem 
fum, locunu 

Ifthaci.perlocumvbitucs, Ncqua,id eft ,ncper.aliqu€ 

Illac,td cft,pcrlocumvbi ali- locum* 
quucft. Alia,ideft,peraliumlocum» 

C[Libriqiiarti-finis« f LIBER QVINTVS QVI 
eftdcProfodia. 

Llber quintiu.Profodia , cui intcr quatuor prarccptiuae 
gramaticar partes fyllaba refpondct ,in ordine naturac 
fecundaeftjvia tamen do&rinar vitima.Syllaba vcro 
(quantumadprxfcntemconfiderationcmattineOautattcn 
ditur ratione tcporif in quo profertur:qua fyllabar quanti- 
tatemappellamw,3utrationeahitudini* &profunditatis, 
inquibusratioconfiftitaccentusAgitiraquepriw defyila 
barumquantiratCjfinequaaccentiu. Latini ratioconftarc 
nonpotcft. fft C^i T VT T J^I^JM^M W 
qxof?r<emittitregul<t6generak$. 

N j LIEER QVINTVS 

STUaba longa duo confumittemporafedqu* 
Dicitur ejfe breiwjempusftbiyendicatynum* 
^ncipites profirtyocdlesfemo Latinus: 
Nam fnodo correpm,modo longaspromiteafdem* 
y(equiturpottqfemp€rfemperq$ liquefctt. 
^tpoBs.crg^iin (eruat^irn^ remittit* 

SYllabaloga.AntcaquarradatrfgulasdcfyllzbarDquS 
ritate.prjtmittitquafdamfiippofitioncs , quarimi prima 
eft.Quod fyllaba ioga eft illa , quar conlumit d«o tcm- 
poratnprol3t!one:vtmos,res.Brcuisvero,quarvnumtepus 
coniutnir:vtfaitautduotempora,ideft 7 fpaciumduplexad 
illudtepuS,inquofyllababrcuisprofertur,vriyIlababre* 

uis fit menfura longw.Confumit,fubaudi in prolatione, 
v> Ancipttcs.Secundu pracfuppofirum eft, quod omncs vos 
caies apud Latinosancipite* funt 8L medi*,hoc eft,quod a* 
liquadoproduci,aHquadobrcuiaripoflunr,fedqadicitfct 
nioL3tinus 7 proprereaquodapud Grarcos dua: funtfemg 
]ongw,ita Komcga.Duararteriiubreucsrcpfilon.y o mi* 
cron/Tresbitemporales^quaraliquando producuttur ,alis 
quando breuiantur.alphajota ,ypfilon # H-Vfequitur poft 
q/Tertium prarfuppofitum eft,quod poft q. fempcr fequi* 
turu,fediiludnoi]eftvccalisfimpIiciter:fedcumadieai05 
nevocaiisliquida.Itaque non conftiuiit fyHabaiw perie, 
nequehabetvimprodocendivocalemqua prarcedit ,cum 
iiequeinfynerefim,nequc in diphthongon coct, & hoc 
fignificat encliquidam.Std P ofts,& g,aliquandoeft voca* 
Jisfimplicitcr.vtftu^fua.fuum/uo/uis^ambiguus^rngti^ 
Aliquandocftvocalisliquidaivtfuauis^fuadce^iinguajlan 
guco.^.Seruatvimj,vcc^i$rigorem/vi.RemittitYim.U' 

m^tiManguefcitcpf DE PROSODIA. 
L.aut r.duts.yfuplteruncj; liquefiunt. 

JM 9 autn.raro:feruantquando^ rigorem. 
T>i&io yocaJifidefinit^atquefequatur 

^Akera yocalis,perimitfynaIoephaf>mrem. 
Sifiniturin m.yocaiis «^cf inde fequatur 

JM.perit etthlipft cum ^ocahpraeunte. 

H^L.autnQuartnprTfuppofituefr^qoodquinqtiefLintcons 
fonantcsliquidarjjmjn^s.fed trcs,l,r,s, in vfu plxrutnq? xt 
periuntur liquidar,m,n,raro.Dicunrur afir liquidar, quonia 
cumfitproprium duarfi confonantium vocalcmprarcedctt 
tc producere fi fequaturmuta cum liquida , aliqwando liqui 
dailiavimfuamamittit,aliquando rctinet fuum vigorcj» 
vim intenfam U. norcmifiam fiue liquefccte,fed de hoc pau 
lopoftinfecHdaregula*-|.Di<fliovocali,Quintuprcfuppo 
fitueftvquodfiincodeverfu aliquadiftiofinitut invocali, 
fequiturq? altera diftio incipiem quocp a vocali , prior illa 
difpugcda eft,neq? in rationc verflisnumerada per figuram 
quaragramaticisdiciturSynaicephain fpccic metaplafmi, 
Vt Sepercg\-iuditor,extritao.legendu fcmpcr egauditor. 
iiliqnctiaabsuroribus fit Synalccphacx finc prarcedentis 
vcrfus & principio icquctis.Vcrg.i.Gconlnferimr vero cx 
foctunucif arbutus horrida. fcquitur altcr verf. Et fteriles 
platanimalosgcficrcvaUtcs. CSifiniturinm.Scxtuprars 
fuppofitueft,q?fiincodemverfualiquadi<fliofinirur innn 
lirera,fequirurq?altera diclio incipiensavoca!i f difpugen* 
dum eftilludm.cfivocaliprarccdcri,ncfiat mctacifmw(vt 
ait Viftorinus)perfigura quara gramaricis dicitur ecthlip* 
fis,fpccie* quoq?mcraplafmi/Vcrg.i.Aen. venturficxcidio 
Libya?.ficvolucreParcas,extritam.cum fua vocaliprofc* 
rcndum cft,vcntur:cxcidio Lybiae,Fit efthlipfisaliquando 
cxfincdiftionisprxccdcnti5,8C principio fcqucntis^vta,- 
pU(lVcrgilitim»2»Gcorg. DE PROSODIA, 
Syttabaquamfcribisdiphtongojonganotetur. 
£>)upd (i y i>ocali$ fcquiturjbreuiabis eandem. 
« Siue breuisfeu longa tibil>ocrffis babetur? 
Torre&am dictsfiduplex confona fubfit. 
iftectria ftnt elementa tibigeminantia ^ires, 
^eta^aletfgmacumdeira:xi 7 capa^frgma: 
^Atq^ duas inter ^ocales ioia repertttm> 
Tro duplici numera>modo fit tibi di&io ftmplex. 

Aurd^la^muftiVuIcanodecoqiijthnmorc.Etrcqiiitur^U 
terverCEtfolnsvndimtepidideroumitaheni. Apudanti* 
quifsimosm.aliquadonon abi]ckbarur,vtapud Enniu.Jm 
{ignitaiForenttnmiIliamiIitrio<Jto.^SyIbb3 quam*Prima 
regiilae^fyllabaqua* fcribiturdiphthongo ,eft longa.vt 
audio,^quor>uge,pa:na,$cdfifequarurvocaiisaqua inci 
pitfequensdifUo,aufineademdi<fiicnefifit copofita^diph 
thogusbmriatur.Verg^,Aeneid.Infu1a: Ionio in magno 
qius dira Cela-no.Tre in oftauo,?tipitibus duris agirur fudi 
bufque pr^udi^. vi.Siiie breuls.Secunda regula eft.q, fi poft 
vocalem (iueionga,fiuebreuemrequ5turdi!xconfonantef 
autvnavim duaruhabens,voca!isiUa pruducitunvt veftr, 
falubrisrS^fcbdit.quodtresrunteiufmodiconfonantesvim' 
duarumhabcme$,z,profd.x.proes,fiue pro gs iota inmc- 
dio diiarfi vocalium pofita.vr g^za dixi,maia.Tn principio 
tamen diaionum pro fimpiicibus habendzc furit : necp vim 
habent vocalem pr<rcedcnte producenduVerg^. Aeneid. 
Iammedio'<pparetSu^unemdrofa zacvnthus. EtLucan. 
i-kii.Tumidumfuperapquora Xerxem,Iquoquec6fonan$ 
profimplicihabeiur, fidi(ftioabilhincipicns coponatur, 
vtbifugu^aiim-abis^iiigum.Vergtl.f.Aeneid.Non tam 
prcTcipiresbifngo certaminccampumltaqucnonfinc cau* 
fa .?ft adu*ftum,mado dt tibi diftio fimplex : quod etiam ad 
xS? poteft pertincre,nifi quod exepla nii fnccurrut^ppte DE PROSODIA. 
Syttabafibreuis efl ] natura,c? mutafequatur 

Cum liquidajemper breuiabitfermo foluttis. 

^sitcarmenpoteritproducerefeu breuiare. 
Sipofiyocalem*)>ocalis <& alterafiibfit, 

ittapriorbreuis efi:dum (intmodo ^erba Latina. 

Nam Gr^eciyariantneccerta legetenentur. 
reacj, abillisliterisnulladifKo incipiturnifi fit pcrcgrina. 
^•Syllabafibreuiseft.Hircnonta regulapcr feeftquam 
exceptio fiue ljmitatioregulc fuperioris. Dicitcpquddfi 
vocalem natura breuem fequantur dua^ confonantes.quae 
rum priorfir muta,^ pofterior liquida in fermone foluto 
(hoc eft in profa oratione ) vocalis illa fempcreft breuis, 
In carmine vero poteft produci & breuiari, vttenebrc pha 
retramcleagri.Nequefolumineadem di<ftionc,fedetiam 
in diuerfis habet verum,vt apud Vergilium in Buc. Terasq; 
tracTturcpmaris.coclumcpprofundum.IdeminGeorg. 
Tribulaquc trah;ccp& iniquo poridere raftri.luuena. 
Occulta fpolia & plures de pacre triumphos . Syllaba vero 
diciturnaturabreuis,qu.if!femper talir repcritur,nifipofi^ 
tione producatur. Syllaba natura longa cft , qucc nunqua 
reperiturbreuis. Quc aurefhfitbreuisquaclonganatura: 
perregulasquf defyllabarum quanriratctradunturjcirc 
poteris.^Sipoftvocalem.Tertiafegulaeft^quodfyllaba 
qucpoftvocalemalrcramhibetvocalembreuifeft, quod 
inrelligendum eft in eadem dicftione; nam in diuerfis ,pcr 
Synalarpham priorabi]cifur,qucmadmodum in fexto prg 
iuppofitodiximustaliquando etiam fyllaba longarario- 
nc fequentisvocalis breuiatur^id quod de diphthongo dU 
ximiu:vtVergiIiuf inBucoli. TeCoridon oAIexitrahit 
fuaquemquevoluptas. Idem in eodcm. Valevaleinquit 
lola.Idcmv. Aeneid. Viftor apudrapidum Simoentafub 
Ilioalto Dcindefubdir,quodrcgnIaintelIigiturdcdicflio 
hibuU,atinis,naGrcd aliam rationcmfequuntur inillis. LIBER QVINTVS 

FioproducitdijJyUabon^Et^enitiui 

Longapenukmdfitc[uinttf>cuiiungedatiuum: 
Sed breuianttantum tria y resq^Jpesqjfides^ 

Sigenitiuus eritrfuem datpronomen fn itis, 
Seu nomenjongampoterisproferrebreuemfyj* 
Corripitakerimjemperproducit a/ius. 

E,de,prarfi x di,cQmponens non breutabis. 
Sedbreuiantfi^ocalis s fubit>atcpue dijertta. 

DevocaliaMevocalemnuIla certarcguladaripGtcftjta* 
inetfineicioquidtentauimur traderein noftris commen- 
tationibus. Deinde ponit exceptiontm dicens , quod hoc 
verbum Fiocum eft diffyHabum producit prtrnamtvt Fio 
fmnt^i^fies.FiaSyfiar, Etquod genitiuus&l datiuusquin* 
tf declmatiomsproducuntpcnultimain Jioceftjeantei, 
jBnalem , vt Dics diei Species ipcciei. Sed tiia nomina hiu 
iurdcclinationisbreuian;eandem penuhitnam* Rcs>rd. 
Spes,fpei.Fides,fidei. 

»*SigenitiuuScrit*Qj;odpronominafccund? declina? 
toonisf acicntia gcnitiuii in iiu*per,i,vocale,& nomina illa 
ofto qnar ad fecundam pronominisdeclinationf referQtur 
habemvocaicilla genitimifidtffcrente,vtvnu4vnius ; vlluS 
vllius^nullusnullius, foiusiblius^vtcrvtrtus :praterquam 
quodalterfempcr conipitaheriuS, & aliusquodfemper 
producitaliuf. Heuqucc$Imeric<fHoproducitur > & hahc: 
vtrobiq; autoreProbo. ^E;de,prx,fe^di. Qucdhjrpras 
pcfitionesrrespriore$feparabile$,& duepofteriorennfe* 
parabilcsincopofiticnekmfjpduciirur: vt£l go.is.delis 
go,iS,preligoasfeligo,is»diligo,ii:fed fi vocalis,fequat ir 
pregu^afuperin&traditabreuiantur ; vtdeero, deorfum, 
fr?eo,pT5uro,feorfum*Breuiatquoqp4io.cnpmedifertuS4 
qi videtur,ab eoq^ cft dinVrQ^is^dcriuarMUero.Ce^truo DE PROSODIA. 
Tenditur a >no&rum. SedGr<eci$ ajbreuiatur. 
Hebreuiatfemper y nifiduplex confona fubfzt 
I{efert y pro resfert feu diflat,porrigefemper. 
Sed,pro y componens debesproducerefiepe. 
( Ffis tamen excepti$)projicifcorfiueprofanus v*Tcndimr.QuodaprarpofitK>incompofitioncprodu 
cirur,ytauius,a,um:amcns:feda.particulaGrarcapriuari« 
na breuiarur,vt acharis,adyta,atomus. Rebrcuiat.Quod 
haccpra % pofitiore,infeparabili5in compofitioncbreuia- 
tur: vt rcpOfio reponiS,refero refers,pro eo quod eft rctro 
vel irerS ferre.Nam pro eo quod eft resfcrt,fiuc diftat,hoc 
cft di fferentia eft , producitur : vnde i quibufdwi per du* 
plcx ff ,fcribiturjuucnalis: Quid refert quanta nemorum 
vefteturinvmbraf Sitamenfequantur duae confonantcs, 
exrcgulagenerali fuperiustradita producuntur,vtrefto, 
relliquiasrelligio.ImoquoticS re.inucniturproductain 
carmine,f cmper confonans qua? fequitur debet geminari, 
vt reppuli,rettuli. ^Sed pro ccmponcns. Quod harc praw 
pofitiolatina,projncompofitioneprodacitur:vtprodo 
prodis,promitto,is,proluo,is*Excipiunturpauca, qu«fei 
quritur.Proficifcorproftcifceris.profecrtus:quodGelliuS 
librofecudbexautoritate Ciceronisprimamdicirhaberc 
breuem.Verg-7.Aencid.Arcado$hisorisgcnu$aPallan2 
teprofevflum.AliitamenproducuntJuuenaliSiProfeftura 
domoSiculanonmitioraula. Profanus^a.um. Vergil.6* 
Aenei.Proculoproculefteprofani. Profireor.profitcris. 
Cuid.fcciidoderemedio* Vriiitaslateatquod nonprofi* 
tcbcrefictHoratitisinartcpoetica;Inceptisgrauibuspl£ru 
que & magnaprofcfsib.Proforprofaris.Verg.quarto Ae- 
ncid. Et fic accenfa profatur Lucanus in.x . Hoc fatiscft di* 
XiiTeiou-m, fic illc profaou\ Profundo , profundis. LIBER QyiNTVS 
f^odfiprxteritigemineturfyllabaprma, 
Viraquecorripttur, nifidupiex confonatardef, 
Crfdo cecididat>cuiiungespedopepedi y 
&)Ufeftcomponas,ex kisdifpungepriorem* 
Longafkpina manentdiJJyiUbafedepriorL 

**Qu6d fiprarteriti^Quod prgtefin gemiriantia primas 
fyliaba5,habentillasvtrafq; breue*,nifipoftfccundamfe* 
quanturdufConfonantes.Vcrba gctninantia primasfylla* 
basiftprgteritoh^cferdfunt, Primj coiugattonisiltadifd, 
Dodedi,Stofteti.Secund£»Mordepmomordi,tondeoto 
tond^fpondcofpopond^pendeopependuTerti^Pario 
peperi,difco didici,parCo peperci, pofco popdfci, pendd 
pependi,tendotetendi\tundo tutudi,pungopupiigi,tatf* 
go tetigi,pedo pepedi/allo fefelli, pello pepuli, tollo tc * 
tuli,cano Cecini,curro cucurri. Duo vero illa cgdo cecid i § 
&pedopepedt\producuntfecundam, licct non fequantur 
dugconfonantcs, 

w»Qua?fi componas.Qtrodverba geroinantiainprjete* 
rito primas fyllabas,fi componantur, amittunt fn compofi 
ticnepriorcm exillis.Secundaveroperftatinfuaquami- 
tate;vt tondeo totondi, dctondeo detondi, fpondedfpo* 
fpondldefpondeo defpondi.tundo tutudi, contundo con 
tundi.Horatan Spiftolis.Dira qui contudit hy dram . En- 
niustamen producitdiCcnS;Viroscp vakntesContudit crii 
delishyeras, 

v* Abfcidi prarteritwmab eo quod eftabfcindo brcuiat: 
ab c.o quod eft abfddo^producirDo tamen & ftd,pungo 
cumre.SCcurrocHmpr^incompofmdnenihiidmiausgc 
minant primasfvliabas» 

HKLonga fupina. Quod fupina duaru fyllabaruprodu* 
cunt ex ilIispriorc:vtiauo,lotu, poto potu, moueo motii, 
foueofotu,crefcQcrctii,nuonutii, Breuiant veroqughic DE PROlODI/L 
Ttac hreuiantprimas , Jy* qu<e componis ah ilks* 
Eiftatus atquedatus^ratus^ ruitusjatusjiiscfi 
EtfitHSy^y HtHS&citttStO* quitu** atqueitus addcs 

cxplicantur cli fuiscompofitis cx prima eomagatione.Sto 
ftasftctiftatum^conftoconftasconftiticonftitr^prarftoprc 
ftas pre; ftiti pr#ftitum . Lucan . in* 10 . His afcripfita quis 
quorfi ftata temporafatus.Staturus tamcn Lucan.in.6.pro 
ducitdicenSjVnacppercufsitpoiuumSymplcgasinancm, 
Etftaturamrcddit.Compofitaveroqua?muratitatni,oms 
wabrcuiant:guaeverononmutanta,prodi:cfit;vtconfto, 
^onftiti^confthumjConftatum ; pre;fto,prxftiti,prcftitum, 
.prarftatttm:infto,inftiti,inftitum,inftatum. A datus, data, 
datum:tam mutantia a in i:quam non mutantiajti compo* 
fitionebreuiant:vt Circundo^circundedi^circiidatus. Red 
do^redditum Rarus, rata, ratum:3 reor. Virg.ij* Acneid. 
Nosabiiflerati. Etabeocompofira &C deriuata brcuiant 
vt irritus &C ra tio.Rutus a Ruo,rui:quod in fupinis facir rui 
tum.fed incompofitione femper rutusin penultima bre* 
uiat:vt Obruoobrui,utus: dtruo,ui,utus,enioerui crutus. 
\Satusafero,is.Virgil.inBuc. Dulce famhumor depulfis 
abrutus hccdis. Compofita quo<p mutanria a in i, breuiant: 
vtconferoconfitus,inferoinfitus,affero afsitus.Situs,a,um» 
•afino,i>.Ouid.2.Mcta.Hiditus eft Phaeron,& ab eocom.- 
pofitum ddltu$,a,um:cfiambreui3t. Litus,a,um. Virgil.4. 
Georg.Paribuslitacorporaguttis,abeoquoqjCompofu 
ta brcuiant: vtIllitu$,a,um:obiitu>,a 3 um: citus.cita^citum,* 
cico,es.iiuecio,r, Ouid.i.Meta.Obuim irepolis,nrctefi* 
tusauferataxis.Compofita verotum correptatum produ» 
/tareperifnur;vrExitiu ; a 7 um,concitus,a.um.Quiiuj»,a,um 
aqueo,is;#nequiru<anequco,i$.Tcr.inEcyra, Fcrmain 
tencbrisnofcinonquitaeftJtus,a,um,abeo,if. Ouid.Sed 
itumeftinvifceratcrra?,8iabeocopo!i:^,YtPcrituf^um: 
Qbit'.u,a,uin:adituf ; a um»; LIBER QV|NTVS 
Ex uipr<eterito in tumfacientefupinum. 

(Tr^terfex illa iam di£ia)penultima longa elk 
<Di&io compofita deriuatiuaig fimplis 
Etprimogeniiis aqualia temporaferuat. 
Sed funtmulta^quibus non feruitregula femper 
Illa tamen qutefintprima* mediasqj require. 

H»Exui.prart^quodfupinavenientiaapra:rfritisvcrbo 
rSjULfnutata in tu , producunt penultimam: vt amo ,as auj^ 
amatu:rogo,as,aui,atr?:cupio^$Jiu,itu : quarro,iS , iuutu, 
audio.isjui.itu^q, prcceptu ad fupina etia duarfi fyllabaru 
cxtenditur,pra:tcr illafexqu? fupcrioriregulafuntpofi- 
taX3funtfcuifatus,fiui(itus,linilitus,ciuicitus,quiuiqui5 
tus,iui itus.W-Diftio compofita:quod diftio compofita &L 
deriuatiua gqualiareunent temporafuispiunitiuis& fim* 
plicibm etiam fi vocalisin vocalem mutetur , dumodo ca* 
dem confonans maneat,quod fi confonam mutctur:ad rcn 
gulasparticularesrecurrendum eft:hoeeftvqua:tradentur 
deprimis&mediisfyllabis* Eftoexemplicaufa ,qua:ro 
primamproduxitdiphthongo: incompofitione mutati 
diphthongoninilongu, quiamanfit eadem confonarts, 
hoceft,r.vtinquiro,inquiris: requito,is ♦ Atverdiuuenis 
prima breuiat s fed quia iunior cofonante mutauit , hoc eft 
u,inn,eandc producir,nihilotninus tamcnpatiturharcres 
gula exccptionem ,etiam fi confonans non mutctur: y t a te* 
goderiuatur tegula, aregqregula,a fedeo fedeS,alateo 
latcrnaJn primitiuistamcnbreuiat. in deriuatiuisprodu* 
cunt • E cotitrario a dico deriuatur dicax 7 alucco lucerna, 
abare6arifta,aboffaofffclla,amammamammilla.InprU 
mitiuis tamen producum a in deriuatiuisbrcuiant. DE CREMENTO. 
^f De cremento fingularinominis.Caput 
fecundtim. 
X^Xamittitatis,genitiuus <& eft breuiandtis. 
-^ Onis> <£? enis^ab o producitjnis breuiatur. 
^Al.alis^neutrumproduat^fedbreuiatmas. 
Nomen m el>elisprotendit:dic &> Ffebreaum. 
Il^breuiabitilis^Vl^ulis iungeredebes. 
Vnastn ol^ejlfol.crementumporrigiturqj^ 

EX a mit:itat ; s Caput fccundurmDecrcmento genitiui 
fupernominatiuum in nirnnro fingulari traditregus 
laspcrordinemterminationuinnorninibuSjquxpof* 
funtreciperecremcnrumillud, quxcmniafuntfccudaraut 
terriardeclinationiS.Exarnittitatis- Quddinadefinfntia 
(quf funt G r£ca,& aa terriam nominis deciinariomm refe 
runtur)breui3ntcrcmcntu;vt dogma,afj.s:emblema,arj>: 
poema,atintomima,am gnigma atis.H*Gnis,abo.Quod 
de(incnria m o,qu?c murunt gcnitiuum in onis, atit in tnis 
^pducut vtfermo,onis.le<frio f oni :di(5Ho,oni}:amo 7 enis: 
nerio.enis.Quc vcidmitiurm i^i>,brtui5?:vt Apoilo,im>. 
virgo,iniMhomo,inis Aralb,rietttrum,Quodnomm;:;nei! 
tra in al defiiicntia.qu r omnia mittunt genUiuu in alis, pro 
duciintvtanimaKali^.tribu ^I v alisv^^ig:tl 1 aiii..rvlaiculia 
na vero breuianr:vt f<tl falis^FJannibal hsnnibalis. 
vj>Nomcn in ci.Qudd nomina in ei definemia (qux omnia 
funt Hcbrara)mittcntia gcniriuum in elij, produci»nr:vtMi 
chaelMichaelis,GabritlGabnelis,Raphael Raphacli5, 
"Daniel Danielis Manuel Manueii^lfraellfraeHs. 
w-Ii ,breuiabit iiis Quod ncmina in il, & in ul,defincntia, 
brcuiant:vt vigil vigiiis,pugil pugii'S,conful confulis,prf 
fulp*£iuli*,exul,exulis. 

«*Vnusin ol.QuocUno^vnumtaiitum rcpcritur.Sclfolis, 
quodproduciu 

O LIBER QIVINTVS ^ ^ 

^^% y ankproduc:t^tqueen$mittitin enis. 

^uodftmittitinis 3 breuiat/jedin,pom^itinis% 
On, modofroducitjnodo corripitogenitiui. 

Siteneto magnumproducit>Sibreuecuttai. 
j^omenquodfitindr^genitiuoprotrahitaris. 
SedbreuiatC^arcumneBare^drq^iubdrq^ 
^quearar^ baccar,peregrinaq$ nota qu<eda. 

v*An nnis,produc.Quod nomina in an,dcfinetia,quf orn* 
nialumOraca^producutivtPeanpcaniSjTitatitanis^Acar 
nanacarnanis.Atcpen,fimittitineris.Quodnominad<fis 

nentia in en.qucmittuntgenitiuum in eniS,producunt : vt 
renrenis 7 fplenfplenis 7 lyen,!yenis,lyclKnlycHenis,firen 
firents:quardaniramenexGr«i!s(qu^vidclicetingcnitiuo 
habentepfilon)breuiant: vt hymen hymenis/damenda* 
mems,quse verd mutant genitiuum in inis(qiue omnia funt 
Latina)breuiant:vrnomennominis,fulmenfuiminis,nu- 
mennuminis,culmenculminis.^Inporrigit. Quodno* 
niinainin,defincntia,quapomniafuntGra(rca > facientiagc^ 
* niriuum in mis,pfoducurtvrdqfjphin delphinis,eleufineleu 
finis,fa.laminfaiaminis^Onmodoproducit.Qu6dnomi 
nainon,dcfinenria(qu£omniafuntGr£ca)aliquandopro 
ducunt,aliquandobrtuiant.Namquacrettnentomega,id 
eftomagnum,ingenitiaoproducum:vtAmydonamy-- 
doniv,Babylon babylonis,cytheron cythevonis . Qux ve* 
rd mittunt in o micron,id eft breue,breuiant. vt darmon dg 
monis,can5canoniJ#AgamemnonAgamemnonis 7 Ialon 
Iafonis,Seddehisin dcdinationcGra-capluradiccmus. 
vfNoimn quod fit in ar.Quodnomina dcfineriain ar,pro 
ducunnvtpuluinarpuluinaris,tocuhr,aris,cochlcarcoch 
learis*Breuiant ver6Carfar, ans, arar arari*,iubar iubaris, 
nsclarneftaris,f ar paris,baccar,aris : & nominaquedam 
barbara:vtHamikar^ris.Gafpargafparfo,boftararis* DE CREMENTa 
Tertia quod nomen declinat^fiue fecunda, 

Sipniturin erjbreuiabis. T>emisjber^er. 
Gr<ecum nomen in er y modo curtat y ^t^ether & *&> 

Etmodoproducit^tcrater^atquecbara&er. 

Sedbreuianttreuir y ?y> ~)>ircum n^rtyfegadir. 
Torrigitorisy ab or: breuiant fedtnarmor <y* <equor y 

Et memor atque arbor y Gr*ecu quoq$ iugitur illis. 

Et quod componit C6rpusfy y puerq$ y decusc$. 

v|.Tcrtiaquodnomen:Quodnominaincr T de(incnti.i,quc 
perfccundamfiuetertiarn declinationem iriflefturiturbrc* 
uiant:vtpuer pueii\mifermtteri,genergeneri,3nfaranfe;? 
ir!S,mulierniulierisProducuntveroexfecundadeclinatio 
fcelber,eri,& exeocompofitumceltiberri . F.xtertiaquo 
que ver vcris:& nomina Grcca retinentia in genitiuo eta , 
hoc crtelongUm,vrby2erby2erii;,crater,crii:haltar,eris: 
phy feter^cr h:clyfter,eris : climater, eris : charafier, crh: 
chremafter.erisilutherjcrisipan^herjerisiftater , eriitforer, 
cri$.Qu£vero murantnr incpfi!o.brcui3t:vtaeraeris.Scd 
deliis cum deGrxcif phiffel dicemir?; 

SedbreuianuQjiodfecund^declinationisduoreperiun 
turnominatreuirtreuiri,8^ virvin.Ettertixdeclinarionis 

« item dtio 7 martyr marryris,gadir ga ( diris > corvipientiacre 
nientum, 

Porrigitorisab or Qnodnominadefincntiainor:pro* 

•ducunrtvtamor,or!S;doloi\ori<:decor, oris.Std breuiant 

qughicponii:uurf.marmor ? rit:xquor,orb: mtmor,0iu; 

arbor,oris Etnom!naGrcca:vtcartor,oris: rhcror,crii: 

neftor^orisjPolymfieftor^oris. Etnomtnscopofinacor^ 

! pore:vtbicorpor,orit:tricorpor,oris.Etapncro:vrmDrci 
por^oris-.publipor^oris.Et ;i decore, quod eft dccu<, vr de 

1 dccor,oris:indecor,oris. 

O 2 LIBER QVINTVS 
Vrbreuiatjewpeffeddefurdicitofuris* 
is4s,atis,produc, breuiatfed^as l>adis & mas: 
lfitaddaturanas y ?yados,capientidGr<eca. 
Es breuiabit etis l>riitisfeddemequietis, 
Et magnes /owkp/es^. Etgr<ccum quodfacitetis 
uMerces mercedis tiiis iungatur ^y hatres. 

vWrbreuiat. Quodnominafecundx decUnationistermi* 
fiata irs ur;vt fatur,turi.(nam quod matur, turi,repcriatur, 
non coftat) Et nomina tertiir dc clinationis exefitia in uri^ 
fitie ori6.vtvultur,uris:anxur, uri> : turtur, uris : if cur,orii, 
brcuiantcremcntum. prarttTquafurfuris,quodptoducit* 
W*A>,atis.QuodnQmin3definentiaina$,prcducuntcremc 
tum,quodpl£runqueexitinatis:vtpktas,atis c^ns,atis:me 
corna^ati^JBrcuiantveiOva* vadis,namvafvafisproducir: 
breuiarquoq? masmaris,8£anas anatis,quodneeuidubiu 
vide3tur,probanraurore$. Ruffusin Arato: Latipedcq; 
anatemceroesexcedereponto.Mactrquoqp : Anferisaur 
anatis mixra pinguedine tauri : & Martiali in cai minetri* 
maroIambico 7 quodrecipitin£rimolocotribrachum Et 
?natishabea<vrcpygiumacre#EtnominaGrarcaexeunri;i 
in genniuo in ados,& apud nos vero in adis:vt Arcas,adfc; 
P a ila^,adis>H*Esbrcuiabit» Quod nomina definentia in cs, 
imrtca*genitiufi initis:vtfiipes itklimcf,itbmi!cs,itis:fo 
fpes,itirvel inetis;vt abies,cth:paries,eti$.arief,ctis:breuiat 
crementfu Excipiunturpaucaqugproducunt,qt!ieyquiem 
QC abeocompofituminquie*inquictu:&m3gnesmagne5 
risJocuplesiocupletis.Et nominaGrccapropria viroru: 
vtRhimne^rhamnetis.DaresdaretiuEtappellatiua.vtlc 
bcd-betistapestapetis.Superioribusadiungitduofacien 
tia genitiuum in cdi<:vt mercesedn:hxrcs T hf redi'. 
\ > Oattyceres. Quodexdsfin.entibus in cs, ■ vnum tantum 
tfcimi in ns.breuutcp cre memum/cilicct cercj ccrcri^ DE CREMENTO. 
*Ddt<j$cere$ cereris^quod (olum in ris breuiabit. 
Tescgpedis breuiat^ nomenq^ quodexfed:ofit. 
Nomenin is y quodmittit idis^elerisjbreuiabit 

Illudproducitquodmittitinitis, C? * m: 

Etqu^edantinisydefanguisfangui^is exit. 
Trotrahe nomen in os ,quod prodit in oris,c? ot ^- 

CuBos cuflodis producitBos bouis ar&at. 

Etquodcomponitpotis ty* pote>cbpos £p impos. 
Vs breuiabitoris^ eris,pecus b<ecpecudis(g. 

w-Pesfy pedir ♦ Quod hoc nomen pes cum fuif compbfi* 
t!<:vt bipef ,tripef breuiantur. Compofita quoque a fedeo, 
e<.vtobfesobfidis,prxfef prarfidif. 
{£ Nomen in if. Quod nomina definentia in if , qux mittut 
genitiuuminidis,breuiant:vtlapidapidircufpt5,idi<:afpU 
idi^velineri^vtpuluiserifrvomiserisxini^eri^cucumu, 
crif.producunt vero qua: mittunt genitiuum in iti$: vt fam* 
nisitirquiri^itirliylitiv.Etqu^mittuntiniri^: vtglifgli- 
rif.Et quar in inif . vt delphjf ,inif; falamif, inif : eleufif ,inir , 
producunt cremcmum ,fcdexcipitur fanguif fanguinif, 
quodbreuiat. 

^Prorrahe nomen in of . Quod nomina terminata in of , 
mirtehtia genitiuum in orif,velin otir t prodacunr; vt rof, 
rori<:flo*,fiorklepof ,leporif : monoceros,monocerom: 
rhinocerof,orif:philerof 7 phileroti«:erof, erotif . Deinde 
dicitquodhocnomencuftoscuftodif producitcremen- 
tu:3£ bos bouisbreui it.Breuiatprfterea duo compofira ab 
hoc nomine poriv & potc: quod propemodu fignificar po 
tenfreafimtcoposotiumpo^otif.Vsbreuiabitiquod no* 
mina rcrtiac dccliiiationi* tcrminara in us,quar mittut geni- 
tiuum in orb,vel in cris,bf cuiant.vtcorpuv corpori* : tem- 
pu^ori^ftcrcusftercorLsVulriis/rhrnduseris.vclluf/ri^ 

O 3 LIBF.R QVlNTVS 
tDepus exitodisfibifitpro tefte jMelampus. 
SedpaluSyC? 3 fubjcus^atque incus^ quodin utis 
Ten^duntobliquos.Intercus^utts^ibiprtebet. 

Tetturis^eneriscfi dabunttellusfy Venustg. 
Simonofyllabafuntgenitiuusporrigituris. 
Crementum breuiat 3 s confonaftpraitiUi. 
Torrigefeps cfpttbs dipbtbongo: Gr*ca notentur. 

BreuUntquoqfexmitrenttbusgenitiuuinudis-h<rcpfCus, 
udis.EtnominaGrccac6pofitaapuspodos,quode(tpes: 
vtmelampus^odisidccapus^odis.Triaveroproducunttpai 
ius,ludis:(ubfcus,udis. incusincudis. <*Etquod mutts. 
Quodnominamittentia genitiuum inutif.producunt.ea 
fontquinque,vrrtus,uris:fa!us,utis:iuuentus, utis: fenectus, 
utis:(eruitus,utis.Sed intercusbreuia? intcrciitis.^Tellut is, 
venerisq?.Qiiodduonominaexeuntinris:quorum3lt«ru 
tellus uris producit.alterum venus.cris breutat.^Si mono 
fyllaba.Quod monofvllabaui usdefinentia.quxmittunt 
cenitiuu!ninuris,producunt:ytiuriuris:crus,urTS:thus,u; 

?is:pi!S,pun's:mus,muri f .Grusv^ro K fus breuiant ex regu 
laseneralidevocaiiantevocale.Ltgusverofequiturcrej 

rnentum,a!feriu< terminationis.hoc eft, lygur.uns : quod 
Sipleraqueaiiafaciunt:vtarborvelarbosarboris,puluer 
velpuluiS,pulueris:delphinveldelphisdelph!nis.3*Cres 
njentumbreuiat.Quodn3minadefinentiains,habentia 
confonantemantes,breui3nt,vthyems,cmis:inopf,inopis 
dapsdapis:arabs,abis:fccbsfcobis;tcrobs lcrobis. Placbs 
veroplxbis,8i fa:psfepisproducuar:quiafcribuntur dipn 
thongo;namfep<fepi* pro ferpentHgencrequodam bre- 
uiat.Grarcanorentur. Quod nomina gr^ca partim produ 
cuntnam quxtetinento micronbrcuianttvtepopjepopis 
cccrops.ODisjethiops^opi. : quc vero habento megapro* 
<iuciit:vthydroF.sopis;conops,opi>:cyclops,opi$:europs DE CREMENTO. 
Tenditurex illispars qu<edam,pars breuiatur. 

SedcapitisbreuiatcJput^^fua compofitiua 
guodfitin axnomen,producitFax breuiabit. 
Ex Gr*ecis partim producunt > pars quoque curtant 
Nbmenin exJ>reuiatproducingis>duo y rexjcx, 

Etyibexjialex^ ^eruex.Grarca notentur. 
1*rotrahitixjcis.nonnulla tamen breui^ntur. 

Sqntea coxendixjyftrix^filixtyjarixcfi 

europK.(ed dc hif cum de grarca declinationeagetur, plu 
ra dicemus.Gryphs verogryphisproducit ,ciniph^ cini* 
phisbreuiat.^Sedcapitis.Quodhocnomencaputcapitis 
CiifnduobtiJcompofitisfinciputfincipitis,occ!putoccipitis 
brcuiat : narn compofita a capite qug definunt in ps , ex rc* 
gula fuperiori dicimir breuiari: vt biceps,pitioanceps,itis: 
capriceps.itis» «*Quodfitinax. Quodnominain axpros 
ducunnvr audax^acistcontumax^acis : capax,acis « Sed fax 
facisbrcuiat.VirgiLi . Acneid.Iamqpfaces & faxavolanu 
Grgcavcropartimprodiicunt:vtaiaxai3cis,fiph3x,acis: 
partimbreuiant:vtabax,acirdropax,ach:fimilax,acii»:tho 
raxacis.Nomeinex.Quodnominadefinctia inex,quf mic 
tunt genuiuu in cisvel in gis breuianttvt pcllex ,kis: index 
indicisircmexjgi^aquilexJegisigrex^egis.Producuntve 
ro vibex vibicis:halex,ecis;verjuex,eci*4 Sed nomina grf ca 
partim producut vt mirmex,ecis:fcolex,ecb:narthex,ecis: 
partimbreuiant:vtalopex,ecis.^ExmittcntibiiSgenitiuu 
in gis,produciint:kxkgis,8£abeo compofitaexlex,les 
gi^illex,gis,rex tegis.Sd ?b eo compofita , prorex prore- 
gis:interrex,regis.Protrahitix,icis. Quod nomina definc 
tiainix,q mittutgtuin icis^pducunnvtcoturnix^icisjlodix 
icis^breuiatveroqhicponiiturcoxcdixjcis. hiftrix, ici>:fi* 
lix.icisilarix^iciscaHxjicisjpix^kistonyx, ychi*: K abco 

O .4. LIBER QyiNTVS 
isi£quecalix>0> pyx ?y* onyx^aricis^/alixq^ 

Bebryx,atque cilix,eryx, natrix quoqueferpens^ 
ifis numeris ingis^mittentia^nix niuis addes* 

QXyOcisproducit^tatrox. Gis breuiabit. 

Cappadocis breuiat^^ pr^ecox iungitur illi. 

Torrige nomen in ux^quodmtttis in ucis, & ugis. 

guinquetdmen breuianth<#c nu^ ^crux^dux^ducis, 
ty>trux 

^dtqueyolux ~)>olucis:de coniux coniugis exit. 

compofitumfardonyx,ycht$ qu.rduo haberitch.a r piratfi: 
falix,icis;yarix,icis.beb ix.iciMcilixjcis erix,ici* :nnrrix, 
icisLucillius:Si nattbur narricem impreffit. Et mirrcria ge 
nitiuriingi^vrnomini^priaquorundaprincipriGaltoifi: 
vt Ambiorix rigir.Dumaorix ; rigis:& Oryxorygis:quod 
perypfilonfcribitur: &dforix,"igis: quod imcrpretarur 
foffa:tapyx,gis* Nixveroqtiodfolumingeniriuo.facitni 
ukNiuhbreuiat.Ox, oci^producit.QuodnominadeiV 
nentiain dx^mitrentiagenitiuum in ocis,producuntur:vt 
atroxatroci$,veloxvelocis. In gis,ramen vnumreperio* 
Alloborpxallobrogif,qiiodbreuiar»luuenalH. Ruffum, 
quitotie*Cicerqnem allobroga dixit. Breuiantquoque 
Cappadoxcappadocn &C prccox,prarcocif.CaIphurniu^ 
Infita prarcocibus fubrepere perfica pruniy. P orrige.Qiiod 
nomina inux definentia 7 qu<r mittunt geniriuurn in ucif ,8C 
ugfr,producunt:vrIux luci^pollnxpollucif ,frux frugi^ 
Excipiuntur quinquebreuiantia; lixc fcilicet ,nuxnuci% 
cruxcrucisdux duci^truxtracis , volux volucis . Coniux 
quoquevtomnesdocriputant,fiuepern,coniunx(vtPri^ 
fcianuscredidit)brcuiat # Qiiod fi regulaminuertasfquan? 
doquidempluraexcipiuntur^quam quajfubregula con* 
tiiuntur. A DE CREMENTO. 
f De Cremento pluraln 

Tluralc >e/o; cremcntum protraht cquc: 
Sedbreuiscj} /j ^e/ u,patribus probat boc yeru< 
busq^ APIurale.quod a o,e,in cremcnto partium crationis, 
:ju;rpercafusdeclinantur,iriphirali pro.ducuntur : vt 
muf* muIarum,domimdominorum,diesdierum.Itas 
mcn S£ubreuiantui;vt patrev pa*tribus,vcru verubus. Adz 
| uertendurntamen,quodcre!rientumpIurale , debetintelli 
gi quotievcreicit vna fyllaba fuper genitiuum fingularis : cp 
fi noncrefcttfupergeniriuumillud crementumnonplura- 
lis,fedfinguiariserit.Tempcftatu:n,fermonum,magnerum 
nonproducunr penultimamratione crcmcntiplur3lis,ted 
ratione fingulari.s: inod vero diximus de genitiuofingular 
ri,dcregulariinteliigcndumeit:nam irregulare* propor* 
tionem regutaruim fcquuntur.vt ab eo quod eft vnus,vna, 
vnumrgehiriuusirregulariseftvntusregularisvni^vng.vni: 
quareinpluraii vnorum vnarum vnorum crementum har 
bet,non iupergenitiuumirregularem/ed fuper rcgulare. 
Eodem modo de fimilibus. D W-DeCrcmentisverborum. Cap* III. 

Hcrcmentisverborum.Poftformationemtemporum 
& perfyarum nthil eft in verbo magisneceflarium, 
quam crclcentium fyllabarum quanriras.vnde accen* 
tus pendet, quare viium eft in hoc loco de crcmcnti> verbo 
rumregulajtradcrc.Sedquia ha:c pars fatts commodceft 
abAUxandropcrtracl^ra,nifiquntenusinfubiuncliuiprar:? 
terito&l futurononnihiiabcrrauir,qua?uordecimvcriut il 
liusmutuatifumus,cieteraexnoftroadiecimus. 

O f LIEER QVINTVS 
"D Erfonamprimipr^fentis l>erbafecundam, 
Sinumero ~)>incunt>dica$ crementa tenere. 
Cfementum ^erbiprimum dic 3 qModpofituram 
ts4ecjuatj?i$ fuperans dicatur habere fecundum 
^mdftter^incitJ:riatunccrementanotabis K 
Kitmfinemyerbifpxialis regula (igtat. 
*^4. crefcens^erbumproduceredebet^bicju?* 
JSx dofita.breuis,cumprim<ecompofttiui$. \ 

PSrfonam primi.Quid fit verbi crementu in primisoftc^ 
dirdicew.Quodcumratiodeclinandi verbum exigat, 
vtpervnam aitt dua< auttre< fyllabascrefcat fnpra ver* 
btprimampofirionem,tuncdiccturhaberc crerncntu:q,fi 
vnafyilabacfefcit,fyllabaquar arquiparat vltima fecupdg 
perfoiixeritinprimocrcmctornam vltimafemper lequi* 
turregub^qugdevltimiyfylhbiJtraditxfunt.Secunduve-- 
ro cremfru eritjCumduxfyllabxfupefanrpofitionem.Ter 
tium prartcrea ,cum trer fyilabcfuperat eandcm pofirionc. 
Pofitioauteilla dicirur, vnde nomen fiue vcrbu incipit des 
clinan\Scdhicfecunda perfonamprffenru indicatiuimo* 
difacimuf pofitionem,quiaprima perfonain verbisfecun* 
de &T tcrtig 8>C quartcconiurrationhino.purii definens, vna 
fvil3b.ivincitfecudamperfonam*vtdoceo x es.cupio ; iJ.au5 
dio,is, 

** A. crefccns. quod a«in omnibus tribw crementis, 8£ 
inomnibw coniugationutn omnium tempyibus femper 
producitur.vt5mamuJ,3rnabamus,amnueramuv.Excipitur 
primurn crcmentum huius vcrbi do, dac& ab eo compos 
fitum quod brcuiamr.vtdamus,dabam.dabo,dato,darcm. 
darc.Venundamu^venundabam,venundabo,venundare t 
vemmdare.& in vocepaiMua eodem riiodoJnaliiKrcmca 
us regulamicquiturgencralcm. DE CREMENTO. 
E ni[ictlwJubitr,debesproduccrcfemper. 

Cumfubitr.curtam dant plurima,plurima logam. 
Omne legopr^fens breuiat^cjuarti^fecundum^ 

Tlufquam perfeBum per quamltbet ejlbreuiandu. 

Scmper ero ^el erimbreuiabis 7 qu<eq$ fequuntur, 
Curta fitinprimaj?eris><(jy> berejiuefecunda. 

w«E,nificumfubir,Quodc incremenrifvcrborunft(nififer 
quarurr4itera)fempcrproducirur.vtamemus,docemiH,le 
gcmiK,aadicmu^quodfivocaliifccjuirur, cxregula gene^ 
raiibreuiatur;vtdoceam,doceamus: fi vero fequiturivnu* 
mercfioreftrario.nam aliquando c breuiatur,aliquando 
producitur.COmnelego*Prardicir igitur quod lego ,id 
cft verbum tcrtixconiugarioni^ per quam hoc verbf» Lcgo 
legisdcclinntur, fipoftc,fequiturr,breuiatomneprscferu, 
tam in voce adiua , qua m in vocc pafsiua. ^ Breuiat quoq? 
fccundum quarti,id eft prarrerirumimperfeftum, quod eft 
tempus fecundum quani,id cft fubiunftiui,qui eft in ordinc 
modorum quarrus, vt vtina legercrn,cum legerc. Legere. 
In voce pafsiua lcgeri* vel legerc in prcfenri Tndicariui.Le- 
gere Icgatur in prc/enti imperatiuuVtma lcgerer in prgfen 
ti optatmi.Culegcrcr, in prgrcrito imperfeftofubiuncli- 
ni.^Plufquamperfevrtf^quoepiu omnjconiugationebre* 
uiatc.fequentir.vramaucra^docueramjlegeram^auditiera* 
H*Sempercro.Quodtemporain cro velerim dcfinentia, 
hoc ctt futurum indicatiui & fubiuncliui,& prjteritum pcr 
feftumopratiui & fubmnc^iui. 

CQi l fty fcquuntur,ideum, fequcntespcrfon^cumfuturo 
imperariuibreuiamillude,inpenuIrima,vtamauero,ama- 
uerim,amaueris,amauerir # 

CCusrafit.Quodfuturumprimc & fecundcconiugatio^ 
nisvoci^pafsiu^breuiat c anter , vtamabor , amaberi* vcl 
aniaberctdoccbor^doceberiJ vcl docebere* LIBER QVINTVS 
Longum pafiiuo,reris l>elrere notato. 
E. ^erbum crefcens alibiproducitybique 
L tibiprqducunt quarttfcrefcentia prima. 
Trimi pr^terito reperitur imus breuiari 
J^imus *)>elritis^erbumproducitybique. 

^•Longumpafsitio.Qjodinvocepafsitia.rcrisvtl rcrcp? 
ducite ante r,quod rn uipra^fcnrioptatiui, 8£in pnrterito 
impetfe(Ttofubiuncaui.vtVtin3rnatTiareraxnareris velama 
rere.Cumamarer,arrnreris vd amarerc. «* E.vcrbum 
crefccmi.Quod inomnibus alrjs loch abqsqaifupra nora* 
tifunt eincremcntofcmpcr prodiicttur^ciim vidclkct fcs 
quiturr.quodfinon fequitur:fuperiw regula iam tradita 
cft/vtinprarfentioptatiui& prarterito impcrfeftoiubiun* 
fti.ut vocisafHuac.vt vtinam doccrem Cum docerem. Et in 
pr^teritoperff(ftoindicatiui,vtAmauerunt vel amauere. 
Docueruntv<ddocucre:legeruntvellegcre:audiuen1tvel 
audiuere,3^alijsinlocis,quiiamftiperiusnotatifunt.CLtt 
bi.Quodi.fnprimocrementoverborum qiartapconiuga- 
tionbproducitur,vtaudimus,auditis 7 audiuit,audire,audi s 
rent.^Primipra-tcrito.Hscregula partimprarceptumeft 
perfe ,parfim exccptiotft«Eft inquam exceptio,quod iti 
verbisquirta:coniugationi<quorurr. prfteritumnonfupe- 
rar pofitfonem nifi in vria fyllaba in prima perfona plurali, 
cum debuerit prodiici,i breuiat.vtvincio vincij vinxivin* 
ximus.Sancio fancis lanxi fanximus.Sentio fenrisienfi fenfi* 
mus. Venio venisvcni venimus. Parrim eft reguia pcr fe, 
q joniamin omnibusconiugationtbus in prjterito perfe* 
cto indicatiui illu d i. breuiarur , vt Amauimus , docuimus, 
Icg?mus,audiuimus. 

C!Riniusvelriri< f Quodvbicunquein coniugationercpc 
riturrimus8£ritis,illudri .debrtproduci.hoc ettin fecun- 
dofuturoindtcatiui 8d futuro impcratiui,8t.in prfterito 
optatiui3i fubiunftiui, &C HuuroetiamciufdcBimodi,qui* DE CREMENTO. 
Sedprimipr<e(en$ breuiat i i \pr<eteritumh$. 
t^itqi crimus^eritisab erofemper brcuiavunt. 

burinlocifcademeftvoxjdcmq; acccntu f « Deindedicir, 
qudd ix\ prarfcnti aut prarterito perfect o indica iui non pro 
duciturrimu5 &C rirh ,fed fequirurregulam generalem ; vt 
qua?rimus quxriw.Quoa de vcrbisrertix coniugarionis 
inteliigendum cft , narn dc vcrbis qu; rta: iam tradita cft rc* 
gula,quddproduvuntur in prcrUnii^vtciurimiu ,parturi« 
musjn practeriro breuiantur , vt compertmus re perimu^ 
d Brcuiant quoquc crimus 7 eriris in futuro huius ver< 
bi ^um , es , quod vero illud i , produci dcbeat , omnes 
grammatici (qni modidignitunthoc nomine jteftantur. 
Probu^ de prartcrito perfeclo tubiunf>iui,quem inh adii rr 
ftiimaiappclUtjinomnibu^fnquiOquatuorconiugationil 
modisprimafccundaq; plnrates pcnuhimamfcmperproa 
ducunr.Dc futuro quocp fubitigitur : plurali numero prima 
8L fecunda perfona omnium coniugarionum penuh longa 
hibcnt,ckfubditcxempla 7 vrclam3uerimu.seririr , mcueri* 
mu%erirh:audicrimu$. > criri$.dixVumuS, erifis.Idcm quocp 
vbi de brcuibus prolongif ,81 longi> pro breuibus agit , fic 
fcribitVcrgt.cumdicit^EgerimuynoftrLriJnquirlylbb^m 
longamcorripuit^cuiaffcmitur Seruius locumiilumexpo 
ncn<;ri,inqait4yllabam prxternaturam corripuit Vergi. 
merrigr.7tia,quiaalnernonpoteratrtarevcrfus.Eadcquo*. 
qjicratiococgitOuid fyllabamlongnmbrcuiare^cuQi di 
<itini Meta.Nupcrhonoraras fummo mea vulnera ccelo 
Videritnrtellas:& pnrterautorCsquoMO commentatibni* 
bu^ncftri* atruHmus Prudent iaPfydromachin:prol6go; 
Si qwtd reccn lYhbnoucnis addirif poftinr , figura noticri* 
mus myfcicaquodeittrimerrum iambicum habcfrs neqef» 
farioin quarro lcco iarobum cr cohiequcnrci» ri. lchg£m 
Catuhquoci;incar..Phalciiuco,Etcumn illiamulttfcccrk 
row, . ^ LIBER QVINTVS 
Intfe ^elimproduc crementaprioft^elinfim. 

lbreuiesalijs y finonuconfonafiib[it. 
O crefcens femperproducitur^breuiatur. 
vf«Incpvelim produc.Qudd velim & fim in futuro optatiui 
& inprafentifubiunftjuiproduainrcrcmentum.vtvtinam 
velimus^tis.cumvelimus^itisvtinamfimu* fitis«cum fimus 
fitis.Hj.Lbrcuies.Quodin alrjslocis abiis,quifuperiu$ nota 
lifuntjifemper eftbreuisivtleginmvVtisJegiteJegitote.les 
giminijamaminijdocemini^audimini.Qiiodvero fubdit,fi 
non u confonafubfitjiam diftum eft de pra:teriti perfefti 
crcmentoinquartaconiugatione^quodproduciturrvtaua 
diui,ftabiliui,dormiui nuncvero de alqs coniugationibus 
idemdiccndumpra:cipimus,vtcupio,iui.fapio,iui^quxro t 
fiui.cico,ciui. 

COcr e ^ e ns*Quod oJncrementisverborum fempcrpro 
duciturjVtamatote.docetote.VjVereftmper breuiatur ,vt 
volumus^poflumus. 

H»De primisfyllabis. CaputlHL 

Jk Anteb,breuiscft,vt ftrabo, onis. tabes,is. labo labar. 
a Producunt vero Abclcrabro^oni^flabrum^flabri^flas 
bellum.li fabula^.Iabicum.cUabor^cris labes,is. na* 
bis.ispabulurn^li.fabtirajr^fabu^fabi^tabraca^brac^jta* 
bcsxabiJtabijtabo^Etverbaliainabilis.vtfabiUSjrjabili^ 
Breuianthabtlis,ftabilis. 
A ante <; .breuiseft.vt Ac3dcmi\a\acanthi$ r idis. acer ace* 
ris.^parboremaccr^cru Productiracer acri<,acis, i . flu. 
brachiu^ifbrach^ 

cacabu9,bi. dacuSjdacifacundiis^um.gracito ,as*m3- 
china,na:»macerpt^.pacuuiuS,uii.pachinus,ipIaco,as*ra 
cipcns4C^chin.iniS-trachcs 1 cs*vaciavacix,vacknus,i» 
vaciniumvacinii 7 vacillovacill3S, 

* ladbr.is.radOjisjradixradiri^^ 
9 DE PRIMIS SYLLABIS. 

dotrad!\traduco,tradiicib.vadovadi*.gradiuu5indiffe 
1-entemhabct. 

A antcf.breuiseft:vtvafcr,a,um.Afervcroproducit* 

A ante g.breui* eft.vt Agoagis , plagar,arum.pro reti;8f ,p 
regione pIaga,ar.Prodiiaintveroagea,x. agaltm,ari5« 
br3gada 1 a'«fagu5f^ei,flagito 7 as.flagitium,ij.fla>grum > i, 
fragoraris.vndefuffragor §£refragor.laguslagi.maga 
lijmagalium. mago magonis. pagus,gi.p3gina, £♦ pla* 
ga,a:.provulncrc,fagu5iagi > faga,a\ftragcs 7 is«ftraguz 
lum,n.tragula,laf.,vagio,is.vagina,a?. 

Aantel.breuiseft.vtmalus t a,um.alo,L s .Producuntveroa* 
lajX.alesjtif.alca.x.aleftoaleftus^aliaalixrflt!. balcna, 
a:.balifta,x.baio,ascalo,nrcaligo,as.halo halatihalex, 
ccis malusarbor.malum pomum.malamal*ar;proraans 
dibula.pal itium,ivpalus : i.^3lor,arivpali > x.qualusqua 
li.qii3lis,etalus>i.fiu€ talis,c 7 palatum mediamhabet in* 
diflferentem, < 

h antcm.in difiy.labisproductrur.vtfama,a\Breuinntve* 
roamo,as.chlamy5,ydisfames is.famcj.i.tamen.Etpoa 
lyfylhba.vrtnamilla^ar.amita^x. Prarterquam amentii, 
j.amineum,i.damcrta^lamina,x.lamentor,aris.maTner 
ciisi.mamertinusi.mamura,^ &' mamurius > ii.& bamura 
c hamus hami.indifFercntem habct* 

AantenJfidirtyllabisproducitur.vtfanus^aAim.plantis.a, 
um.Brcuiatveroanasanam.anus,iucanojs.canisfluuius. 
manus us.planusplani pro ncbulcne. Etab ana prarpofi* 
tioncGrarcacompofita^vranaleffcaanaleCtoru^anagly* 
phum,anag{yphi.Etpolyfyilaba,vtanimusanimi,anur 
bisanubidis,prarrcrquam anuktsanuli. canabis,iv # danus 
bim,danubrj.ganeo ganecnis,qua: producunt. 

AaMep.breuifeft:vtapis,if.napusnapi.vapidu5,a,um.Pro 
ducuntveroapi*bos.apulus,a,um apuliaapulia?,apocnir 
nusapanini. Aphrica,c<r.crapula crapular.taprtuscat 
peti.pape intcriefh'o.papilio,oni^ papo,as? apum ,j.ta~ 
pofaponif,fapis,is,flu.Upcrda,iaperdtT,YapVlc^^. LIBERQVINTVS 
21 anteq,breui\s cft,vtaqua aquar,laqueus,n 
A antcr 7 breuis ef^vtarifta^erharufpex-jcislMrahnr^Pro 
ducunt vero ara^.pro altari,aradoS4 . arceo, es« afca, &* 
barium^barii.baris^dis.caria^caric^ar.carexjicts.gla^ 
rea^iajiujlarti.lariffa^naresnarium.naricia,^. pa* 
reo,ev.Etnominaadic(ftiuain arusa,um vtclarus^a^um 

varus.a um. 
Aantef,breuiseft.vtAfiavx.cnfi cafc*Producuntafius>a, 
um.afis^di^fcpu^i.bafium bafij.cafeu* cafei. nalus nafi. 
NafoNafonisphafis phafidis phafithea. Safcn Safo* 

nis. „ 

A ante t breuu eft\vtquater & quaterni.nno, as. Producut 
veroaty^atyos^atagcna^.atelb.ar.atinaatin^ater^a.um 
cariiluscitiili,chratis,tidis 7 cr3tcscra.ti$. l cratcr crateris, 
clatru^clatri^fraterfrari^atfifati^gratu^a^uni.latu^a, 

um laterna,e>latona ,e.sxjater matris, niateria ,c . matur*, 
a^um.matutinus.a^um.pratum^i.paragiac.fluuiuslSatur^ 

nus i.Scatinia kx^vatesvatis^Vatfcanu^i. 
A ante u,ccnfonantem breuif eftrvtauis.Producunt vero a^ 

uius,a,um.claua,g,riauis .is.clauusj.Dairid nomen^ppriu^ 
dau^J.flauiis.aum.gnau^^.um^gauifus^^mXauinium, 
nn-lauinia.f.MauorsmauortiSjmauisamalo nauis,is.pa 
uo^cnis.prau^a^um.rau^a^um.iuauis^e.iuauiumiuaun. 

EAntebbrcui^ei^vttrebia^c^nebrisidii.Producutved 
ro creber.a.um.crebenus^fluuius^debeo^s.dcbilis dc 
biie. flebiLis",e. gleba glcb?, hcbe,eS. hebefusj. rhebus, 
bi fcbethmfebeiui. ffuuiuv. crebula^.thebc. tlubaru: the 
be,es:Immo -omnia Gr£ca qucper eta fcribimtur, 
EantcCvbreuiseftvtfecJs^pcCLU.Producunt vero feciu$.,p 
minusvfecorus,a um.Grcca veroqu? per cta kribuntur, 
omnia producuntrvt echo,us. Iecytos.i.theca, g 8c ab co 
compofi^a.vtdaftylotheca,c.pinacotheca,g 4 
Eantcd,brfuisefc;vtfedeo,es.ProdtiCiinfvtTocedo,is,cef» 
fi.pedo^pepedi.fcduiu^um.fedes,^. feditio, oni*. Et 
Gr£caqucpcrctafcubutur;vtMedca Me:d£$,rheda,f. DE PRIMIS SYLLAEIS, 

JEanrcfbreuiseft:vtnefasnefariwnefandus. 

Eanteg.breui5eft;vrlegojj.regoregiv.regoregiS # Prodti 
cunr vcro lego lcga*.pcgafur ; i regula^.regulus regtili 
rcginaregini^rhegium rhegrj,regulategul£, 

E anrel,in diiTynabisiongacfhvrchelachelx.Brcuianrvc 
ioc!ulyi;,i^celer,i^c*gcIa 7 ac.gcluindecIinabile:lelexlc 
legiMheli!x.,is.Ernmeli(hoctftmclle)8£<i meia(quodeit 
nigruirOcompofita& deriuata:vttncliU>thus,i.nielsn* 
thium % mclanthti:fcelu6fcckiJs % telonreloni>:velim,is,vc 
lut.vclutiVEfnominapoly^Praba, vtmelicr.Producunt 
ycre-btllua,f delibutu5,a, uin : delitig delitiarum, dclu* 
brum i elvfmm^rj.cleclrumj.helio^i: iol& abeo com: 
poOta.Pcligni.orumjpclufiumji^pcliumpeliiipcliajpe- 
liadis Jpelunca fpcluncftfpcleum fpclci:tclcphus,iipcla- 
mis idis.relcgonus 7 i:telcmachus,i. telcmus telemi: vela* 
binmvelabri. 

Eantem.breuiseft.vtcmo,is,ProdtiCuntverocrementurn t 
i demumaducrbium : demo,i5.Eta dcmcscompofita.vc 
Demofthenesemathia,£:cmolumcmum,i:eminusaduer 
bium:femcn>nis.Etabhcmis,quodeftfemi*,compofua: 
vthcmina^.lnmicicl^i;hemibhemi,nemoneminiJ.phc 
monc , es: remus rcmi.chema,aris>.Et afemis compofita, 
vtfcmitaicmit^temotemoniv, 

EantenIongaeft:vtvenavcnf:veneoJs.Breuianrvcrober 
neaduerbiiimbenignus,a,um:enyo,enyu*.cnipeus, cni* 
pei.Enimconiun<5Ho,feneftra ? $%&L a genes-,quod inter* 
pretatur gcnus # & a gcno genisderiuata & ccmpofitavc 
CjenefiSjCo^gentKgcneriiijn enalippusj/.menapi, orum. 
mcnandcr,dri:phrenim,is.Pencsprfpofitio s peni[usad; 
werbium.pcnetrOjai.penates.ptnatiuimperus^i^vcloris 
(enexfcriis.Seneca^t^ncn^onis.fthcncIuf.i.teneo^csitc-- 
riorcttt.tcnuis,e,tcnusprcpofitio,vcnafrum,i. veniiia ^. 
&v?netlis > a,um > venia 1 ven!f:V€nus,eris.vcr.enum,vent^ 
rii.venio,veniv,xenium ; xcnr). 

P LIBERQVINTVS 

E atue p,brem\<eft,vtkpus,ori\nepa,5.Producunt vcro ce 
pa cep<*:.cephifus,i Epiius ,i.repo,iS.fepe, is, fepiafepia:. 

Eantcq,brcm«cft#vtcquus > nequeo,is.neque.Pfoducutvc 
ro nequ&m nequma^.nequaquam^ne^uis^fequana^.flu. 

EantcY.brcttiscft.vfferumferuhcruf heri.Producuc vero 
beryiiu$,i.beritus J.cerufa,ae.cerinthe,es. ccra cerc. cler* 
cleri,?ridanas,itfrcrutnfrcti.Eruca,{.fcraliS ,8C feronia, 
s.fcric?evi,iTum.geryonef.hcres v cdis.heros heroi?. He* 
yodesFIerodi>aTi*e?ione%neritos,rituneris,iSvnerioneric 

iiis.oeraperx.peropcrG^.fcrus,a,uin.fcrcsferiu!n.Xpe-. 
ro,^acna,?.feriaferiorum.theron,ni^thcra,^.thcreus, 

rci.verur,aurn ,vcratruvcratri.vcrona,j.Etaxerof Jioc 
cftficcus,compofita,vtxerampelinu5xerolophus. 

E anre f.ionga eft.vrthefcuSthcfeiJBreuiant vero fefoftris, 
is.thefis.vemius,].8£ vefeuusj.vcfuuius.tj. 

E antc t.producirur.vtmeta,ja€thys,yos.Breuiantvero,c^ 
tiamconhuiftio.fretum,!. getcs, ar.hetruria^c.meto^is, 
m nuo,is.metallum,i.metaurus,i.metopo,u. Et a metroS 
fiue metha copofita SC deriuatiua,vt metreta,?. metaphoj 
ra^.retto.aduerbium^tctricus.a.um.thetisthetidis. Et a 
tetra compofira:vtretarcha.veto.a$:vetus veteris : vcterl 
misveterni.Eth3bentiapantee.vtpetra:f.petopetis. 

E ante tiuconfonantem longa cft.vtleuustaUim.Ieuis & leuc 
pro terfus & planuS.Breuiat vero breuis,e. ieuis Icue pro 
nongrauis.feuerustauim. 

T Anteb.breuiseft.v? liber libri. Producunt vero fibula: £. 

Ihibernus.a.umJbis.is.liberliberi pro baccho & homi* 
nelibertatemhabenrc.Libethrum.oppidum.libo. as. lil 
bum.libi Jcribo, is.fcibilis fcibile.fibilo.fibilas.tibia.f.ti* 
bur riburis.tribulum trib'uii,Nam tribiilus breuiat.vibur* 
num vi.burni. vibex vibicis. 

Iantcc.brcuiscft.vtdicax.acis.ficulus.a.um.Producuntvc 
ro dicoJs.ficu$.iicaruS.i,icon.onis,ico is. y cas. j .liciu.ij i 
mica.g micc^s.itViftorUrPhycus.uKtis oppid*pica f f .pi DE PRIMIS SYLLABIS, 
cuspici.picenunijhfica ficf .ficutconiunclio. Sicilia;?.Sis 
cheuS.i.Sicauia.g.fpicafpiC£.fpiculumJ*ticinus # i. trica, 
tricg.triccni.f.a.viccni.f.a.vicusvici.vicinus.a.um. 

I ante dJonga eft.vtidem in gencrc mafcuHno ♦ Breuiant 
verocydon.oni$:didymustdidyme,es:fidelia:fideschor 
da:fidesfidei.Fidena?fidenaruim.gnydo v : hydafper.pi^ 
hydrundriJdcroin gcnerc neutio:idoneu*:a:um.idumc : 
c/Jdeo coniunftio.Quidcm coniunftio* vidco: es; vidua: 
viduar. 

I antc r.non rcperitur nifi in compcfitis& brcuiatur. 

I ante g,breuu cft:vt figulus: i. Producunt vcro bigf biga* 
rum:figo:!S»fligo:is.friguifrigoris.frigilh:g.gyge^:^pi 
ga:gg.pigarduvp!gardi:ftrigiUs:i?.ftriga;^ftigo:gas.tri< 
gf:garum.triginta:viginti.vigefsi$aduerbium. 

Iantel.longaeit:vtIiifiUfauuiui:hyle:e^pileuspilei:piIapi 
J^procolumna.BreuiantveroCiliumciiij^cylidru^i.cy 
iindru rucilix cilici :filix h l icisJiitaru:e.ilaria. f. llerda: 
c^lilealilccJylibaHimJ.miliummilivmilo.onis. pila ,ar. 
qua ludimu^pilu f .i.pyloM.phylo^i.phy lera, a-. phylc* 
ne,es,filerfileris.filex fiiicis^fila^.fileo^cs.filigofiliginis» 
filiqua^x.filutusj-ftilusi.tilia,^. 

I ante m,in difTyllabi$ longa cft. vtlimus limi. Brcuiant vcs 
rofimmfimuhifaen.nis.minasminantiStnimi* aduerbiii. 
Simon fimonis, fimul a duerbium , thy mus, jLPolyfylla ba 
qUoquCjfimiiiSjCj^roducuntvcrofimuiSjii.fimia^.fimu- 
lus,!.Hymcra,x.Kchimerinos 7 iairfleusJ.dimidium,t]. 

I antc n>longa cft: vt linum , i. finum fini, pro vafe. Breuiant 
vero cynapes,is.fiu.cyncdus,i.ciriis cineris.cyniras, f. cy= 
nicus,a,um:^acynoscompofita.lnula,af.inuusinui*Li* 
nusi.nomenproprium:lino,is.minacminarum t Mincrua, 
sc.minium minii.minius-,rj.fiu,minio 7 nis. Mynia' populi; 
minta minar.minifter miniftri.minor minari$,verbum,mi 
norminorif.nomcn,minuo,minuif.minuf aduerbium, 
minifcor.Ninufnmui.finapij,tineprarpofiiio: finiftcrfi* 
niftrafiniftrumtfinofinisifinon, onii JinopiS;^ finus,nus 

P * LIBER QVINTV8S 
(rnuefla,arrinea,£.Et a fynprcpofnionc Gr£cacompo& 
tcT.vtfynagogajg^lynlkdra, £♦ 

I,antcp.breui5c(t*vtftipesJs.typhccusJ f fcyphuruProdu* 
cuntveto gf yphe^gryphusj Iphitns, i.pipo, as.pipilo, 
as^riphfiriphgoru^iparipf.ScipioScipioniSjfipho oni* 
ftipesftipiti^ftipo^s.fciipulusfcripirii^fiphariumfipha^ 
rijjfipusfipuntis^typhiijs.typhon typhoni*. vipera,^ 

I.ameq breui*eft.vt liqueOjcUiquo.af.fiquideimProdu* 
cunt vero liquetium liquetfj.liqu or > eriv. liquor, Qfi « li* 
quidu^a,um.primam habet iridiffercmem* 

Lantc r.longa cft. vt lira pr o fulco 7 8£ a chir ( quod eft ma* 
nuOdeduiftapartimbreuiantvtchiragra, £. parrimpro* 
ducuntvtchirurgusi.chironomon,tiv.Breuiantverodi 
rimOjis.hyrieje^hirudoJnis.hirundoJrdUyra^.Myro, 
onisnomen propriu viri;myron(quod interpretarurvri 
guenrii)riircuf > l& a pyr(quod eft igniOdeii uata.parriiq 
breui3nt;vtpyra,pyramon,ni^pyretrum pyretri pyroa 
pu*pyropi:parrimproducunr,vrpyramu*pyrami:pyra* 
mus,idei.pyrene,c^pyrouf pyroi,pirw : piri pirum,ti« 
quirinusUyrusa^umtfy racufg fy racufarum ,tyrw ryriry 
rannu>,ni: viridi* viride: vireo vires: viriata^ti: virofuf 
aviro, 

£ant e f;Ionga eft:vr nifusnifi.Breuianr tero bifon bifonritt 
cifium cifii.diferrusdifcrti.Ifaraifara!:Ifaun«s ifauri \mi* 
fcr,a,um:nificoniun(Ti:io:ptifanaprifana\ptyf^,U:filerfi* 
fcris.fifimbriumfifimbrii. 

l,anrer,brcuiscft,vrlralus,a 1 um:mirra mitrar:citrucitri : vi* 
tru vitri:Brnanniabritannfc:vitium vitiiiitcra,ar.Produ 
cuntverobithinia,a^.britonbrironi5:clitella,x.cIitunus,i: 
clitoriusclitorii:clitdn,onii:ditoditas:ditefco,is:frinnio 
fririnis.Iralialrali^:Ithyreus,a,um:miris,e.mirylusmiryif 
li.nirorniteris.Pythagoras^rpitheuSjei^Pyrhon.nistpy 
thius^ajum^pyrelconpyteleontif^pyrilmajtijipituita^a:: 
indiffcrcntcmhabct;rirus,u^nto,ar(cirorfcitarii,:fitho, 
oni$;tritkum,ci;tritQn,ni$;tityrus tityriuiran ritanu. titil DE PRIMIS SYLLABIS. 
JotitiIlay.vitavitac:viti5,u:virovitas:vitupcro,ay.2ithmn 

zuhi. 
J.antc u,confonantem longa cft*vtliuor,orif:viuo viutf. 

OAnre b.longa cft:vt gobius,ti« robur,ori$Breuiantv< 
roglobiisi^obeiu^^a^um.cb-lusiiobulusj.cbcXjicu: 
probu^a.um probo,as:probrum,Moboles,i^ 

Oantec.breuiseft:vtprocercs,rum:voco,as*Producuntvc 
ro cocyru^t crocalus j:focalc,^;locufta,^:oceanus r t:o2 
cyor&:ocyus , phoca 7 f.phccasi:phDcis,idis,procerus t a, 
um*poculum poculi.vocaii* vocale. 

Q anre d.longa eftivrclodiusclodivlodix lodicis,rodo ro 
dis BreuiantveroFodio fodis; moduf mOflimodoada 
uerbiumQdor,ris:pdiuodii:&<i puspodos(hoceftpes) 
& arhodos(quod eft rofa)compofita 6C deriuata : vt po* 
dalyriyfpodalyrivrhododaphnCjCS.rhodu^djrrhodo* 
pe^rhodanus^rhodani^fodalisjs, 

Oanref«breuiSeft,vrofella.Producuntverotofuf,toii# 

OantegJongaeft:vtcogocogis.Breuiantvcrologo*,8£ 
abeoc6pofita8£deriuata;vttheologuf:rogus rogi;ro- 
go,a<;togatogar. 

OanteI.breuistft.vtcolonmembrum:colo#:colocafia>a\ 
Producunt vero boietus boleti bola^ colum>i;colyphiii 
colyphivdoliumdohvdolo,oni$:moles,is:molior,irif: 
moly molvo^nola^inoloverbum^olearusjrolenus, i: 
olim aduerbiii proIixu$, a, umtprolerjs.polypusj.poly 
damas;tif;fo!u§,a,um:folor folaris;folers folertis:folen* 
nir fplenne fpoleuumfpoIetii:tmolustmo li. 

OantemJongaeft;vtdoma,atis:vom»:rvelvomi$,ew:co3 
mo.miscomefTor^arisBretiiant vero bromiusbromrj: 
coma,aE:;comes,ius:chromiv,is:comedojs:domrn<is,n!: 
domu$,m:domodomas;glomero,a. L :homohominiVhos 
merushomcri.nomasnomadi$.omafitm,i.omitto,i>;ffo 
niacus,i:tomos,8£abcoccmpv>fitaetdcrii;ata:vtatomus 
atcmi:protomus protomi.Tomaculi,trvomo,if» 

Oamen.brcuif eft;vtbonus,a,um :moneo,cs. Produ;unt LIBER QVINTVS 
conorjari^conces^ccnopeu^.ccnu^i.donumjudonec: 
mGny&iu$,chi:nonus,a,um,nona^a,urr\pronus,na,nu # 
pono,nis poneprarpcfitio 8daduerbium; zonazonar, 8C 
gonia,quod interpretatur angulus,8£ phonequod eifc 
vox,&abei$ccpofita&deriuata:vttrigonu^a,um.pho 

nafcus,i.dcquibu$in:medijsfyllabi$dicemus. 

Oantep,breuiscft # vtpopuluipopuli,opisopem abope.Et 
in pluraliope$,fopor foporis. ProducuntCopa ,copsc: 
nomenpropriumfccminar,copia,a^copulacopula\cos 
po^nis.cophosJhQceft furdus,dropax,acis.opis,is.nym 
pha^opiliOjOnis.populuSji.pro arbof cpopeanum, i.pro 
pago pro virc,propino,3S.indifferentem habet.pfophis, 
idis fcopac fcoparum.fopio fopu.ftlopus 7 i. 

Oanteq,breuiS€ft,vtloquor,eris.coquo,i5.quoque,aducrs 

bium. 

Oasiter.breuiscft.vt choruc chori. Goracorar.opptdum 
Italia:»Producimtverpcori5con\provcntoarge(lc,CQ5 
rampra:pofitioe ; aduerbium,corycus,i.corytus i.cora 
lmm coraUi,chlouuM.dori> doridis.dovicas. a,um, do- 
rion dorij.doron,hoc eft donum fiue palmus,hora hor^ 
moruS r i-morb ; nis.Noricum,i.oraora:,orooras:orythia 
orythia7.orionorioni^Oricos,oppidum,prora prorc, 
ioraforarfprafteforaHis.forexforicis.thorax thoracis. 
Et habentia Lantc o. vt ioru lori. gloria riar,pioro, ras« 

Oantcs.longacft.vtMofcsmofir.profaprofa\Breuiantve 
rocofecofarum.cofyracofyrc.dofisjioccftdario.mpfa 
mofe,ofyrisofyridis.profciicha,a:.profymna,x.pQiui,a 

pono^nis.rofa rofar* 

O ante t.breuis cft. vt notus, ventus,nothus,i. fpiirius, nota 
nota\& noto notas.botrus botri. Producunt vero clo* 
tho,u5«lorho< lothi.poto potas. proteus,i. fotades iota* 
diMotus 7 a,um.Et a protos,quod interpretatur primuf, 
compofita:vtProtogenesprotogcnis 

O antcu.confonantem^breuiseft^vt oui$,nouus noua nq* 
uunifProducitYcro ouum oiu# "V DE PRIMIS ,SY LLABIS. 

7Anteb,breimeft,vttuber,a,um. Producunr vero bu* 
buIctisj.bubo,niS-bubaluS,ububaftusJjubikusi.lub»i^ 
cu$,a,um.nubcS,if.nubo,i*pubes,is.rubigo, inis. tuber 

fuberis:fuhula,a\tuber ,ris.vber vbcrii 

V ante c-longa eft.vt duco ducis.luceo,es Breuiant vero cu 
cufascucuiatis ; cuculus,i cuculo,ns.aicuUus i.cucumacu 
cumsr.cucumi5,is*cucurbita,^cucurrio,i£.duccrti,tc,a* 

duceni,tt>a.iucundus,a,um.iucerna,:£.lucrum lucri. lucu 
mo,is,lucellum,fucerda fuccrda*. 

V antc d longa eft,vt rudo dis.ludo ludisBreutatvcro pu 
dor.doru.pudetpudebat.rudis,isvirgaprsrtori5,rudens 

rudenrfc.fud«4 f .ftudiiam l ij.Tuder,erh.tudc$4tiJ. 
Vanttf.longacft,vtVfcnsYf^ntis.bufo,nb.Breuiantvero 

Ruferufarum. 
Vantc^longaeft.vtiugerum.i,nug?,arum.Bremantvcro 

fugio\i5.fuga,s:.iugum,i.iugis,e. iugulo, as.pugil, H> tu* 

gurium,ij. f lf 

V;anteLbrcuucft.vtfulix,ic^.ProdiKuntveroculiucuii. 

bulichium,tjiuligo,iniUuliuJ,ii.mjjlus,i.iuulamula:,pu' 

legiumpuiegii,puiexpuliciJ.Thule thules.vligo vhgi* 

nis. 

V ante m.longa eft ,vt humor,orif . humidus, a, um. huma* 
nu*,a,um,iumentum,i.Breuiant vero cnmulus,i crume* 
na,e.humur,i : humerus,i.Numa,x.Numantia,ac. Niuna* 
niu,i,nomenpropriumviri:numerus,i.numifma, atis.ru- 

mcx,cis.tumeo,es.tumulus,i. 

V ante n.longa cft,vt munus,cris.Breuiantvero cunew,u cu 
niculuM.tunica,x. # 

V ante p.breuis cft.vt lupuS,i.Producunt vero cupa,nr.Iupi - 
ter,nuperaducrb.pupuspupi.pupapupx.pupilla,7c,pui 
pillus,i.rupc* rupi*,fcrupw fcrupi.fuparus fupari ,ftupa ,?♦ 

Vante rJogacft;vtcura,x<curiocnis.Brcuiatv$ro Cun*, 
ii.CureJcuririoppidri.Curctc^popult curulh.e.Duriur 
durq :.0uuips furio i*.muria%,miru* usrfpurius ii. 

Va^cflongaeft:vtpufiopufionis,Brcu:antv^roFrufino, 

P 4. LIBER QVINTVS 
onistpufillus.a^um.Sufsnna^rfufurrusrururri. 
V antc t*longa cftrvr vtor,erif.Breuiant vcro cutis,is:frurex 
* frunci^fuuioj^futuru^a^utn.Iatu j*Mutina y ar.muriliir ,** 
urr:muto,oni^:nutrio,ii.:putc <7 putci:putris c:putq ? 2$.Ru 
tenipopuli:ru?ilu5,a,urn.Rutulipopiili:rutriimrutri,Ru 
tuba,a!:fluuiiis.RurupeoppicIum:vrcr,a,um;vtcrvtris:v^ 
tcrusvteri\viicav;iCiC vticoniun<Trio. 
Vpurum anteu.confonantem longum efr.vt vua. Quod (5 
confonanspraccedat,brcuiatur:vtfluuiiu,ifiuuo,as:plu- 
iiia,ar. 

<<*Demediisfy;labf\ Caput. V* 

AAntcb inmedti^fyllabisbrcui^crt.vtCalabria,c fvU 
!aba,x.Producunt vero Atabulut,i:8£ verbalia m abh 
lis'de(inentia:v.t amabilts.Etin abundw,a,um'vt po 
pulabundu?,a,um.Etinabulum:vrincunabulum,i;vcna* 
buluni Y i.rintiriabuliim,f«Ettnabrum' vrVeLibrum,!. 

A antec.brcuiseft:vtalacer,cris«PrQducuntverqBen3Cus 
circloaca^iracuodus^um.meracusa. uu? t maftaciu,ij. 
nouacula^e^opacus^a^um.paftinaca^.pinracium.i^portu 
laca,£.ret!naculum4;farracum, i,Et nornina derjuatiua 
jn acrum: vtlauacrum ,fimul3chrum,ambuL?crum : vel in 
aculum.vtgubernaculumj^EtinaceuSja^um.vclaciui^, 
umJvtordeaccus^a^um^gallinaccuf, a.um ; acciuaciusa, 
um.yinaciurn. 

Aantcd bfeui^cft.vtBragadaflu.Producitvcrocicada^ 

iiante g.longacft.vtimago,ini f . indago,af.velindago, 
inis»Breuiantvcrq aruiragus,i.afparagiu ,i. chiragra,c,la 
lagc,cs mandragora,x maflageta,c.patagia,T peldfgus, 
i.podagra,f;.vertagu^LEtcompQfitaabagorazo,qiJod 
eftcmo > vtPythagoras,/maxagora$*Etabago,quodeft 
duco,vtp£dagogu<\fynagoga,£,paragogc,ef.Etafran 
go is.vtitfmfragu ,8£avagus,a,um.vtnoctiuagw. 

Aantci.brcui cft # vtMerialu ? i%Tfalus,i.Producuntycroca« 
nalis,omphalc,fardimapaluf,ftimpalusf?ndalium,dalfj # 
Etin al*j dcfmentia deriurita a nominibm vcl verbif.Yt DE MEDIIS SYLLAEIS, 
animalis,vocalis,venaii>, 

A anre mbreui$cft:c3lamus,i:thalamusi. Producunt ver<$ 
di<Ptarr)u,i.Etverbaliainamenfiueamenturn fifnitarytfo 
lamcn foIarnentura,iuuamcn iuuamctum:&Hebrn:a ad 
declinatjonem noftramdedufta,vt Adam Adamus.i: 
Abraam Abraamus,!. 

A anrenlongaertjVtinani^EreuiantvcroapidanusJ baU 
mi$J:clibanuS,!:drep3num>i: dardanus,i, neridanus,i, 
galbanumj Jiypanb%i$>hyQttnancs.Laganii i: libanus i 
raph2nu$,i:rhodanu$,i? Knomin^ grarca definenriaiii 
phanu$,yclphane$.Stephanu$ : i: epiphane$,uis. Ari&o* 
phanes ,ts:ficanu$,a,um.Gyane indirferentern haber. 

Aantep breuireft:vtalapa,£:terape,es . Producunt vero 
anapi$,anapi$;mefapu$,mcfapi priapu$,priapi: ferapi$ # 
i :finapis,is» 

Aanteqbreuiseftvttanaquil.Producuntveronequaqul 
<5L vtraq? in ab!atiuo,& yfquequaque aduerbium, 

A anterbreui$eft,vtcithira,a\barbarus,a,um.Producunt 
vero amaracu^i:am3rus,a,um:auarus,a,um: cochleare, 
i*:deriarius > rj:tiar3S,c:8£ denominatiua in aris , vel ariuS, 
a, um : vt auxiliaris,e:antiquariu$,a,um; fextarius , i] : ia# 
crarium,i]. 

Aantesbrcuiseft.vtpetafOjOnisxarbafus^.Producufitvci 
ro agafo,0nc$;amafi$,i$:omafum J:parnafus,i. 

Aantetbreuiscil,vtcyathus,i:calathus.i.Producuntvcro 
acathes.x,prolapide,aratu$J,aratnm,i.Egathe$infular. 
Etproprianominainates:vtphrates,is:Euphratcs,is: 
Mithridates,& denominatiua in atus,vt Senatus. 

Aantcuconfonantemlongaeft:vteadauer,eri$, papauer, 
crjs.BrcuiantvcroBatauus^a^um^Patauium,!!. 

EAntebbreuisefhvttcncbra^arumjerebusj.Producut 
verocorebu$,j;ephebus i:pcrrhebu$,a,um. 
Eantcciongacft:vtimb:cillus,a,um,8d athccacom* 
pofita;vtbibliorheca,apotheca.BreuiantveroSencca,* 
f€necio*onis;il!cCibra:,arum. 

P 9 LIBER QVINTVS 

EantedlogscfttvttcredoJni^BrcijiiatvtraAndromcda, 
ar.cfredum,Llebedosi*Maccdo,onh.pcucedanri,i»Tcnc 
doM.VnedoJ$.E&abhtdracompofita:vtcadiedra:fin* 
hedra:&amedeo-quod£ftimpcro cornpofita :vtDio* 
medes:8£acleo5,quodeftgloria:vtEmpedocles. 

Eantcfindiffcrcmeil^vttepefacio^ij.calcfaci^is. Produ» 
cunt vero vcneftca$,i.venefica,x. 

EantcgbreuiseftJvtclegia.^tclegono^hProducuntvc^ 
rocerhcgust.aliqui dipMiongp ftribunt, 

E ante l.breuir eft:vt cbctur, u fepeliq,i$ . Producunt vcro 
phafeluf,nphildmela,<r. SL deriuatiua in eli$:vt crudcli 
8^incla;vttute!a«Cybeleindtffcrentemhabet» 

EantcmlongaefUvtcremusJ.Breuiatvero Artemifjdc 
idcftDiana:S£ ab eocompofitatelementum,!. Ptol 
mfuS,i.tlepolcrnuj,i*V£hemen*,enti*. 

E anrenproduciutr:vtverbena,2t» Breuiant Armenia, 
cbfnus,i.helenus,i,Hclcna^,im:cni c r i ,ingenium,ii*i 
gemuu,a,um:oIenu$,i orcomcnos: porfena, ? \ &L coms 
pofitaiiVeniorvtaducna,^. &agenes ) hoceftgcnus > vt 
Archigcne5:Antigencs}Diogene^;Hermogcne!:Meno^ 
gencs;Origc^es:Prorpgencs.Eta fthenos,hoc cft robur 
vt Amiftherus:Qalifthenef: Demofthene* . Etaparthe* 
nor,quod eft VirgOjVtpartheniuj.ivparthenope^parrhe 
nopeus:&f inmenevclmencsfinita : vtclimenc.es^nyfiir 
mene,cy* philopooienes,i f . periclcmcnes, i*. acheme* 
ncsfo 

E antc p brcuif cft:vt telcphus:i w Producunt vero afepusj* 
afclepiusii.Iofephus:iprcfepe:is. 

E antc q breuis eft:vr diequarti:dicquinti:ne'q? : nequeo:is. 

Eantcrbrcuiscft:vtCerberu5:i.Producuntvero Abdera: 
c*aufteruf,a,um.Chimera:a: T Cythera:on1 v Cythcro:ni5* 
cypenis:i«galcruf:i.Homerw:i. Eta hieros copofita: vt 
hiera,a\Hierapoli$:i*. Ihwwf. machers:^ « Megcra:a\ 
myftcrium:ivniccteriu:ti,patheralf .proderu: iu fynce* 
riu:a:ura,trieterijtrktcridisfeucruj;a:unif DE MEDIIS-SYLLABIS. 

Eantefbreuiseft;vr Apefa$,anw. hcrefir. Producuntvero 
carchefiu^^diacccfis^eoj^GalciuSji.HalefuSji.kfuS.Lyr^ 
ncfu^i^Milcfius^^um.Mirpefus^.iVIagnefia.^niarhefis, 
cos.poefi.sis.fynterefisjf. & ab efus,a,um, compofita:vt 
obefus,a,um. 

Eanrctlong3eft:vtmoretfi,i\BreuiantvcroAmethyftur, 
i.Arcthufa,£.chryfendctuJ.Iapetus,i.Lapctin.Macetes,£ 
pharetra,e.pheretrfi,i.Piritruro.Phaeto,tis.Phaetufa,c. 
Taygeta^.TaygetuSji.Tricjtra^.triquetrus^ajfi.ieme^ 
tfi,i. Venetus,a,uvietus a.iTEt denominatiua in eta* defi 
nentia vt pieras,aris.varietas,atis:8£ ab arete,hoc cft vir* 
tute,compofita:vtpaneretos,i.aretalogus,i. 
anreu confonanrerciproducmirr/t Veicuu*:Sueuu*. 

x Amebbreuisefi'vtfenfibilis,alibi. 
Iarteebrcuiseftrvtrufticus.Amiatsnomenproprifi vi* 
^ri.PfoducuntveroamicuSja^um.ApiciuSjii.apricus^a,;;. 
Aricia.cCaicus^i.canicula^.craticula, g. cuticula,c*cu* 
niculus,i,conuidfi,rf.ceruical,glis, EquicoluS,i.febricu5 
la,?r.formica,?r.Labicus,t leftica,^* lfibricus^myrica, 
«r.Marica,<£.lorica,a\mendicus, a,um . meretricula,a\ 
multicifi,iiNafica,aN nouicius a, um* Numicius, ij. Pali* 
cusj.pericului.poftieus^um. pofticfij. pudicu*,a, um, 
pedico,as.pediculusj.pha:nicopterus,uredin»iculfi,i.ru 
brica^.Triuicusi.tibicc^inis.tegeticula^.vtfica^.vm^ 
biIicus,i.vrtjca,c.vftica.ar.Vaticanus,i viticula,f . Et anu 
ce,hoceftvi<f1:oria,compofita:vrPoiynices,is.oiympio 
nices,c.Etnomina barbira in icm : vr Alaricu> Alarici: 
Theodoricus,i«Frcdericus,i. 

I ante d breuiseftrvrliuidus^a^um.cupidusa^um.Prodiicfit 
veroAbydos,i Acidaia, x.dcfidcro, dcras.faftidiojr. 
formido,as.truc!do,as. Etnpmina in do excutiatvtcrc* 
pidojnis.cupidojnis.formido^inis, libidojnis ,Etno* 
minapatronymicamafculinadnominibusineusdiphth. 
defmetibusrvt a Prometheus : Promcrhides:a Tideu*, ci LIBER QVINTVS 
prijfvirorum fi uclocorii deriuatainitef ,jvc! initapro 
maiculini* in itb,profccmininif dcfmentia: vt Jenire , vel 
leuita,^icuitir ? idiJ.Moabircfvclinoabit3.moabiusiciif 
Et dcnominatiuain imsa,um ,cxeuntia:vt auritm,a,um # 
turritus,a,um,Verba quoq? freqiuntatiua,8£ nomina par 
ticipialia^quxformanfHrafupinisverborum quarta: cos 
iugationisin itum pcnultima longa terminaw : vtdor* 
miOji^dormitr^dormito/as.audtOji^auditum^andituF, 
tiiS.ScruitmtamtnaUruioJ$.pcnuUimam breuiat,& fcc 
uitium,ij. 
Ianteu confonantem longa eft; vt faliua,a: ♦ Brcuiant vero 
rcdiuinuSja^um Niniue s es. 

OAntcbbrcuis€ft:vtorobus,i.ProducuntvcroIaco< 
buCjIacobijOftobctjbriV. 
Oantec breutecft;vtcoloCafia .Produdint patroci* 
nium^.negocium^i» 
Oantcdlongaeft;vterodius 5 ivHerodes,i$.orodef, is.Et 
nomina grarca in odes finita:vt gcodes,t. terrenus. caps 
nodes,ifumofus,Etab ode,quod eft cantu* ; vt cpodos. 
Ab hodosvero quod cft viaxompofita brcuiant: vt ex« 

hodu$,i-perihodu$:>Uynhodus,i. 

Oantcgbreuiscit :vt compofitaalogo$,quodeftfermo: 
vttheoIogus,aftrologuv,aretalogm,Productltvcroab 
ago(quod interpretatur duco ) copofitat vt pgdagogus, 
ifagoga^.fynagoga.ar.paragoga^ar. 

Oatitclbrcuiseft:vtasbolu^i.fobolcs,iJ.Producuntvcro 
ftolia^c.capitolifi^.cimolujji.idoiuj.mediolanujpa* 
<flolus,i.Etapoieo ; hoccftvcndocompofita:vtPharma 
copola,£,bibliopola,a\ 

Oantcmlong3cft:vramomum,hBreuiantvcroSodoma, 
SaiomonjSalome.EtaftomofcompofitaivtChryfofto^ 
inos.Etadromo*:vtcatr«dromos.Etatcmo*;vtatomw. 

Oantcnlongaeft^vtcorona^bcllonafcBrcuiantvfcroabros 
tonum,i,3pomu,i.auloniu^a,um4Coftonf!,i.gcryonc^, 
i$,hcrmi6ne>ne$.my cone,c$#Eta gonosliuc gonc(quod DE MEDIIS SYLLABI5> 
«ft genuS)copofita:vt antigonuJ,o. erigone,cf,Etapho 
nos quod cft mon:vtTifiphone,e*.Pcriephonc,e5«Leon 
tophonus,i.Namagonia,quod eftangulusproducunt: 
vttrigona figura^aut tetragona, peragona, Et aphone* 
quodcftvoxwtfymphona.antiphona^aphona* 

O ante p breuiseft.vt caropus,arfopum,rhodope* Produ* 
cuntvero anthropoMfopufJ.xfopusJ.canopuvJ cono 
pccu,oci:crotopus,nEuropa 7 g,hyfropm,i.opa5,^.metos 
pon,pyropuf,i.(!nope,e*,?inopif,idif. 

Oantcrbreuifcft;vrpacoriu.Etcompo6taachorm:vtmc 
fochorii*,philochorus:&abagorco, qtiodeftmercot: 
vtpytagorasx.anaxagoras,£.Etdphoro f quodcftfero 
vtcarpophoruM*doriphoru*j.Produamrveroaurora 
sc.antorcsu.cytorusi.dioruf,LfloruM.Etdenominatia 
uainorur,a,um vtdecbrm.a^um.odoru^a^um.Etci do* 
ro:quod interprctatur palmus fiuc donu copofita: vt Po 
lydorur,i\Theodorus,iJfidoru%i. Etdmoro*;quodeft 
fatuusrvt Sycomoror. 

O ante f longa eft : vthircofus, dolofuS, alofa. metamor* 
phofiscos. Bretuantvcro ambrofia,ar. Ambrofiu*,rj t 
Thcodofius^rjtEt Grecahabcntia omicron : ytMncmo* 
fync. 

Oantcttengacft^vt^grotuSja^m.Brcuiantveroadotos: 
quod cft datuv compofita. vt antidotum, n Hcrodotus,i\ 

\TAntcbbreuiVcft;vtcoliiber,Rutuba,g.delubrn,i*Pro 
ducunt vero ambubaia. A nubi jdir.faluber ,bris«fclu 
bilis:volubilis. A nubo,u. compofitabreuiantduo, 
pronuba , innuba ,connubium vero indifTcrentemhas 
bet. 
Vantcc longaefuvteunuchusj. caducuf,a,um . Brcuiant 

vcrovolucer,criscrc.volucriS,is. 
V ante d longa cft:vthirudo,ini wftudo,dini^ Brcuiat vc 
roDryuda,^ LIBER QVINTVS 

V anrefvnum reperio nomepropriumviriCucufa^quod 
brcuiar. 

Vanreglonga cft.vrfalfugo,inis:arrugo,infr. 

Vanrclbrcui* eft*vrannulusJ.a?muIus,a,um.Producutve* 
roadulor^ris.AmuliuSjrj.Apulia^x^curuli^e.cduli^e* 
Getulia^.pcculium^rorcuIar^arif.rribuliSje. Er.abule 
quodeftconfiIuimcompofita:vrThrafybuIus,t»Aiiilo* 
fcuius,t.Clcobiilusi. * 

Varitcm lcngaeft:vracumen,intaalumen, inis* Brcuiant 
aurumOjas.Automedon^ontis.columenJni^columclla, 
«••documentumJ.cmolumcnrumJ.irrumo^sXucumo, 
oiit( T monumenrumJ.Et atumeo compofitamcotumax 
aci*. 

Vanrenlongaeftrvtfortuna^.BreuiarveroAlbunca,*:. 

V ante p breuis eft:vt vpupa.ar.Cenrurupe^cs. 

V anre r longa cft:vr filuru* »i.ligurio,is, Breuianrvero Bi* 
ruri^orum.camuruj^jiim.cenrurio^onis.lemures.rfKltu 
xuria,x.Mamuriu jrij.Mercuriusti.purpura^ar. Sabura, 
^tugurium,rti.Etvcrbadcfidcratiuaqufformanrurab 
vltirno fupinoaddita^riomabcfu,efurio,fr, apartu,par 
turiojr. 

Vantefproductrurrvtcerufa^.BreuiantBrundufium.Bla 
dufia^Canufium^Perufium^iVolufiusJvVenurium,^ 

V ante r longa eft: vt cicuta, £.prarpiitium,tj. confuto,as.rc? 
furOya^BrcuianrarbatuM^dtfrutuJ.recutitu^umrSCci 
quatioj^compofira:vrconcutio,is* 

Vanreuconfonanrem breuiseft ; vt diluuium, ij. exuuiar, 
arum. 

H^Devlrimisfupini*. Cap. V h 

ATerminali j longa eft:vrama,fupra. Brcuiantvero ira f 
putaaduerbium,quia.Poftea, indifferctem habct.No 
minatiimsquoq?accufatiuusg£vocatiiui$ vtriufcpnu: 
rncri,pr;rternominanumeraliainginta definctiatvttri 
ginta,iuadraginta.Er anominibusGra:cisina?,c^incf 
produftasdcfinentibusvocatiuusin a producitur; vt Ae DE VLTIMIS SYLLABIS. 
neas,6 Aenea:Anchifes,6 Anchifa.Nominatiuuf quoq; 
aGr£cisplcrunq?producirur:vtNtmea.,&Tegea,£. 

E terminalisbreuiseft:vthoc mare, lcge,legere ♦ Produ* 

cunt vero accufatiui trium pronominum ego:me: tu.te: 

fuhfc.Et nomina G rgcafocminina , quar ad prim2m no* 

minumdcclinationemreferuntunvPenelopeinnomi^ 

nanuo,datiuo,vocatiuo&labiariuo. Etnomina Grxca 

pluralircrdcclinata:vtcere,tempe,melc&lvocatiuusab 

latiuuff^ariominibusGrfcisterminatis incsprodufta: 

quc ad primam 8L rertiam dedinationem Latinam refc 

rutur:vtAnchifes6Anchife,ab Anchife. Vlyxes,oVly* 

xe 7 abViyxe.EtablatiuusfinguIarisanominibujquintx 

dcdin3tionis:vt diesadie.Et genitiuusifregularisquin 

ix declinationis in e:vt dies dk. E t fecunda perfona fin- 

gulafisprarfentiiimperatiui modifecundgConiugatios 

nisadiuarvocisivcdocc^monejaude.Etaduerbiaillajfe- 

rc,ferriie,quare,ne pro non ,n? pro certe^vf pro hei : (ed 

ha:c duo diplithongon habtnt. Interie&iones quoq? 

prOducuturzvtpapejOhe.Etaduerbiaanominibusadic^ 

ftiuisderiuata: vtapuichropulchrc* Brcuiant tamena 

boriobcne;amalomalcEtpra:pofitiorics,e > de,produ<» 

cunruf. 

Iterminalislonga eft:vrgummi,amaui. Breuiant vero,nii 
fi,quafi.Datiuusquoq?6d vocatiuusGra-ciini,dcfinen- 
tesanominibusquintf declinationisillorum^quar adter 
tiam noltram rcf eruntur : vr Palladi, Thyllidi , Priami, 
pari:mihivefo,tibi fibi ibi &C vbi indirTerentemhabet. 

OterminalisindirTeremcft-vtcgo ergo fermo oni*:amo 
af.Producunt verodatiui& ablatiuifingulare* fecun* 
dg declinationis vt domino a domino: & aducrbia dati 
tiiifimilia:vtfalfo certd. EtomniaGrgcafceminina in 
odefinentia;vtSappho,Alefto Clio: &C diftioncimoc 
riofyllabfvto do pro.Breuiantramencedoprodic ci 
to ihco mododuo ambo.Geruridravero datiui&abs 
latiuiindiffcrcntcr dcfinunt. LIBER QVINTVS 

Vterminali*Ionga€ft:vtcotnu,gdiu 

B tcrminalisbraiiseft:vtab,ob,ful •Jarbaravcroprodus 
cunt:vtIacob,Aminadab. 

CtcrminalislongacftrvthocdiCjduc/ic.Brcuiatvcrofac, 
lac>donec,ncc HicpronomenJndiffcrcnseft« 

Dterminaiisbreuiseft; vt,ad s apud,fed,illud,iftud. 

LterminaUs breuii eft;vttr jbunal, alis. Pruducut vcro Nil 
indeclinabile,Sol iolis.Et nomina barbara: vtBaal,Mi- 
chael 7 elis.Ifracl,elis. 

MterminalisabantiquioribusbrcutSponebatur.fedinv^ 
fuaurorumautabijcitur^autcufcquenticonfonantcvo? 
calem prarcedentem prcducir. 

NrcrminatislDngtcftvrPa:anp.cant < > non,quin.Breuiant 
veroan^forfan^orfitanjtamenJinEtexijscompofits^vt 
attamcn^xin^dcin^proiruEtnominaGrfcainonftnita, 
quf adfecundamnomini* declinationem latinamrefe* 
runcur;vtIiion,rj,Pclion,ii,Accufatiuiifquo<^prima:dc 
clinationis a nominibus grarcis in a brcui terminatis, &C 
fecundar in os : 8C tertig in i$ vt Acgina , xginam. Mcnes 

, laos,Menelaon.Daphni\daphnin. EtnominaLatinain 
cn dcfincntia,quar mittunt gcnitiuum in ints ; vt npmen , 
inis,fulmen,ini*.Etdictioner compofita:cu hacparticus 
la ne,intcr rogatiua , quae in fine abfcinduntur : vt egon 
proegonefvidcn,providefneC' 

Rterminali$brcuiscft;vtGxiar,ris*Producutverofarfar-- 
riSjparparisnarnari^vervcri^ibtriberi^corcordi^fur 
furis.Cur aduerbium.Et nominaGrrca in cr, rmtrcntia 
genitiuum in eris.vt aer aens^thersetheris* 

AsterminalifproducitunvtfftasarftatkBreuiatvcrogras 
ca mittcria gcnitiuum in adi* , vcl ado*:vt Arca^adis vel 

. ado^Accufatiuu^quoq?pluralisanomiriibiugr£cis,quc 
adtcrtiamnoftramnomini^dcclinatiorienjrefetuntur: 
ytArca*arcadar.Mena f nKuada<y 

EfterminaliUongadfcvtproles, Klegcs. Brcuiantvero 
EMSum^cs^ui^umcompofiuStPenefprjpofitio^fegcs DE iMEDHS SYLLABIS. 
cri^tegcitcgetisindigcscti.pcrpes^ii.interprcsetfj.tc- 
rese!i>»prfpc^eti5,lKbcf,etisinquies, cti>. Etmirtentia 
genitiuum in itisvel idi*:vc ftipe< , iu> . obfa, idi ♦ E t per 
cum(ui<compofitisvtbipe6,tupc5« EtnominaGra:ca 
quinta: dcdinationis, quarad tcrtiam noftram declina* 
tioncmrcferunturinnominatiuo&vocauuopluralirvt 
arcadcsoarcade^peliaceso peliade*. Inh brcuiant;vt 
panis,legi ♦ProducuntvtrodKditisJi$Jitis.fanUiis/am 
nitiuquiris,quiritif, glir, gliri*. pyroifpyroentis.fimoif 
cnti>. Etfimiliaqua:pcrei diphthongonaGr<TCisfcri* 
btintur.EtGrcTca mittcntiagcnmuuminini>.vrSalcimis 
talaminisdelphisdelphinif .Etmittcntia genifiuum m 
yo^vtTcihyweJhyoSjerinnyseririnyos.Datiuuf quocp 
&ablatiuuipluralesprim£ &fecund;rdeclmationis:vt 
mufamufi* amufis,dominu<domi;;ii*a dominb.Etaccu* 
fatiuuf terticdcclinarioni* quado exitini*:vtoinnif,trir. 
V^etktitf innominatiub& gcnmuo,Visquoq;in fccuri; 
da pcrfona <iVolo.Veli> quoquc &L Nolis,& Sb aSum,es 
fw^ii fiv a fio. Etfccundapcrfona fingularis prarfcnti* 
indicafiuirnodiquartacoiugationtsvtaud^abaudio, 
venijivenio.nefcisoriefcio. 

OaerminaIi$producitur:vtrosroris,faccrdos,otis,BrcuiaC 
Veroo> obbinamosdri 4 producitur,c6poS > oti;.impos' 
otis«Et gnrca quartsr dedinationi* dcfincntia in os,qug 
ad fecundam dedinationem latinam refiruntur:vt Abis 
do^i.chaoschai.ErgcnitiuufGtajcu^ino*: vt tereu>te* 
reo.^arcasados. 

Vytcrminaiisbreuneft vtdominus,amajnus. Palus,udis # 
mcdiamhabct.ProducuntveroTelluijUrii^incM^udi^ 
fubfciu,udu.EtnonitnamonofyU;iba:vtgru5griiiv.tiius 
thuns. Etqusemittunt genitiuum iniitupcnuirimalon; 
ga.vtvirtu» virturisEtnominaGracca mittemiagenniz 
ttum inuntimlinodu;vtAmatuv,umi>.mclampuspor 
dw.Etnominaqujh^bcntapudiilas oy diphthcngon; L1BF.R QVINTVS^ 
vtpanthuspanthu.lcfusIefu.Etgenitiutryncrizatiano^ 
minibusfctmininisdefinentibusinoivtfapho.phusmato 
mantusGenitiuusquoq?fingularis:S£nominatiuus,8Cac 
cufatiuus, & vocatiuus quartar dedinationb : vt manus 
manus,fenfus. 

Tterminalisbreuiseft;vtcaputamat, 

Omnisfyllabainfinecarmini^autprofeorationisclaufu? 
la,indifterenseft:quialongaprobreui, & breuisprolo 
ga inuicem ponuntur. 

Diftionesbarbar^quseaccentu aCuto in fine proferuntut, 
in quacuq? literam defmant, vltimasfyllabasproducunr, 
vt Iacob,lofeph, Alaric,Lenor,Enric. 

f Long&probreuibus* 

Tro breuibm longaspofueruntfiepepoet<e> 
Tro longis contra correptas fiepe dederunt: 
Jtfattilonga decem tuleruntfa&idia menfes. 
Obftupuifteteruntty com<e,cr ~)>oxfaucibus bafit 

v*Longc pro breuibus.Notauerut autores in poef is(Virgi 
liomaxime)quofdamiocos:quibuspofuerutfyllab35lon 
gasprobreuibus,atq?cdiucrfobrcuespro logis : vtin Buc. 
Matri longa decem tuleriltfaftidia menfes. Nam per regu 
lam fupcrius traditam,hoceft,Everbu crefcenjalibipro* 
ducit vbicp.E penultima proiducitur , cum in carmine illo 
breuieturJdem t.Georg-Miicueruntcpherbas&nonins 
noxiaverbaldcmfecundoAeneid. Obftupui,fteterunt(p 
comf ♦ Diomedes tamcn autor eft antiquiores tertiam illa 
perfonambrcuiafle.idcp confirmat Terenrij autoritatein 
prologoEuntichifcribentb: poftquam Aedilcsemerunt: 
ficcnim profercndumefl«dicit;vt accentus fitintcrtiaa 
finc* DE PEDIBVS. 
To&hahita coluijfe Samojncillius arma. 
Vnius oh noxam,^ furias ^iacis Oilei. 
Ipftus ante oculos ingem a ^erticepontus. 
Cumfuhito affurgensflatu nimhofus Orion. 
Egerimus nofli,<& nimium meminijje necejjecfl. 
ifitibimomentum , <y* Gahios yrhemcp Fidenam. 

Breucs pro longis* 
Italiamfato profugus Lauinaq$ ^enit. 
ExercetT>iana choros,quam millefecut*. 
Troas reiiquias Danaum,atquc immitis ^Achilli. 
Iteligione patrum multosjeruataper annos. 

^•Hicilliusarmi.illud ^anteus^naturaefTelongum dicit: 
brcuiari tamenautoritate.F.tidemdicendurndevniu$ y &i 
ipfius 7 fimilitcrdcclinatis^NimbofmOrion.hicinprima 
breuempoiuit^cumfitnaturalgrtgaJvtOuid.t.Faftorum: 
EnfiferOrionafpicicndus crit,&Lucanuun primo:Enfi- 
ferinimiufulgetlatusOrionis. ^Egerimusnofti.Dchoc 
pauloante exautoritateProbi &C Seruij multadiximuS» 
H-Vrbemq; Fidena.cum Fidenar fidenarumprimampro* 
ducatvtapudluuen.ViuatFidenis: vtvixitinagro . Atq; 
rurfu$:AnFidenarumGabiorumq;efrepoteftas.Vergil.6 # 
Aenei.breuiauitdicens; Gabios,vrbemq?Fidcnam:**Bre 
uesprolongis.Iraliamfato.Ciimltalusprimambreuiettvt 
in.7.Aenci.Antiqua cxcedroltalusq;patcrcp.Sabinus,8^ 
Horat.fecundo fermonu: Pracdta Cacfar an eft Itala tcllure 
daturu^Necefsiratccarminisproduciturrquiatresfyllab^ 
brcuesno veniutfacileincarmeHeroicfi . ExercetDiana 
choros.Diana quoq? prima brcuiat:fiuc difta fit a dic:vtCi 
cerovoluu:fiueadie£lid,Dianaquafiianaabeudo.Vcrg, 
i.Aen.produxitdicenMEx^rcetDianachoros/Iroasrelii 
quias ; cum rcliquise difta: fint arelinqucndo , quo d primS LIBER QVINTVS 
^rcuUtVefgil.i.Aeneid.produci^diccnrTroaiTeUqutaf 
<danaum«>$>Keligione patrum.cumreligio di&afitnreli 
gando ? quod scquc primam breutat. Virg.idem producit, 
dicensrReligionepatrummuhosferuataperannos.Ereos 
demmodo de compluribus-altjs, qug per autQrerfparf* 
rcpericc. 

^sDe pedibus,qui fyllabi^ coti ftanr* 
Cap. VlV 

PEs,eftfublatioac pofitio duarumampliufvefyllabaru 
fpacio comprelunfa. 

w*Duarumfyllabarum pcde* funtquaruor, 
Pyrrhichiusconftarduabu fyHabi* breuibus: vt Deur,fu* 

ror,amar.Spondeus,conftat duabus fyllabis logis:vtmp 

tes^gcntes^udfSTrecIuu^fiueChoremconftatex loga 

& breui:vttcmpu$,corpu$. Ianjbits>conftatexbrcui8£ 

longa,vrdies,am^nt. 

^•Trium iyllabarum pedes funt pflo* 
TribrachuSjConftatextribusfyUabhbreuibu^vtdominus* 
PacTtylus,conftatcx primalonga 8£duabu* breuibu*:vt 

tempora. 
Anapeftuscoitatex du3bu<breuibus8£ loga:vtdominos* 
Bacchiw conftat ex brr ui & duabus longinvt Athenar, 
AntibacchiuSConfratexduabu f longis8c breuirvtnatura* 
Atnphimacer,conftatexlonga 7 breui8Uo?iga:vt aureo% 
Amphibrachu^conftatex breui lotiga.Sd brcui:vtamori<y 
MolofluSjConftatextrtbuffyllabuIongi^vtAencas* 

HhQuatuoY fyllabarum pede> (unt.X VI. 
Procekumaticus conftarexduobys pyrrhichqfrvt abietc, 

artetc. 
Difpondcus,conftatduobusfpondcis:yt oratom. 
Pichoreu? fiue Dithrocheu* ,conftat duobuj chorei^fiue 

trochei ;vtcanrilena. 
Prjambu5Conftatcx;duobiiuambii:vtpropinquitar* 
Choriambus.conftat ex choreo &C iambotvt nobilitas, 
^ntipaftu^conftate^ianibo8^tvocheo;vtJ\Jcd>iIina/ DE MEDIIS SYLLABIS. 
P£onprirnu$,c6ftattxchoreoy pyrrhichio: vttcporibuf 
Paronfccundusconftatexiabo&pyrrhichioivtColonia, 
Pcon tcrtius,c5ftat t x pyrrhichio &' troclKO:vrcatamirur # 
Pa , onquarru$-,ccnftarexpyrthichio& iambo:vrceIeritns# 
Epitritu<prin»uf,conftatrxt2boScTpondec:vtfacerdote^ 
Epitritusfccundu*,conftatextrocheo& fpondeo: vtcoru 

dirorcs* 
Epitritus tertiu^coftat cx fpondeo & iabo: vt difcor dix. 
Epitritusquartus^coftiitexfpodeo 8C trocheo:vtaudiuiftfr 
Icnicus amsicrijCor.ftat ex pyrrhichio 8C fpodeo : vt Dio 
mede*. (trius, 

lonicusa minot i,coftat ex fpodeo & pyrrhichio: vt Deme 

w-Qjiinq? fyllabarum ped^s funt. X XXII. 
Orthiu^conftatexpyrrhichio&tribrachotvtanimamea, 
Periambuscx trochco &L tribracho. vt tcmpora tua. 
Rciiqui quccp pedes,qui ex fuperioribo* compontmtr, de 
quibi!sDiomedesmulta.Eftquoquehi.iusordinispcsco 
ftanscxbacchio8^iabo,appeliaturcpDochimiu,dequo 
apudautorescrebrafitmentio/DeilloRufftnusfcribit. 
RhetoricaspulcherftrufturavDiochimwornat* 
Principium bacchiiuerit,condudetiambuf. 

**De metrhquiexpedibus componutur* 

Cap. VIIL ^ 

MEtrutn,cft pcdum iunftura , numero modoq? fintra, 
Dcnominsnturauteabautoribus:vralcaicu,archilo 
chifiJiipponafticfijSapphicfj^alcmanifi^fimooidcu: 
autdmateria.vtheroicu,elegiacu,lyricu,tragici*i r ccmi? 
cu.Aut jipedefrequentiori:vtiambicu,trochaicu,lpons 
daicu,da<frilicu,anapefticu.Autanumero pedu: vthexa 
inetru,pcntametru,tetrametrfi.At!tanurncrofyilabaru 
vrtetrafyllabum,pentafyllabum,hcptafyllabum,0ift05 
fylIabum,duodecafyllabum. 
Prctcreaautdeficitvnafyllaba,8£diciturcatalefticii:aut 
dcficirduabusfyllabis&diciturbrachycataleclicu: aut 
abundat vna fyllaba velpiuribus,6C diciturhyccrcau* LIBER QVINTVS 
lccfricurafiuchypermetrrijautnccpabundar^ne^dcficit, 
8L dicitur acatalecfbcum.Qualia funt omnia carmina rcs 
gularia. 

Conftatpnctereacarmenvnico gencre verfus, & dicitur 
monocolon ,vt Aenei* Vergilij, Metamorphofi*Ouidii, 
PharfaliaLucani.Autconftat ciuplici genereverfu5,ap 
peliaturcp dicolon:vt Ouid.opera prarrer Mctamorpho 
fim.TibulIi qnoq? & Propcrtij elcgif ,& carmina fapphi 
camixta adonick,& afclepiadeamixtaglyconicis.Aut 
conftattriplkigenerecarminis ,appellaturq?tricolon, 
vt qugdam odar Horatii Poeta? . Prcterea carmen aut eft 
diftrophon ( hoc eft cum tertiusverfus primo fimilir eft, 
& r quartuffecundo)vtincarmineelcgiaco > quod exdi- 
fticlwconftat. 

Triftrophon carmen eft, cum quartu* verfus fimilfr eft pri* 
mo,quintusfecundo,fextustertio , vt apud Prudentium 
inpracfationecathemerinon. 

TetraftrophoricarmeneftjCumquintu^verfufpnmo^fecii 
dofextuSjtertiofeptimus^quartooftauusfimilcsfunt. vt 
in carmine fapphico,quod pcr rctrafticha, id eft per qua 
tcrnosverfus,digeritur* 

Hexametrum carmen ( quod etiam Heroicum appellatur) 
conftatdaftylo &C fpondeo indiffercnter ,nifiquodin 
qujntaregionefrequerior eft dacftilusinfextavero fpo* 
deiu.Inquogenerccarminum fcribuntur gcfta herofi, 
clarifsimorumq? virorum. Debetq? habere faltem vnam 
extribu<ca*furi*:hoceftpenthemimerim,ideft femiqui- 
nariam, hepthemimerim.i. femifeptenariam . hemipen 
thcmimerim. iJemiquinaria: dimidia,vt in hoc verfu: 
Arma viruqp cario TroicC,qui primu* ab oris. Arma viru, 
hemipenrhemimerif eft. Arma virumq? cano,penthemi* 
meriseft.ArmavirfiqjcanoTroif , hepthermmeri$eft,q, 
fi nullaharum trium cxfuraruminteruenit,vcrfuseritrc 
torridus. 

ftamerru clegiaci^conftatprimis duobuspedibuwrfuS DE METRIS. 
heroici(hoceftdaftyJo,vclfpondcoindiff<frcnter cVcj 
fura^tumduobusdaclylis atq?iterum cgfura vel potius 
fyllabaterminantevcrfum.vt Nilmihirefcribas attamen 
ipfe veni.Eft autem cxfura fyllaba terminan* diclioncrn 
jnmediocarminis qugcumpoftduospedes carminishc 
roicivenit 7 penthemi:neri$heroicndicitur.Iambicavcro 
dicitur cumalteruter exillispedibuscft iambus^vtapud 
Horatiuminprimocarmfnum:OmatrepulchrafiIiapul 
chrior,vbi poft fpondeum &C iambum fequitur ccfura, 

Phalcuciumcarmen, conftat fpondeo da<Ttylo-,8£ tribuS 
trocharis vtPafier delitium mc£ puellc. 

Sapphicumconftattrochco fpondeo^daftylo^St duobuS 
trochciitvt Noftefurgentesvigilemusomnes. 

Adonicum conftat da<fiylo&fpondeo 7 vtDulciterhym* 
nos. 

Afclepiadeum conftat fpondco &' duobus choriambis,8C 
pyrrhichio.vtSanftorummeritisinclytagaudia. 

Glyconicum conftatfpondco& duobusdaftylis vtHym? 
nographus Viclorum genusoptimum. 

Pherccratium conftatfpondeo 7 dactylo atqueiterumfpon 
dco vtHorat.GratoPyrrhafubantro. 

Phalifcum conftarvltimisquatuor pedibus verfus heroici, 
vtidem.AutEphefumbimarifueCorinthi. 

Alcaicumconftatfpondeo iambo cgfura 8L duobusdafly 
li: vt Horatius; O matrc pulchra filia pulchrior* 

Alcaicumalterum conftatexhippiofecundo fiuc epitrito 
duobuschoriambi*& bacchio vtidem Hora.TeDcosos 
ro Sybarim curproperasamando perdere^ 

Anacreontium conftarchoriabo&bacchio:vt Lydiadic, 
per omnes.& fequttur tc deos oroSybarim 8cc. 

Sapphicumalterumhcxdccafyllabum conftatfpondco tri 
buschoriambis& pyrrhichio vtHoratius: Nullam Va-' 
rcfacravitcpriusfcucris arborcm. 

Archilochium conftarpartc verfusherofci quc vocaturBu 
coUccJioceftprimisduobuspcdibus daftylo & fpon = LIEER QVINTVS 
deotdeindc da&ylo>quo bucoiice clauditur : poftea vts 
iotribuurochad*;vt$oluituracrishyems gratavice ve* 
ris&fauoni. 

Dimetrum iambicum conftat fpondeo vel iabo indiffcren? 
ter in primo & tertio loco»& iambo ncceiTario in fecunr 
do&quartoloco vtlam lucisortofydere^deumprece- 
murfupplice?. 

Dimerrum iambicumcaralefticnmdeffcirvna fyllabaafu* 
periori,vtPrudentiitfmhyronoantefomnum, Adcspa* 
ter fupreme. 

Trimetrumisrobicumarchilochiurn , conftat fpondeovel 
iamboindirferenterin lcciumparibiJS,hoc eftprimoter 
rio8£ quintoloco,& iamboneceffario in loci* paribq% 
vtMart.VirCeltiberis nontacendegcntibw,VidebuaW 
tamLicianc Bilbilim. 

Trimetrum iambicurn h;ppona<flicum, quod & fcazon SC 
choliambon&golliambon dicirur,eadeni legecurrit, 
qua &C archilochium^niii quod vuimi duo pedes permu* 
tantur,iambuSprofpcndeo,8^ fpondeu* pro iambo,vt 
PerfiuS.Nec fonte labra prolui caballino. 

Tetrametrum iambicum archilochium,conftat fpondeo 
veliamboindirYerenreriniocis imparibu^ rinlocis vero 
pariburiabo,qualiafunrmuhaapudPiautum SdTererifi. 

Dimetru »napaefticurnpindaricfi r coniratquatuorpcdibu$ 
qui plarunque iun£anaparfti,recipit tamc& aliot pede$, 
vtSeneca;Turbine magno fpesfolltcita:. 

retramctrumtrochaicum archilochium catale<f>icum,con? 
ftat ofto p rdibu* minus vna iyliaba,vnde 2£ catale&ku 
appellatur,h3betq? in locis imparibu< trocliTum,in locif 
vero paribuvtrocharumvel fpondeum indirTerenter^vt 
ScaudeccditcmplaVirgodigna tanto fccdere, Luftra 
fex qui iam perafta tempur imple* corp oris.qucd fi dixe 
r^rcmpusimpknscorporale^eritcatalefhcum. 

ftlcmaniiMfi daftylicumtrimetrum hypercatalefricum.CQ 
ftat iribuf daftilif 8L femipede , vt Prudentius in hynuip. DE ACCENTV. 
antc cibum .O crucifer bopar lucis fator* 

P^rtheniacumanapacfticumclimctrumcaratcrticiim.coftac 
rnbuspedSbjis&iyllaba^recepitq? in primifduobuslos 
cisanapciTum,& fpadeumindirTerenrer,interriofcmper 
anaparftum ,vt Prudenu in excquii* dcfunvfcorum:Dcu$ 
ignee fons anim arum. 

Euripidiomdimctriimc3tale<rticum,confl:attr!bu c pedibuS 
&fyllaba,quiomnes placrunq? funttfochei,vt Prudcn* 
tiu* tn operisfuicoronide,Dona confcicnrix. 

DE Accenru«Ca,ix Jlucufque difputatum eft de quantis 
ratc fyllabarum(hoc eft de illarum longitudine 8£ brc 
uitatc)nuncrCLtat,vtdefyllabfCuiuique altitudine &i 
profundinte,hoc eft de accentu, difleratur. Imprimts igi- 
turaliviuiddenorninedicit,fcilicetquodaccentuscft,dein^ 
de quid eft accentu* :poftea diuidit acccntum in tres fpecie^ 
Exindeponitregulasaddignofcendoscuiufque diftioni* 
accentus. 

fDeAccentu» Cap. IX. 

A Ccentus n obis^diBa e&profodia Grteci$ % 
^^^Atcji tontis^uem Romani dixeretenorem 
ts4ccentuslex eft^qua tendit fyllaha furfum y 

Velquadeprimitur^elqua fonaturl>trumq$. 

ACccntusnobu.IUapar* grammaricx qu? a nobi^dsc?» 
turacccntiKveitcnor ,a Gra*ci* dicitur Proiodiafiue 
Tonu* ;vnde Latini a ppeilauerunt illum Tenorem , au* 
^oreQuinr.lib.i.Ab Au.GcI.atqtalrjsautoribustumVocus 
lattctumNotavocis tumModcramentum nuncupatur* 
H> Accenrus lex eft.Ponit acccntus diffinitioncm ab anti* 
quis autoribw fradin m ,dicit q> accentu* eft certa lcx vel re* 
gula ad eleuandam vel deprimcndam,aur eleuandam dc* 
primendamq?fimulcuiuf:iueparticula:orationisfyHabam LIBER QVINTVS 
Trimus acuttts erit y quofyttabafurgitin altum. 
Jtyrfus c* itte grauis, quo Jyttaba prefla dcor* 

fum. 
Efi circumflcxuSyquo furgit,deprimiturqj. 
Sed circumflexm &? acutus dicitur efje. 
Verborum accentus:grauis eft>quo fyllaba conftat* aecommodara:adeleuandam(inquam)cum acuitur,hoC 
eftfurfumimpellitur^ad deprimendam,cum grauaturfcrs 
turq;deorfum:ad eletiandam deprimendamcp fimul,cum 
fyllabacircfifle#itur,hocefteleuaturfimul& deprimitur, 
fedfimulinreUigo eadcmfvllabanonin codeinltatf. ideo 
dicit,velquafignaturvtrunque.i. eleuatur & deprimitur: 
namcum acccntufcircfiflexwfempercollocetur infyllaba 
Ionga:qua: 7 vtdiximus.diiotemporaconfumitinprolatio* 
ne,in priori temporc clcuatur, in poftertori, dcprimt- 
tur. 

»*Primu$acutu5*Ex diffinirionc fuperius tradita colligit 
tresacccntusAcutureft,quo furgit inaltum^id eft acditur. 
Etquod Grauik accentu«cft,quo fyllaba eft prefia deor* 
ium,td eft depr imitur.Et quod Ctrcumflexus cft, quo fyllas 
bafutgit&deprimitur,id eftpartimacuitur, partim gra* 
uatur.Alexander dicithuncaccentumab vfu rcccfsiffe ; 8i 
inducit alium Grarcis atque Latinis inauditum. Itacp autori* 
tate fua tollit,quod eft atque eite dcbet,inducitcp quod nort 
eft nccp effe poteft:moderatum ipfum nouo nomine appcU 
lar,&afcprimumcxcogitato, 

<ESedcircumflexu^Dicitquodacccntusacutu$S^circum5 
flexusdicunturacccntus diftionum. Grauis vero accentur 
fyilabicus.acfidicat^quodilliaccentusdicuturproprij^uc 
veroimproprius. DE ACCENTV. 
£%u* monofyllabafit natura dittio longa^ 

Circumflettctur:Sinonproferturacute. 
Syllabafiduplexfueritjujpendepriorcm, 

cguffinatura longa eftjurtacfi fequatur, 

Ctrcumfle&endaprioreSljreprimestfifecundam. 
Sipolyfyliabafit }>ox,atq; penu/tima longa 

Katuraftqditurq} breuisjuncfle&epriorem. 
Sifueritlongaprior^ tunc longafequatur, 
Eftacuendaprior:qu<t(ibreuis esl, acuetur 

^Antepenultima. Sednonfemper regulaferuit. 

H*Quarmonofyllaba;Incipit tradcreregulas deaccemu: 

&eftprimarcgula de accentu di<THonum monofyllaba* 

rumjquoddi&iovniusfyllaba^fieftnatura longa , circuma 

fleftitur.vrmo^ros^Etfubdirquodfinon/ubaudi^eftnata 

ra longa, ted aut breuisaut longa pofitione, acuitur , vt fal, 

gens. 

H-Syllabafi duplex. Secunda reguTa eft. Quod fi diclio fit 

duaru fyliabaru,& fuerit vtraque breuis^aur vtra que 16ga t 

autprimabmm,&alteralonga,priorillaacuitur f vtDeus t 

tmi(ar,Dei.Quod fipriorfueritlonganatura , &C fequarur 

breuis,eft pi ior circumfleftenda^vt mufa in nominatiuo 6C 

vocatiuo* 

H*Sufpendepriorcm,ideftacue penultimam.ReprimesJ, 

grauabislccundam. 

CSipolyfyllaba,Tcrtiaregulaeft.Quodfidi(5Hoefttriu t 

aut plurium fyllabarumjConfideranda^funrduac vlrimar: 

& fi vtracp fuerir longa,prior acuetuit vt Romanos. Si pri* 

maloga& alterabreuispriorcircunfleftetur.vtRoman** 

Sivtraq?breuisautprimabreuis8talteralonga,rransfcrtur 

inantcpenultima.vtanimmanimi.Et iubdit.iyh* regular 

tiovlquequacpfumvera^nSaliquado patiuturexccptionc. LIBERQVINTVS 
Imprimisfidlit^tfitdiflinBio 'bocum, 

ttputafonetpaiamporro&goty^ 

<§)uf circunfle£litjed& illa injine acuuntur. 

IDiBiopr^tereafifitconfaJfpt^manebit. 

H«Imprjmi5faIIir*Dicitquodr^gulacfupcriorcsfalIunt,prt 
modiitinftioneChoccft.diffcrendg catifa)ponitq? aliqua 
cxcmpla,in quibusamorc? diffcrentix caufa mutaucrfit ac^ 
ccntussvrputa, proficut, neputeturfccundapcrfona Impc* 
ratiuimedihuiusverbiputoputas acticvItima.Poncquocg 
neputemr fecunda pcriona eiufdem modiab hot vcrbo 
pono^ctiameandemacuit.Palamprarterca, ne puteturac* 
ctifatiuussbhocnomincpalapalginftriimeroruftico.Pors 
rd,nepiUeturdatiutisaurablariuusabeo quod eft porrum 
porn\olusnotum.Ergo,pro caufa,ne putetur effeconiun- 
ftioilIatiua,vtapudVergiHumfcxtoAcncido*:IUtuscrgo 
venimus.quam ProbiMCircunflc^if.Vn^proimiuUhe putc 
turcffevocatiuusgcnerisfttminini abVnusvnavnfi.AUas, 
pro alio loco &L temporerne putetur cffe accufatiuus plura 
liSabaliusaliaaltudrquodPrifcianusdlcitvltimamcircufi 
flcftcre;ciiai fupcriora illa in fineacuantur.In airj* vero P ar 
ticulis,in quibu* Aworesnon afsignaucrunt hanc accenms 
differcntiamjnccnosafsignaredcbcmus* 
vfrDiftioprartcrea.Sccundofallunt regular fupcrioresabs 
fcifsionc,hoc cft cuma fine dicfHoriMylkbaabiicimus, mat 
ncfapacccntu* ineadem fyllabajn quaeratanieabiciffione, 
vtmnominibuspropriisfecundse cieclmationis tcrminaw 
in iiif ,qu?e sbkfta us,in vocatiuo acuunt penultimam^quan 
quamcadcmfitbreuis, vt Vcrgilius 6 Vcrgili* Ouidiu* o 
OuidLVolufiu* o Volufi.iQuanquam P.Nigidius, rcftrcn* 
te Aulo Gcilio li.i^noih At" virfui fxculi omnium cruditif 
fimu5,putaucritinvocandicafuhuius ncminifValeriuspri* 
mam acccntu acuto efle profcrendam« quod quaquam non 
defucrintquiinidercnt^qiw nonmalitcumlsligidioFigu DE ACCENTV. 
Integer accentm in etdemfed; loccife. 

Cum coniunftiu* ^oces &> ptepo/ttiuar, 
T>if?imulent$ tonosfemperjemper^grauentur: 
Sipofiponanturjettnebitfims acuium. 

isiftrakitaccentum ^ox attra&iuaprioris. 
TarticuUfinalem acuendo:quattuor h<sec(unt> 
Cum>q^ne>uc.fedcumfifitpronominewn?lum. 

lo errare,quam cum omnibusgrammatici* verum diccrc? 
Eadcm pnrterca ratio manct in illis nominibus SC pronoi 
minibus,qua:anriquiorestermin3bantin arif&ate.vtArpi 
nati>arpinatc,Cafinati$cafinate,Noftrati noftratc.Vcftra* 
tir veftrate.pro quibuspofteritas fecit Arpina f , Cafinas.no* 
ftras,veftra$,accentuin vltima circuflexo, quemadmodum 
anteerat.^CtimconiunftiuaVrertio deficiuntrcgular fu: 
perioresin coniuniTtionibus 5C prarpofittonibus in quibui 
acantusdifsimulatur&fupprimiturinamquiapartesora; 
tioniserant,debucruntaccenfurnperfelubere:quia tamen 
altcranontam panorationiseratquam vinculum partium 
orationisalteraquafiarriculusvel pro articulis noir.inis, 
iufta quadam rationc illarum accentusparticulis fubfequcn 
tibu* incumbit.cum illim? coaleicit.Quod fi poftponantur; 
cum iliarum natura fit,vt fcmper prarpom dcbeant .Inbeni 
accentum in fine acutu:vt (i dixerishomo currit,mouetur i- 
gitur,#l quod Verg.dixitin. i • Aen,Errabant afti fati; ma» 
i ia oia circuC Attrahit acccru.Quarto,q, diftiones attra* 
ftiug,qua^GrarcivocatencIiticas,hoccftinclinatiui5 } attra: 
Ijut ^dfe2Cccntuiyllaba:prcccdcnt!sdi(5i:ionb,eandemc5 
acuuntvelpotiuscircunfleftunuSuntautem particuh incli 
natiuarquatuor^Cum^que^ne^vc.Sed^qjjne^ve, coniunftic 
ne$ fumtcum vero prarpofitio,quar. comra naturamfuan 
poftpofita attrahit ad fc acccntum ,in quinq? tanrum abla ti 
aif pronomintim mecum,tecum 7 fccum/iobifcurn,v qbiu I LIBER QVINTVS 
Dcc^nc^ve^cxemplafuntinpromprutVerg.i.Acncidos.O 
quireshominu<£dcorum(£jdem eodem:Homincfnc fcrac 
neJLdcmiinz.Aenei.dolopumveexercitus omnis,atcp ibi* 
dcm;fubieftisvevrcrcflammis, 

Finales acuitfercunBans teifcjrogamty}. 
jfebr<e*el>ocesplerunq; infine acuuntur. 
Non tamen <c? (emper,quiafiepe infinegrauantur 
idquod^ilexander deceptusforteputauit. 

vj. Finale* acuir.Quinto defifciunf regula: fuperiores inferr 
Togationemamcum nulladi&o Latinainfine accentuha' 
beatjiififitcorruptaMtimgtamcnfyllabc; claufularumfu* 
fpenduntur,eleuanturcpin accenrum acurum. Scdintmo* 
garronis fpeciesdu£funt,altera qug dicitur percunftatio, 
alteraqugnominegeneri<dicuurinrcrrogatio;nam ,vtin- 
quitAugin.iiiJudcdoftrinaChriftianaJnterpercunfta- 
tionem &C interrogationcm hoc infereft, qudd ad percun? 
tfationemmultarefpondcri poffunt.adinterrogarioncm 
nonpotcftrefponderi,nifi ? autndn»aut eriam. vt fidixerif, 
Quisnouushic noftrisfuccefsirfedibushofpej^poftpercun 
«fiationcm multapotueruntrefponderi. at cum dixir 7 Aut 
quidineuerfavidicrudeliusvrbe^vnum tanrumpotuit re- 
fponderi ; hoceftnihiL 

v*Hebr£ £ voces.Sexto deficiunt regulc fuperiores idioma* 
terhoc eft,cum diftione* percgrina: cum fua litcratura in fer 
monem Latinumtransferuntur.pcrcgrihasautcmhocloco 
tntelligimusHebraicas&Grccas,ita<pde Hebraici<tradit 
primam regulam, Quod plcrumcp^hoc cft pro maiori par* 
tc ? acuuntvltimam,non tamenfemper.Idquod Alexander 
a Villa dei putauit.Quoniam com plurcs acuunt penuihma , 
8£nonnullarintertiaa fine acuuntur*Na,quemadmodum , 
inrcpctirioncilla^quamfccimiunuperjpluriburcft ano- 
bi^difputamm^di^ionesHcbraic^ qujiuvctcriacnouo tc DE ACCENTV. 
ftamenro continenrur^nam dcalrj^hi pra?fertriarumnon eu 
ramu^noexcedutnumerfi quinq? milium,ex quibus qua- 
dringentacautnon multo piure* acuunt peoultimam.rertia 
vero afine multo pauciore5,fexa2:inta opinof, aut, vr muU 
tum ? o<ftoginra,qua*licebitvideasinfuo loco.Scdquod dc 
diftionibu^Hebraicisdiximu^inrelligendutftdeillisquac 
non declmantur Grxca aur larina inflexione. Nam fi Grarce 
declinantur accentum quoq? Grctcum habcbunt : fi Latine, 
accentum Latirmm:vt ecce Abias finondcdinetur,accens 
tum habet in fineifi declinetur G rarce Abias, abia:, accetum 
habet in penultima,quia vltima eft longa:fi Latine , Abias, 
abiaf^acccntumhabetinantepenultima^quia penultitnaeft 
breuif.fed dehocinmemorararepetitioneplura* 

Sicafus Gr<ecosl>furpet fermo Latintis> 
^iccentu Gr#co talis ")>ox ejl referenda. 

Gr<ecafitatfi>oxfeddeclinata Latine, 
t^fccentus noflcr cafus rnoderabiturillos, 

H*Sicafm.SubiugitalterampartemdediclionibusGrccis» 
Dicitcpquodficxdedinatione Grarca Latinialiquos ;t afus 
vfurpauerinr,necelTari6acccntuGra-cofuntprofeiedi>IfC 
rcgula ab omnibus in comunc doftisparitcr & indo(friv.rc- 
ccpta cft,nondum tamen ab a!iquo,quod ego iciamyeluai- 
brata:nonameinpr^fatarepetitioneprovifilinoftrahac 
partctncnudeauimu^hocin loco tamum admonuifle ie- 

(fiorcmduximuscfrefatu.Deindefubdit^quodfidiiUoGrg 
ca declinatione Latina infleftatur accentu quoq? Latioo cft 
profcrenda.Efto cxcmpli caufa,lampas in recto cafu Gre* 
cacft firmjl £? Latina:fed a G rjcisin fine, a Latini* in P enur* 
tima acuiturtin genitiuo lampadis , Latine accentu in anter 
penultima,lampadosGrcceinpenultima proferturJn da* 
tiuoquocplampadi vltimaionga,accentu in antepenulH* 
maprofertur a Latim>:ied lampadivltima breui accenru in 
pcnultimaprofertur aGr^cusIn a.cmariuo prite-Va lam- 

R LIBER QVlNTVS 
padem&lampada/edlampada Latine 7 hmpada Grarcc, 
vtricpfHoaccentuproferunt.Vocatiuusfimilitervt nomina 
tiuuf ♦ Ablatiuus quia merc Latinus cft »acccntu Latino tantu 
profcrtur.InplttraUnominatiuolampadfsaGrtrci$,«scor 
rep.terminamr ,atq? proinde ab illif accentu in pcnulti.pro* 
lertur^Latimtamcneandcmproducunt.quarefuoacccntU 
(hoc cft in antepe.acuto)cnunciabunt Jn accufatiuo plurali 
lampades,quiacafusmere Latinu$cft,acccntu Latino pro* 
fertur:lampadaf vero quia Grarcus, Graecum quocp accen* 
tum habebit,hoceftin penultima* Scd di\\ti ad fufficicn* 
tiam inrepctitioncidentidem repctita difTeruiinus. 

DIFFERENTIAE EXCERPTAE 

ex Laurcntio Valla ab Antcnio 

Ncbriffenfi* 

v*Dclitera A. 

ABftinentia 5 eftarebusalicni*cohibitio< . 

Continemia,eft tantum apropriijsvoluptatibito 
Abdico filium J.viuensa boni* expello. 

ExharredofiliumLteftamento a bonisprohibeo* 
Acu* eft qua farcinatores veftes farciunt, 

Acicula vero,qua mulieres vtuntur ad ornatam» 
Abhorreo ab omni humanitate.i.alienus fum. 

Exhorreoinimicos.Ullo$pertimefco. 
Accefius cftaditio^fiue appropinquatio. 

Acceflioeftadicflio fiueincrementum. 
AftiocaufarUmreftcdicitur & non aftus* 

Aftuscomccdiarum recle dicitur,& non atfio. 
Afl:a 8i a<ftos/untrcrumpriuatarum &familia l rium< 

Gefta funtrerum,publicarum & jmagiftratuum. 
Aftor,cftcaufidicu$,&: alicuiusrei repncfentator. 

Autoreft(vtita loquar)alicuiu$ rcifaftor. 
Acini,funtgranain vnumraccmumcoeuntia. 

Baccarvero cumfmtparuapoma,dirperfiu$nafcunturi LAVRENTII VALLAE. 
AccruuS cft minutarum rerum congcries:vt{hlis« 

Strucs eft propric lignorum compofitoaiHi» 

Strages cft cadauerum iacentium multitndo. 

Sarcinacftvtcnfilium qiueadcuhumpertinenr* 
Accola cft qui iuxta locum habi tar vt Accola Pontt. 

Incola cft,qui in loco habitat: vtlncola montis* 

Inquilinus cft quiin alicna domo velagrohabitar, 
Accufare cftoftcndcrcaliqucmpcccauifTc. 

Incufarevcro,cftmoresaIicuiu:>reprehenderc* , 

Excufarc cfccufationemaccufantifacerc. 
Adeo proinrantunKfequentiparticuIa^vt 

Adco.pro valdcmon fcqucnti particula vt 
Aduocatuseft,quialteri adeft,vtcunq? illifauear* 

PatronuSeft quiagitcaufammaximeaccufat;* 

Cliemvero cft cuiuscaufa apatrone defenditun 
A dorare fit ctjam fine vcrbis cum genuum plicatione; 

Supplicarcfit finc genuum pli cationc, fdla vocc. 
Addicere eft in aucttone aliquid vendcre. 

Liccri 3£ Licrtari ; cft prccium in auftionc faccrc* 
Adfum.i.prsefew velpropefum. 

Adfurnribi.i.ftudeo,& patrccinortibi. 
Aducrfor tibi i.contrariustibi fum. 

Aduerfor rci.vultum auerro a tc qucm deteftor. 
Aducrto oculo a.aliquo oculosconucrto. 

Auerto oculos.ualicundc oculosconucrto. 
Admouco manum vulnerU.appono $£ appiico* 

Amouco manuro a vulnerc,id eft rcmoueo. 
Ad votum mihi cueniunvt cgooptabam. 

Exfcntcnnamihicuenittuvtcgointelligcbam. 
Adultcrium cft quod in nuptam committitur. 

Stuprum eftcoitus contra lcgem viokntus. ( tur cuity. 
Aede* in fingulari &C in plurali cft teplum & fcmper addi* 

Acdcsinplurali domumprophanamfignifkat. 
Acftimare,efttaxarc:quoddiciturappreciare. 

Exjftimarc ? citconfidcrarc.Extimarc,iudicarc. 

R x DIFFERENTIAE 
Aequali<?,eft *quu* & cosetaneus. 

Aequabili$ ? eftarqualisinpriorifignificatk>tie. 
Aedili^qui sedilitatcm adminiftrar. 

Aedilitiu* vcro,qui ardilitateperfunftuscft. 
A flfefUis^fiue Affe&io ,eft in animo, quod mens non cft. 

Mcm vcro fiue ratio ,in animo cft , quod affe&us non cft« 
Afficiotciniuria,ideft,faciotibiiniurjam. 

Afficiote beneficio,ideft facio tibjbcncficiunv 
Agitur mecum pradare^id eft,bona condirione fuim 

Agiturmecummalc.id eft^maloftatufum, 

Aaum eft,fcmpcr in malam partem accipitur. 
Agcre gratia^eft vcrbis gratitudinem ©ftendere. 

Habcre gratiam vcl gratias $ eft in animo. 

Rcfcrre gratiam,cft rc ipfa bcncficium diffoluere. 
Aguntur animalia a fefloribur & inftigatoribuf. 

DiicunturilIa,quarfponte duccm iequuntur. 

Trahuntur,quB pcr vim,& raptando portantur. 
Portarc,cft ferre,& fuo corporc baiulare. 

Vchi,cft equo^naui aut curru,& fimilibus. 
Agere,praeteraliasfignificationes, cft rerum immancntiu, 

FaccrejCft rerum in matcriam extcriorem excuntium. 
AgcaducrbiumjCumfingulariiungitur. 

Agitccum plurali. AgcdumjCum fingulari & plurali. 
Agcr,modo eft tcrritorium vrbi circuniefturo. 

Agcr ctiam eft locusquem ruri colimus. 

Aruumeft,quodfrumentofcritur abarando. 

Fundus,eftagripars,vtvinca,oliuetum,pratum* 

Prardium,cftpoiTcfsioruftica,fiucvrbana. 

Campus,eftplaniciesanguitiorinagrovelinvrbct 

Arca cft planicies anguttior in agro vel in vrbe* 
Aliquantifpcr & paulifper,ad brcuc tcmpus pcrtinenft 

Tantiiper pro intantuSpoftulat adiungi dum.pro don^ 
A!ter,de duobu* dicitur.aut dc fecundo loco. 

AIius,depluribu*dicitur:& quandoquctjro diuerfis. 
Albam>x oppido Alba in Latiodicumur. 


LAVRENTII VALLAE. 

Albenfe* ,ex oppido Alba ad Fufcinum lacum. 
Alumnw,non qui alir,fed tanrum qui alitur. 
Ambitio,in animo eft eius,quicupithonores. 

Ambitqs,inaftueiusqui pecunijfhonoremhnbuir. 
Amor,adomnesrespertinet:vtamor vini 8£vxoris. 

Charita>,ad hominestantum pertinet. 

Caritas,eft penuria.quam indofti cariftiam dicunt. 
Anme.eft cum affe<fru,& vehementifsimc. 

Diligere,eft cum ratione 8>C remifiius. 

Adamare,eftamatoncaliquidamare. 
Amicus,honefta res eft: vnde &C amicitia dicitur. 

Amica.fi ad virum referatur ,inhonefta res eft. 

Amator,qui modo amatorio amat. 
An particula,coniun<fHoeft 7 pcr quam inrerrogamus. 

Aut,coniun<5iio quoq? cft,fed per eam no interrogamuf. 
Annuum tempuseft,quod per annifpacium durar. 

Annuumfeftumeft.quodfcmeliriannocontigir. 
Antehac legi.i.anrehoc tempuslegi. 
, Pofthaclegam.i.pofthocrempudcgam. 
J Antiqui,dicuntur 8£ fcnes,& yerere^ > 

Senes dicuntur,quantumad ipforum vitam priuataru. 

Veteres dicuntur,quod alia xtate vixerunt. 
Ap peto,cum affefiu qualiacunquc illa fint. 

Expeto,tant um honcfta,vt virtute*. 

Pra?parare,ad pompam tantum pcrriner. 

Prarpararevero,e(taliquidanreparare. 

Apparere alicui,efr illi minifrerium exhibere. 
Apud me eftliber,perfonam &C iocum fignificar. 

Penesme eftliber,perfonam 8d d^minium. 
ftrgutuf efr,qui eftacura quadam folertia. 
. Argutus,eft fonorus* Argutus quoque brcuis. 
'ftrmicjer eft,qui domino arma in pradio miniftrat, 

Amiatus,quiarmisadpugnaminftru(5luseft. 
irccre,eftprohiberc,acvetare:vndeArxdicttur. 

Abigere,eftalocofugare.Vndeabaftores8tabigei. 

R 3 DIFFERENTIAE 
iLflTurgcrealicui,eft in honorem illius furgcrc, 

Surgere,eft quocuncp modo feerigcre. 
Affentari,eftfalfo laudarevtilitativ gratia, 

Adulariyerd^cftinferuire^vrhonorem mercamur. 

Blandiri ,qiianquameft taftu$,ad animumiranvfertur. 
Afcifcere,eftremotum aliquid capcre. 

Confcifcere,£erefernpermortem defiderat. 

Defcifccre,eft abimpcrioalteriusfe fubrrahere. 
AiTererc,eft affirmare,5£ in libertatem vindicare* 

Afleucrare,eft vim atq? animi motum addere. 
AutemconiunfHo^poftponiturhuicnegationijnon* 

Veropoftponitiuhi^neq^jtumjfanejiamjcntm^at. 
Aufcultote,dicimns,ficutSCaudiote* 

Aufculto tibi,cft obtempero tibi. 
Audicns fum tctantum valct,quantum Audio te. 
Audien^ ium tibi,non audio tibi.Lobediemfum. 
Aui* eft,qnar parit oua,pennisq? pr ardita eft. 

Volucrueft^quaccun^voiat^vtapis^culex. 
^•DelireraB. 

BArba( vt inquit SemiuOhominum eft. 
Barbarvcro in numero plurali,quadrupedunrw 
Mentum vefo ,cft ipfa barba^pilorumqjfedcs. 
Benefador eft,qui cuipkm benefacit. 

Bcoeficiariu*,in qucm beneficium collocatur* 
Bene,aliquando capitur pro valde. vt Bcne dochr r 

Male,aliqusndo accipitur pro nomvtMale fanus. 
Bellum.eft torum iempuS,quod in miiitia fumus. 

Pi^liumJpuimtsntUmarmorumccrtamen. 

Pugna,etiameitra arma fttfolis verbis. 
Beatu$eft s quiomnibusrebusadvitacvfumabundat. 

Fefix,quiomnktmbonorurncomposcft. 
Bonum 7 gtsuisen: ad vrilcjucundirm 3C honcftum, 

Bonitasvcroidemcft^quodbcnignitas* 
Braftea ^tenuis c'ft y & fua fponte piicatilis. 

Lzmitiz vero craffior,vt ex qua arma fiunt. LAVRENTII VALLAE. 
Bucca^anillaeft quxinflatur:vtincornicine. 
Mala.cft rotundum illud, quod elt fupra buccam* 
Gcna,tumcculorum regmen,tum malam fignificat. 
Cilium,eft3mbiturgenarum;vndeSuperciIiurn. 
w.DeliteraC. 

CEdotibUconcedotibi.i nonrepugnotibi. 
Ca:do cecidi te J.percutio 8£ occido. 
Catuli,funtferarum,quac ferc ex raptu viuunt. 

Pulli vero cicurumrvt afini,8£ cqui,8t* aui$. 

Fcrtur generaliusefrvndefartificarc&fcrtura. 
Capitale odium,quod SL caput 8£ vitam alterius petir* 

Capitale vitium ,propter quod peccam punitur. 
Capere ,eft fponte vcl non fponte acdpere» 

Sumere^eft vltro &C non fpontc aiiorum capere, 

Captarc,eftvellccapere,K infidiajparare* 
Candet^dicitMarcelluS^quod ignitum eft* 

Candctetiaro,quodcandidum & album cft. 
Canfari,eftcaufamrcigeftaetcrrcinaccufationem. 
t Caufare nunquamapudidoneosinueniturpro cffkcrc, 
Caupona.cfttaberna vhivinumvenditur* 

Caupona quoq? mulier ,qux vinum vendir. 
Calumniaridicit Martianus,eftfalfa criimna intendcrc» 

P raruaricari dicit Vlpianus,caufas aducr farijs dare # 
Ceruix in fingulari efr pofterior colli par*. 

Ceruiccunplurali,pro fupcrbia ponuntur. 

Collum,omnespartesin lolidum compleftitur. 

Iuguluscftanterior colli pan.Vncle iugularc. 
Celebris,palfiue ponitur:vt Locus 8L homo celcbrit. 

Frequcn* aftiue & paffiue:vtVrb*& fcnatus. 
Cxlebs cft qui non duxit vxorem legitimam. 

Maritus, cft qui vxorem per IcgeSaccepit. 
Certum eft.modo accipitur pro manifefrum eft. 

Certum cft,pro deliberatum,iungiturinfinitiuo* 
Cenforcft,quiinadminiftrationcccnfurarcft. 

Ccnforiu* cfr.qui perfun^uscft ccnfura. 

R 4 DIFFERENTIAE 
Circamftare,pro eo quod eft circundare. 

Circumfiftere,pro eoquodeftcircumuenire, 
Circiter,frequemifsime adnumerum refertur» 

Refcrtur quandoqpad tempus & ad locum. 
Continud protinus,ftatim ;notum eft quid fint. 

Quodfiadditurncgatio,valetprononideo. 
Comeatiusin fingulari,efr licetia,vr ita dixerim, ad tcmpits. 

Comeatuunvrrocpnumcroeft alimeta publica&priua 
Commendo te regU.committo te. (ta # 

Commendo te apud regem.i.laudo te. 
Comr#entariu c ,eftin quo resnudxfcribuntur. 

Libri fiwfcin quos autorum opera diuiduntur. 

Volumen T eftminusquam iiber. 
Concilio amorem dicimus,ftd non grafiam. 

Inimu* gratiam fednoninimusamorem. ^ 

Reconciiiari,&In gratfam redire,idem. 

Conciliamuinoiio*amicos,reconciliamit>vereres« 
Cornitari,eftminoresmaioribufComitatumprxftare. 

Aire^tari^eltcomiratumalicuipra^ftarequocuu^modo 

Deducere,cfraliqucm de illiu* domocomitari. 

Reducere^eftillumadilliusdomumcomiraru 
CcEnaculum ,eft par s domus fuperior ad quofcuncp vfus» 

Co:natio,eftlccunnferior ad cccnandum* 
Comes,eftquialteriurduftumfequiturvtcun(p. 

Sociu$,eitnegottjs,rebus8Uaboribus. 

Sodalis, eftinleuioribus,&iocofis& volunrarrjs. . p 

Comi$,eftbenignw,& quialrjsinferuivqfefriu^dicitur* 
Collis^eftmonticulusfeparatusXme pars montis. 

Iugum, eft,vt fic dicam,ipfamontisarduitas. 

Cliuus.efteademardnitaSjfedclemens. 

Promontoriom,eftmonsinmarepromtnenSt 
Coxa^efrpanfuprafcrmora^vertebrumfyipfum. 

Focmora partern criuiscxreriorisfignificanr. 

Fcmtn^,part*!minteriorem,mol!ioremq;tantum. 
Copia in fingulari,eftfacultav;& iungitur do & facio* LAVRENTII VALLAE* 

Copiaquoqueeftabundanti3,vtvini&olei. 

Copi£innumeroplurali,cftexercitus. 
Condi<5bo,eftdenunciariofiuea(?tioin perfonarm 

Conditio vcro,fortunam dicit & ordiaem. 
Corpusjn nobi* viuentibuseft,vndeCorpulentu*'. 
Caro,cftcadauerisqux8£pulpadicitur. 
Confolor &C Confolatio , verbis fit in alicuius calamitate* 

Solor &Solatium. rebus ipfis fit in alteriur egeftate. 

Solamen,magifeftpoeticumquam oratonurm 
Corporeum,eft exiftensinmateviacorporea:vtlapis* 

Corporalceft exiften f ex materia corporea vt domus. 
Complodere,eftmanusinuicemillifascoilidere, 

Exp!odere,eft cum fonitu manibus ei^cere*. 

Supploderc, eft pedem terrc incutere. 
Cordi eft mihi ire aliquo.Lplacer mihi ire. 

In animo eft mihi ire aliquo.i co : \ ftituo mihi ire. 
Compcrtum &C exploratum eft mihui.fcio. 

Conftirutum & deliberatumeft mihi.i dccrcui. 
Confulo te.i.confilium peto;vnde Confultor* 

Cpnfulotibi.i\confilium do:aquo eftConfultus» 
Conuenir mihi.i.decensSC conueniens eft mihi. 

Conuenirinternos.i.controuerfianoneftinternbs. 
Conflaui arsalienum i-faftusfum debiror. 

Diffoluiasalienum.i.quod contraxi,folui. 
Conftemcre,ad corpustantitm pertinet. 

Confternari 7 adanimum.quummensturbata eft* 
Confuieft,quiinadminiftrationeConfulatuseft* 

Confularis,quiiamperfuncT:iiseftConfulatu. 
Ctimen^modoprodelifto^modoprocriminarionceft. 

Flagiriu,proprieeftinlibidine,quafiflagrndignum, 
Cruduseft,quifgre,diffi'cultet(5concoquir. 

CruduScft ctiam,qui haber aipeftum trucem. 

Crudfi etia eft vulnus, quod cft recens 8C fanguinolcntu. 

Crudumctiamdiciturnoncofturn,& immarurum. 
Crepitus,cftfonitusviolcntusexacri$ impulfu. 

R r DlFFERENTIAE 

Crcpiruseti5cftventrisventmexclufus.f.pcdituni # 

Strepitus fit cx corporum & vocum collifionc, 
• Fremitus,eftftrepitusvchementior. 

Stridor acrior eft,& quafi fibilans collifio. 
Confcro mc ad Catoncm ,non in Catonem.i eo> 

ConfcrobeneficiainCatonem,non adCatonem i.do* 
Cum primu coniunftio cftrvtCoprimu veneri$,daboltbr2 

Quaprimu aduerbiu eftrpro cito: vtquamprimu dabo. 
Cumani\dicunturaCumisoppidoCampania:. 

Comcnfes,a ComooppidoGaUiaeCiialpinae» 
Culpa medtci perit,qui morituritf non crat. 

Defeftumcdici perit,cuimcdicusnonaffuit. 
Cu pra?pofitio,nunquaiungitur reinotanti infmimentum. 

Cfi coniun<n:io > fircferturad.tu,rei minoriiungitur; 

Tum verdreimaiorhvtCum pccuniaSjtqm vitam. 

Tum &L tum,inrcr arqualia>vt tum pecunia$,tum libros, 
Colori^veftesfunt^quarnatuiofuntcolore. 

Verf:coloria?,qu2en3tiuumcoloremmutarunt. 
v*DeliteraD. 

DEbeHare^eftbcUovinccrc,^ bello capere* 
Expugnare»eftpugnandovinccrc8£capere. 
Propugnare,cftpiigriandoviacere,S£defendere 

Impugnare S£ cppugnare,eft impugnando laceflcre. 
Decus,cfthonoi ificemia cx rebtis praclare geftis* 

Decor,eft pulchritudo exdeccntiarcru &C perionarum> 
Defipio&defipifcOjcftaliqtJidaienfudeficio. 

Refipifco,cftad mclioremmentemrcdca, 
Defcendo dernonte.i.dealto adimumlocum. 

Dcfcendo in cerramcra.i.de tmo in periculofum» 
Dcucnimusin planum.i.in vallem aloco altiori. 

Deuenimusin paupertatem.i, amaiorifortuna. 
Defpicio infcrioresmc, loco & forturca. 

5i!(pt r ciofupenores.i.adrB!rorvclafpicio. 

Difpiccrc, eftcircumfpicercj8£ prouidcrc. 
Dfligerc^cftmaguidoncumadtcrscrcndasfcccrncrct LAVRENTII VALLAE. 

Eligcteverd^eftcxmulti* adnoftram vtilitatcnn 

Cooptare,cft inter collegas & parescligere* 
Dcc lamator eft,qui ftudet apud Rhetorem. 

Oratoreft,quiverascaufasin iudicio agir. 
Dcfunftw officio eft,qui fuo officio cft perfunftus, 

Defun&usquocp vita,qui vitam finiuit. 
Dcturbarc,cftvioIcntcr 8£ dcorfum dencere. 

Exturbarc,eft codemmodo &loco dcrjcerc* 

Difturbarc,cft difsipando 7 diruendoq? dei}cere. 
Deprecor fupplicium.i.deteftor dC execror, 

Deprccorvcniam.i precibu^ vcniam prccor. 

Impreco r ,cftalicuimalu& infortunium precor. 
Decurionesfiint^quidcniscquitibuscxnobilioribusprgfnt 

Centurione^qui centum exinferioribus pncfunt. 
D c pc^us(dicitVlpianu)quiturpitcrpaftu5« 

Pactuf cft,qui quomodocunqjpcpigit. 
Dcccderc,eftexoflicioabirc:vndcdiciturpcccflor. 

Succedcre,eftinofficiumire:vndeSucceflor. 

Dccedere vita ,e ft officio vitar ex^edere* 
Dcpofitor eft,qui depofitum alicuius fidei credit: 

Dcpofitariusvcro,cuidtpoiitumcrcditur. 
Difcere,eftvtaliquidintelligas,quodignora5. 

Edifcereverdcft,quod memoriacomplt<fteris- 

Dcdifcerc vcro eft,quod didiceris,obliui(ci. 
Diccrc propric cft Orarorum,& clegantcr loqui. 

Diftitare^cftfrcquenti loco 8£ tempore diccre. 

DicT:are,cftalioverbacxcipicntc,vtfcribat,dicerc. 
Docerc difcipi|lo*, notum eft quid fignificct. 

Dedocere cft,quod altcr docuit,falfum oftenderc. 
Dicofentenriaminfcnatu 3 quafiConfiiiarius. 

Fcro fentcntiam inforo,quafi prxtor fiue iudex. 

Dicereleges,eftad cos,qui bello fuperatifunt. 

Ferleges,eftad fuostvnde Legum latorer. 
Diespro certodicgeneriseft mafculini. 

Dicsprotcmporc,fcrraininiicft, 8C carctplurali* DlFFERENTIAE 
Domusquando facit domi in genitiuo,locum fignificat* 

Damuscumfacitdamu^a?dificium8£famil:iam. 
Do literastabellarioad aliquem perferendas. 

Doliterasad amicum vteaslegat. 
Dono te corona ,eft prarmii 8£ honorisgratia. 

Dono tibi coror.a m, norum eft quid figniffcet. 
Do tibifidem,ideft perfauftetibiiuroSC promitto. 

Habeotibifidem,hoceft,credotibi. 
Dudum &C iamdudum dc breui tempore dicitur: 

Nuper pridem,8£iampridem:delongiori. 

Diu 7 8C iamdiu,eft pcr longtimtempus* 
v*Delifera E. 

EPuIa?,funt cibi minifterio hominum comparati. 
Epulum,funt cibi folemniores, & conuiuiu publicu. 
Edicere,eft magiftratuu reguqp.vnde edi<ftu prartorif* 

Indicere,eft denunciare,vt Indico bellum hoftibw. 
Elogium, eft teftificatio laudisvel infamix. 
Et nto &L aclo iungiturtvtEn Priamus.En capcllas. 

Apud oratores exprobrando^cu ntorvt En homo. 

Ecce,apud Vergilium femper de re improuifa dicitur. 
E republica.i pro republica&vtilitatcrcipublica^ 

E regionc domus mear,pro ex oppofito domus. 
Ex tempore dixir,pro cx improuifo dixit* 
Ergo^igitur^breuioribusadhibcnturconclufionibu^ 

Quare^quapropter^quamobremtmaioribw: 

Etfi,quanquam,in principi]j pofcuntlndicatiuum: 

QiiamuiSjlicet^tamctfi^naltisiocisSubiunftiuiim^ 
Eucntus,iuiTus,permifTusin fingulari quartcdeclinationis. 

Euenra,iufla,permitfa,m plurali fccundae declinationis. 
Excubia?,tam diurnavquam nqfturng dicuntur. 

Vigiiix,tamummodo nocfrurnar:diuifar in quatuor. 
Exemplum ,eft quod fequimur,aut vitamus. 

Exemplar,ex quo firnilc aliquid facimus: 
E:dfttt,quodeminet^exurgifcummoru. 
Extat.quod eminet & fupcrftat finc motu. LAVRENTII VALLAE. 
Exprobrarc,eftimmcmorembcneficrjculpart, 
Imputarc, eft citra rcprchcnfioncm id faccrc. 
ErTe,prcfcnsverbiInfinitiuieft:Fore,futuri. 
Eodcm modo diffcnlt adeiTejadforCjprodciTcjprofore. 
«*DelitcraF* 

FAcio tc ccrtior em,non facio ccrtum,ncquc ago: 
Faciorcm gratam,rem diuinam, damnfi nonago, 
Facic5,magisadcorpu5pcrtinct:vtFacic5longa. 

Vultus,adanimumrefertur.vtViiltustrifti*. 
Faftio ,e ft diuifio ciuium in diucrfa ftudia* 

Scdir io.cum populo difcordc res agitur. 
Fam a G reccjdem cft quod Rumor latine. 

Scdrumorefttantfidcrc^qua^rcccriscft , &fineautorc« 

Fama vero,etia dc antiqua dicitur, Sc dcalicuiu* cclcbri 
Fatuus,eftinfipiens;tra<frum afapore cibcrum. (tatc. 

Srolidus, qui proxim c ad naturam pccudum accedir. 

Stultuseft,qui improuidcw eft,8£imprudens. 
Facilc fcribir,pro co q* cft lcuitcr fcribit,& non laboriofe. 

Facileprincepsoratorumeft,inondubicprinceps. 
Fcro auxilium.Do auxiliumrrefte dicitur vtrunquc. 

Dd operri non dicitur,fcd fcro opcm, vndc opitulor. 
Feftus dics reciedicitur,& non fefriuus* vnde opitulor. 
^ FeftiuushomoJ.iucundus.vndcfeftiuitas. 
Ferushomo^quianimiimferinumobtinet, 

Fcroxhomo,quianimofi^cftadccrtandum* 
FciTuSjeftfatigatus/iucanimo^fiuccorporc. 

Defeflus, & defatigatus, qui amplius fatigari no poteft. 
Ficus,ci,yclcus <r pfruc%:&^>arborcgcniriscftfoemininn 

Ficusfici,generemafculino,pro morbo accipitur. 
Filw.pater^mater^magisaboratoribusdicitur» 

Gnatus,gcnitor 7 genitrix:magisfuntpoctarum. 
Fingcre dicitur ,qui f orrna* ducit cx luro : & ditur Plaftes* 

Effingcrc,quiadaltcriusformamaliquidfiugit. 
Flere,cftlachrymascrTundcreindolore. 

Gcmcre^eftprganguftiainfonumcrumpcre. DIFFERENTIAE 
Plorare^cftvoce flebili dolorcraftmmapcrire* 
Plangere cft percufsione membrorum fe affligere* 
Eiuhre,cftaItavoccflere:qiiodcftmnlicrtim: (dere. 
Vociferari^cft no modo dolore , fed indignationc oftc* 
Lamentari,eft orationctrifti cladem teftarn 

FelixeftquiprofperitatemrecipirvtHomofelix* 
Profpcrumcft^quodfocIicitatemaffernvtSydi^* 
Felix,ctiam aliquandoab effeftu dicitur. 

Fccnerotibi dicitur,ficut rnutuo tibi, 8C promittotibh 
Fccnerorabste,ficurmutuorabste ? 3Cftipulorab$te« 

Fa:nus,eftproutntwexipfofolo/juodcftnaturale # 
Fcrnus,quodeft vfura apriorifignificato defluxit;, 
Ve<ftigaitxomniprxlioe(t,velpublicu,velpriuat£i; 

Frux 5 cft quicquid ex terrrc f ruftu in cibum verrimus* 
,SegcScft,exquaconficiturpani$nonderneffa. 
Segesetiam,eftterrafementiexcipi€nda:fubafl:a, 

Frondes,funttantum arborurn. 
Folia etism funt aliarum rcrfi.vt florum^herbarum, 

Frui eft potiri aliquarcpropterfeipfann 
Fungi,eft of ficium munusq? agere* 

Potiorcumhocnomincre5,genitiuopluraliiungitun 

PGtior,aliaSCur» ablatiuo:& fignificat obtinerc* 
«rfOelitcraG. 

GEftuS,eft aftio qua:dam , 6c corporispronunciatio* 
GeftiOjeftadminiftratio quardam &L afcio. 
Gema:,{untlapilliomnesprcciofi,praLrtermarganta# 
Margarita cft^qua: in concha nafcirur. 
Vnio vero,eft quu magninidinem folitam excedit. 
Gratus,cft in aducrfi&IucundWjin profperis. 

lucundus non eft krtu$*fed qui hcritiam aflfcrt. 
Gratularialicui,eftYcrbo tefiarifegauderedeilliusfelici 
Gratari ide,ni(i q, magiseft poeticu qua oratoriu* (tatc« 
Gratificari,eftbeneficiumminoriconferre, 
Gratumfacere,cftmaioribusinferuircv 
Grauecft^quodiuaptenaturacftponderofum» LAVRENTII VALLAE, 
Graucmctiamvirumpcrtranflationemdicimus. 
Grcmium, cft intra complexu fceminum in formiois: 
SinuS,eftintrape<ftorisbrachiorumq?complexum, 
Sinus,etiamcftvcftisfluxus,& littorumcuruitas. 
v*pditeraH. 

HAbco rationem ialutis.Lhabeo refpc<ftum. 
Conftarratio.i.rationcmkgitimamifTcoftcndo. 
Habco orationcm dicimus,non facio orauonem. 

Facio fermoncm dicimus,non habeo fermoncm. 
Hei,(emper iungitur datiuo:vt Hei mihi qualis erat. 

Heu,accufhtiuo,& nonnunquam nominatiuo. 

Vapjfcmpcr datiuo iungitur: vt V* tibi caufidice. 
Hiftrio e(t,qui perfonatusfabulas in fccna agit. 

Mimus,qui quouis in loco gefticulationesexcrcer* 
Hiare cfr,aliquid fua fponte,vel extcrna vi apcrire. 

Hifccre,eittantum oric ,& quidem humani. 
Hortuscft,vbifuntholera,quibusvefcimur. 

Hortifunt arboribusconfiti voluptatis gratia. 
Hofpcs eit,qui in alienaciuitate elt. , 

Percgrinus eft,qui in propria ciuitatc non eft, 
Hic,adpnmaperfonS,veladrcsprimxpcrfonccpertineu 

Iftc,ad fecunda perfon3,vel ad resfecundj perion v. 

Ulc,ad tertiam perfonam, vel ad res tertiae perfon £ f 
EodemmododifFerunraduerbiaab eistrafta, 
^ vfDeliteral. 

IAm,notumeftquidfignificet,vtiam venit. 
Vfurpatur quoq? pro tuncivt/ifcdetjam non ftar# 

Inrerdico tibi aqua &C igni; non aquam 8i ignem. 

Interdicitur tibi a mc aqua 8£ igni 8i 

Inrerdiciturtibi ame aqua & ignis. 
Incumbo ftudrjs vel in ftudia , vei ad fntdia. 

Incumbo remis,non in remos,ved ad remo*. 
Intercedit niihi tccum amor;id eft amor cfr ir.ter no$, 

IntcrceflcrunttribuniJioceftfeoppofiKrunt. 
lnftitutafunr,bonimoresrationefumpti. DIFFERENTIAE' 

InfHmtioneMuntpracceptionc^quibusdocemur. 
Indulgentia 7 eitmollis &C delicatacducatio. 

Vcnta,etiam quandoqj indulgentiam fignificat, 
Infiduseit,cui non eftfidendumta Fido fidis, 

Perfidu$efr,quifidcmviolat:aFidc$fidciY 
Infenfus eft,vehermnter iratus,8£ odium gerefiS* 

Intefnisdt,vehementermoleftus,8£nocens. 
liidiens viuo tantu i dieiprarfentisrationem habeo. 

In caoienefco.i.cotidie magisefficiorfenex* 
Inhibemusrem inceptam:vtTela inhibeteLatini. 

Proh;bemu& ante rem inccpta: vt Hofpitio pr ohibemuS* 
Inumere, eft rcm aliquam in contrarium vertere# 

Peruertere,eft rem aliquam in malum vertcre. 
In manu mea cft negotium.i.in poteftate mea eft* 

lnm?nibmcftliberj.intermanusmeas* 
Ihgredior forum.nintro in forum. 

Ingredior.i.ambulo:vtSiftas,ingredere, 
Interrog2miis>caufa,aliquidintclligendi, 

Percontamur vero gratiaargumentandi» 

Sci(citamur 7 vtvoxindicat:fciendigratia. 
Introcludo te.i.in intcrioribmclaudo. 

Intcrcludo te.i. iter tuum claudo &C impedio* 
Incedere , eft ambulare cum faftu 8L pompa. 

Ambulare eitfimpliciterpedibusingredi. 
Impcndcre cti quafi fupra caput in ruinam immincre* 

Imptndere,penultimabreui,cftquafi dare. 

Pcrpendere eltexafteponderare, SC examinare. 

Appendere,eft fufpendere ? & ad lancem ponderare, 
Inter caenandum venit,jLdum eflem in cocna. 

Inter agcndum dorrnio i.dum fum in aftione. 
Impono tibi onusa.iniungo tibi onu$. 

Impono tibU.decipio te.Vnde impoftores di<ftu 
lnficiari 5L inficia^irc.i»negare, fic diciturtvt 

Opcmferre^fuppetiasferrCjproauxiliari. 
Indolesjn pueri^ e ft fignum f uturse virtutis. LAVRENTII VALLAE.^ 
indolcjetiaminmallumaccipifiir,!cdr;ird» 
IocuS,& iocari,propriead vcrbatantumpeitincnt* 

Ludus,& ludcre,ad fafta.vt l.udere pila. 
lterfacerecft^quod imperiri dicunritinerare, 
Viam facere eft, vbi via non erat,aperire. 
Munireviam.eftreficere&repararc. 
ltcrhabere,cftitcraliquenieftcfasfiurum. 
H-De literaL. 

LAbare aliquidcft ruere,& rcpente caderc. 
Labiver6,eftlcnitcr,fenfimtydefcendere. 
LaCefTb,prouoco,quod eft in Certamcn vocare. 

Plaruncp in bonu,nonnunquam in malum accipitur. 
Latebrarjiominum proprie dicunttir. 

Laribula^funtferaru, ied quandocpconfundunrur» 
Lf gere literas,legcre libros,notft eft quid fignificct. 

Perlegere literas,cft vfcp ad finem legere. 

Eodem modo differuntvigilare & peruigilare. 

Negare,8£ pernegare. Agere &i peragerc, & fimilia. 
LegesJunrautpr!ncipis,autpopulialiCuiusliberi. 

Rogationesdicebantur,quiapopulusrbgabatur. 
Leuo &Alleuo,eftmoleftiamlaboremcj?extcnuc. 

SubIeito,eft auxilium defcrifionemcp pra?fto. 
Literainfingulari,eft vnumelementum.vta,b. 

LitcraciripluraU,eft rpiftolaquxmirtitur. 
Libertuseft,qui deferuoliberfaftu*eft,femper%hibett*e 

larionem adeu } cuiuseft libertus:Vt Libmu<Ca:faris» 

Libertinusidcm fignificar, nifi quod cft abfoluturn . 
Libertas,aliquando in bonum,& in m ilutrj accipitur. 

Liceritia ver6,eftcumqui$liberttteabtuitur. 
Libri furit , in quosautorum opera diuiduntur* 

VoIuminaver6,funtnrnoraquamlibrt\ 
Ludicrum fubftantiue,eftquodcuncpluforiu opus. vndc 

Ludicrus,a,um non(vtdicitPrifcianus)ludicrc. 
Lucus,eft filua cfdua deo vel homini confecrata. 

SaUu$,filua vbi pecudes hyernare aut atftiuarc folenr. 

S DIFFERENTIAE 
Nemora 7 voUiptatiscaufaconftant artcfiue natura. 
Siluaeft,vbkunqucfuntarborcsccduccvelinc t Tdua\ 

Lues,eft rnorbusin homincifouiens, in pecora 8«C agros. 
Peftis.eftpeftilentia^qu^autcifooccidi^auuitoabit* 

Lubricuslocu^eftjn quo nequeasinfiftcre. 

Lubrkaeftangutll3,qua:nonpoteftretinerifacilc. 
Lubrica xtasjn qua quifunt,facilc labuntur* 

Luce &L tenebris,pro dic ac nofte accipimus,fed prima lu* 
ceS^primistenebns,eftprincipiodi€i,&principionos 
Primadic,primano6te f refpC(T£ufecund£diciiur« (ftr, 

Reperiturvero luci proluce.vefperiprovefpere8£ ruri 
prorure,CarthaginiproCarthagine. SedSeruiusvulc 
hxcnomina vrbium prbpria debcre poni in datiuo. 
wDeliteraM* 

MAlcde tefentio , exiftimo, iudico,ncn errorem fcn* 
tientis,fed ciusde quo fcntimus vitium dcfignat. 
Maleaudio eftmalam famamhabeo.i infaraor. 
Magni t parui r tanti,qu3ntiingtofoIuiungunturcumiliis 

verbis,intereft &L refm,vt magni intereft,parui refer t. 

Ca?terainntoveladuerbialitcr,vtplurimuintcreft. 

ScXjpnominainablto.rnea^tua fua ,noftra,veftra,cuia. 
Mallcolus,eft in modu malleiroftrahabesdpt 9 plStationi. 

Sarmentum,eft art fa<5him,quod igni refcruatur, 

Palmeseft,cuminvitefrondeS,vuasq?habet. 
Marinumeft,quod in marieft, vr pifcis marinus, 

Maritimumcft,quod[iuxta mareeft,vtvrbsm3ritima. 

Tranfmarinueft^quodtrasmareeft^vtbellutrafmarinu. 
Meditari,prxtereaiignificatione,quamhabetinproptu: 

eftetiam adaliquidfeexercere^vtad palxftram. 
MemoriateneOjrefcedidturjionmemoritcrtcneo. 

Mcmoriterrccito,memoriterrenucio nonmcmoria* 

Memoria, 8^ memoritercomple(fiortc,rcpeto,recoIo. 
Memini,pro recordor,genitiuo &t accufatiuo iungitur. 

Memini pro metionefacio, gcnitiuo 8^ ablatiuo cfi dci 
Mefcis,tumipfamefsio eft, tum fegcsiam matura. LAVRENTII VALLAE. 

Scmcnriscftiatio,f?«c(vtitadicam)fcminario, 

Scmen eft,quod in tcrram fubaftam iacitur. 

Scminariu, cftlocusv6iplantgadtran(piantadufcrntt v. 
Mercri,eftmcrcedcoperari& inmilitiacxerceri,vnde 

Meriroriaraberna,qudfincmercedenoneft adituS. 

Mmtoriuspuer,qui mcrcede proftat libidini. 

Meriroriapucllanondicitur,fcdmeretrix,quia merc^ 
Mercor de tc benc.t.bencficium in te confcro, 

Mcreor dc temale.i.malein tc contuli. 

Demereoramicos 7 i,benefkiisillosobnoxiosfacio; 

Emcreor,vndeeftEmerirus 5 nlaboreceiTo* 
Minifteriuminfingiilari,eftminiftricpera, 

Miniftcriainplurali,prominiftrisaccipiuntur, 

EodcmmododirTeruntfcruitiiim& feruitia. 
Millc in (ingularijfubftsnriuu cft : vt Cicc. Mille hominmn 

verfabatur,& millc nummum expenfum. 

Millia vero in plurali,ab co quod eft mille* 

Mille in plurali adieftiuum cft,vt millc viri. 
Morarusilledicifur $ quiboni*monbuseftprardiruS. 

Morigerat' ? eft,obfeques& obedie$,averbo morigcror 

Morofus,qui cft difficilis,& perucrfis moribiu. 
Mollishomo,invituperationcmdicitur i. effocminatuS. 

MoIleopuS,inlaudem.i. pulchrefabrefaftum. 
Morof tc,8d maneo te,pro expefto tc,feu poctice. 

Mororte.i.dctineote,magisoratoriumeft. 

MancOjprocoquodfuturucfttvtquistcmmercxitus, 
Munimenta/untmunitioncscaftirorum^vtvallum^oiTa; 

Monumentnfunt^fepulchra.ftatujctitulijfofla^ 
Murus,eftambitumbis,autctiamcaftrorum: > 

Pariescft,ambitus ille domorum , quo tefta fulciuntur* 
Mcenia,8£ murumfignificant &L vrbisxdificia. 
MulierjCadiciturqua^corruptacft.Virgo^qu^intcgra. 

Patitur tamch vtrumq? aliquando cxceptioncm . 
Munus,tcftcPauIodiciturquoddonomirtitur- 

Munu$ ; alio modo cftonus.Vndeirrimunitas dicifur* DIFFERENTIAE 
Mumi< prarterca, cft officium ,vt militare munus. 
HhDditcraN. 

NAtaIis,& natalefubftantiue,eft diesnataHtius* 
NatalesvcrdihpUirali,fanguinisc6ditionc(Tgnificat 
Nc dica,fubftantiuo prscccdentcvult poit fe acculati 

uu:vtCic.Crudeli$Caitor,nedicafceleratum& impifi. 

Sccusautcmfcqucntefubftantiuo;vtfidicamuv,Crudclis 

nc dica m fceleratus &L impius Caftor. 
Necatu$,generalenhabetfignfficationem. 

Ne<flusnon diciturjfinecerto generemortis. 
Nedfi,vnomodovttmur,cnvtfacpfcntetia vnoclaudimus 

vcrbo:vt furidcre pro tc fanguine^iedfi pecunia. Altero 

cfi fufi vtriq? fententia: vcrbfi danuis : vt funderem pro tc 

fanguinem, nedfi pecuniam crederem, fcilicetaffirmari 

do,quodeftmaiorismoitientipreponimus;negando vc 

rocontra 7 quod eftmaius,poftponimu** 
Nx cum diphthongo,pro valde vt 1 certc accipitur. 

Nc producteacccpta pro non. Ne correptc pro an* 
Nifi,quotiesponiturin principio, indicatiuum poftulat» 

Alia* vcro ctiam fubiuriftiuo iungi poteft. 
NihiladCfffarisequitatum.i. nihilad comparationcCapj 

fariscquitatuf.Tcren.]\'ihiladnoftram4. nihiiadcopasi 

rationem huiii rioftra?. 
Non mefallit,non mc prgtcrit , non me fugit , non mc ca* 

pi!,cft non ignoro,tefte Quintiliano. 
Noualii)(inquitPaulus)cfttcrrapro{cifla,annocc(rans. 

AgerrcftibiliHinquitVarro)quodrcltituitur* 

Nunc aduerbium, tempusinltan? fignificat^ 

Nunc^ctiamfine temporisfignificationcvfurpatur. 

Cicero;Pluraeuemrent,fi ad quietcmintegriircmus, 

nuncvcro cnufticibo& vinoconfufa &conturbatacer 

nimus. 
Nutarceftmale folidatx molis ruinam minati. 

Tirubare,eitpedibii$nonvalenti<infifrere. 

VacilIarc,eltalterno motuinconftantcni effe. LAVRENTII VALLAE. 
Nuncui$eft,quinunci<<t.nonquodnunciatur. 
Quod enim dicitScruiiis^nunciucfTe^quodnunciaturjnon 
eitverum. 

MfcDclitcraO. 

OVocatiuo & accufatiuo iungi potcft : vt O mc mifcr u. 
O tefarlicem.Aliquandofupprimirur,(cdinrelcuio 
ritvtHomincmindoftumquihnrcignorct. 
Obferuo.i cuftodio:aquo verboefr obferuatio. 

Obftruo*i.coto& veneror ,iiquoverbo elt obferuStia, 
Obsolegationem.i ,cxequormunus8£ ofhciiilegationi^ 

SicObeo morfem .excquor officifi mortis, &C obeo non 

addendo morte , ficut oppeto morte &C oppcto: defun* 

«frusvita & defunftus. 
Obuiotibi^obuiustibifiOjSCobuiiimctibifcrorobuius 

tibifum. 

Obuiam ttbi proccfsijdem fignificant, 
Obfeseft.quitraditurimperio alteritisquafipignus* 

Vasefr,qui eftfponfor alicuiusin capitis pcriculo» 

FideiurToreft,quifpondetincaufisleuioribus. 
Orium,eft vacatio dlabore , cuiuscontrariu e(f ncgotiurcu 
Otium quoq? pro ftudio literario accipitur. 
Gccupare,eft locum tencre,8£ vi capere:& etiam 

Occupare 7 antecapere,quoddicuntpraroccupare. 
Odor.notum eftquidfignificetinvtrocpnumero. 

Odoresinpluralinumcro,funrodoramenta. 
Officium,eft virtuti* aftio pro loco &C tempore* 

Officium, eft bcneficium SC obfequium in amicoS. 

Officium,e{tquoq?magiftratuum& aliarum rerunn 
Officina,eftvbi operafiunrvndefuntopifices. 

Taberna eff,vbi opera vcnduntur:vnaetabernari]Y 
Opcra,vrdicitVlpianus,eft diurnum officium. 

Opus,eitfinisfru<5Vusq?op<ravvtOpuscftOuidrj. 

Operarprccium.cftfruftuofum & ad rcm pcrtincns, 
Orarceft verbisaliquam rem peterc. 

Exorarc^eft orando & prccibusaliquid impetrare. 

S * DIFFERENTIAE 
OriundusaRomaa.cuiusmaiorcsfueruntRomani, 

Ortus RomaM.qui in vrbe Roma natus eft, 
OrdOjeftdigeftio^Kfuocuidq^reilocodifpofitio. 

Scrieseft rerum quadam contiraia progrefiio* 
Orphanuseft,quicaret patre,pr»f?dicqjp3terno« 
Pupiiluseft^quicaretpatrecfcdtantifperdumeftinsetate, 

cai dariconfueuernnttutoresper legcS* 
Oi bas eft.qui aliqua re chara priuatuseiVvt filij$. 
wDeliteraP, 

P&rafituseft,qui ventris gratia nihil recufat ferre:& on\ 
nia loquitur a d voluntatcm inuitantis eum. 

Scurra eft,qui rifum ab audientibus captat fme di rfercn 
tia. 
Pafrio,eft ipfa pafccndi aftio, qux ad pecudcs pertinct. 

Paftu$,hominicopetit, &C potius ad animum pertinet. 

Pabulu ,eft cibus pecorum,qui fine femine cfts vt Palea. 

Efca,6chominrieft,&lquodcaptandispifcibusfubditur> 
Pafct pecudum eft,& ccnftruitur cum accufariuo. 

Vefci,hominumcft,conftruiturq;cum ablatiuo# 
Partior,!demeftquodpartesfacio &C diftribuo. 

Partio,raro repcriturifedlmpertiorfrequenter, 
Pacificatusfum.i.paccm feci, 

Pacatusfum,in pace fiuntvel ab armisrecefsi. 

Placatusfum,abindignationead lenitatemredii* 
Parem efle,idem eft quod (ufficere alicui opeti. 

Par cflc,idemcft quodef?econucniens& decens. 

Pariafacere,eftquodaIibiomi(rumeft,compenfare # 
Parres,inquitPauIus,vfq;adtritauos propricdici. 

Quiiupertritaiiosfunr^maioresdebereappellari. 

Minorcs,dicitSeruius nuncupari, quoties dcficit nomrtt 

in poftcris.Sed potiusdicendumeft,eflemaioresquino* 

prarceflerunt.Minores veroquifequuntur. 
Pfnucoinincnrur^quajadvicfiumpriuatumpertinent. 

Penarium,eft locu$(tefte Varrone ) vbi penu reponitur. 

Commeauts dicitur qui ad viftum pubiicum pertinet. LAVRENTII VALLAE. 
PecuSjfignificatomnranimal.quod fubhominccxpabu* 

Ioterrarpafcirur: fignificatetiammultitudincpccudiu 
Pergamcni,aboppido Afif,quod eftPergamus. 
BcrgomcnfcJ,aBcrgamo,GaIlia:Cifalpina:oppido. 
Pcr^ncompofitione^cumnomincpofitiuoiungitur. 

Quamverofuperlatiuo:vtPcrdoftus,qu:imdocWsimuS* 

Pcrquamveropofitiuo:vtPerquamdo<ftushomo. 

Quam pro quantum, fcmpcr in pofitiuo adiungitur. 
Pcr aliquando in malfj accipitur;vt Periurus,perhdu$. 

Aliquando accipitur quafi pr r medifi: vr P«rfpicuu?. 
Prar idemfignificat/edcti aii^s dictionibusiungiturquam 

pcr,vt Pr£ ciaruy,prgdulcis,prardiucs. No pcrclaru^pcr 

dulcis,perdtucs* 
Pcrindcvult poft fe Ac fi vcl atq? : vt Fac pcrindc, ac fi tua 

rescflet:velatcj?tuareseffer. 

Proindc,idcm cft,quod idco,veI idcocp. 

Subindc accipiturpro indCjftatim^velidcntidcm* 
Pcterejn bonum &C in malnm accipitur. 

Pofco,eft propric rcm debitam & honeftam peto* 
Poftulo ,eft quodammodo rcquiro: vt Res poftnlat. 

Expoftulo eft cum quercla amiciofficium defidero* 

Flagito,eftvehemcnter,&importunepoftulo. 
Perfequor,S£inbonam partem &L malamaccipitur. 

Profequor,ablatiuoiungitur:vtProfequortcoculiS. 
Peculium,cftquicquidlabore noftrocomparatur. 

Peculatu ^eftfurtumrerum ad rcmpublicam pcrtinens 
tium. 

Sacrilegium,cftfurtumrcrumfacrarum. 
Pellex,cftqugcumeo,cuieft vxormifcetur* 

Palxica,eftcocubmacius, quinonhabetvxorem. 
Pliiit.carctfuppofito^conftruiturcumablatiuo* 

Ningir,tonat,fcrcnat,&fimiliavtrumq;rcfpuunr. 
Plura, pofiimtcfie duo,&cfcnomencomparatiuum. 

Ccplura,diio effe non pofiiint : 8C non eftcomparatiuu* 

Picrique moddmjxi;napartefignificit,modo nonuilt. 

S* DIFFERENTIAE 
Porrd,licct eiufdcm fignificarionis fit,cuiusvcro & autem: 

hxcfeinperpoftponunmr,illudpotcftctiamprarpont, 
Pondo,(tcftePhoca) fingularinumerocarct:dicimu$ta* 

mcnduo,tnapondo,nonbina,ternapondo, 
Potior,cumhocnomineres in plurali genittuoiungitur* 

Cu altjs vcro nomimbus,frequeUt s ablatiuo copulatur. 
Potus vint\aqur ,ia<fHs,&: fimilium recie dtcitur. 

Po?io,datur srgrotawi ,quodG rarce Pharmacu dicitur, 
Pompa,cftfpe(f|:3CuluminprorpcrbrebusSdaducrfis. 

Spcftaculum verpcfr,quodfpc<ftatur:&ipfafpc(51:atio* 

Locuseriam vnde fpe<ftamus Jpeftaculum dicitur. 
Proreruu$,procax,8£ petulans aliudaliomagiMncrefcit 

tamin facfequaindiftis ,fignificantcj? quandalafciui? 

!ibidinemq;& impudcntiam. 
Pra-fensjionmododicirur quodefthuiu$temporis,fedal 

teriusrvtHorarJ^rarfemintempusomittat. 

Prarfensquocp dicl rtir quod fubttumcft, & non dilata* 

tumin rempus:vndc Prffcntifsimum periculum, & prg- 

fcmancum rsmedium. 
Prfcffc,cftrci^dmin!ftr2nd?prarpofitficfl"c:abhocfiftpra? 

fens,quod i verbi fignificarionc rcccfsin 
Prarfidcrc,cftadopemprfftandamprctcf!c,aquofitPrxs 

frs,fcutaDefideo,deles:aRcfideo,refes, 
Prjrfidium,efrprfcipuum 3uxilium. 

Subfidium,eftquod in auxilium fuccedit. 
Prafrftare.pratercamfigoificationc^quaprf fcfcrt,fignifif^ 

carefiamprohibere,nealicuifiarincommodum. 
Pridie&poftridie,genitiuoferuiunt &i accufatiuo:vrPrt 

dicnona: u decembrium,& pridie nonasdecembres. 
ProculYapudquofdaautoresacculatiuofcruit:vtGurtiuSj 

Proculvrbcm&c. 
Priusvocauite^adtempusrcfcrrtdcbc^ 

Prtorvocauitcad pcrfonam potiusrcfertur, eftcpinter 

duosrficurprimuMntcrplurarvtego priorquamtuvcni 

dofnum:& cgo primuio&niiun veni» LAVRENTII VALLAE. 

Eadcnvratio eft de pofterior,pofteriu< & poftremus. 
Prar mefero,eft diftovilfafto,qualcmopinionem habca, 

quafiipfafronteconfiteririneadcmfignificationcfunt, 

Pra: me duco ,Prarmc gero. 
Prifcafunr,qua' prioribu* feculisfuerunt. 

Priftina,quarfueruntprioribusannis. 
Probrum Jdem eft 7 quod dedecu^ & igncminia. 

Opprobriurn,eft aliquando fa#o,fed frequcntius difto* 
Pulfare,cft graui & vehernenti iftu cardere. 
Verbf rareyeft cafdere inftrumcnro longo & cxili. 
PrTuaricatoresfunt,quicaufamaduerlarrj*donank 

Tergiucrfatcres^qui in rotum ab accufarionc defifturit* 
HhDeliteraQ. 

QVando &quandoquidem,idemcft quod quoniam. 
(^atenusidemfignififcabatQuintilianifecu!o # Cu 
n^ cerotamcnquatenu5,proinquantumvritur. 
Queftu* in plurali pro qucrcla.a Qucror,quereris. 
Quarfru^eriaminfinguhri fignificarlucrum nummarium, 

deriuarurcpaverboQuacroqium*. 
Qiiidem,vnomodoaccipituraddi(ringuendum res,quod 

Grarci nimium faciunt,vt Aliusquidembonur,aIiur vero 

non, 

Alrero modo pcr exceptionem illiu<" , quod afiirmes. vt 

Quintilianus:Torquebi<quidemfilmm/edfatebiturma* 

tcr. 

Tertiomodoponiturccmpletiue non fequenteeiusad* 

ucrfatiua. 
Quinmodoproquinetiam,fiuc atrpetiamaccipitur. 

Qiiin^pronondefideratfiibiuncftiuum.vtQuinadea^ 

Quin.procurnon^femperintcrrogarperindicatiiuim. 
Quidjubfrantiuum eit.vtQutdnegotrjefr tibff 

Qnod adfefliuum.vt Quod ncgorium efttibi^ 
OwiiqKr.mfuperlatiuoconftruitur.vtOprimufquifq?- 
Cunftw 8C omnispofitiuo iungirur.vtCuriftifapientc^om 

ntsdofti. 

S r DIFFERENTIAE 
Atvcroomniscoparatiuoadditur.vtOmnesdo&iores, 
Qusevcrofupcrlariuocarent ctiam cum quifq? iuguntur. 
Quotufquifq?/emperinterrogatiucponitur. 
v*DcliteraR. 

RHegini,cx oppidoCalabriar Rhegio dicuntur. 
Rhfgicnfes exRhegioGailiarCifalpimr oppido. 
Rerulit Pompeiusad fenatum J jncofulrat ione pofuit. 
Rcfcrotibib€neficium,i,cofiteormcaccepiflcbcncficiii« 
Rixa(vtdicirVlpianub)poteftciTeintcrduo5. 
Turba,inmultitodine&caruhominumrantumu 
W'DeIiteraS. 

SAlubercibu^Saluberacr eftfanitatem confcrcns* 
Sanuihomo,{anumcaput:cftfanitatemhabcns. 
Sariarc^adomncsfcnfu^pcrtincr.atcpctiam ad animurcu 
Saturare,advnumguftiimpertinettantum. 
Salio,vndcSaltus deduciturjcft faltum facere. 
5alto,vndc Salrario fir,cft fripudium facerc. 
fcflicct&vidclicerJdemfignificarcvidenturquodCcrrc: 
fed pcramarirudincmquandam cumdcrifumixtam.Re 
cermcrcsvrunturexpofitiuehispsrticulis. 
Scicm fcci.i.otim faciebam kiui mc facerc. 
Ignoransfcci.i.cumfacicbamfciuimcignorare. 
ScictcrfcciJgnoraterfeci.i.cu fctctia vei ignoratiafecu 
Sccundum particulatnotum eftquid fignificet: 

Sccuridumpr&ferea accipiturproiuxta &' poft: 
Secundumctiam procoquodeft 7 pro:vt fecundum mciu- 

dicamm eft.i.pro me fenrcntia cft lata* 
Senefta & SenecTu$,vrraq; cft fimilisxtas* 

luucnriis.nonmodoactas/cdmultitudoiuucnumcft. 
Sin,profi nuquamin prima pamccllccatur fed in fecuda, 

cum prsrceffir fi.Igitur cxpouendum fin pro fed fi. 

Si!Kcrus(vtdicitDonatus)eftfinccera,vrmel fimpkx. Scd 

potiusdiccndfieftjSynccrusJ.integ^rSCincorrupt^qua 

cumcerrj & nifliapartcfraudatumjioceftdiminurum. 

iiuCvt dicit Prifcianu*)cft.negligemia ; fed potius cft fcr- Si: LAVRENTII VALLAE. 

desilla & iHuuies domus diu non rcpurgatar. 
SoIus8£VnuSintcromniaadieftiua,qu#nonfunt fuperla? 

tiuagto pluraliiunguntur.VtSoI^omntu.VnuS cfiftoru, 
Starceftnonirejnij' -quxfuntfinepedibuf.vtNauis* 

Stant qvx refta funt,qu imdiu no cadunt. vt Stat turrfo 

StantquTda^finoneunt^cumirepoffinr.vtequuSjhomo* 
Scdcrc,in homimbu$notumcft,quornodofit» 

Sidcrc cftpefoimire^deorfumqjdefcenderc. 
Sto,vcrbum abfolutum eft.Sifto affiufi.vt Virgii. Sidc gra* 

dum.VtmncphabetfupinumSratiim* 
StclI^(inquitMacrobiuOfuntfingularcsvterratica?* 

Sydcra conftantmuHarumcompofitionc.vr Arics. 
Aftrum,cft fignumexftelli$coactum,quodnosdictmusfy 

dus,qunc di ffcrcntia non fcrnper obferuatur. 

Superconriguiratcmfignificat vtSedeofupcrlapidem. 

Supra/pacifinterpofitionem:vtNubefpcdentfuprano<. 
Suffragia,funtvoceS quar danturincleftione. 

Vndefuffragari,proauxiliaripIa:runq?inuenitnr. 
v*DciireraT. 

TAntumabcft poftfehabct vt,autfcmeLvrCicero:Tan 
tumabcftaborTido,vtnihil officio poffit magis cfic 
contrarium.Autbis.vtldenvTantum abeft.vtaliquarn 

bonam gra tiam quxfiflfe videar,vt multasctiam fiimulta t 

tcsfubeundasintclligam. 
Tanti & quanti > & ab eis compofita ,Tantidem & quantili* 

betquanticuncp.to:idepiuris&minori$,iungunturvera 

bi^emOjVcnundo^vcneo.mcrcorcomparo^ftimo ^ta* 

xo,liceo,addico,diftraho,metior,condiicojoco,fcene? 

ror,pacifcor,pago,codeno,portulo,8£ fimilibusverbis. 
Tenus 7 femper portponitur,atcpin fingularicum ablatfua 

tantum,inpluralictiamcumgenitiuo.vtVcrgiiiuf :Crui 

rumtenusamentopaleariapendent. 
ThebaniaThebi$ ; quaceftvrb$inBccotiainfignt r . 

Thebruf ,aThebe vrbe antiquiffima in Aegypto. 
Timco tc,id eft tanquam inimicum metuo tc. DIFFERENTIAE. 
Ttmeotibu .metuo tibi tanquam amico. 
Trarjcio exercitum.i, tram mare,tram montef,trans flumen 
dueo, 
Traijcio marej.tranfco mare. 
TricIinium,atribusthom,mefifvettiplicibusappeilatuerf* 

AtilaeftGrarcc,qtiain Latiniatrium appeilant. 
Tolle,aliquando pro capio dicitur.vtTolle librum. 
Totto^aliquandopro educo accipi folet: vt Suftulifiihu 
«*DelireraV, 

VAlde,pofitiuo Sc vesboinngftur fed nonlonge,vtVaI 
dc do&us,valdclegir,nonlonge do<?lw,longeles 
gitjiecValdcditior,va!deditiffimus. 
V^nioinfufpitionem,femperaccipiturpaffiue,vr 

Veniinoblmioncn^veniinvituperationem^tia paffiue. 

Vcni in opinionem,aftiue & paffiue folet accipi. 
Veftor,vnumexverbalibusinor,pai(ionefignificat-Leum 

quivehitur,aliquandoeum quivehir. 
Ycnate^fignificat rem vendirionifxpofitam. 

Vendibilc,quod cito & fadie vendi poteft. 
Vendico(vtfic dicam)efrapproprio v &: meum efle dico* 

Vindico,eft vlcilcor,aliqu3ndo aj> iniuria defendo* 
Ventitare,e<tfrequentervenircadlccum. 

Aduentare,eitproximumefTe,vtveniat. 
Verficoloria dicuntur^quxnatiuum colorem mutant* 

Coloria,qugcolorem habent natiuum. 
Vicus,vrbiseft pars:fed v icus paganu^ muriscarer. 

Caftellum eif,quodmuri5cinftum eftvndique. 

Opptdum,eft omni* vrbsprarter Romam. 
Viftusappellatione.continrturhomininecefllariaadvita^ 

Pcnus,eft omnc quo homines vefcuntur, 
Vltro,citrocp,ad difta & fafta referuntur* 
Vfurpare,cftvti. tum difto.tum faflo i. vfum eaperc. 
Vt,pro vtpote,fiiie quippe,fequenti reIatiuo.Quinrlli3.N5 

dano,vtqui dixerimeftein omntbus vtiliratisaliquid» 

FINIS. VOCABVLARI VM 
H.DICTIONES GRAECAE ET LATJNAE 
qusepcr Artem fparguntur inordincm AU 
phabetarium redaftar. 

AEacus,i. porclaparador acer,cris:fucrtc,oingeniofo 
o tabla para conrar. o agro 

Aba^antos^nomenpro* Ac£r 7 eri.<.porelazrearbol 

priuapudpoetas. (c*,i. Accturn,i.pord vinagrc 
Abix,acos,idemcft qd aba? Achariuntcp,finegratia 
Abel.filiu* AdamexEua Achates ar.no.p.viri& lapir 
Abdera,ar.cindad deTracia dis (Parthos 

Abderitanus a,um:cofadeas Acha:mcncsis.vn rcydelo* 

qucllaciudad Crcgrina achero.ontos.rio dlinfierno 
Abies,em:elabetoarbol pc* Acinusi.eigrano dlrazimo 
AbydoM.ciududde Afia. acisisn.p viri.yriodSiciUa 
Abieto$,i,nonmifluf veiinies Aconitum ; i.el rejalgar 

ftus Acraf.adospOrcl pcruetano 

Abraa no*p primipatriarch? Awragas,antos. ciudad dcSi 
abram*,!* cl mefmo patriarca cilta 
abrotonuji.yerualobriguera acri*,idof.l3?oftaorenueuo 
Ab pr*pofitio,retraftionem acrcpolisJafortalezadeciu 

fignificat ( Athcnas dad 

Academia.se.lugar cercade Acuo i%acui,poraguzar 
academ 9 ,i.virvn 9 ex heroib* Actime\inis.porel agudczat 
Acamas, antos. int. trrequtct? Acu^i.el a guja,paladar,pece 
Achanthur,i. intero* carduur AcuMKclagujadehicrro 
achafisidos.clfirgucrito aue Acus,eris.granzasdetrigo 
Acarna, anis.hobredeEpiro Ad cum accufatiuo locfi 8C 
Acaftos^PclixrcgisArgtuos perfonamfignihcat. 

rum filius Ad^p apud aliquado ponitur 

Acidalia,f porladioiaVen 9 Ada.nueftroprimero padrc 
Accino,if. cantar a orra cofa adama* amis. por el diamatc 
accipiter.-gauila .acor o h ■• lco Adamantinus, a, um:cofa dc 
Aceo^eSjVelacefcoTUiazedar diamanre 

fc Adam^i.idceftqucdAdam VOCAEVLARlVM 
adepsjpis. h grofnsrao feuo f rugo,ini.scl moho 31 cobre 
adhib*o 5 c$.anadiraotracos Acs,eris.cobre,mctal,o mo 

fa neda 

AdcnjCnis.porlalandrczillagfop^i.vnphilofop.antigyo 
Adigo,if,adc.gi. por cpuxar seftas,tis.cl eftio partectl ano 
adyta,iu.elfagrariodlicplo a*ftao,as,aui.porauercaJor 
AdimoJs,ademhporquitara:thcr,ris.porel cieloo ayre 
Adipifcoradipifccris.poral- ^thiopsis.clvarodeguinca 

cancar cthiopifla > £.mugerdgLiinea 

Adcmcs,ctos Jnte. indomit a?tolia, x, regio cft in Epiro 
AdonijJdos.amafiusVeneris Aetolia^.vnaregion cerca 
Adcr,ori$,farro ocfcandia deAlbania 
sidorea,f,por lagloriaopaz Afer a umcofadcAfrica 
aducna^eftragcrooftragcra affligOiiSjXtdcrribaratierra 
Adulo,aris.poriifonyear Agalma atis.interp.ftatua 
Ariuerfus^veladuerfum. por Agamencn.Pliftcni*exEiK 

com.ra rofiliur. (nietodeaql 

Aea*, amoMrirfuir &C fluuius Agamemnonides. ei hijoo 
«racm,i. lotw ex srginafiHuS agafo,u.elarrieroorecuerO 
Acdcs,ium.lacafa omorada Agathos.inter.bonus,a»uim 
AediliSjis.porelficloaiarife AgathociesrcxfuitSicilia: 
Acg<to,nis*vn^cxgigatibus Agea 7 ar.porlati!ladla naue 
Acgo,onos.nom,p. paftoris Age,agedum ,agitc aduer- 
Acgina,c.infula & ftrmina bium.paraexhortar 
Acgrot*,a,iim.cofacnfcrma Agefiia^n.p.viriapudgrar/ 
a'm6,onis«vir:aquodiftaeft Agis.Lac^dJBmoniorumrcx 
srrr.oniaTheflalia, Agya,£.intepretaturvia (far 

Aemui^um. paffiue.loque Agito,as.aui'.aguijaroacof* 

fehacmbidia aglaopho,pi<n:ornobiHseft« 

Aenaretc^awirfimulator Aghurosvnaex fi'Iiabu*Ce* 
A eneas,c, clhi]o dc Anchifes . cropis 
Acncis,idof.opusVergiln AglLsithos« interp. fpica. ar. 
Acnigma,aro5.interp.fcirpm Agnofco,Ls noui. rcconocer 
Accjucr,oris.lalianuradcla Agonalia,crum. ficftajeran 

marocampo delcjRomgnos INTRODVCTORIVM, 
Agrippa,c. clqnafccdpies. Alumen inf.vpor elalumbrc 
Ah,interie<!T:ioeftdolentis Alrhea ar.iVIeleagrimater 
Aiax aiacu. nobre proprio AlucusJ.elvientremasbaxo 

dclosGriegos (alcgre Amarac* i.amoraduxyerua 
Ataccr alacris,cre. porcofaamaracin^a ii.cofadftaycrua 
alapa,£.bofetada.g.colaph* Amarus a um.cofaamarga 
Alaricuf.vn principe delosAmafis,is.vn rey deEgypto 

godos ( cu* Amathus,unti$,ysla del Ar$a 

Alcman,no'.pocra fuitGnc piclago (ma 

Alcmgon ; onos* Amphiarai Amazon,nos.inter. finema* 

filiu* Ambo b% bo.por dos junta* 

Alcimedo.virapudVergiliu mente (nombrc 

Albunea^.vn bofqueccrcaAmbrofi*,fij.vn famflo dcftc 

deRoma. (fortunaAmbrofia.f.elArtcmefiayer 

Alca,x. qualquier iuego de ua (far 

j Ales itis, aueocofaq bucla Ambulachru.lugarparapaf? 

j A Igeo es.vdalge fcois porAmbubaia : £.mugerquetaiie 

enfriarfe (frio flauta 

Algu>\i. vel algor, oris* elAmefs 7 enti$:porlocofinfefo 
alefto,us.vna dflastrc* furiasAmentum.amientocomo de 
Alia^.porvnriodeltalia dardo (drapreciofa 

alibas,atos.virapudhomeruAmethy(lus.i.amerhyftopfe 
alibiaduerb.enotrelugar Amethyftinus.a u.cofadefta 
allifg aru.vnaciudaddJtalia picdra (tre 

Allifan^a um.cofa de aqlla Ametor, ros. inter. carc* ma* 

ciudad (lospiesAmia9,genuseftoifciculi 

Alipes dis.loqttene alas cnamic 9 .amigoen buena partc 
aliphar atos intcrp.vngueru Amicus 7 a,uin.cofa amigable 
Allicio,cis.xi, atraer por ha- Amycus i. vn varon deftc no 

lagos (otra bre 

Aliido dif.herirvnacofaco Amydon,onis.ciudad deMa 
Allobrox gu.pueblosfon & cedonia (bol 

Francia (fa Amygdalu* i.elalmedro ar* 

alofa^c.pifciseft^ggr.thrifi Amygdalinus.a um, coiade 
alopex,ccountcrp.Yulpa almendras VOCABVLARIVM. 
Aroicto,i$,cui.ccbriroveftirAnacharfis ; fapiens vnuscx 
Aminadab.m p. apud Hcbra: ieptem 
Amineu,i.vinu exCampaniaAnatole,e$.interp,orien$* 
Amita,£ hurmana depadre Aflax,a<fiountcrp.rex. 
Ammon, cu cognomen eft AnaxagoraS,ae.vnphilofo* 

Iouis*- (Melapipater pho notablc* 

Amythao,no^Cretheih!iusAncep5 7 iti*.cofadudofa 
Amnis,if.rioqfiemprecorre Anchifes,:c.vnTroyano pa* 
AmomoJ.vnguetoolorofo dredeEneas 
Ammonita^x. populuspala^ Andrias.tos.intcrpftatuavtri 

ftina? (illo Androgeo$,u.Minois cx Pa 

Ammonitis , dis.focminaex fiphaefilius (dcPerfco 
Arnpelo$,u,interp*vitis (cisadromeda^medf . mugerfue 
amphifllwvnaciudad de Pho Ango,isxi. congoxaroan* 
amphitryon,onos. Akfi fili* 7 guftiar 

Alcmcnfvir. Anhelo^aui.por anhelar 

Amphimedon,no$, Penelo* Anio,eni$.vn rio deltalia 

pesprocus (AntiopeAnomalon.inter.irregulare 

Amphio,ono5,filius Iouis ex Anres,rium.lo5linoscaberos 
Amphryfus.vn rio 3 theflalia delasvides 
Ampluftre*lo$ ornamctos de Anthcdo,ono$ opp. Borotiar 

lanauc Antenn<c,arfitlaS antenas de 

A mulius.ij.rey dlos Albanos la naue. 
An coniunfrio interrbgatiua Anteni$,doUnre.obiuftatio 

por auentura, Amhracia,aMnterp.pruna 

Anabis is.fluuiu* eft Siciliar Anrhropos.intcrp.homo 
Anadiplofis.int.reduplicatio Anthores.is. vn varon en el 
Ante.prgp*accuf*ante o31ate Vergilio (traponcona 
Anagly phumJ. lo finzelado Antidotu^do ti. remedic co* 
Anale<ftica,oru. inrer.rclifta Antichir ro$- inrerp. pollex 
Anak<frum,i. el releue del Anriar,arum,el copctedelbs 

man-jar cabellos (devaron 

Analogia^inter.propcrtio Anrigcnes,is.nobre proprio 
Anasac.por guadiana rio Anrigonos,u. nome cekbre 
Anas^atis.porel anadcaue, multorum INTRODVCTORIVM. 
Antilochus.ufiliusNeftorif. Apluftre \s, ios ornamentor 
Antioch 9 ,t.reyfuedeSyria. dclanauc 
Antipho,nis. nom.pro.vui. ApoeninusJ.montedeltalia. 
Antiphona,ar.interp.voxres Apocope.interp.abfciffio 

ciproca. Apollo,ini*.eldiof Apolo 

Antiphora,ar.intcr.refpofio* Apon"*, i.vn lugarccrcadc 
Antiquariu$,rj*amadordean Padua 

tigucdad. Apouoius,i.interp,miflus. 

antiftef,itis.dperladoo per Apoftrophe.interp.couerfio 

lada AppeIlo,as,auuporllamar 

Antiftita,£*lamugerplada appdlo,is,puli.porarrimar 
Antifthenes, is. philofopho Apricu<,a,um.cofaabrigada 

notablc Aprili* i*,porelrnesdeabril 

antyx,gos,eftcuruaturarotg apto.as.poratauiaro apare- 
Anubis,idos»vn dios dlo* E* \zt 

gypcios aptos,otOMnterp,nocaden$ 

Anulusj. anillo ,o olauon o Apotheca^.la bodcga o ta? 

hcuilla uernaotienda 

Anw,us,por la viqa Apulia,ar,region deltalia 

Anxur,uw.ciudad dcltalia Apul*,a,um cofa de Apulia 
Aor aorountcr. mfis apofphax.interp. iugularqr 

Apagc,gefis.interic<ftiofilen Apudprcpofitio.cercadehi 

di# . garopcrfona (trc 

Apatortoro$*inr. carcs patrc Aqitaliculu*. clbajo del vic- 
Ape*,i5.porlaabeja aquali$,is.porjarro de agua 

Apes.edi^el arrcxaquco ve- aquilex,egis.pozeroquebuf 

cejoaue. capozos. 

Aphona^tnterp. fine vocc aquor.aris.poryrporagua. 
apctus,unto$. moscft Nemef Arab* ,arabi« ♦ el varon dc A* 
Apiciuf,nom. prop. ingcnio rabia. 

mirwadomnemluxum. arabina,T.mugcrdcArabia 
Apidan*,i.vnrioaThe<falia arados,i mfulaadtacc5 Phac 
Apirinu i.la grana de cnfari nicix 
apisjs.eltorodiosdegypto Arar,2ri$,vn riodeFrancia 
apifao.nos.virapudhcmeru Arar:s,u:.pordmefmcrio 

T VOCAEVLARIVM 
Aratu$,i porvn poetaGrie* Aricia^.vnaciudadaitalia 

go. Ariminiiji.op,Galli(Cifalpi 

Arbutusi.madrono arbol na^ 
Arcaf,adfovarodc Arcadia. Arifta,x;larafpaddaefpiga 
Arceo,cr.apartar y arrcdrar Artftobulw, i.nome cclebrc 

dcfi. mulrorum. (Griego 

Arcetfcys.porllamar Ariftophanes, is. vn poeta 

Arfto* uiriterp.vrfaanimal Armenia^ar.region dc Afia 
Archigcne$,is.nd. propriu Janiayor. 

dcvnmedico. (Griego. armiger,i.clpnjcaias armaf 
Archilochus, i.poeta ly rico Arpinas.cofa de Arpino ciu ? 
Archytas,a\vn philofopho dad* 

Pythagorico. Arrabo,onis.interp.pignus. 

Areo,cs.vcl arcfco Js.fecarfc Arfen fiue arr c.inte.mafculus 
Arctalogus^fingidordeno Artemis,idos,inte.Diana. 

uelaS. Arthron,u.inte.articulu*. 

Arcte,cs.int.virt*generaliter Artifex icis.hazedordearrc 
Arcthufa^.nympha y fuetc Arto,as.frcquerati.abarcio f 

dcSicilia* is. (cucrpo. 

Argcs,ctos inte.candidus. artusartuiUosmicmbrosdcl 
Argia,ar.hna31rcy Adrafto Arufpcx,kis*adcuino por fa 
Argi, orum. vtta ciudad dc trificios, 

Grccia. aruirag^,i,rcydctnglatcrra 

Argos,i.aqllamcfmaciudad Aruifium.vncabo dc la ysla 
Argiuus,a,um. cofa dc aqlla Chio. 

ciudad arx arci$.foftale£a o alcacar. 

Argyrcos 7 u.intc. argcntciif. Af,fis.la libra o hcrcdad cnte 
Argiodus,i.habcnsdcntcsar ra. (nisinOuid. 

gcntcos. Asbolus,i7nd. proprium ca* 

Argo,u^primeranaiic dcla Afcifcd,fcis.llamar y traerdc 

fon. (til. kxor. (lebrc. 

ArgM*,a,u.cofaagiiday iub AfdepiuS,ptj.vnmedico ce* 
Argutulus,a,um.diminutiuij Afcphus,i.vn rio dcTroya 
Argutiar.arum.la* agudczasAfia,a\la Afiamcnor oma? 

yaftucia;, ycr. INTRODVCTORIVM. 
Afius au;n,<:ofa deftasdo* Aftyahax^atfirHcftorisfilt* 

Afias. Aftyfmos,u.intc,vrbanitaf 

Afis idishembra dc alli Aftur ris.hobrc dc Afturias. 
AfyliU.lugarpriuilcgiado. Afturica,£.mugcr Afturiana 
Afii* i.lamofcardaotauano odeAftorgia. 
Afila* ,ac.nombre devaron cn Anbul^ i.vn vieto d Apulia* 

elVcrgilio. (chaia. Arcr a urn.porcofanegra. 

Afinc,cr. vna ciudad de. A? Athamas,tos.Phryxi&HdU 
Afin*,i.porelafno,g.onos, lespater* 
Afrua^aros.interp. canticurm Athcroma ath.vna cfpccic d 
Afopus^LvnriodcBccocia vlcera. 
Afbpw,oppidu & fiuui* Pc Atina^ .vna ciudad d^ Iralia 

loponelfu Aty5atycs,vnmoro q amo 

Afop^fluiiiusqiioqjjflchairr Cybde. 

ih PeloponeiTo. Atlas amos.vntis cx gigati* 

Afpalax acos.inte.talpa. bus. 

Afpar^varofuehiio dcHarii Attagcn jnkelfrancolina* 

bal. (conofcida ue. 

Afparag*,i. cfparrago ipina Artagena,ae.por la tnifma a* 
AlpiSjidis.fcrpicnte propria uc« 

deAphrica. Arrclla,x.ciudad dcCampa 

Afplcdon onos.Phocidis re nia* 
giohisciuiras (otroAtringo if,attigi.poralcans 

AiTcCla,j.clquc3companaa car« 
AiTcro,i$,eui.plantar cerca d A romw,eft fine incifione. 

otracofa. (librar. Arhrax.cof.ciuitaseftTlKflTa 

AfTcro i$ erui.arTirmarode Atrox cis porcofacruel 
Affideo cs; affentarfc ccrca Auceps upis.caradord aucs 

de drrp, (fa. Aucen , enos. intcrprcr. ccrr 

AffiliOjts.faltaraziaotra co uix. 
Affrtojs.eftarccrcade nlgu Audax ; dacls. cofa ofada fin 

tpcofa. (cofa prudcncia* 

AftVuo,a*.refnrtir asta otra Aiideo,e^aufi.porofar 
Aftet;<ros;ifitfrJfrellar« Ancf nui ni,lago dc Iralia 6 

Auhma,ato*,intc. ar hdttuf. inficrno, 

T 2 VOCABVLARIVM, 
Au«a,a,um. cofa fin camino Bal«rna,x.por lavallena 
Aufilena,a\n.prop.fa:min«t. Baltheus i.la vanda o cima 
Augur,uris.adeuino aguero Bamura,a[\n«proprium viri. 
Augeo,es.poracrccentar Bararhrum,i.vafofmhondo 
Aulax,aco*.interp.fulcus oinfierno 

Aule,es , intcrp. aula, atrium BarbiroJ,i. cierto inftrumcn* 

vclcaula tomufian 

Auletrisidos.tibicina Bari*, dis* cierta efpecie de 

Auriga,a\regidor dcl carro nauc (Italia 

Aurigo,nis.laitericiadolenBarrium.Earleta ciudad de 

cia (orqasBafiu ii.befo deenamorado. 

Auritusa,u.cofade grande*B2tauitim,ij,vnaysladelrio 
Aufonius,a,u.cofa deltalia Reno (alli 

Aufonius-,ij. nombre de vnBatauus>a, um. por cofa de 

pocta Latino Barytono.interp. grauis ac* 

Aufter*,a,ii. por cofaalpcra centu*. 
Autographu, i« fcriptura dcBaui*,ij#peffimusfuifvir 
propriamano (ger AchillisBcbryx, ycof.nomecelcbre 
Automecio Diorci fili 9 armi apud Pocta* 
Autumo,as. pordczir;rarfi.Bema,aros.interp.gradus 
Auxiliaris,e.porcofaparaa;Bendis > os.deaquarexTracia 

yudar venit 

axis } i*.elcxedelcarro,ocarBenignu$,a,u,ccfaliberal 

reta. BelidcStDanai filix fucrunt, 

BAaLnomc dxmonis eft. aBelo,auo. 
Baccharjaris^porelafia^Beliona^ac.la Diofa de la 
rabacar guerra (cida 

Bacchanalia. fieftas eran deBerylliiS^bcrilpiedra cono 
Bacco (bardiabcryt^vnaciudaddphcnicia 

BxnacusJ.vn lago dc Lcnv Beffu.ocho partes de doze 
Beti^is.elrio Gtiadalquiuir # Bita. lab, lerra de losGrie* 
BalanuS,i.pars illa qu«e prx- gos* 
putio tegitur. (zcrc«>mara. t: ex bcco*.intcrp,tuffis 
BalanuM-por la cala para ha Bibliothcca, a\ por la librc: 
Ba}aiius,i.imcrp.glan$ ria* INTRODVCTORVM. 
BibIopola,?.elqvcdelibror Brabion,u.quodccrtantibu$ 
Bicep$,iti$.cofa dc doscabe* proponitur. 

cas (loref Bragada,x.vnrio3 aphrica 

Bicolor,ris.cofa dc do* co-- Bryax^is. vn cntallador o 
Bicorpor.cofa dedoscuers piatcro. 

pos. (tes Britannia,3\Inglatcrraysla. 

BifronSjtis.cofadc dorfrcn; Briton,ni\BretodeBretana 
Big£ elcarroddos cauallos Bromius ti.vnodelosnobres 
Biiug^, a, u, |uta de caualio*. deBacco. 
Bilisjs.porlacolcra Brudufium,rj,cpp.Caiabriac 

Bini,? ,a.por cada vno dos porrus. 

Bipes.edis.cofadcdofpic* BubaluS,i,bufaloanimal 
Byrrhia^n.propriumferui. Bubaft^i.ciudaddeEgypto 
Bifon,tis*animal e*noconof Bubo,niMntcrp.inguen,inir 

cido. (ciedclino. Bubo,onis.elbuhoaue. 

Byffinus^u.cofadbiflo fpe Bubus,i«morbuseft inguina* 
Bituri,orii. losBurgonones lis*elencordio, (po 

pueblos. Bufo,ni?.rana terreftrft cl fa 

Bithynia^vnaregiod Afia Buccina,£. labozinaparata 
Byzeres.pueblosfonScpten fier. (lio 

trionaler* (norum Bucolica,oru.obrade Vcrgt 

Blandufia,7r.regio cft Sabi- Buri$,i$.lacamadelarado 
Bogud,iS.vnrcydeAphrica Burdo,nis.elburdiegano 
Bola,a:.vna ciudad antigua Busboo .bosrnafculu>autfcc 
deltalia* (arbol mma, (tiorum 

Bolet*,i,hongoqnafccenel Bufiris.idos.tyrann* Ae^vp 
Bombyx,icii. clgufanoque Butyrum,i.cafcuscxla(ftcbo 

nafcedelafcda» uis. 

Bobycinus.a, u. cofa de feda. •-> Abax, co^ intcrp* vafcr 
Boftar,aris.varo dc Aphrica \^ afturus. 
Borru ,i.velbotrio, is.clra? Cacabo^bas.porcantar 

zimo. (neras* lapcrdiz 

Brachx artUasbragasmaris Cacaturio poraucrgana dc 
Br.ichy$,eo5.intc«breuis. aquello 

Bradyf,cos.intcrpaardus cacuU,e,eirapaz & efcudero 

T ? VOCABVj,ARlVM 
CacwJ.jirjo dc vulcanoquc <Jallipetes,ae.n<prop.vjri. 

matq Hcrcules. colo,onis.el lenadordl rea^ 

Caclaiicr,fi$.clcuerpomuer Calos u.intcrp.bonus 

to. (xador. Caluo,is caiui.por engafian 

CaduccusJ.lavaradelemba Calx^cis.lacalparaedificar 
Caducus 3,tim porcofacaer Calxcalcis.porclcalcaiiar 

diza. (tar. Cambyfcs.kvniey yrio de 

Cazdojs^cecidi.herir o tna; los Pcrfa*. 
Carlebs.folferoo foltera no Caminos u.intcr.fornax. 

nocafado*. (Phrygia Camirus i.ciuitascftininfula 
Caicns i*vnrio de Myfiao Rhodo 
Cayftros*afias propric ^icl^ Camur^a>urfl.cofaretuerta.. 

flu. Canabis,i f *p6relcananio 

Calabria.vna rcgiq deltalia Carialis,i&la ca^alpordo al* 
Calariius.i.ckna o paja como go corre. (partan^iento^ 

detrigo. Cancelli orum.lasrcxaiSlas 

Calam^lacaiiaparaefcrcuir Cadeo,eS.emblanquefcerfe. 
Caiath^elcanaililloiJmim- Cani oriUascanasdelacabe 

bm f (uer ca. C« n ,! os dados. 

Calathus i>por vafo para her Canis«pcrro o cftrcila o azar 
Calefacio^iciietarotracofa Canicula $ ar.perra pcqucnao 
Calendg,arum*clprimcrdia eftrelia. 

delmes* (Aetolix CanOjOnif.interp.regtila. 

Calydon.ydonoS.ciuitar eft Canopus,!.Damiata ciudad 
Caligo,inis.Iaefcurtdad* dcEgypro. 

Caligo t as 4 por£fcureccrfe Canufifui.ciudadd Apulj.a 
Calypfous#nympha Atlan* Capcfio, ifaomar para go* 

tiffiiia. uernar* 

Galix,icis.vafoparabeuer Capet*,i.profofla.clhoyo 
calyx.ciselerizocllacaftana Capitolifi.fyelcapitoliomo- 
Galifthener, is. difcipulo de . te dcRoma* 

Ariftotcics. (eftrccho. Capiftrum 7 t.porelcaheftro. 
Callis i^elcamtno hondo y Cappadox,cis.hobrcdeCap 
Callitrix/co*, intcrpre, pul- padocia, (f go ccphalos. 
-ciKrcapiikis. Capriccps.cicrt^auCt Gra:c INTRODVCTORIVM., 

caprilejs.elaprifcoclcabra* fiHa. 
Car,ro5.virexCariaregione Catillusj.clpobladordeTi 
CarbafuM. cfpccic dc lino bur. 

muy blanco. Catina,;r.ciudad dcSicilia. 

carbafmusa^u.cofaSftc lino Catamitu^i.idcmeftqui Ga 
Carcercs,cuerda quc yguala nymedes. 
loscauallcs. (dela nauc Cathclicus a unninterp.vnis 
Carchefiujj.lacopaogauia perfalif. 
CarchedOjOfXarthagociui caueo,es.huyrcporprotiecr 

tas. (ta. cauillor 7 ari*.vfar3 malicias* 

cardo 3 inirelquicio3lapuer capliodus.habemdetescxcr 
carex>icis«el carizo ycrua co tos. 

nofcida, Caules, is« lavcrca o tallo dc 

Caria ar.vn3 region de Afia. ycrua. 
Cara,atoM*ntcrp.caput Caupo,nis.cltauerncro ovc 

Carica,a\elhigopatfado, tero. (tera. 

Carics,ei.por la carcoma Caupona,*. tauernera o vcti 
Carpo,h,pfi.coger rqpicdo Cccrops.clprimcroRcy dc 
Carpophorus, i. noir.brc dc Athcnas^ 

vnvaron* Cedo,is,fi«datlavetaja omc 

Carpof.interp.fruftus joria. 

^aflcs,ium.larcdparaprcns Ccdo,prodic fccundapcrfo 

dcr algo. (cabcca. nalmpcratiui. 

Caffis idis.laarmadura dcla Cclor oros. interpreta. vox 
caffinu,i.vnaciudad dcltalia Celcberjbri^brc^ofafamo 
Caffinas,atw.cofa dc aquclla fa. 

ciudad. Celcr,eri$,e. por cofa ligera 

caflXa,u particip.acarco,ef Celos,cis.vna efpcciednaue. 
Caftigo,ay.corrcgiry cafti: Ccltiber^tibcri* clqucmora 

gar. ccrca dcl Ebfo, 

Caftrfi,i\porla villa cercada Gcnfeo.es.juzgar, p penfar, 
caftra^orti.clrealdelahucftc ocontar. 
Catelips,pos.int.fcala (dcra Ccntaurus,i.n.prop nauif 
Catadromo^i.por la corre^ Ccntuffi^porcicn aflcrmo- 
Cathedrax.porcathcdrao neda, 

T 4 VOCABVLARIVM 
Ccmrio,nfoelcapitadccicto Cefcnas,atir.cofaaftaciuda<{ 
Ccrurupc,cf.ciudad d Sicilia Cefpe*.cefped,ticrracoray* 
Cepa^Iaccbolladecomer zc$. (de 

Cephifus,i. vn rio cerca de cete indeclinab.pefcadogra* 

Parnafo ccthegusJ.vnvaroRomano 

Ccrcerosantcrp.pcftis Cctbr.flu.Carmaniarregio* 

Ccr ceros.interp cor cordis. nis. 
Ceraftu,i.pore]cerexo3rbol Cet*,i.qualquierpece grade 
CerafuSuntu.ciudaddeCsp Ceu aduerbiu.poraffi como 

padocia Chalceos.interp.Trreus 

Cerbcrusjelcanportero 31 ChaIcoodon,tos habensden 

infirno. tesarreor. (dePonto 

Cercita,a\vn gencroSnaue Chalybcs lybil.pueblos fon 
Cercira,ac.nobrefuedeCorChalybin"a.cofahebradalli 

rintho (paus ChaosJacofufion delas coiaf 

Cercopithecus 7 iporclgatc Chnraftcr.erisJaefculpidu^ 
Cerdo,ni^officialmccanico ra. 
Ccre$,iUadiofa3lasmieffc$ CarchefiiKrj. gen^poculieft 
Ceremonia:,ariUa* cerimo; Chariem.etof.int.gratiofitaS 

nias. (decerpfit mcl. charetifmoUnr.gratiofus, 

Cerintheherbaex qua apes charybdis,db.cicrtGpcIigro 
Cerrus,i.arborgl;?ndifera delmar. 
Cerrinu^a ,um cofa dei mef Charites^tu. la* tresGracias. 

moarbol Charon.tos. portitor infer* 

cerno,nis.creui.mirar c5 los norum. 

ojos. Charopw. interp* pulchtos 

certp aduerb.porciertamete habensoculus. 
Ceniical, alis. la cabccera o Chela a\ elbraco del cfcor* 

Cabecal pion. (do* 

ceru!cal,a!is.elalmohadadc Chelidon^onos.inrerp.hiru* 

cama Chclysos.intcrp.cithara 

CeYufa^.claluayaldcobla- Chclydrus,i.cicrtaferpicntc 

quibol. Chenchenor.intcrp.anfcr 

Cefcna,a\ciudad de Lobar Chernips,pof.intcp*labrum, 

dia, malluuium. INTRODVCTORIVM. 
Chenophon,onw.difcipulusChryfcos,interp.aurcu$. 

Socratis. Chryfcus,gen^cometaraurei 

Chcr,os.intcrp.tcrra colori \ 

Chimcra ,x.monftru triceps Chryfoftomusjntcr.osaureu 

fabulofe. Chriftophorus,intcrp.fcrcn$ 

Chimerinosjntcrp.hyemalis Chrittum. (varoti 

Chirchiro<.int<rrpmanuf. Chromis ,nobre propriode 
Chiragra,£.Lagotadclama Chronica,orii. lahiftoriadc 

no. *"* lostiempos. 

Chiron,ncs.CcntaurusSatur Chro^otosinrcrp.corpus. 

ni filius. Cyaraos,u,faba legume n 

Chironomoontis porcltrin Cyane,ej.vnafr,eredeSicilia 

chante. Cyane.vnasrocafdeBoflforo 

Chironomos,i.Elquedanca Cyathus,i.mcdidadcvnfor* 

porperlonafe. uo. 

Chirurgus,i.por elcirugiano Cibaria,oru. el matenimteto, 
Chy trapu*,odis ♦ Olla dc trcs Cybele , er • La madre de los 

pies. (litar. dio(e<« 

Chiamys,idif.Vcftiduramis Cicada,ar.porlacigarra. 
Chlorcus,i.auiseft,quarvireo Ciccr,cru.porelgaruan^o. 

interp. Cicis,idounterp.galla,ar. 

Chlorion.auis cft eadem. Cicon ,nos. popui*Thraciar. 
Chocnix.intcrp.fcmodium. Cicuta,ar. la ciguta ycrua co* 
Chorccbusj.vir Athenienfis. nocida. (oculi 

Chonus,oos.interp.lanugo Cyclop* , po<" .monftru vniuf 
Chordax,genuscftchoreac Cyd5,nif.vnaciudaddeCrc* 
ChoruS. ay utamieto de ygua ta. (o incitar* 

les. C!0,i^vclcieo,cs.ctui.mouer 

Chratis ; dis. vn rio de Apulia Cylindrw, i . por coluna ro< 
Chremafterjtif. ncruitefticu* lliza (cn Afia 

lorum. Cilix,icif,vn varodcCilicia 

Chremes.etis.nomepropriu Cilirta.x.cofahembradealli 

de varon en Terencio. Ciiium.cucnca dcl ojo,o par 
Chryfcndctu, platoovafodc pado. (necapana. 

oro. Cymbalifta, ar.por cl qu« ra* 

T f VOCABVLArivm 
Cymbaliftria,*.la quc tane Cithara, c.harpa inftrumeto 
Cyminus i . vn monte y lago mufico (harpa 

deltaiia (pidago Cithariftc<\a%porclquctane 

Cimolus,i\vnayfladel Arza* Cithariftria^.la quclatanc 
Cinnabaris.ios intenminiism Cytheron.mon* cftBorotiar 
CinardusJ.por el puto que pa Cythcra ,oru .vna ciudad de 

dcce (ca chypre 

Cinypj,pis.flincft inCyrcnai Cythereuy\moseftPelopon 
Cynipcs,is.vn rio dc Ponto nefi* 
Cynicus,i.interp*caninus Citimus",fupcrlatiuueftacir* 
Cyniras,awn rey quc fue de ca prsrpofitione 

Chipre CytifuM.ciertaflory ycrua 

Cynodus,tis. int. dcscaninus Citoaducrbifuporprcftam? 
Cynomvia.int.mufcacanina tc 
CyparifTos.n.p, viri ct ciuitat. Cytorus. mosef* Maccdoniac 
Cyphas,Of.;oppidum Pelopo Scruio 

nefi Citu<\a>um.pro eo quodcft 

Cypcrusi.laiuncia olerofa velox 
CypcruM.poracjUo milmo Citraprepofitio ,poraqucde 
Cypri<,idos.diciturVenusvel C!adcs,u.mortadadahierro 

pulchritudo Claprarpofi.porafcondidaf 

Cyprus,i.porchipreyfla Clanculuaducr* afco.didijlas 
Circa,cirCum,prarpofitione*. Chndeftinus,a,um. cofaac* 

pcrcndcrredor fcondidas 

Circinus,i.por el compa< clatfc5.is.la floja de naues 
Circitcr . vn poco ma* o me* clatrur. la rexa de aptamicto 

nor claua r g.por la porra 

Circu vcl circa.enderrcdor cleobulw. vno de losfietefas 
CynusJ.porCorccgayHa bios 

Cifiurn,!] . genusvchicuiigc* clepo ? fopfi.por hurtar 

ftatori} eft clerm, i. enfermcdad c* cn la 

CKint.vermulignarodens cplmena 
Cis & circa prarpo, aquende clibanusi.por elhorno 
CifTerif«int, pumcx (menor cIima&er,crif.gradoquccor 
Cytorns, i. vn tncrtte dc Afia ta la vida INTRODVCTORIVM. 
dymaxanterp.fcalar,arum collidojs.herirvnoconotro 
clymenc, ncs.hija de Occano coliphium . pan cozido fo la 

yTheris ceniza 

clio,us.vnaexnoucmmufis collyrium.vnguentoparalo* 
cli«5,idos interp.ciauis ojas 

clyfier>eris. cl criftel o ayuda colis,i$. cl farmicro quc no llc 
clitella.ar. por 1 1 albarda ua f ruto 

clitorius,ti,fuetc dc Arcadia colis,is.eItalIodequaIquier 
cliton,onis.nombre dc varo ycrua 
clitumnuSji.vn rio deltalia coIocafia,a\ la culcafia yerua 
cloaca,g.porelaibanar colon.interp.membrum 

clodius • lo miimo qucClau; coIuber,bri.por la culcbra 

dio (ca^ colum,i.porelcoladero 

cloto 7 w. vna delastrcsParr colus i,veIcohis,us.larueca 
cluni>,i>.pbrlanalga co!umen,inis. porelaltura 

coccinus^um. porcofadc columelIa 7 ar.nobredcvaron 

grana comcdo.onis comilo o glotS 

cohiearc,is.porlacuchara comeSjitis.coridejOelqueaco 
cocytus, i. vq rio del infierno pana a otro 
cocles,iris.eltuerto dcvnofo comefior,ari$.fcrcobidado 
coctoniim. vna cfpecie de hi- cominusaduer.amanteniente 

gos (teftameto comys,ythos.interp.fafcis 

codicilii, oru.el codicillo dc commi.interp.gummi. (far 
ccenatio,onis.por la falaba- comminifcor,ms.ftngirope 

xa (nar como,is,compfi.porafcyrar 

cqrnaturio. auerganadece* copar.porcofaygualcootra 
cccnomyia,* interp.commu compedio,is> diui.impediro 

nemufcarumgenus embaracar (pics 

ccclites.tu.losmoradorcsdel copes cdis.por Ia prifiondc 

cielo compendium,ii.porciataio 

cccpio,is.comencar.Vcrbum copcfco is.refrenar,o retener 

antiq. * coperio,is.coperi. por hallar 

cofrceo,cs,cui.porrcfrcnar compello*,ts.porconftrcruc 
cognofco,i/.porconoccr compcllo,as. por llamar 
cohibeo ; eF.porrcfrenar copingo,u. ayfiurocoponer VOCABVLARIVM 
Complodo, i* . por desfauo* Confcifcerc mortem.portna 

recer* (algunacofa, tarfc 

Compo*, otif. poderofodc Cofero i*,eui.plantarenvno 
Conccrpo,ts* coger r opiedo. Confero,i*,rui. por trauar cit 
Concidoa*. por caer o morir vno 
Cocido,i* . por herir o marar Confon,tis. copafiero ygual 
Concupifco i*. porcodiciar Coticeo^evporcallarenvno 
Concutio,is« facudirvno con Cotre<fto,a*.tra<fiarcntrc ma 

otro (mefo no* (do 

Conchylc.la cbnchadciCar Contumax,acis.porelporffa 
Concor^dif.coiaconcorde. Conrumclia.ar.Sporlainfuria 
Conculco,a*.hoUar 7 pifar,o Conuiriu, cl denueftorinen 

acocear do 

Condvloma ,atis*.efpecicde Conu ,i clagalla decipres 

Almorrana* Cooperio^rui.porcubrif 

Cone,ef.vnayfiadldanubio Copa,pa^nombredcmuger 
Conisnidov.interp pnluis» enelVcrgilio 
Conopacum.paucUoncontra Cophosintcrp.furdus^um. 

io< mofquitos (to Copiar,aru. Iahuefte de la gc 

Conops,opif, por elmafqui- te (facultad 

Conor,aris porccforcarfe Copia,a*. por laabundacia o 
Confcrcio,i>.recalcarvnoco Copo, oni*. porel tauernero 

otro (fuerca Copona^ar.lataucrneraove* 

Confircor,eris.confeiTarpor tera 
Confringojsegi.porqbrar. Coposjnterp.labor. 
Cofuto,as.deftruyrlojargUi Copula,x.ayuntamientQO 

mentor (con otro trailla 

Cogredior.andbroencorrar Coquo^xuporcozer 
Coiux,gr. por marido o mu: Corallium ,ij: por cl coral 

ger Cora ,-e , vna ciudad antigua 

Conniueo,ef.inclinarlacabe . deltalia 

ca o of o* Corax,acos.interp.coruus 

Conquiniicb,if. aqllomifmo Corbisjs. lagopparalas 
Comubium.ij.clcalamiento miefler (Ionio 

Conquiro.i^fiui.porbaicar Corcyra,ar.yna yfla delmar 1NTRODVCTORIVM. 
Corinthos^ciuirascclebris Cratcr,erifporlacopa 
Coryphas,oppidfiAeolidis Crcbcr.a^um. porcofacfpcf* 
Corys,ythos.inrerp*galca. fa 
coronts,idos.int.cxtrcmirasCrebcnw,i.porynrio 
Corytu>,i. cl goldrcpara fle= Credo,is.por crccr ? confiar o 

chas. prcftar 

Corniccn,inis. cl varon trom Crcmentum,ti.por clacrecc* 

pcta. tamiento 

Cornidna^.lamugcrtrom- Cremafter.clneruiodcloftc* 

pcta. (ftrc fticulos 

Cornus,i. por elcerezofilucs Cremou,onos>vicuspropc 
Cornu. porelcuernootrom Corintho.aljascrcmyon 

peta Crcon,onos. monsLesbicft 

Corus,i.porelvictogalIego Crcpis^idos.interp.folea, 
Co5,cotis*lapiedraaguzade Crepis,idos.interp.fundamc 

ra tum 

Cofcinomamis,varescrebro Crepo. as. fonarqucbrando 

diuinans algo 

Coffar,arum«vnaciudadan: Crepundia,orum.porlosdi* 

tiguadclralia gesdclnino 

Cof yra,ra?. vna yfla ccrca dc Crcfcens, entos. nomcn pro* 
: Siciiia (eianca priumapudLarinos 

Coxcdixjcis.pordodejucga Crefla,ar.nombredthembra 
Crabro.cltauarrogenc.de fuc 

abifpa Crcscrctis.rey ovarodecrc 

Crapuia , hr ♦ por la cmbria* ta yfla 

gucz (dia Criminor^aris.acufarofera* 

Crasaducrbiiu mafianaotro cufado (criftal 

Crathcs,idis. vnriodejfVcha* Cryftallimi,a,u.porcofadc 

ia (afTar crocalus,i.vn rcy dc Sardinia 

Craticula,£. lasparrillaspara Crocis^gcnusherbar cft 
CrattS,ii.pcrelfarzo Crocinus,a, um.cofadcaca* 

Crares.eris nom pro.philoio fran 

phi Crccodilus,i por U cocarriz 

Crarcr, eris. la cocha 31a pila del Niio VOCABVLARIVM 
Croton,ciuita$ Italiaein finu curiiculu;,icicone}oomadri 

larenii guera 

crotopus.rexfuit Argiiforii cuhiculus,i.Ia quefehazcmi* 
crurnena,ar.bolfaparadines nando 

ros ciipidus,a,um«cofacodiciofa 

crufturoiurrUv vnriodeltalia cupa,a?.genuseft nauigij 
ctis^cnos.interp.pcctch cupa,a:«poriacuba occpa 
cubi!c,is,porcubildefiera curadticrb.interrogantif.por 
cuias,atis.pordequetierra porque 
cuctikis,i porcuciiilo aue cur aduerb.relatiuumtvtdica 
cuculo,as.porcantarelcuclis curfecit 

lloaue curetes.pueblo?fondcCrcta 

<ucullus,i. Iacapillao cogu- cures v curium . ciudad dclo* 

lladcfrayle " Sabinos 

cucuma, cifcrto vafodcbarro curulis,e;c6fadccarroocor* 

oarma rida 

cucumi$,eris«elpepino qitic: currus,us.porelcarro 

lon (tofa curiuj,ii«nombredevaroRo 

cucurbita £.lacalabacaovcn mano 
cucurrio.cacarrearelgallo cm-io,onis«nombrcdevaron 
cudo, dis. porherir como en Romario 

yunquc curio 7 perquepopulorefpon 

cudo,onis. caxquetedecuero debatprinceps 
cudicula,a\inquirFefiui>dici- curio maximuScratqualha* 

rurfuftisparuus pudnoseftpapa 

culus,i id cft,podex.gr,colos curio,proquoeuncpfaecrdo* 
cumulusli,porelcolmo,o te<cornocut*a 

monton curio,onis quiefatcuriarpra: 

cu,pra-rpofi.ablatiui.pcrcpn ieflus 
cum,coninn<Ttio. por quando cupido inis. la codicia o dios 
cunzc,arum.Jacunadelosni~ deamor 

iios cupio,i<.porcodkiar 

cimabula,oriUa:cri5cadeIlos cuftofjdis.guardadoroguar 
cimeus^i.cuna^obataUa, oaf* dadora (dadora 

ficnto cuftodia a\ la guarda aguar* INTRODVCTORIVM 
Cufpi'Jdif.porla punta Dafypu<,odis.por liebrc 

cuticula.pcllejuela o cutro Dauid,idis.fcl prophcta y rcy 

DAftylos^u.interpretatur Dc incotapofitionealiquan* 
digitus do auget.vt dcamo 

Daftylothcca,a:.porca De,aliquandominuit. vtde* 

xadeanillos mem 

Daci,fcu ae.pueblosfonSepte Debilts*porcofadebily]flai 

trionales ca 

Dacus,i*poraqllof mefmos Deca$decadis,ntimeru*cftdc 
Dcmon,onos,dicitur fortuna narius 

Vapiens,deus DecapuJ,oduaa mcdida dc 

Damar,aros.intcrp # vxor diez pief 

Dama:tas,no.prop.paftorts Deco<Ttor,orif.clquequiebra 
Dama, x. la gama, efpccic dc cl crcdito 

cieruo Decorus,a,um.cofagraciofa 

Damen,cno$. vnusfuit cx he~ Decu*,oris. porhonrra 

roibu* Dedccu r ,oris.porladeshorra 

Damno, as. condenar o obli; Deccrpo, v. coger rom pien* 

gar do 

Danae,es.fuit Acrifiifilia Dedoceo,cr.defenfenarlocn 
Danubius,ij. vn rio dehugria fenado. 
,Daphnc,nes.nem* 7 Anriochia: Dccunr, uncis. diczpartesdc 
Daphne.acccntuin pcnul. no doze 

men pucllsc Dcfetifcor,eris. canfar o def* 

Daphno,onif.porel lauredal fallecer 
Daphnisidis. nombredevn Dccufcis,ftf.por diezaflc* 

paftor. Defraudo . enganar o amen* 

iDapsdapi f .elman]arcoftofo guar 
Dapfili^e.cofa magnitica Dcfrudo, is. pro co quod de* 
|Dapfilif,cofaabundante y co fraud > 

itoia Deffufum,i.vinocozidoala 

Dardanus,i.hijodc Iupitrry meitad 

Ele&ra Degener^eriUo quc no refpo 

^Darcf,erisnombred£va va* dcafugcnero 

ron. Dcglub'c«porgtarcIheI!-\) VO^CABVLARIVM 
Dego,dcgisdcgu porviuir Deni,ar,a,diez,ocadavno 
Dchifco,isporhcnderie diez 

Dun vei ddnde* dendc o de* Denfo,a*.por cfpeflar 

fpues Dehfeo,cs. por aqllo mcfmo 

Deicro^aui.furarraucho Depecifcor.hazer torpepa* 
Deincepsaduer ♦ por defpueS fto 
Delcar.aros^ilicabtaefcaad Depcrco,is.porperdonar 

decipiendum Deplco,e<.viziar,omeguar 

Dele&o,as,am\ por deleytar D>eiero,is,diferui*defampa* 
Deko,es,ddcui. porquitaro rar 

raer Defes,idis* cl perczofo ,ani* 

Dclibutusa, um, cofa vngida mium fedcndo. 

deolorcs Defideo,es,fcdi,emperczar 

Dclicium,n.deliciar,arum.de Defilio,is,lui*porfaltarabas 

leyte* xo 

Deliteo,cs,tui porefcodcrfe Defpondeo,es.porprometer 
Dclphtnvel delphis* delphin Deftino,as.de!ibrar ocoprar 
Dclirus,a,um.cofadefuaria* Dctero,is,iui. gaftarpotvfo 

da Deterior , rioris , cofa mcnos 

Dclubrum,i.poreltemplo buena 
Demcter,ros,interp4adiofa Deuns,cis. poronzeoncas 

Ceres Dextans ,tis*diez partcsde 

Dcmentia,f.porlalocura doze 

Demtpho,onis.no«prop.viri Dmcr^fi.porcofadieftra 
DemOjis.dempfiporquitar Diadema,atis.ladiademao 
Democoo, ontis* Priamifili* corona 
Demophoon,ontos.Theieifi Diapafon. confonatiadupla 

lius DiateflTaron. confonantiafe* 

Dcrnofthencs,nis.oradorfue quinaria 

Griego Dyas,adis.porladualidad 

Democritus,i* philofopho Dicax,acis*dezidoroparle* j 

Griego ro 

Dcmuaduerb porfinalmetc Dicaror.interp.iuftus 
Denarius,narij .moneda que DiC£,a$.dcdicar,ocoiagrar 

valc dicz afles Ditio,onh.por clienorio INTRODVCTORIVM. 
Di<ftemfi,i. el diftamo yerua Diomedtr.rexfuit Attolin; 
Difticos.int.demonftratiuus Diome,€S.Venu$fiuciIliu*ma 
Difto.dezir lo que otro eicri tcr (cho 

ue Dionyfia*fieftarcrandeBac* 

Diftito,ar. por dezir a menu* Dionyfius, tj. nomen propriu 

do viri ( giU 

Didymus,i\interp.geminw Diorcs,is. vn varon enel Vtr^ 
Didyme, es. vna yfla cerca de Diory x,chis, elf o(Tado,o ca? 

Sicilia ua 

Dido,us. ia que poblo a Car- Dira: ar u « la* furias dcl cielo 

thago Dirimo,ir.porapartar 

Die quartd. quatro diafpafia Diruo, v. por derribar edifi* 

dos cio 

Diequuo. cico dia^paflTados Dis,ditis.porcofarica 
JDiffiteor.no confeflar one; Difcludo 3 i^echarafuera 

gar Diiclufio , onis. aquclla obra 

Differtio, is. recalcarpordi- deecharfuera 

ucrfasparter Difcors,dis. cofadifcorde 

DigitusJ.tl dedo gcneralme Difcumbo, is.;atfentarfe ala 

te (otro mefa 

Digredior,dicri<.fepartir de Difcrimejnkelapartamieto 
Diluo, is ♦ por defleir o defla* Difcrimcn , inis ♦ el peligro o 

uar differencia 

Diluuiu, ij; auenidaodiluuio Difcutiojr.facudirpordiuer 
Dimico,ar,porpelear frpartes 

Dimidium, ij.Iameitad delo Diferruv%a,um.cofaeloquere 

entero Difpar,rtf.porcofadefygual 

Dindymus, i. vn monte de Difpergo^.efparzirenpar* 

Phrygia ter ( tcs 

Diptoton,toti«cofadedo5ca Difpertior.irir.partircnpar:: 

foJ Difpeico,ir.apartar del pafto 

DipusodiMnterp.bipcf Difpliceo,e**por defa^radar 

Diogene* ,vn philofopho DifpIodo,is,pordcffauorci 

i Griego (cion cer (faorser 

Diaccfiftla dioce(i$,o /uridi* Difpungo,is, por caffarlacue 

V VOCABVLARIVM 
£)ifquiro,is.bu(carporparus Doncc aduerb.porhaftaqu* 
diucrfas Dorion/oppidum Mcffcniac 

Differo^uLdeclararcopala in Peioponneflo 

bra* Doris,idis.helladi$ fiuc Acha 

Difsipo,a*.difsipar y dcftruir ia: rcgio 
Diffulto,af.rcttirtirporpar* DoriMdir . vnadiofadla mar 
tes diuerfas Doricusa,um.cota dc grgcia 

Ditefco,u,porenriquecerfe Dory^horiis* interp.ferens 
Dito, ar*porenriquecera o* haftam. 

tr0 (no Dormito. eritre dormir y vc* 

Dium,dij.p()r el delo,o fere* lar 
Diu*,a,um.cofadiuina,o de Doron,oppidum SyriarPhcc 

Iupiter nicis 

Diutinu*, a, u. cofa de mucho Doro*, idcm oppidum quod 
tiempo Dorori (tcrp. 

Dinos.intcrp feruur Doron,palma vcl donum irt* 

DinoiMdounterp 4 ferria pos,dotis.iadotediamuger 
DocumcntumJJaenfenanca Dofis.interp-datio 
30odran%tif.nueueparter de Dotos.interp.datus,a,um. 

dozc Dracd,nis,eldragonofierpe 

Dccdyx, co*. inter.cochtcare Dracgna,*, la dragona,o ficf 
Dogma,ativel decreto o ley pc 
Dolion ,nomenprop.apud Drama,atis.rcircprgfentatio 
Straboncm Drepanu,i. Drepana ciudad 

Doiium,ij.portinajaocuba deSiCilia 
Dolabeila, ar. proprid de va* DrepSrtum quo$ lnterp.falx 
ronesRomano* Dryas,ados.la diofa de losar 

Dolo,oni*«porarmaoffenfii bole' 

M a fecreta Dryudar . pucblos y philofOi 

Dolon,niwarofucTroyano phosenFrancia 
Dolon,onk vela maspeques Drys,0f.interp,quercus 

m delanaue (tcr Dropa*,ikel atanquiapara 

Delopio,nis,Hypfcnorispa* pclcar 
Dolofus,a,iucofaenganofa Duceni,ar,a.cadadozientd* 
4omV<>$'dom*fiuc teftuinn Dufto^ui, guiar o capit* INTRODVCTORlVM, 

ncar Ele<ftrum, i. ambar,o oro dc 

DuIos,u.intcrp.feruus diez y ocho quilates 

Dulichium. infula in marilo* Elegia,sr.eft carmen flebilc 

nio« EIephas,antis.animaleft,8£ 

Dumus,i pormalezadcma? monsAethiopia: 

ta* (na Eleon,u.interp.oleum 

Duriusrj.DueroriodeEfpar Eleufuvel Eleufin.ciudad 
Duo^dua^duo.Doscn nume* cerca de Athenas 

ro Eleuther f interp,liberator 

Dux duci^ la guia o capitan Elis, idif* rcgio eft Pelopcn* 

EArimKinter. vernus,ver? neffi (Dido 

na.vernum. Elifaar. lamefmacscjreyna 

Ebcnufji.abcnuzarboi Elyfium,ij,lugardcl05biena 
Ebenum ,i.la madera del uenturado» 

Ebur,ris. cl marfil dcl clef ans Elyfiusa, um. cofa dc aqucl 

te liigar 

Ebufus.Iuica yfla contraVa* Elifius.vnriodeAphricarc* 

lencia gion 

Ecceaduerbiunuparademo* Elorus i.vnriodeSicilia 

ftrar Elo^eos.interp.palur 

Echion,onos.virThebamu Emaneo.es, quedarfcenlus 
Echis,io$.porla biuora gar 

Eccumaduerb.paradcmon* Emathiaia:. rcgiondcThcfTa 
1 ftrar lia 

Echo,us.elfonqucrefurtc dc Emblema^atis.porelefmalte 
I laboz (aluz Eminco,es,ui,por eftarenci* 

Edo is, didi. publicar y facar ma 
Edonis,nidis. fccminafuitcx Eminus,aduerb«poralexor 

Thracia* Emolumentum, i . por la ga* 

Educo^a*, aui. criar co criaca nancia 
Educo,is.porfacarafucrao Emo,is#porcomprar 

arriba Empcdoclcs,philofoplms 

Edulis 7 c,por cofa dc comer poeta maximus 
Elcemofyna,a\eft mifericor- Empturio f aucrgana dc com 

dia prar 

V i VOCABVL ARIVM 
En, aduerb ♦ demonft,por he Eremu^Lcl ycrmo o defiertcj 

he (nsc Erimu,i,vriacuidadanngua 

Endymion,ono*#amafiu$Lu deltalia 
Enyo.us.lRrmanafuedman Eretumj.-oppidum eftltalia\ 
Enipeus,Lvn riodeThefTalia Ereuthalo, onos.virapudHo 
Ehricufo nomenpropriuHi- merum 

fpaniarum regis Erga.prrepofi, cerca en volu* 

Enthymema,atis argumento tad 

oratorio Ergo, afsique concluycndo 1 

Epili Jdosanterp.aduena porcaufa 

£phebu$ji.elque comiencaa Eridanuf,t, clPoriodeltalia 

barbar ErigoJs crexi. por enheftar 

Eptaies,if,febri>lent<cgenuv Erigonckarifiiiaincarlopo 
Epicccnof, u, interp, promif- fira 

cuus Erinnyy.furiaeftinferorum 

Epiphane*,iunterp.illuftrif Eriphy le,€u muger fue de 
Epirur,i;por Albaniaregioa Amphiarao 

deGrarcia Erimantho^Arcadtsemons 

Eptfiefir,interp.acquifitio Eri>\eridor,interp.difcordia 
Epifcepfi^iounterp.fisflio Eryx,ericiV, vn varon y mote 
Epodosu.interp. incantator deSieiha 
Eposeftcarmcnrieroicum Eruca,ar,oruga yeruacono* 
Epodo* yu>carm2nfiueincari* cidx 

tatio eft Erodiu%ij*auee5 incicrta,o ! 

Epops,opi^eftau^quarvpii= la garca 

pa latine Eros t eroti<,morbu$examo* 

Epulum,i.fala , ocombitepu reproiuniew 

biico Ero^eroti^ nomcn propriu ; 

Epula?,arum.pcrlo*maj3rc5 devaronydelamor 
EqueJ,im.porelcaiiaikro Effedii,i.elcarroparacarga 
Equicuii.pucbloifueron de eica ? ? por elmaprocomida 

Xtalia Efurio,i .auerganadeccmer 

Erafinu?. fluuiusPeloponefsi Ethrca orum.libro dephilo* 
Eraro.vriaexnouemmufis fophiamoral 
Er^buyppjf clinficrno- Etymologia, inr* vcrilpqui» INTRODVCTORIVM. 
Ethrccr.nomcpropriumfa: Excitu$,a,iim.participiiicfi: f 

mina^celcbrc abeoquodeftexciojs* 

Etor.oro*.inrerp*cor. Exciro, ta^: fre quentariuum 

Euandruv^rex Arcadise abcxcich. 

Euenruf,us.Iafalidadeloque Exhedra, c.iocusadfedendu 

acomece aptus 

Eugeaduerb.velintcrieftio Exinproexindcpordonde 

paraloar o defpucs (chas 

Eunuchur,chi.elcaftrado Excubia?,arum.porlasffcu- 
Euparan abcu& pacancorm Excludcis.porechar afuera 

pofirum Exculco,as,hollaroacccear 

Euphrate^tis,velte*«Mefopo Exculpo,is,|torcfculpir 

tania* fluuiu* Excutio,i*,ffi.por(acudir 

Euphrofyne,ne** vnadelar Execror.abominaromalde* 

tre<Gracia* zir (quias 

EupoliOidisPoctacomicuf Exequia^arum, porlasexe* 

Gfarcus Exerceo.exercitar,otrabafar 

Eurymedon^fluuiitfPamphiExlex^egis.cofafueradeley 

liar Exigo,is#demandarporfucr 

Euripof,no, pro.viricelebre ca 
Euripidefjtf^poetafueGrie- Eximo,ir,emi.facar afuera 

go (groponte Exilu,c,cofafeble,odelgada 

Euripu%i.vnmarccrcadeNe Exhodus.intetp.exitur 
Eury tion ♦ nombre proprio Exolctus,a, um . cofa que de* 

enVcrgilio xa decrecer 

Europr,opu,rcyfuedelamo Experior,iris.experimcntar 

rca (bk Expergifcor,ri*. por delper? 

Europa,ar « tertia parseft or- tar 

Euro*,ventuf abortufpiram Expes porcofj fincfperanca 
Exprarpofir.ablatiuupor de* Explodo,is*patearen ditfas 
Exanguis,i'.cofa finfangre uor (animal 

Excretus,a,um. cofa crecida Exta, orum , la* affadiiras dcl 
Exccllo,is,por fobrepujar Exul^ulishobreomugerde- 
Excio . por moucr o dcfper> rterrados 

lar* Exuuia^arihporlordcfpojos 

V y VOCABVLARIVM 

FAblli$,c>a fatisvel fare, Femenjm^porelmuflOjpo* 
quodeftloquor* ii:ri£ dedentro 
Facudu>\a,u.cofaciegate Femur, moris,porcl muflo 
Facetfb.hazermoleftiaoeno pordefuera 

|"o (res Fcralise.porcofadefiera 

Facetia^arum.porlordonais Fcre,ferme,aduerbiaporc3fi 
Facetus,a,u.porcofadonofa Feri<e,arum.poriarfieftasde 
Farx,cis.porlahe^ oborra guardar (Italia 

Fagus,i.porlahayaarbol Feronia,a:/porvnafuentede 
Faginu^um. porcofade Fibula,a\porlaheuilta 

haya Fiddia.ar.porlaolia 

Falernum,i.vino decSpania Fidenasjarura.vnaciudadde 
Farfarris f elfarrofimiente Italia 

Falfo aduerb.porfatfamcte Fidicen,cinis.elquctanein* 
Fama.g.latinerumorinterp* ftrumento decuerdas 
Farcio,i*,farfi.porrccaIcar Fidicina,ar Jamugerquelo 
Farcimen,inis.morciIla o los tane 

ganiza (gion Fidus,a,um.porcofafieI 

FasindeclinJo licitoenreli» FigQ,is,fixi.porh!ncar 
Fafcis if.hazocmboltorio FiguIuM.porcl ollero 
Faftidio,is,iui,emhaftiar,o Filix,ici$.porelheIecho 

hazer haftio Filius,i^ por el hrjo legitimo 

Faftigium,tj.lacumbreoal* Filiaftra,a:.lafemejateahtja 

tura (calendario Fimus,i.porcleftiercol 

Fafti,orum ,velfaftuu.porel Fingo,is,finxi.por fingir 
Fateor,cris. por cofefiarpor Fifcina,ar. laencellaoefpor* 

voluntad tilla (oviento 

Fatifco.is.porhenderfe Flabrum,i.porelmofcadcro 

Farigo,as,aui. por acoflar Flabellum.por mofcadero . 
Faueo,e*,faui>porfauorecer Flabilis,e.porcofaquefopla 
Fax,facis . por la hacha para Flagitium , q. pecado digno 

quemar (cepyretor dc caftigo 

Febris.is.porlacaleruraGrac Flamcn,inis.porelfacerdotc 
Febrfcula , ic « diminutiuu eft Flamina , ac . por la faccrdo* 

tfebr* tifla 1NTR0DVCT0RIVM 
flauur,a um.porcofaruuia regisRomanorum 
Flecco,is.doblegaroinclinar Frcmo,is.porbraraar 
Fleo,C5,eui,por llorar Fretu, i. el eftrecho de la mar 

Fligo,a$.;iquo cft profligo, Frigeo^porie rcsfriar 

as Frigo,is,xi.frcirenfarten 

Fligo,is. <?quoeftprofligo,is Friguillo,a*.cantar ciertasa? 
Fluo,is xi.porcorrerloliqui ucs 

do (da Friguilla,ar.ciertaaucquec2 

Fluxus,a;um.cofafloxa y cay ta con cl frio 
Focalc,is.porlabcca ; Fritinio,is. chillar lacigarra 

Fodio,is,fodi. porcauar Frico,as,cuupor frcgar 
F<rdus,eris.la confederacion Frit. elgrano mcnudo deltri 
Follis,ir.porlabolfaofuelle go 
Fome* ,itis. la aftilla de madc Froy,dis.la hoja delarbol 

ra (nauc Frons,tis. por lafrchtc 

Fori,orum.porlatilla dcla Frumentor,aris»yrportrigo 
Formica^.lahormiga.Gra: oceuada 

cemyrmex (lcno Fruor, ris.goxar dcalguna 

Formica.genuseftmorbiGa cofa (lia 

Formido,as«porauer miedo Frufino,nis.vnlugardclta* 

otcmor Frurex.pormatamenorque 

Formido^nis.poraqlmicdo arbol 
Fornix,icis.cl arco o boueda Frux,gis. cl rruto dc la ticrra 
Fornix aliquando diciturlu- Fucinus, i. lacus nominatiftu 

panar musltalig 

Forpex,ic!S,por lastenazas Fulcio,i$, iui, vel fulfi*fuftcn- 
Forian.forfitan fortc,fortaf* tar 

fis.porucntura Fulix,icis.porelauecerceta 

Fors,forte.por la fortuna Fulgeo,gcs . por rcfpladeccr 
Fortunar,arum.porlamquc Fulgur,uris.clrclampago 

zas Fullo.nis . cl quc laua iostra; 

Fragor,ariStaquofuffragor, po* (pos 

refragor Fullona,f . la quclaua loma# 

Fraudo. defraudar,o mcguar Futmcn , inis. cl rayo quc cac 
Fredericus.nomenproprium deiciclo 

V 4 VOCABVLARIVM Mt 
Funis^lacucrdaparaatar Geluindeclinabl^pprcly^ 
Funuf,eri*.clmortuorio lo (dos 

FurfurisJadronoladrcna Gena?.lasmaxilla$oparpa* 
Furio,is.infaniui. enlQqucce^ Gcner, eri.el yerno , marido 
Furfures;,um.porIacafpadc delahrja 

lacabcca Geno$aMerp.genm 

FuftiuV.vara para hoftigar Gcno > lu a.fif iqiu dicebat pro 
Fufeina 7 a*.clarrexaquede l ;; l gigno,is 

trcypuntar Genys,yof4nter.gefia,barba 

Eutuo;if*cftcoircvirumcum Geometresjotcrp.terrxmen 

fccmina for (dcEfpana 

Futurus^a^im.Io quc eftapor Geryones,nis.vn rcyantiguo 

venir Gctes,a%pueblo;sfoa deThra 

GAdcfJB.layfladeCalez cia 
Gadfr/iris ciudad defta Getulia,a*.ppr vnaregiondc 
yfla Aphrica 

Galbanum uelGalbano, Go Gibbcr^bcri. clcorcobadoo 

ma^opocida corcobada 

Galeftjr, uvnrio deTarentq Giga^anti5*intcr*filiusterra 

enltalia Gyger ,i f . vnrioypaftorde 

Galerusj.porclfomhncro Lydia 
Ganeo,c<>cIque # comeporta Gingiu£,anim*porIa$enziac 

uenrn. Gynis^idoMnterp.effarmina 

Gargafius,ivvnmorede Apur tur 

lia (Phrygia Gigno-,u ) nui*porengendrar 

Gargarus,!. porvn monte de Git jndeclinabil «porelaxe* 
Oarrjojs.porgorgearla* a* nuz 

ues (do Gla^di^porlabcllota^ofru^ 

Garrulo.as. gorgearamcnu- taiylucftre 
Gaufapc t kveftidurayellofa GIarea T a:.elcafca:jo 7 arenaco 
Gaufapinus,a,um. cofa afti moguijas 

como vello (deo gaudes Glaucoma, atit • cnfermcdad 
Gauifu5,a,uparticipiungau^ delofojof 
Gela.ar. por vnrioy ciudadGIaucinus, na, mrm« cofade 

deSicilia colorvcrdc vnpoco INTRODVCTORIVM. 
Gleba,a\d tcrron de ticrra o aguilenado. 
Glen glenos.interp.pupilla. Grus,is.la grulla.gr.gctanof 
Gtycon jiis.n.viri celebre. gumi indeclinabilc.la goma 
GliMf.ellircnanimalconof _ -_Abiiis ; bile*cofa abilo 

cido jH[ ligera. 

glifco,is.crecer,ocngordar Habitior,propinguio* 

(jIobusMa rcdodez,o ouu riaccipitur. 

llo,o pclota. Hama,aiO*.inter.fanguis 

Glomero,raf.redondear 7 o Hxrcfis.interp.eleftio 

dcuanar. Halefus,i.mons&fluiuu$ iux 

G4ofla,ar.intcrp,Iingua ta Aetnam. 

Glutcn,iniwporeicngrudo. Halcfus^i.vnriodeSicilia 
Gnauus,a|jm.cofainduftrio halex,ecu.por cl alachepecc 

fa. Halec.porlafalfa que dcifc 

gnidos.vna y*Ia dcl Arcapic hazc 

lago* Halo,a*.porcuaporar,ova* 

Gohius>ij.vclgobio 7 nis.cl ziar. 

gobe pece* HaU,alos.inter. falfiuc marc 

Gonia,35«interp.angulus Halmyris,ido*.inter.falfugo 
Gortyn,os.a Latini* cortina Halter^ is. alcadcra pa faltar 

dfcitur. Hamilcar,aris.capitan dclos 

gortyna.ciuitaseft q gortyn Car/hagincnfes. 
Gracito^a.graznarclanfar Ham*M.el anzuelopapefcar 
Gradiuus,i\porelDiosdcIa* HanibaUalis. hrjo fuede A* 

guerra<> milcar. (puercos 

gradior,cri5.andaropafTcar Hara,a:.pcrlapocilgadelos 
Grg^iflTo^af.rcmcdaraGrie- Harpago,onis.inte.harpax 

gos. Harpyia,ar. por aquella auc 

Gramma.imcrp.litera de rapw* 

Graidion.interp.vetula Haurio.facar,orecebir,ohe 

Gratcs,ium.porlasgracias. rir. 
GrcXjCgif.Iapiara,© mana- Heautonrimorumenos,idcft 

da dc ganado. fe crucians. 

Gryph* i.clgryphoanimal Hebdcar,ountcr.fcprimana 
Gryphuf,i,pornaryzcorua, Hcbc.bes. porla Diofadela 

V f VOCABVLARIVM- 

moccdad, (noaguda. Herof,ois.porelmedio dfo^ 
Hel>er,ctis«por cofa bota y Heroina,arJa hrja de algnn 
Hebcfur i.ciuitas eft Libyae. Heroc* (dios # 

Hcdra^infe.fcdcsfedfr Herode*,is.vnRcy deioslu* 
Helen*,ni«Propheta fue hrjo Her*,i. el fenor delosfieruos 

dePriamo* (Mcnelao* Hyacinthu^n vna flor y pie-- 
Helena,ar,por lamuger dc dia % (ftecolor. 

Hclicopf,pof i.nigroshabcs Hyacinthinu$,a,um«cofa dc 

cculos. Hyacinthinu$,a, um. ^ofa dc 

Helios,u.intc.foI colordeviolcta. 

Helix,icis.porvna efpic dc Hyafpis,dis.vnapiedrapre^ 

yedra» (tancus. ciofa. 

Helix,cos.interpretaturc02e Hybrisjdi^exduobmanima 
HeIlcn,cno$,inte,Gra?cu< libuSgenitus* 

Hellcn,enis.filiusDeucalio- Hic^hacc^hoc.poreftejOcfta, 

nK oaqueldemoftrando* 

HellefpQtus,ifretumcclebre Hydafpes«vnrio31osMcdor 
Hclmins.vermislumbricus Hydrpps,pi$.porlaydrope 
Hcloru* i.fluuius Siciiist fia* 

Hcmcra,as.intc.dies* Hydromeli.porclaloxa, 

Hemycicl^i.; c l cemicirculo Hydrus,druntis,Otrantociu 
Hcmina ar.pormedia mcdi- daddcltalia. 

da. Hierax acof.intc.accipiter 

Hcm*j.vnmotc dc Thraciahiericu$,tis<ciudadaHierico 
H«par,atos,inte.iccur Hicra ar.vna y*la cerca de SU 

Hcrmagoras,c/vnOradory cilia* 

Philofopho* Hiera,ar.porIa gitaphia 

Hermaphroditus.hijo dc Ve Hierapolis, ciuitas Phrygi* 

nus y deMercurio* in Afia minori. 

Hcrmione,c^fiUadegVcncs Hicropoli^oppidum Cretsr 

ris. inoramaritima. 

Hcrmogenef.vncelebrePhi Hilax.nom.prop.canis 

lofopho. Hyle,esinte.materia 

Hcrodotus,i.vn hiftoriador Hymcn,€ni$.cldiosdcla$bo 

fuecelebrc. da$ f INTRODVCTORIVM.. 
Hyraen : enis.Iaredenqucna Hulc^,eris.lallaga comate* 

ceelnino. ria. 

HiIarif,e.porcofaalcgre "HumusJ.porlatierra* 
Himera,a:.vnriodaS!cilia T Acio,is A ieci.porlacar tiro 
Hypanis.vn rio de Tartaria Xlacob Jiqo de Rebeca yl* 
Hypar,atos.inte.verita$. faac 

Hyperion,nis.vnusexTitani Iacobus,i.n.prop.viri 

bu$ f (deyegua. Iaccho$,idcquodBac<huS 

hippomanef.fudordlayngle Iader,ri f .vn riodeEfclauo* 
hipponax,<fti$.poetagriego nia. 
Hippotion,nos.virapudHo Ianthinuf^um.cofa violada 

merum. (mano encolor* 

Hirindedina.lapalmadela IapctuSj.vno delosgiganteS 
Hyrie,e$.vnaciudad de Boe Iapyx,ygis.eivieco proprio 

cia. (acabron, deApulia. (naU 

Hyrcofu*,a,u.cofa que hiede Iapyx,gis.puebIo Septetrio* 
Hyrudo,ini$ la fangrifuela Iber,i.por hobre de Efpafia. 
His,henos.inte«vnus,a,unn Iberu$,i.Ebro rio dc Efpana 
Hyshyos.inre.fusfuis Ibis,idi*.aucpropria enEgy 

Hyflbpus.i.el hifopo yerua pto. 
Hyftrix,cis.porelpuerco eslcarusi.nobre de varonfue. 

fpin. Icor.ris.inte.tanic* &C cruor 

Hiftrjo,nis. elreprefentador Ichythys,yo$.inte.pifci$. 
Hendecafyllabum.carmevn Icoicis.por heri . 

decim fy llabarum. Icon.onis.figma o y magcn 

Hexdecafyllabum .quod fex Idar.atOf.efca vel cibus 

fyllabarumeft* IdoluJ.ydolo, ymage o efta 

Hodor.inte.via,o camino tua. (losydolo*. 

Homoeofis.inte.fimilitudo Idolotythum, i. facrificio de 
Holus,eris.porlahortalixa. Idume,e$.region cnludea 7 y 
Homerus,t.vnpoeta griego Arabia, (mcief* 

Homoftyx,gos.intc. coniux Idus, uum. cierta cueta de !os 
Hornotinus, a, um.cofa del mefe<V (conofcer. 

mifmoano. (fpeda Ignofco.is.porpdonarono 

Hofpc<,itif.clhue/pad ohue Iecur.oris.porcl higado VOCABVLARIVM 
IESVS;intc.SaIuator Impingo,gi<uporcmbuxar 

Iynx,gys.torcccuelIo auc co Impos tif.cofa nopoderofa, 
nofcida Impuber,is.elq aun no tienc 

IIaira,a:.hqafuedeLeucipo* barba. (vana* 

IIerda,darXerida,ciudadde Inanise.cofa hueca,vazia,o 

*,. E f pana * IncuIco*recalcarvna cofa co 

Ilia,liu,Ia$trtpas delgadaso orr*. (go 

t1 . ,ares ; f (hora ; lncubo,af.3coftariifobreab 

IIico aduerbium, lucgo a la Incunabula,orum.iacrianca 
IUeJa.Iud.aquelterccraper denincz. 

, lf * on 5 Incus,udis.porlayunque 

I ecebr^arum. loshalagos. Incuf Q ,as porquexarfe de al 
Illex,ici$.porclanagaza guno (raftro 

Mex.gir, hobreomugerfin Indago,a$.porbufcar porcl 
u-J* (Granada ciudad Iodago inis cl mifmo raftro 
Illiberitanus, a,um. cofa dc Indccor > iis.cofafeayfinho-- 
Iilpo,i>,atraherco halagos. nor. (zado* 

Hlido,u.herirvna cofa con Indige5,etfcelfan<ftacanoni 

otra % (Y*> Indicjem.aduerbtu loci.por 

Htoraut HiuJa ciudad STro del mifmo Iugar. 
liifuf.vnriocercatf Athenas ingruojs.por arremetcrco 
U<K,oroMntf.feruus impetu. (losninos* 

Imas antos Jnre.fcutica Indoles,i$.fenal de virtud en 

ImbeciUusa,umJuieimbecii Induci^arii.porlas treguas. 

lis,e.cofa flaca. Ineptior,iri<Jtazer bouerias. 

Insbrexjch.por lateja Inferi , orum. los Diofesdel 

Imbuo;if. embe uercn ctra infierno* 

co(a (lugar. Inferia\arum.la ofrenda de* 

Imma^co,cs.quf dar en algfi losmuertor* ( aderro 

Immineo,e*.eftar encima de Infero hm intuli. por traer 

otra cofa. Inficias,co.pornegar lo he? 

Impediojs.poremb^racar cho. (tando# 

I npertior.irn pordarparte Infligo is.por imprrmirapre 
Ifnpetix,igis.por elcmpeine Infringo,i .porquebrar. 
Irnpctc.ablattu^abimpctu Ingeniu,ij,lacodicionaturai INTRCVDVCTORIVM. 
tngenium,rj,Ia naturaleza, o cia y Italia. (dios. 

ingcnio nstural. Iofeph*.vn caudillo deloslu 

Ingenuuf,a,um.el hidalgo o Iopas^.carorencl Vergilio* 

hbre. Iphytu^LvnvaroncntlVcr^ 

Inguenjnis.porlaingle gilio. 

Inoleo,es.velinolefco,Kpor IpMpfa,ipfum.el mifmo. 

crefcer. (do. iMro^interp.procella. 

Inopsopis.pobre o mengua Irrito,as»prouocar, acorear, 
Innuba,ar mugernocafada ocncender. 
Inquies,etis cola fiuholgaca Irrumo,as.cit mentulamori 
lnquino,as.porcniuziar infcrcrc. 

Infculpo,is.pcrefculpir Ifagcga,apJnte introduftio. 
Infidco.cv.afrcntarfccn algo Ifara,ar.vnriodeFrancia 
Infidia^aru.la* atTechanca$ Ifaurus 7 i.vna ciudad d Sicilia 
Inftarjindecl.por femejanca Ifaurus,i.vn no deltalia 
Inftigo,araui.hoftigar ,o ai Ifidorus.nobrccj de varon 

gurjonear. (hazcr. lfmaru^montcdcThracia' 

Infulto a r ,aui faltarpor mal Ifrael.populu* cftHibnreiu 
Interprarpofuio.porcntre IfraeUntcr.virvidensDeum 
IntcrcoS,cutis.cofa cntrc cue lfte,a,iftud.Effcf€Cundapec 

ro y carne. fona. 

intcrcipio,isporcntrcfaca% Ita,adu'erbiuau porfi, oafli. 
Intcrnodiii.rj.porcl carluto* Ithereus.intc.dire&iuus. 
Inrcrrex. el Viforcy cntrc Ithyreus,a,um. hoccft Par- 

reyes. (lcs. thicus,a,um» 

Iiircrrex clcoful cntreconfu Iubar,aris*inrerp.clarita*. 
Interprc>,etis«cl farautc;otru IubiluS,i.la grita ala abgria. 

jaman. Iugis,c.porcofa perpetua 

Intib 9 ,i.lacicorca,o cndiuia Iugis,e.por cofa manantial. 
Intraprarpofitio.pordcntroIugum,i.poryugo3 bueycs 
Infto,as,iti. por dar priefla Iugum.cnxullo dc telar,o ba 
Inula^g.lacnulacampana co dcgalara. 
Inuus,i.porclDiosPan Iuga,orfKlacubrcdelmonre 
Iocus,i.burla dc palabra luger u a i, yna hucbra dc titzx 
Xonium^rj, clmar entrc Grca ra. VOCABVLARIVM, 
XuppiterJouu.aquelDiosde LardOjishcfi.porlifiaro dai 

losGentiles. nar. 

luratu>,a,u. cofajurametada LarIaps,is.interp.procclla 
Iiuhcium^jJaivacacionesdll^laps^pis.vnca^helOuidio 

juyzio, Lacftrygoncs. pueblo; fuerd 

3ufta 7 orun7. las exequias dc deltalia. 

lostmitrtor. lacuis e.porcofalifa finpelos 

Ittucnis. mancebo", mance? Laganu,i.lafafiao hojuela. 

ba cn edad* Lag* i«el padre 3 Ptoldmed 

Suuamen^frw.porel ayuda Lagoopus.animal quetiene 
3>;u?amentS 7 i.idefignificat piesdeliebre. 
Imio~a$,iuui.por ayudar Lalage.nobre celebre de mw 
luxra prsepofitio. por cerca. gcr. 
2xion,onis«lxionquitorqueLalax, gos.interp.loquax 

tur apud inferos. Lamctor,aris.llorar gritado 

LAb€5^porlacorrupdoLamina,ar.lalamina ohoja 
Labicum,i.vn lugar cers de metal. 
cadeRoma. Lapedo.n.celebrefcrminaru 

Labo,as,aui # caerdcrrocadoLampetia,filiaSoli>ficappcl 
L^bor 7 eri$.caer dalizadofe lata. 
Laburnu.vnaefpeciedrobleLampon nis.no.viricclebr*. 
JLaced^mon,onis.vir ex La*Lanifta,£.por elefgrcmidor 

cedacmonia. Lacoo,iis.varo fueTroyano 

Lacer a u. cofadefpedacadaLatius^.vnlagofuea Italia 
Lactfib is.defafiaro,puocar Larifla*vnaciudaddThefiTaj 
Lsches etis.vn varon en Tcz lia. (bol 

rencio. Larix,ci$.cfpccie de pinb ar* 

Lacon ? oni$.varo de Lacede Larynx,gis.progutrure 

monia. Laflcr.cris.por el aflfar 

Lacocraa ae.mugcr de Lacede Latcbra^aru.por efcodedijo 

monia, latex icis.porelvino oagua 

La^e* ium*porcntrefijo Laterna,ar.porlalenterna. 
Lacio,aS,poramarnantar Latio nis.proipfaferendia^ 
Lad.mum i. fudor de la xara cflione. (y Diana* 

L"cton ? ni^vnriQdeThefla-Latona^Janiadrcdcapolo 

lia. INTRODVCTORIVM. 
Latrina,*. porlapriuada Leuus,a,um.cofafinieftra 
Latris,idos.inte.ancilla Lcucippos.virorumnomen. 

Lauinium. ciudadantiguad Leuis,c.porcofaliuiana 

Italia. Lcuites,e.vcllcuita,a%vlrcx 

Lauinia, vna ttqa del Rcy La trtbu Leui. (tribu* 

tino, Lcuitis,tdu focminacx ead? 

Learchos^L Athamatir filius. Leuitic*,a,u. pofTeffiuum cft 
Lcbedbf.oppidumColopho Libertus,ti.cllibre fecho dc 

nirurhinlonia. efclauo. (cfdaua 

lcbeMif.el calderodecobrc Libe r ta,taf.lalibrc hccha dc 
Lccythw,i\por d atey tcra Liberi, orum, cl hijo,o hrjos, 
Leftica,ae.las anda* dc viuos o ntetos, 
le<fl:ito,as,por leer a menudo Libethrum, i.loCUS Thraciae 
Lcgo,as.pormadar,oebiar # Libye^ei.quglatinediciturA. 
Lego,islecr,coger,hurtar,o phrica. 

nauegar, (falta LibyS,ys. vn varo dc Aphrica 

Lelcx.pueblosfuero dc Thcf Ly bs^bos inte.vet 9 Aphricur 
Lemures,um las fantafmasd Libyffa,ar.mugcrd Aphrica» 

lanoche. Libido,inis.luxuriaoantojo 

Lcniojs^halagsr o amanfar. Libo,as,am\guftar facnfican 
Lenime,inis.por aql halago* do» (ficamou 

Lenslendts.por (a liendre L ibu,i.la ofrcnda quc (acri* 
Lenslentis.por Ialcntqa Libripens,di$, cl que pcfa la 
Leotophon 9 .leoncm nccans moncda* 
Lconor n«p. Hifpaniarum rc Lycaba^n«p.apudOu!dium 

(ginae. (blar. Lycas,a:.cl que llcuo a Hcr* 

Lcpos,oris.la gracia cn cl ha culesla camifa. (peine. 
Lcpus oris.ialiebre, Lichen,cnis.cl vfagrc,o cm: 

Lesbos*vna ysladenueftro Liccor,ccris.poncrenprecio 

tnar* cn almorleda. 

Lefte$,ar.intcrp.latro. Licinus?uvn varon Romano 

Lethe^ar.vnriodclinfierno. Licitor,aris.poncr enprccio 
Leucafpis.nomcn:cclebrca- ocnalmoneda. 

pud Virgilium. Liceo,es*por fc r vcndido cn 

Leuir.i.por dcunado almoneda. VOCABVLARIVM 
Licium,i].el lizo dela tcla* Liqueo , e^vel liquefco , is. 
Lyen,eni .porel baco derretirfe 

Lyenteria,a:.el fluxo de vies Liquetium,ij.vtfpue : rto£ercai 

tre. deVenecia* 

Liger,ri. nombrc devaron, LiquOjas^ui^poircoIar. 
Lygo,nis,acada,o acadon Xiquor>oris.loqfederrite 
Ligo,as aui.por atar ^ "Xijra, w. la tierra entre doS 
Lignoraris.poryr porlefia fulco* 
Ligur 7 ufH.varon o muger 3 Lyra.ar, inftrumento mufico 

Genoua. Lyricen,inis porclqlotane 

Ligurio, comer cofas delica LiriciiKa a*, por la q tane 

oas. Litcra,arum.la carra menfa* 

Lilea ac.vna ciudad de Boco * g €ra 

cia. Litura,;r,elborro,o raedura 

LibybacumJ.vncabodc Sici Liuidus,a,urri,co(acardena, 

lia. oembidiofa 

Limax,acfoporel caracolo Lixa,aE%porcl aguador del 

limaza* real 

Limen,os.inte.portus Loculi,orimUabolfaobols 

Limes,itir.la lindeofenda . ficcv (ca. 

Limu$,i*el limo dela tierra LocupIes,etis. por rico o ri- 
lindo^ciiadad de rhodas ysla Lodix 7 icis.por la manta 
Lingo,iY. lamercolalegua, Lccmm i.porlamuerte 
Linquo,i$,liquKpor dexair Logosuinte/ermo 
Lino,i$,llni,vell€ui* por vn* Lorica^.por lamalla o cos 

tar. x ta. 

LinumJ,ellino ycruaoma* Lonl,i.lacuerdao coyunda 

teria. Loto^i.arbolpropriade A* 

Linus upoetaantiguoliiioS phnca^. 

Apollo* M^ Lubricu*,a,icunncofaquefe 

Linther thris^porlabarcape desliza. 

qnena Lucelliu.ganancia pequena 

Linx ? gos 9 interp,fingultus. Luceo,es. por refplandecer. 
Lynx.vn animalno conofci* Lucumo,or ': pucblosfifcfo 

do. deTufrfo* INTRODVCTORlVM. 
Luccrcx,um.vna dc trcs par- cad a. 

tc*delojRornano*. Magalia,ium.maiadadelos 

Ludo,is por fugar o burlar paftore^ 
LueM?,porlamortandad Magiros.interp.coquuf. 
Lugeo,es.portraer luto MagneSjetis.la piedra iman. 
LumbriCiuJ.pbf la lombriz Magnes ris.yara dMagnefia 
Luo,i*.por laftaf o pagar pe Magnetis,idir. cofa o hebra 

na. dcalii. 

Lupcrcalta, Orum. fieftas era Magnefia^. aqtfcllo mcfmo 

deldiospan, M^gncfia.vnaregiodc Ihef 

Lufitania,a\pcrPortugal falia. 
Luftfum.cfpacio de quatroMaiores,rum.nueftro$ antu 

anbr # (iia. guos* 

Luftra,oru. Ia puteria c brc- Mala ,a%la maxilla dcla cara 
Lutcr/fis. barrciia para nos Malus,i.porelmancano 

lauar. Malumji.porlamanrana 

LutumJ.pofellodoocieno MamercusJ.prenombre dc 
Luxuria,ar. la luxuria o de- Romanos. 

mafitf. Mamertinus,i populifunt St 

MAcar,ros,fiuc macars, cili«T« 
artc*. interp. bcatus. Mama,x.la teta dc mugcr 
Mafcedcnis.varon dc MamiUa,af.laterapequcna 
^ Macedonia* Mamura,a:.nobredevnRo3 

Macer,cra 7 cru. cofamagra. iriano. 
Macero.curtir,oporrtmo- Mnmurius,ij<pof vn herrcro 

far. Madibula,a\porlaquixada 

Maccte^um.los Macedones. Mando 7 n<,aui.porembiar. 
Maftein vocatiuo. oscreccn Mado,is,di,Comero mafcnr* 

tado* Mandragora,a?.laMandras 

Maftiinvocatiuo.oacrecen gorayerua. 

tados. (cio Maneo,csmanfi. qucdnrocf 

Machina.elingeno o edifi* perar. (fiferno. 

Ma:a,m<caf.cj 3 hrinis Maia. Marfes.ium.lasanimaf delin 
Maandros.fk c (t Lydia? Mango.onis.clq vedc cfcla* MacnahiS,i*vn \ dcAr* uo*. X VOCABVLARIVM 
Mantile, is* panisuclo de ma Medea ,ar.aquella grande he 

nos. chizera* 

Mantes,ios.vates diuinus M< rdeon, onis. oppidum eft 
Manto,iu.Tyrrlufiarfilia Bceotix. 

Manubig,ruin.dinerodelbo Medeor,ens.pormelezinar 

tin* (ftores. McdioIanum.Milan ciudad 

MapalialiiLmaiadas depa* deLombardia* 
Marciporjbris.el efclauode Medis,cnos.int.nulIus 

Marco. Medon,onos,vnu$exprocfc 

M3rgarita s ar.elaljofar ogla Pcneloper. (merum 

Margo>ims.la margeno ri- Meges,etos.vircft apudHo- 

bera» Meieri^int.congregatio 

Marica,se.nemu ( Italix,8£no Meic,is,minxi.por mear 

mennymphar. Mclan,ano*.inr.nigrum 

Marpefus,i.vn monte de Pa* MelaMnr.niger* 

rotysla. ; Mcla,tr.Ynrcy deLydia 

Mars tis.el Dios3 lagucrra. Melampus^odiSjVaronniea* 
Martyr,ris,int.teftis deuino. 

Mas maris.elmacho deca* Melanthium,ij.poraxenuz 

da efpceie* (thi<r in Afia Melilothus. corona de Rcy, 
Matfagctar. popuii funtScyf yerua. 
MaffiHa.vnaciudaddePrde Melitejcs. infuia propc Sid* 

ca. (ca. liam. 

MaiTyRpueblojfond aphri Mcle,eount.C2ntuf,fiuemcJ 
Ma(Tyli^a,ii.porcofa dcalli brunu 
Maftiche^es-pcrelajmaciga Memor,moris.porcofa quc 
Miiftyx s ici f .aqucllame(ma. feacucrda 
Maftix,gif.intilageUum McphisJw.ciuitasAegyptL 
Maftygia,Xoint,vcrbero,"nis. MenjmenoMnt.menfis 
Mathdis.eos.imerp. doftri- Menalipus^nomcnviricelc 

ria. bre. 

Mauor^tis*porclDiofMars MenandcrJ.vn poeta ccmi* 
Maurir ania,3Ccla*Aphrica oc co Griego* 
p cidentaL Mcnapf,onmi. pucblof fon 

Mecon,ottfeaiiLp£paucr» de Francia* INTRODVCTORIVM- 
Mcnas,mcnadi<;. lafaccrdo Mcraurutfiue Mctaurum # rio 

riffadcBaccho, dcltalia. 

MfnelausJaurexLaconum, Merer, cros.inte.matcr 

Heleftarconiux. Mcriorjris pormcdir 

Menis jdos int ira Methodu* i.inte [copendium 

Medic^a,u>cofa pcdigueaa Mcto,iJ.porfegarocortar 
Mcninx gis.mcbranaqut cu Mctreta,<c.mcdida paramc* 

.breclmcollo, dft 

Menogcncs*nobredevaron Mica^pormigaomigaja 
M'non,onis Anrorarfilius Mico.a&porrcfplandefccr 
Mensmcntis.porelanima Micos^i.inte.furtgus 
Mcntor,orit.ce)atornobili^ Mycol.mugerfuedeDnuid* 
Meracus^fi.pcrcofapura Mycone,c<. vnay>IadclAr; 
Mcrces^dislafoldaday ]or- zapiclago* 

nal. Myconus, i. aquellc mcfmo, 

Meretrieula a%puta pequcria Mifturio, mifturu. aucrgas 
MeTgcsitis.pormano|o nademcar* 

Mc/go,isporanfgarcncla* Mydas^.rexPhrygia: 

gua. Mygdon. vir cclcbris apud 

Mermis jnros.int.funiculus Homcrum. 
Meridie^ei porelmcdio dia Miles,kiv,varonomugerars 
Mcrops,pis.el abejeruco aue mada* 
Mcrioncsis porvnGricgo Mileflitsa.u.cofade Milcro 
Mcropsppis.n.p.viri ciudad. 

Mefltna,a:.Mecinaciudad& Milopnis*nombre proprio 

Sicilia. dc varon. 

Mcfapus,i.vnvaroncnel Vir Milifi,i}«pprclmrjo!egubrc 

gil. (coro. Mimasmimanris. montc de 

Mefochox* i. el principe dcl Afia menor. 
Meftor oris.filiusPriami Mina acwnackrtamoneda. 
MetallumJ.porclminero Mina 7 arum, por las arnena* 
Metsmorphofis,fOJ.cfttranf zas. 

mutatio ( Ariftotelts Minerna,a\ia diofa Psllas 

Metaphyfica.orfi.vnlibrod iVsinx,2rum.puebloJdeihcf 
Metaphora 7 jantcJramIatio falia, 

X x VOCABVLARIVM 
Minlo^onis.vnriodelraiia Mcenia,niunUo$murO*debi 
Minifcor,iquoremini(cor ciudad» 
]VLuuus,ii.vn rio dc GaliziaMonoptota.cofade vncafo 
Miniitm^porel vcrmelion Monn*,adis porla vnidad 
Minos.oivvnrcydeCren Moniie,is.elcol!ardeoro 
Minorcs,um.Icsniero* y de Monoceros,otis,el vnicor* 

fcendicntcf. nio* 

Myops.opc$.imerp« tabanu$Moriops.animal eft qui bo* 

Myrmex ,ccof Jnte. f ormica* nafuS. 
Myron.inte.vnguentum Moriutfientunu memoria,d 
Myron. nom.proptiuni.de fcpultura, 

platcro o entailador. Morctum,i.el almodrotc 
Mynha^.arboi y vnguefoMorges,eto^vir & rcxlta* 

del. myrra. li#. 

Myrrhinu$,«a,num.cofadcMorio,onRporclboi!0 

Mysmyo* inte.mu^ Morinu pucblo* fon deBru* 

Myfteriii.elmyfteriofecreto jas. 
Mitilus.i.vngencrodccochaMorus^ cl moralarbol 
Mitra,a%por ia cofia MorumJ.lafruta del 

Mna,asidcquodmina,x. Mofa,a?,flu.eftGallia:Aqui 
Mnemofync,cs«matereftmu tanicsc* 

farum, Mosmoris^porlacoftumbrc 

Moabitis vcl Moabita.ali? Mofcsjs.Prophetaycapitan 

quiSexterraMoab* delosludio*. 

Moabitis,idU.mugcr dc a*Mulceo,ces,mulff.porhala* 

quellatierra, ga^ < , - t 

Moles,is.ctmuellco cdtficio Mulcibcr,brif. el DiosVulc* 

Molimen,ini$.elaparatodei no* . 

cdiftcio- Muigeo,c$,mulin por orde* 

Moly,yos*herbacentumca* nar. 

pi t3# Mulfto, as,auu penar cn di- 

Molion > no$,virapudHome nero. 

rllITU Mulio. azemilero o mulate* 

Molior,iris*poraparcjar ro. (da. 

Molops,opoMnterp. vibex Multiciii,tj. vcftidura dehca* INTRODVCTORIVM. 
Municcp^ morador de la s'u Nafus J.por la nariz 

Ua* Nanhex.cos.inte.ferula 

Municipium^villaconiurif NataliSjis.cldiadclnafcimie 

dicion. to. 

*Munimen, is. cl guanKfciNarsIes^iu.el eftadoen quc 

miento. nafcemo*. 

Munus,cris.porel Ao\\ (jo.Natu.porelnafcirriento 
Muria avfalmuera ofalmoreNatrix 7 ici?.ciertaferpiente 
Muf muris.porel raton Naufragus,3,um*4*lquefele 
Mufa,a?.la mufainqaifidora» quebro Isnaue. 
Mufcusj.el almizque Nauficaa.filja Alcinoi 

Mufcusj.pormohodearbolNebrjs,jdh.pellejadegama 
Muftarium,rj paraamaffado Necys,yos.int.mottuus 

con moftoi Neco,ar,aui.por matar 

Mutina^ar. vna ciudad dclta* Neftar.lo q jc beuen losDio 

lia. fe*. 

MutiUic,*,um cofa mocha o Nefto,?s,nexui«por enlazar. 

dcfmochada. Nefasindeclinabile.loillicU 

NAbis, la girafa, animal xo. 
percgrino. Nefandus,a,um. cofa no lici 

NabiIij,le.porcofaquc ta. 
fe puedc nadar. Nefariuc ,a,i. por lo mefmo. 

Nancifcor^eri^alcacar y ga= Nefrens, dis. cl cochino me* 

nar. nordeano. 

Napu$,i.por nabo luengo negligo,uexi.mcnofpreciar 
Nar, is. vn rio dc Vmbria cn Nelys,ydos. nup aducnienu 

Italia. Nemea,x.rcgio eft Elydis 

Narci(TuS,i # pucr & v flo5* Nemefu,deaindignationi^ 
Narcy,ium.porIasnarizes Nenix,arum.porlas cnde- 
Naricia^.vna yila cnel mar cha*. 

Ionio. Neo,es,neui.porhilar 

Nafica, nom. prop.de varon Nepa,ar* et efcorpion, o ala? 

Romano. cran. 

Nafo,onis.hombrc narigu Nepo*,otis.porelnieto 
do ♦ Neptis,is*por la nieta 

X ; yOCABVLARIVM. 
Ncotcrici.lo;autorc>mod€riNimirum aduerbiu.porcjcr 

nos* tametite. 

Neptimalia,orum,lasfieftafNiniue,es. pcr la ciudadde 

-deNcptuno, Nimue. 

Nequamirtdedmabik*cofaNicbe,es.vna hijade Tatalo 

luxuriofa. Nin 9 ,i.rey fue delos Aifirios 

Nequaqua. ert ninguna ma* N y fyws.i.yna y*la cn la ribc 

nera, 3 radeCaria* 

Neqi!eo ? is.pornopoder Nire?,i.porvnninomuy Jur 
Nequitia,ar.luxuriaVomali-* mofo* 

cia. Nifus,mS,poralsotandffme 

Nequir.porquemnguno rcjon, 

Nc,aduerbifieilnegandi Nitco,e^ porrefpjandefcer* 
Nercu?.i.clDio<delrnar Nitor f eru.eftribare*forcarie 
Nerio,r.iUa taugcr del diosNix,niuis.por la nicuc 

Marte. NocT:iuagu5,a,um, cofaque 

Ncrif,jdos*nomcn propriu andadenoche. 

apud-Papjriium. Nochi.aduer.por denochc 

Ncritus,i.Ynmoritc dela yslaNola^vnacmdad deltalia* 

Itaca. (go*No!o,non vis. pornoqucfer 

Neftor, oris.vnv2ronGric:Nomas,aciis.pucblocsdcAs 
Neftoride*,3".htjo o nieto de phdca. 

Ncftor. NomiQ,noStVirapud Home 

Nex,necis porlamuerte, mm. 

Ncxo,as,ncxiu. porenlazar^Non^arum.ckrtosdiasdcl 

o trauar. nics, 

Nexo : is,ui aquellomefmo Nonagiesaduerbium.nducn 
Nice,ef.int.vifloria ta vezcs. 

Niceterium,r^ infigniasdclNongenriesaducrb.noucctS 

vencimienro. tasvezei* 

Nyftalops.int+lufeio fus Nogie?. poraquello rncfmo 
J^y(fiicorax,cis.IaIcchuzaaiNor!cum,i,vnarcgioncerca 

uc. deDalmacia. 

Nyftimenc.morqfaedcLcfNoftras,ti^cofa de nucftyp 

bo yjJa, * ' • " vando. INTRODVCTORIVIVL 
Nota ,sc.la fcnal,o ietra efcri Nutrimentum,i. aquello mcf 

pta. mo. 

Noto,a$,aui\porfenalar f^\^ prarpofitio. por cn? 

Nottis,i.vienrodemedio dia V^J dcrredor. 
Notus,a 5 um.cofaconoicida. Obeltis int.veru. 

NothusJ.porclbaftardo no Qbeliicus, i. intcrpr.vcrucu* 

lcgitimo. lum. 

Nouacula,x.por la natiaja Obcfus^uniipor cofa gruef 
Noueni^a.de nueuc en nue fa. 

uc. Obex,icis. el obftaculo o e* 

Nouicius,a,tun, cofa nttctia ftoruo. 

eri arte Obijces cft obftaculum 

NouieSaduerb.nueucveze?. Qbticio^eci.por contrapo 
Nubcs,is.porlanuuc ner« (tro. 

Nubo,b.caiarfelamuger Oblecio,ar.pcr alegrar ao* 
Nugar,arum.porlosdfuarios Obliuifcor cris. poroluidar 
Nurfia^x.elfegundo rey de Obulus,i.porcitrtamoncda 

losRomanos. Obruojs^rui.poncrfotierra 

Nuipanu; i.varoc* cnelVcr y agua. 

gilio. Obfc*,idis.por«lrchen 

Numantia,sc» vnaciudad dc Obftippus ; a um. cofa como 

Efpana. csbercayda. 

Numcn,is.Dios,o poder di* Obticeo,cf,cui porcallar 

liino. Obtrefto,as aui. reprehcder 

Numicius,ij«vn riode Italia. lo queotrohaze. 
Nundinx,aru.fcrias denuer OclKrna,ato$.in:crprc, cur* 

ue en nueue dias. ms. 

Nunquid aduerb.porauen-* Occidio, dis. penult, brcuu 

tura. caer. 

Nuo^is.guinar y hazer dcl Occido,i$.pcnult;imalonga. 

o\o* pormatar. 

Nupcraduerb.porpoco ha« Occinb,is.cantaren co tnaio 
Nuptia^arum.porlasbodas, Oeciput,itis.porcl colodri- 
Nm,nqos4nt.mcn$. llo* 

Nutrio,if,porcriar, Ocys.intcrp.velox fiueciart 

X 4 VOCABVLARIVM 
QiKesadueib.porochovc; Olympionices, ar.el vcnce? 

zes. dordellos. 

Oftoni^a.Sochoenocho 01ympu*,i,mon* cft raultis 
Occulo,is,ui.porcfconder inlccis.'' 
Odus,ontos.inr. dens Oloafon,n.p.viri 

Oeconomica,rurh.lao:cono OIx olco<.inr.fuJcus 

mica* Omafum.grofiuraenlabar* 

Oeconomus.int.villicus rj g a 

Occophylax.cof. domicu- Omdix*snt,coartaneuj 

ftor. (ba^ Omitto is.pordcxar 

Oedipus odis.vnrcy deThe Omoftix.int.coniux 
Oenonfioli, darea.de vino y Onar aros.inr.fonmium 

mich (dyflT. Onyx ; chis.la corncrinapie* 

Oenops. vir Homero in Os dra. 
Oe(opum,Magrbfiuradela Onm u.intafinus 

nafiizia. Opa,a? n.p.fcemina:* 

OfFa,a?.porla carnefinhucf- Opacus.a.um. cofafbmbria* 

ftfe Op*on,onos,n p*viri 

OffelIa,ar. por aqllomefmo Operio,is,ruupor cobrir 
OffendOjisportropc^ar, Opesopunnporlas riquezas 
Offieio,is,eei*porempefcer, Ophis.int.ferpem 
Ogdoas,adof.int.o<?taua Opilio, onis.paftordeouc* 
OlearoM.vna y^la dei Arza |av 

pielago. Opimu<\ a um* cofa fertil y 

Olcafterj porazebuchc gruefia. 

Oleaginus,a,um,cofadeoli Opis isporvnanympha 

uas. Opisingenitiuo.porayuda. 

OlenuMciudadd Etoliacn Opis.int.rctro* 

Bococia. Opoi^idcm cft quodOpuf, 

Oleo, ts, ohr, echando de fi untos. 

o!or, Oporinos.inr.autiimnalis 

01facio,if« oler recibicndo Opifex.oficialdcartealgfia 

olor. Opperior,iris»efpcraraotrQ 

01ympia,o«rum. Ios Juegos Ops opo$,per o megacft Of 

Olympicos* Culu>« INTRODVCTORIVM. 
Oo* , opo* , per o microncft Oxytonos.intcrp*acccntu$a* 

vox cutu f . 

Optimatcf ,um*los buenosciu T) Abulum ,i ,p afto quc no ts 

dadanos JL grano 

Opw>untos.ciudad dc gr?cia Pabulo r, atir .por y r a bu* 
Ora, a\ la orillg o cofta dc fcar pafto 

mar Pachinus ,i , vn cabo dc Sicilia 

Orbis.bKpor la rcdondez Pachy$,chyos. intcrp. craflu* 
Ordior,iris. ordiroeomecar Pacifcor ,cris.porhazcrpa* 
Orichalchu ,i alaton morifco <H:o 
Orgentorix.vn principcfran Pacorus,i.vnRey dcParthia 

cc* Pacuuius,ii.vnpccraantiguo 

Oricam,oppidu cftThraciar Paftolus i.vn rio dc Lidia 
Origanu, i. clorcgano ycma Padus,i\por vn rio deltalia 
Origencs.nomenprop.viri Paran,anis.Apollo,autIau5iU 
Origenefter,ex Origenisfe* lius 

fta Parspardos.interp.puer 

Orfon,cnis.vnacicrtacoftel* Pardagogus,gi\elayo dcl 

lacion nino 

Orior,iris. pornaccr Pardico^as.hazerloamoco 

Orithyia,a% nom^nfocmina^ Pardotribus.interp.exercitor 

rum pucrorum 

(5kyx,igi$. animal proprio Pa*gma,atis.intcrp.ludus 

deAfrica Pagafis» ido*. fccminaa Pa* 

Ornis,itho^intcrp.gallina gafia vrbc 

Orobu$,MMcr.eruum,i\por Pango,is,pegigi.hazerpa<5h> 

el yeriio Pag*,i.por el barrio, o aldca 

Ortix,gos.interp. coturnix Palatum,i.por el paladar 
Oo$,otos.intcrp.auri* Palinodia.as.intcrp.rccanta^ 

Ofccn, inis. cl quc canta con tio 

la boca (gricgos Pallas,antis.hrjo dc Euandro 

Ofyris,idos. vn Dio<dc los Palcfco,is.poramarsllecer(e 
Oxymeli, potio cx aceto Sc PaIiciu,i.filimIouiscxlh.ilia 

mcllc Palmc*,itis#el farmiento en 

Oxysintcrp.vclox # acutus la vid 

X f VOCABVLARIVM 
ilPalor,rif\hiiyrcldc&baratas parco,parcis,porperdonaro 

do guardar 

PaUt^udis.porlalaguna parisjdis.vnhiiodepriamo 
palusLporelpalocpicota parnafitf,i«momphocidif 
pamphagos.interp,ornrua co partitcniur,n.tj. por vn montc 

medem deArcadia 

pamphylia,ap.regkmdeAfia partheniuf ,mj ♦vnriodcpa- 

Iame-nor phlagonia 

pampinus,i porel pampano parrh€rmpe,cs.ciuitajf cftNca 

delavid . poli* 

pan,panos. Deuspaftorum paithenopgus^.vn rey de Ar 
panaretof,cftomnimodalau cadia 

datio (man* partior,irtr.porpardr 

pandomator,oro*.omniado parturio,is«aucr garta dpartr 
pando,is,abriro manifcftar . paico^uuapacentarelgana 
panegyris.imerp-feftum8£ do 

.lauf pafcor,erif.pafcerclganado 

pfanfa,tr. patudoS pie*ilanos pafcua^ elpaftoodehefa 
panther,eriSt penultima zciv pafler,cri**por el gorrion 

ta.nomenprop*yiri palTesus. elpafToopaflfada 

panther^ri^vltimaactuaiani tendijda 

malcehbre pafsiij. por elvinobaftardo 

pamhoos»us,virTroianus paftinaca,g 4 canahoria,ocier 
panrhoidcs^ar. film» panthuf to pecc 
p 3tipcr,eris.por ladormide- pat3gia,£.vnrio deSicilia 

ra 1 pat3uiii,i]\,por Paduaciudad 

papejnrerieftioadmiramis pateo,c*. porfermanifiefto 
papo,as, porcomerpapas parina,x.cIplato,o<;acueIa 
papas,a\interp.auu?,-atti patrifTb.as. reroedar alpadre 

papilio,nis. porhmaripofa patrQ,3f,aui.porhazer 
paradifu5,i«eft hor.tm patrocinium,ij *el auogamic 

paragoge,cf. intef ,deduftio to 
parafceucc^intcrp.prjpara paueo,er,ui. velpauefco,por 

tio auerpauor 

parafity . el truha porcomer paulatirnatducr. poco apoco INTRODVCTORIVM. 

pc<flc.inK.clpeyncopede|ope!ui^i^poreIb3Cindepier 
peftope&is.por peynar pelufium.il . porvnaciudad 
pecuiiam,ii.porel pegu/al deEgypto 
pecu;,ori ; por cj ganado penate*,um Jos Diofe* de ca? 
pecuf ; udi5,porlarsscomoo- fa 

ueja pendeo,cs.porcftarcolgado 

pcde^itir. porljomjn-eomu- penda,i>.pordaropagarpc* 

gerdepie fiqn 

pcdiculusi.elpiojooladilla penelope^.filialcarimulier 
pediflequa c. el que aeompar Vlyxis 

ffa a otro pena prarpofitio* por cerci 

pedojf.cl qiien c grade c pie* enfeiiorio 
pegafusfip^pauallo coalar pche^eto^interp.pauper 
peiero ,af,aui. por peif urarfe penctro penetra*. p or metcr 
pelagon^onof.virapud Ho^ adentro 

merum pcnitnr <ad'.ierbium. por del 

pelami*, itfis* por atun nueuo todo punto 
pelix.interp.galea pentagonur, i. por de cinco 

pelecan^anif.auh eft qugpeli* rinconef 

canus pentaptotqn.cofadecincoca 

pelecas anto^ ea dem auir eft (qs 
peieuM-Hacifiiiuffuit pentecofte,eunterp*quinqua 

pe!ia^c,hiiodeNcptunorey gcfima 

delheflalia pcntheu*,i.vnReydeThebas 

pclignijOrurn.puebiGfdcIta* penus , oris.porla prouifion 

lia (falia dccomcr 

f>elion,ij.vomontedeihef~ pemu,u>\por aquellomifmo 
piellkib,i*,peilexi.arraer con peperuntcrp.pipef 

hstUgoi permaneo,es.permancccrha 

pell?,tf,pepuh\ porempuxar ftaelcabo 
pciop^opo^TantalifiliuJ pera,pcrx f elcivrron oefcla- 
pelor,orounterp.magnum uina 
pcloroUdem quod pelorur pcrdix,icis* la perdiz auc 
pclorufj.porvn moutccabo pcrendieaduerbium,tra$ma* 

deSicilia nana VOCABVLARIVM 
Percellojs perculi.porherir Pcflundo,3S acocear 
Pergamum ,i . vna noble ciu* Petafo,onis. por cl tecino 

dad dc Afia Petilia,a^ ciudad deBrucia 

Pergama ,morum .laciudad Pcto,i$.porherir o demadar 

deTroya Pha:ax,o$ f aliquisvir ex Prjx* 

Pcricles,is .vncapitandelos nicia (mene 

AtlKnicnfcv Phaeto, nis. hrjo dcl Sol y CU 

Periclymenes,na-. hiiodcNc Phartufa^.hijadelSolyNarc 

lco ReydcPylo ra 

PericKonjOnos.nomeprop* Phabs bos.interppalurobes 

viri Pharynx,gos intcrp. guttur 

PcricuIum,i.pcligrooefpcr Pharmacopoi^x.elbotica* 

riencia rto 

PerihodusJ eft drcuitus^finis Phafc|IuS,i\por tabarca 

aut f erminus Phafi$,dis • vn rio dc losCol* 

Perimo,is,poj matar clios 

Peripmfma.atis.ei cielo dc phaianx,gis.labatallaapie 

lacama PhcmoncvnadcdiezSibilas 

Psriphas.antos.nomenprop. Phenax,acos.inter. decepto* 

apudVcrgiiium Pheretmm,i.porlasanda$ 

Peri(lromaton,genuyquod- pher,eroMnmp.fera 

dam vcftis Phicus,untos.ciuita$ Aphric| 

PcrmeiTuSji. vnriodBcrocia Phida^tos.virapudHomtnl 
Pcrnicies,ciei. muerteodc; PhigGpoliunterp.fugiensci 

ftruycion uitarem 

Pero,oni*.abarcadecuero Phylax,acos.interp.cuft©$ 

crudo (nua Phylis.vna Reyna dcTlnacia 

Pcrpes. cofaperpetuay conti PhylocoruSjUvnhiftoriador 
PerperiorVfufrirhaftaeicabo Philopatris.amanspatriam 
Perperro/as. hazcr cn mala Philopomencs. vir cclebris a* 

parte pudGrarcoS 

Perrhebus, a , um. cofa dc Phylos.interp.amicus 

Theflalia Philothcrfites,sc,aman$Ther;j 

Perufium , ij . Pcrofa ciudad fitem 

deiralia Phylira,n:<latejaarbol INTRODVCTORIVM. 
Phyfetcr,eris.vna efpeciede Phrhii ' iros. interp.pcdiculus 

vallcna Phthifis, ft. portificadolecta 

Phyfica , orum ♦ vna obra de Pica,c.por la picaca 

Ariftot. ricenum,i.lamarcadcAnco 

Phlegeton^ontosfluuiufinfc na 

rorum Picentinusa , um. cofa dc alli 

PhIcbs,cbos.interp,vcna Picus, i. varofuebuelto cnar 
Phlyus,phlyuntis.vnaciudad quellaauc 

deAchaia Pydes,etos<nomen.prop.viri 

Phoca.sr. porel lobomarino Pyga^interp.clunis 
Phocisidis. porvnaregicdc Pygargus,i.clpcciedcaguir 

Grarcia laycieruo 

Phocus,i\porvn hirjo de Caco Pila,£. la pelota parafugar 
PhortafCusJ macftroqueado Pila,ar*elpilarp2rafottencr 

balavoz Pileus,i.elbcneteocaperuca 

Phcxnicopterus.el aue Fla* Pylcne,es.vnaciudad deEto 

menca (ph?nicf lia 

Ph*nix,nicos. vir aquo difta Pyles 1 etos.nom. prop.viri 
Phccniflfa,a:. muger de Phc Pilu*,!. el pelo de la cabcca 

nicia Pipo.a^.porpiarclhalcon 

Phor,orif.interp.fur Pipiio,af , cantsr el gorrioa 

PhorbaS,amoS. Priamifilius Piper,eris. por lapimienta 
Phorcin ♦ deus m;:rinus qui Piniojs.por batir ei farro 

Phorcus Pyr,ro<unrcrp # ignis 

rhds,to$.interp.vir(iuelume PyrcusJ.pcrvnpuertodc 
Phrater.interp.tribuiu$ Athcnas 

Phrear,atos.intcrp.puteuS Piru$,i.porelpcral 
Phren.enos.intcrp.mens PirfiJ.porlafrutadeftcsrbol 

Phrenitis,nonfrenefis.lafres Pyragmon,nis»vno delo*Ci 

nefia (gia clopes 

Phryx,gi$.vnvarondePhry- Pyrrmis,is.cofa qucfubcen 
Phrygia,a?.mugerd Phrygia agudo 
Pluyx,gis. fluuiusquoqueeir Pyrei.e,cs.lo5motespirenccs 

Phrygix Pyfetrum^.porp^itrcrayz 

Phrygcs, eto%nom.proptviri conocida VOCABVLARIVM 
Pyrg6teIes,is.fculptorgems pIuts*x t nomcnprop.vhH! 

marum pneuma,atis porclefpirim 

Pyrois.cmis.vnodelofcaua* podagra,sr.lagotade los 

llosdelfol pies 

PyropusJ.elcarbucolpicdra podalyrius,ij,medicohiiode 
Piftac!um,ij.cialhoxrgoars Efculapio (pies 

bolylafruta poderis.veftidurahaftaen 

PiftnV Js. nombre proprio de pcefis.por la poefia arte 

vnanauc - pQcma^atis.laobradeipoeta 

PittlwuSj.vnRcy deTroeze pofmen^enoStWterp.paftor 
Pituita,ar.laflegmahumor polydarna*,3ntcs,virTrolas 
Pitdeon,onti$ t vnvarongrie * nus 

go " polydorus,i.vnhrjo del Rey 

Pitys,yosin?erp.pinuS priamo 

Pythagoras,*. ncmbrepro* polymneftor,ori'« Reyfuc 

priodcvnphilofopho dclhracia 

Pytius,a,*?m<cofadeApolo polynice^n. pro.vsricelebre 
Pitffma,a?is<interp. irrotatio polyphcmoSjVnuscxCiclopi 
Pityliima , atis . aqllo mifmo bus 
Python, nis. la ferpiente que polycletosL vn entallador o 

matoApollo eftatuario 

PUcus^untos.inter.placenta polypus, i . el pulpo pefcado 
PJaudo,is.fauorecer con V02 polis interp*ciuitas 

ymanos politisjdos.ciuisfcrtmna 

Plaga,ae. pcrrcgionoplaya pollex icis.cldedopulgar 
Plaga,a:.Iaredparatomarfie polliuni*:lofotil dlaharina 

ras potlux cis hi]ofue delupiter 

Plaga,c;.porIallagaoherida polin.ino^nxfuitThracia? 
Platanon , onis. lugar de pla* pompholyx Ja lauadura dela 

tznos efcojia 

Plcb*,bis.porelpueblo pocr^holyx gCS.intcr^buUa 

Ple<fto,i**por hcrir o punir pondo, indcdinabil • por la 
Pleuron,nos.ciuitascft Aeto Hbra 

liac poodus,cri*.porlacarga 

Plico,3S,aulporpIcgar pone pnrp.&aduer.fortras INTRODVCTORIVM, 
ponOMnterprclaborveldo pr?cox,ocis.cofajempra«a 

lor ptarcoquuf^u.aqliomifmo 

pontus,i.por el mar prarcordia,orum.lastelaf del 

popa>3% lagroflura de vietre coracon 
popeanum,uciertoafeyte de prarcurro^s.correrdelante 

mugcrcs pra:do,onis.el robador 

popifma ,tis. hcrida dc vna prfdico,as.por predicar 

rhanoconotra prfdico,is.pordezirantes 

poplc^tis. larodillaporde prxpedio,u.porimpedtr 

tras prarpc*,eti\tiauequevuela 

populuj,i.porel pueblo pr(puriu,ij<elcapiIlo de,S£c» 

porfena,x.ReyfuedelosEs pra:s prcedi^et abonado cn 

thrufcos bercdades 

poitio,nis.la partco rarion pr? ripio,i^arrebatarantes 
portulaca.ar.laverdolaga prafftigia^amm. jucgosde 
po(Tdon,nor. inter.Ncptunus paiTa pa.'fe 
poftcri,rum,los q-ue vcrnan prarftoindecliaab.cofaprar* 

defpucf fente 

poftis Klapuerrademadera prgful,li^prclado oprelada 
pofticus,a,um,porcofatrafci prfterprarpofitio,porfacau* 

ra doafucra 

pofticuSjCi, clpoftigo,puerta prapsbytcr,eris f intcrp 4 fenior 

detras prtfftcr,eris.ciertaefpeciede 

poftridic aduerbium ♦ vn dia fierpc 

defpucf pnefter,erif.llamadelcieIo 

potibr,ins.alcan£arlode(Tea prex,cis.porelruego 

do priamus,mi.riydTroyahrio 

poti*,e«por cofa que puede de Laornedon 
poto,as,beuer,o dar a beuer priamidef df .hijo o nieto de 
prar, prarpofuio ablatiui.pro priamo (priamo 

antc priareis ,idc$, hija o nieta de 

prsccino,is. cinuicataranres priap*,i el dio<3 lo* lmerto* 
prjrcipito,as,dtrribarocaer pridie.porvn diaen antes 
pra»cipto,iS»mandarcnfenan primates tumlof principalcs 

do f dclaciudad VOCABVLARIVM 
Primorcs,u. aqucllo mifmo Proluo,i>.por lauarmucho 
Priftinus,na,num # cofadepo* Prcmanthis,dos.interp.vati* 

cofdias cinans 

Proauus,i.porclvifahuelo Promettieus,i. porelhijo dc 
Probrimi>i. por el denuefto Iapef o 
Prcbus,a,um.cofabuenay Promethides > «t.1njodeaqfto 

proucchofa Prctfifri€o,ereftarencima 

Procclla,ar. por tempeftad Prcfno,is,iacarlo guardado 
Prcceref ,rum.lor principales Pronepos,ctis*el bifnieto 

varoncs Proneptis.por la bifnicta 

Procerus,a,um ♦ cofa grande Pronuba, ba: . la madrina dc 

enfucfpecie boda 

Proculco,af ,hollaro tropi- Pronw,a, ii.cofacucfta yufo 

llar PropagOjIa^puenadelavid 

Procumbo,is«caerlexo* Picpe,pra?pofmo .por cerca 
Prcdigo,is,egupor deftruyr en lugar 
Prodigu*,a,um. coiagaftado Propertius,ij» nombrede vn 

ra ('porttaycion Poeta 

Prodo, dis.manifeftarodar Propjno,a^darabeuerdelo 
Profanus^um.cofanofagra quebeuiftc 

da (fiefta Propontis« elmarcercade 

Profeftu* t a,um .cofanode Conftantinopla 
Proficiojj.poraprouechar Prophetev,ar.elProphetava* 
Proficiicor.eris.partirieaab ron 

gunlugar ProphctifTa,«r.velProphetis. 

Profiteor.eris.hazerprofefc laprophetamuger 

fion Propter,pr«rpofi. por dar cau 

Profor,aris.porhablar fa 

Profugio,is.huyralexos Protinusaduerb.porlucgo 
Profundo, is ♦ dcrramarmu* Profa,a\la diofaquc enderes 

cho (da caclparto 

Profundus,a,um.cofahon* Profa,ar.lacracion profa 
Progenie^enla generacion Proferpina,ar. la muger de 
Prohibeo,es.vedaroapartar Pluton (bres 

Prolc v$. por la gcncracion rrofr ucha» cl hofpital de po* INTRODVCTORIVM. 
Profymna,a\ vnaciudaddc Puluinar,arif.eftradodeaL: 

ThefTalia mohadar 

Profper,a,um. cofaqueda Puluir,eris*porelpoluo 

profperidad Pungo ; is.porpuncar 

Proteus.vn diosde la mar Pupa,ac.la muneca o mocha* 
Protogenes,is.primogenito cha pequefia 
Prototypo,i.poreloriginal Pupiis,i.porclmuneco 
Prudens,entos. nomenpropu Pupula ,ar. laninilladclojo 

viri Pupillus,i.porelpupillo. 

Prurigo,ini<«la comczon y^v Vadrigx , arum . carro 
Prunus,i.elcirueloarbol V^J dequatrocauailo* 
PfalIo,is,porcantar * "^^^Quadragie* aduerb* 

Pfalte^ar.elcantor quarentavezef 

Pfaitria ella Quadran^tifflaquartaparte 

Pfeudo in compofitione* por de doze 

falfo Quadrimitf,a,iim.cofadequai 

Pteryx.interp.ala, remigium tro anos 

auium • Quadringcntief.quatrocien* 

Ptifana, a?. el ordiateofrefa? tasvcze* 

day Qu£ftur,us.porlaganancia 

Ptolomxuy. nombrcdclos Qucro,is*porganarobufcar 

Rcye^deEgypto Qua:fo,qua?fumuf,porrogar 

P tolemasus.Mathematico no Qualius,i. por el canaftillo 

tablc Quater,aduerbium . quatro 

Ptox,co*.inter. lepus timidus w^zts 
Pubcs,is*porelpendejo Quaterni,aF,acadavnoqua* 

Publipor,oru. el moco de tro 

Pubho Qiiatio,i%quaffi.porfacudir 

Pu t^entosjiome prop.viri Quccror,erKporquerelIarfe 

Pudi< us a,ujn.cofacafta Quercu*,u*.pdrenzinaarboi 

vluchadoroluchado Qiieftus,uUaquerellaoque- 

ra (efcreuir xa 

es» Iar rabliilaspara Quie*,etis. porlaholganca 
:rf$.porlapulga Quicu* 3 cis,laJCincopaneJde 

^porlnvpuchis doze* 

Y VOCABVLARIVM 
Quinquatria, orum.ficftase- Rceufo,as,aui\porrchufar 

ran cte Mincrua Recutitus,a, um Judio circurl 

Quinquagicsaducrb. ciacue- cidado 

ta vezcs Redigo,is egi.porreduzir 

Quingentiesaduerb. quinicn Redimo,i*,arrendaroredei 

tasvczc* niir 

Quinquic* aduerbt por cinco RedimicuiurnX el ornameto 

vezcs Reddo>i$,portornaradar 

Quinqueni,c,a*cadavnoctco Rcdoleo^es.porolerbicn 
Quinquagcni,nae,na.por cas Refcrcio,i$,fi. porrecalcar 

da cincuenra Rcficio, is, rehazer o rcftau* 

Qutngcnreni^Xja. porcada - rar 

quinientos Refringojs.por quebrar 

Quirinus,i. RomuloRey de Refato,as,am.porrcdarguir 

losRomanos Releo^cui.raero quirar 

Quiris,iris*porelRomano Reiiqimcarum. porla*rcii* 
QuifqiHlte,arumtporfrafc3S quia* 

quafinadas Remaneo^anfiporquedar 

Qgifqutlia,?.lacofcofaarbol Remex,igis,remadoroga* 
Quintiiislis porclmesIuJio leota 

KAbula,a:,elauogadoin? Renrenis^IasrenesorinoneS 
dofto (barus Reor,eri$«porpcnfar 

Racipolis.tex fuitBar* Reperio,is.porhailar 
Rapio,is«porarrebatar RepoJspfrporentrarnofirt 

Rapum,i\porclnabo ticndofc 

Raphanus i,porcIrauano Rcquiesei.porlaholganca 
Raftrui.clraftrooraftrillo Requiro,ri*/uu.porbufcaro 
Rauc!o,is,raufi.enronqc<rfc rcqucrir 
Rccido,is 4 porrecacr Refideo,es,cdi.cftarmucho 

Recido,is.pcnultimalonga aflentado 

cortar (ftarRefilioJs.poTfaltaratra* 

Reclino ,as. inclinar o reco- Rcfpuo,i^por menofpreciar 
Recludojs fi.abrirlocerra* Rcftis,i$,porfoga,olarieftra 

do Rcfulto^asporrefurtir 

Rccumbo/Stporacoftarfc Rcticco,c$.jporcaIl3?much& INTRODVCTORIVM. 
Rctina£ulum,t.cl rctt nedor RudL\e, cofa nucua no bbra 
Rhatnmes,tTh tis. vn varcti en d * 

e\ Vergilio (uiilo Rudisjsla vara dt\ alcaldc 

RhebuiJ.vn nombrcdcca Rudo,u,di.porrcbuznar 
Rlieda ar.tlcarroocarma Rfttdu*velrudcr.lafu2iedad 
Rhcgiu.vnaciudaddcltalia o vafiura 
Rhetcr.oris.porelorador Rufa^arfi.Capaniar oppidum 

Rhctorico Rumex,ici .larcmazaycrua 

Rhin,oMntcrp.naris Ruo,is.porcacr,e por dcrri* 

Rhinoctrof ,oti>. vn animal bar 

no cohocido Rufpina,?r. oppidu Apltricae 

Rhiphei ^orum.montcsfunt Rufticus, ca,cfi porcoiadcl 

Scptcntfionaies campo 

Rh6danus,elRof , oRona Rureni,orum*pucb!o<fcndc 

riodcFrarcia Alemana (uia 

Rhodo*,i.layftayciudadde Rutilu ^a^um.cofaroxa.oru- 

Rhoda* RurulH,orum,puebIosicndc 

F hododaphne,es.eIadelpho Iralia 
Rltodopc.es por vn mote de Rutiiba,a:.vn rio dc Liguria 

1 hracia Rutupe,pes. vna ciudad dc Si 

RirgoJSjXi.renirorifar cilta 

Ringor,ens.porlomcimo «L Abura^.vncapiran dc A- 
Rito,as. aquoiuntProiito, O phrtca 

asslrrito.as. Sabus,t,vnRey dclosSa* 

Ritus,u .lacoftfibreantigua binos 
R obur,oris.robrc o fuerca Sagw ,i*Saga a». por el adcui* 
RogusJ.porel fnego no,oadcuina 

Ruber,a,um,cGfab fc rme)a Salamin ,ini> . vnaciudady 
RubigeUfttnpoi herrun bre yfiadcGrccia 

o atiitbio Sales felium . pcr loj dcnays 

Rubrica,«r.poreIalfr,agra rcS 

Rubus,i.por la cai ca mata co Saiix , falicis. por t\ falzc ar? 

nocida bol 

Rud<ni,ti5.pcrlacucrdade SalmaciJ^nympha^&fcm 

lariaue SahcjU.joriaitar 

Y i VOCABVLARIVM 
Salomon.Rey del©sludics Sardi*,ciuita*eft Afia? 
Saicme,esmugerludia "Sardonix* cierta piedra pre* 

Salpe,es. nombre de vna mu- ciofa 

gerpartera Sarmate^varodeTartaria 

Salpiga,e. cierta ferpiente en Sarmatis,idis* muger de aque 

Aphrica Ilatierra 

Salui^ojnis fudordecofafa Sarpedon,onos.filiufeftlouk 

lada Sarracum,i,por el carro 

Salto iaitas.porbaylar odan Sarfina^g.vnaciudad deltalii 

far Sarx,farcos.interp,caro 

Saiuber,falubrif,falubte.cos Safon oni^ ,yfla entre Brun* 

faialudable dufioyEpiro 

Salum,i.porelmar SatiesveiSatias.porelhaftio 

Sambucifte^f , el quc taiie caa Satelle f , el armad tf que acom 

pana , panaaotro 

Sabuciftria,s\porIaqttetane Saturnalia, orum. fieftaseran 
Samovjjnfulamarhlonii dcSaturno 

Samnir itkhombredeSam* Scabo,ir,fcabi.porrafcar 

nioenltalia Scale^arum.poriasefcaleras 

Sancio, i*/anxi.poreftabIe* Scalpo,h,pfi.rafcarocfculpir 

cer Scando.is*porfubir 

Sandix, ic H , yeruapara tenir Scamnuny por el efcano 

colorado Scelus>eris.porgran pecado 

Sandicimi$ 7 a, um.cofadefte Scepfis,iounterp.excufatio 

color Schema, fchematis.figurains 

Saperda,cT*vnciertopefcado terprgiatur. 
Saphyrus i.elcafirpiedrapre Scypluu,i. vafo eraparafacri 

ciofa ficar 

Sappho 7 us.poeti<Mitylene Scythe*, e.hombre deTartas 
Sapi^u.vnriodeLombardia ria 
Sapo, onis.porelxabon Scythif.pormugerdealli 

Sarcina,**. por cargaoxar* Scitu ,a,urmcoiahetmofao 

cia fabia 

Sarcio,is.porcozero furzir Scifdtor/pra-guntarparafa* 
SarcophaguM* genw laptdi; ber INTRODVCTORIVM 
Scolex, lecos* interprgtatur tierra 

vcrmif Selei* , entos . ciuitas cft Ho* 

Scolopendra.herbaeft 8c ani mero 

mal (ludis Seligo,isfelcgi .porapartar 

Scolops,pof.intcrp. paluspa loefcogido 
Scomma,atof,interp.facetia? Semel aduerb. porvnavez 
Scop £ ,arum,efcoba para bar Semis , iffi* . la meitad dela \U 

rer bra 

Scopo.as.barrerconefcoba Semiv aduerbium* medio dc 
Scrobs,fcrobis.f)or el hoy o lo cntero 
Scrupulum,i. por ciertapela Senecio, donir.por el vejc 
Scrupus,t porlapiedra zuelo 

Scrupuiu , uli« la pedrezita o Senium.ij.por la vejez 

chioa Sencner* pueblo* fon de Fran 

Scnrra,£ por eltruhan cia 

Sebetw u vna fuente de Na* Seorfum adttctbium ♦apartas 

poIe> damenre 

Seco^eui.poi^cortar Sentestium porlascfpina* 

Securis,ir. porla fegur oha* Senfimaduerbium.porpoco 

chadcarma* apoco 

Securw,a,ii.cofa fin cuydado Separ,fepari$ . por cofa dcfyr 
Secusprgpofitio.porcerca gual 

Secu*aduerbium,enotrama* Seps,if. porfeto ocicrtafier* 

nera pe 

Sccundura prarpofitio por fe Sepcf , is. por aquello mefmo 

gund Sepelio,u,iui . por c nterrar 

Secundumprepofitioeadenn Sepia^.porlaxibiapefcado 

p or cerca o defpues Sepio fepis, pfi. por cercar dc 

Seder,if,porelafsiento ftto (fictc 

Sedilc,fedili*. filla de a (Tentar Septeni^teng. a, por cacia vno 
Scditio,fedition!S.buIlicio o Sequana, c. vn rio de Francia 
^ alboroto Sequani . pucblo* ccrca defte 

Sedulus,a, um. por cofa dilt- rio 

gente Serferof.virexSerica regioe 

Segcf Jegcti; ♦ la mieflTc de la Serapi*,idis. Diosdc Egypto 

V 3 VOCABVLARIVM 
Scres, ferium. ciertospueblos Sidon,ni%vnaciudaddcFrI* 

Orientales cia 

Seria,a:,tuiaiaova(ijadcbar-* Sidw cri.la onflrellarion 

ro (las Sila,(ihc. vnbofquedc Luca* 

Seria,orum. hs vsrasnobur; nia 
£ero,af,aui cerrarconcerra; Siler,erh lavjmbcera 

dura Siler,cris*vn riodeltslia 

SeroJ^feut.porfembrar Si!ex,fiiicklapiedrapeder* 
Seriatsa 3 um.cofa de firgo nal 

5erounus,a,um«porcofatars Siligo.e! efi^ndiaotrjgo 

dia caudial 

Serta orum .lasgutrnaldas Siliqua^. la vayna de lalegu 
Serum.i.el fuero dela leche bre 

Scftos* ciudad de.Curopa al Silurus* i. vn pefcado de Nilo 

cftrccho Symb >lum,i laconueniencia 

Sexrilis,u, elmc deAgofro SimiiLVIporelmono 
Sextans,tis lasdos partesde Simia,£.porta mcna 

doze Simois»cmas« vn rio 3Tr^ya 

5extariuf,rj ciertamcdida Sittion,onis« Phiiofopho dc 
Sefoitris.vnrey deEgypro Athenas 
Seueru r ,a,iirn.porcoia grauc Simoa,{imonis, vn varon gric 
SibiluiJ.poreHtluo go 

Sibari^ciuita* Apuliar Symphonia,». vel Sympho* 

Sibwa,x .genu c telic(t na.taconfonsncia 

Sica,a\lad3gaocopagorja Symplegas,faxum iuxtaBof- 
SicariusiV por elhomiziano phorttm. 
$icania,x yfladeSicilia Simulusa.umjcqfaromavn 

$icana r ,a,um.cofa deftayfla poco 
Siculm a, um. por lo me.fmo Synagoga,^ interp.carMen* 
$icheus,nelm*ridodw*Dido fUf 
$ycomorur,L lahigueralo* Sinapi<,is.lamoftaiaoxena* 

ca bc 

Siderof.imerp^ferrum Sinapiquod Latinc finapis 

Sido^fidi.porhazcraffien; Sinciput>itis,vnpedaco dela 

10 * cabera INTRODVCTORIVM. 
Sindon, onis, linteti ex ferico Siticina k a\la tanedora af>i 
SingulLar, a.pcrcada vno Smaragdinus,a,um cofadc 
Singilis,u, por Guadaxcnil efmeralda 

rio Smilax,cif, cietta efpecie dc 

Synhedra,aMnterp, confeflus yedra 
Synhodu*. interp» concilium Soboler is.la generacion 
Syncerus,a,um.cofa limpia Soccr,i.por el fuegro 
Sino,if,(iuipordexar Socors.di^cofadeScoratna^ 

Sinopiv ,i<.interp.confe ruatio da ( flazere* 

SinuefTa. vna ciudad deltalia S©dalis,is. companero en los 
Sinum,i*la barrenaparaler Sodoma,a: # ciudaddePalcfti 

che . na 

Sinus,us.cl feno o golfo Soleo^es.por acoftumbrar 

Siphax,acis.vn rey dc Aphri- Sokn jaiu aqujduftus fiuc pu 
^ ca {cis 

Sipharium^ii.veloparafomi SolerMi f *clqi:cprcftohalla 
^ bra medioparaelftn 

Sipho,oru\porclaguatocho Solcrria,a\aquella facilidad 
Sipus unrisvnaciudaddeA* Solerteraduer.facilmcteafsi 

puiia Solium,i].lafillareaUocalde 

Syracufa^arum.Zaragoca de ra de banos 

Sicilia Soluo,i*\pagar,o defatar 

Syren^enis^animalaquatilc Solox,cis.lanagroireradeca 
Syrinx , gif 4 firinga, o vna bra* 

, nympha SopliiaGr?cc,Sapictialatinx 

Syrus,s,um.c'ofa de Syria Sophocles.Poetatragicuf 
Sifer^ris, rayz de chiriuia yc r Sophiftes, ar. philofopho fin* 

ua gido 

Sifimbrium,ii\afcedreaycrua Sophosu.interp fapiens 
Sifto,is. cftar quedo o durar Sophrofinc, cu interp.mode* 
Siftojs^ti.eftancar o harcr c- ftia 

ftar Sophos.aduerbium, interp. 

Sithcn nif.vn mote dc thracia fapienter (tro 

Siticen ,inis. eltanedor dc los Sopio,if,iuu adormeccr a o* 

«ortuorios Sora acvnacuidaddcltalia VOCABVLARIVM 
Sorafte, raftis. vn montc cer/ Spoletium , ij, Iugar creltaha 

cadeRoma Sponfaliaorurn.iosdefpofo 

Sorex,icis*por cl forze o rato rios 
SorbilIo,as,forberamenudo Sponteaduerb.voluntariofa 
Sodes,um . fuziedad,o auaris mente 

cia , > Splen,nir.elbaco dela affa* 

Sory indeclinabile.ciertome dura (ro?. 

dieamento Spuriu^el baftardo no kgiri 

Soror»oris. por lahermana Srabili$*cofaque «fta y pcr~- 
Sorter,ium.la refpuefta delos manefce 

diofer Stariua,oru eftanria delreal 

Sofpes#fanoy faluo hombre parri pocotiempo* 

omuger - Srrabo,oni$*dTufniQhom* 

Sofpita, avcofihemb^adefta bre 

manera Straba^ar.lamuger Turnia. 

Soter^erfointerp.Saluator Strdges.ekftrago de muer« 
Spado,onis*porelcaftrado tos. 
Spadixjcis.elracimodeda* Stragulumj.repyftero filla, 

tiles oalbarda. 

Spanys,yosuntcrp.raritas . Stater,eris. el pdoobalanca 
Spargo,is. fparfi. porderras Sreatomatis t efpeciedevIce* 

mar ra. 

SpecuS,u**porlacueua Stepficeros tis* vna efpeoieS 

Spelarum,i.poraqilomefmo cieruo. 
Spelinx,ci*,porlafpelunca SternOjU.yguaiarloafpcro. 
Spehinca,ae.porlacueua Srertojs. roncat durmiendo 
Spernojs. pormenofpreciar SthenosJnterp.robur.lafuec 
Spinx, vel fphinx . animalno ca 

conocido SrigOAquofivntlnftigo^ca* 

Spinter,rk larrenca dela ves ftigo. 

ftidura Srimisjos. por el alcohol 

Spiculum.la lanca faeta o cax ftipo,a*:pGr tupir y coftribar 

quillo * SrilusJ.graphium.elpuncon 

Spondeo,e<. por prometcr Stipes,itKpor el tronco 
Spoiia,oruporlos defpojos ftirps^elarbologeneracio INTRODVCTORIVM. 
Styx.ychos.inter.tricentura Subcollo.as.traer cclcuello 
Styx^gis.aqua inferorum Subcumbo^.caer^o fer vens 
Stilopus.elfonido de los biu cido 

cheto?. * Sucerda,ar.fui*ftercus 

Styrax,acis«porel cftoraque Sucula^puerca dei torno o 
Storax,acis,por aquello mef hufillo. 

mo. Sudesis, porvaraparatirar. 

Sronipopuli Euchaneorum* Sueui,populifuntGermani<T 
Strategis intcrpre.duxfcemi Sufnmen inif.porelfahumcs 

na. rio. (cafa* 

Strepo,is.hazereftruendoco Supellex,clilis. el a-hafa de 

lof pies. (tct Superfte.<.el que viue fobreo 

Stridco.rechinarcon losdie tro. 
Striga, ac.por elmanojo Super pra:pofuio.por fobre* 
Strigjlis.Iafarten o eftraga* Suppetia\au\ayudadcgcte, 

dcra. Suppleo,cs*fiiplir lo q falta 

Stringo is ftrinxupor apre* Supparus i.lavelaotienda. 

tar. Supplex,icis,porcofa humib 

Strimo.os*fluuiuseftThracf£ de. (encima 

Strix,gis bruxa, o ciertaaue Supra, prarpofitio . fobre o 

no&uma. Surfum 7 aduer.arribao dear 

Struo is.edifi'car,o ordcnar riba. 
Strues,is.lignoru congeries. Sus.fuis.el puerco o puerca 
Stupeo,eS.pafmarfedefpato. Sufurrusj.porel azumbido* 
Stupid^a.umquod motu& npAbe.lafangrecorrom- 

fenfucaret. X pi^ a > 

Suadeo,eunduzirconrazo~ Tabi,tabo.acjllo mefmo 

nes Tabraca.vna ciudad de Afri 

Sub pra?pofitio,pordebaxo. ca. 
Suber,eris,porel alcornoque Tachys > eos«int.velox,citus 
Subtus ,por debaxo fin mc- Tarnarus. vn montc dc Lace- 

dio demonia. 

Subter,poraquellomefmo Taygeta,c.vnaex Plciadtb* 
Subfcus,udis,eltarugo,ofo>TaygetuM.vtlTaygcrn,orn, 

uina mowinLacedemonia. 

Y $ VOCAEVLARIVM 
Talaunt.mtfer Tendo.is tctcndi.eftcnder ; a 

Talpa^.cl topo animal cndcrecan 

lalus i.elcsrniccl Tenedos.vna ysla cn frente a 

Talkulapcna de tanto por Troya. 

tanro. Tenuis,e «cofa fubtil y delga* 

TanaquihmugerRomsna. da, 
Tango,fS,retigi. por tccar Tenus prarpofiuo^por hafta 
Tatunde taridem.6rrot3nto Tepefco,u.porentibi3rfe 
Tapc^eris^eltapeteoalquai tcrapnc.alctcadeLacedemo 

za* nia* 

Tarbari ncm,p.virt teredo.gufano delamadera 

Terroa 7 atQS.int.r7nis Tcrcn nos,intcrp,tener 

TartarusJ.por cl inficrno Tcres, ctif, por cofa rolliza 
?aumas,anw.vnusextitanib? Tereus 7 ivnrcy deTracia 
Tcgca 7 x.cppidum Avcadix tergo,is»tergeo,ewlimpiar. 
Tegc.« : ,cri* ? porcabana ocho Tcrmcs,ctii clrcnueuodclar 

ca. Ona boL 

Tegeucula a^pequenacabaTerm,x 7 a.porcadarre$ 
Tego, istm\por cubnr tero^tritii.holiarogaftart 

Teichui.inos.popuhsCractc rerreoes.porefpantar 
TcIegonus,i.fiHusViyftis teftudo,inis*pordgalapago 
Telephus«hrjofued£ Hcrcu- tefqua,funtlocadcierta&:in 

UsyAugc* culta. 

Telem2chusfrarerVlyffis8£ tcthys,yos.la diofadel mar. 

Pcnelopef. tetra interp.quatuor 

Telcrn^pfctacllcs Ciclopes tetragrammatcn.i, quatuor 
Telourit.finis luerarum* 

Tclon.onosJnt. publicnnus tetrarcha. vno delosquatro 
Tellw,ris.la diof» dela ticrra principc*. 
Tcmetum j.porel vino tctriciUjajUnncofa feuera y 

Terntf;oclcf. dux Atheniefiu graue. 
Tcno js,tcpfi. mcnofprccinr* retrix,igos.inter\cicada 
Ternon,niv, eltimodearado tcxcis^iiportexer* 
Tmrpc. vn valU de Thefla? thale*vvn 9 exfcptefapicribus 

lia. thamyri^vncatordctltracia INTRODVCTORIVM.. 
tlnrybrbos n.p.viri thop^ po<. intcrp.adularor* 

thaumas.tis. vnusexgiq^nVthoraXjCif.las coracas o ju* 
th bai$,idtf. omi* dcthebis boi. 
th-:b^thcbarum t vnaciudad Thov thoo<,inter.lupuscana 

dcBeocia. riu$. 

thebc es.vnaciudad 3 Egy> thrace,es vnaregion deE.u* 

pto. ropa. 

thfca ar.interp.capfa th ax,acis.el varon de alli 

th misidof. dca varicinioriithracin, inif . vna ciudad de 
thenar,orinfcr*voIamaniu. Burocia* 
theodorus.nomb;epropriothra(cias.vcnt*exthracia fpi 

dcvaron. ramv 

theodoricuf,i. vn rcy de Ior thrafon,nos.nom. p, viroru. 

Godos. (ma* thrax,cis.hombre derhracia 

theodofi?.cmpcr,ador d Rosthraiffa,*.por mugerdealli 
thcoguvdoN\poetacelcbrcthrafibulus,uLriConfuic 
ther,thcror.inter.fera thrix,cos.inrer.capillus* 

theo,nos.n.cclcbrcmultofu.thule,er # vnayslaScptcntrioi 
thcra , infula Galimachi pa? nal. 

tria. thusthuris.por el encienfo 

rherinus a.um.cofadeeftio thiaras,a\mitrarcgum 
thermr,arum. porlosbanostibia,ae.porlaflauta 
therfiteS ar.vn Griego muy tibyccn ini^elquelatafie 

couarde. tibur^ris. vna ciudad delta* 

thc$tlieroS.intcrp.fcruiu lia» 

thefetuj.vnrcyde Arhcnas.ticinus,i. vn riodc Lombar* 
thefis.interp.pofitio dia. 

thcftylis.n.p fceminae tideu*,! patcr Diomedis 

riieti<la madre de Achiles ty tides.hijo o nicto d* t y dco 
thyrmi$,%cl tomillo mara. tilia,ar,por la tc|a arbc l 
typhis.gouernadordclana- timces interp.honor 

ue de Argos. times,cnto;.int.honoratus 

typhiS vn efpecie de cometa timon,onos.vir Athenienfis 
thoar,tos,rex Lemniinltilsc. rimeuf.vnphilofopho Pytha 
thoinix a icos.porla tooiiza, goreo* VOCABVLARIVM 
Tympanifte^el que tanc adu Torqueo,er .atormetar o tor* 

fe,o atabal. ccrv 

Tympaniftria^.la qlostane Torquis.u.cl collar deoro 
Tingo,is.pormojar Torririnekison >o torrez* 

Typha,a\porelccnteno no# 

Typhus.vniuex gigantibu* TotindecIinabile,pluralitet 
Tyrianthinus,a, um. cofa de p 0r tantos. 

colorviolado, (ponneisi Tcxotes,c.interp.Sasittariu* 
Tyrins,tos oppidu eft Pelo Toxetis idosSagimria 
Tyrus,!\vnaciudaddePheniTrado,is,didi.portrafpaflar 

' c * a . 1 CnibuSTraduco is.trafpafl^arjoacu- 

TitamSol, aut vnus cx tira? f an 

Titill6,as.porhazercofqiii* Tragccdia.g.carmen efttra* 

Har (llas. gicum. 

TitiUarus.Iasmifmas cofqui*Tragula *,porelpaflador 
Tityrus,i.nobrcpropriodeTraho,if,traxi.porarraftrar 

vnpaftor Tramcs.itis ia fendaocami* 

Tlepolemus. Hrjo de Hercu- no. 

'lcjyAftioche Transprarpofitio.poralien* 

TmoIu?,i.monsLydias< de. 

Tofus,latoua, o piedra areni Trapczus,to*.ciuitaseftThra 

fca (manof cizc. 

Toga,ar,veftiduradc tosRo Trazena^.ventana o finie* 
ToImas,nomen viricelebre ftra. 
Tomos.int Jnfcifiio Trebia,a\vn rio de Lombar 

Tollo,is,fuftuli.poralcar ciia. 

Tondco,csportrafquilar Tremo.is.temblartemiendo 
Tono^nui.portronar TrcOu. portres afle* mone 
Tonitruum.trui.eltrueno da 

TonimiindecUn.lomefmo* Treuir.i.pueblojfon dcFra* 
Top4c^,orum. libroj fonde cia. 

Logica* Tribulum»i.cltrillo paratrU 

Torcuhr.el tcrno de hufillo llar. 
Toreurna,afi?,elvafo hccho Tribulo<,t.porelabrofO 

atorno. . Tribus,u*.cl tribu o linajc INTRODVCTORIVM. 
TribrachyS.inr.rribreuis. Tros, troos . vir TroyanuS 8£ 
Trica.cazcarria o enhetradu Rcx 

ra. Trucido.mritardefpedarado 

Tricha:*aru*porlo<C3bellos.Trudo,i.$.porempuxar 
Triceni,ar,a<C2da vno rreyn-- Trutina,nc. el pefo o balanca 

ta* grande 

Tricie^aduerb.treynta vezesTrux,ti*.por cofaterriblc 
Triceps,tis cofa dc trescabe*Tuha,c.porlatrompeta 

cas (pos.Tubicen^nis.el que la tane 

Tricorpor^is.cofa 3 tres cuerTubicina,ar.laquelatane 
trietcrif.efpacio de tres anoxTuber/is. la tui ma dela tierra 
tries. latercerapartecl dozeTuder ,ris»vna ciudaddelta* 
Triga?,arum.carro detrcsca lia 

uallos. Tuders,tis,cofa de aquella ciu 

Trigeffis.treyntaaifesmone dad 

da. (o ysla.Tueor,eris. mirar o defender 

Trigo.figura 3 tre< rinconesTugurium,rj . cabana o choca 
Trigon^a,u.por lo mefmo Tumulus,i.el ctrro o fcpultiu 
Trigon, ni5. vn cierro pefcas ra 

do. TumuItuSjiif. porelalboroto 

TripeSjcdis.cofa detre* pies*Tundo,u.porrundiroherir 
Triphon.n.p.viri celebre Tunicaiae.vefridura inrerior 
Tripudiu,rj.porcorro,oda-Turgeo,*s porhinchirfc 

ca. Turrirus,3, um. cofarorreada 

Tripo5.odis.ataifor mcfa deTurrur,uris. por la tortola aue 

tre^pies. T 7"Acia,ar. el^ancafofo 

Triptoton.cofadetrescafor V Vacienus.aqllomifmo 
Triron,nis.vnDiosdelmar Vacillc^.bambanear 

Triquetra,ar. por Sicilia yda Vacinium^nrj. por vio leta ne* 
TriquetruSjajUm.cola d rres gra 

rincones. Vadoa.poryrcamino 

Triuicus,i.vn lugar cercadeTadum,t. porvadodelrio 

Roma. Vafcr.ajum.porcofaaftuta 

tros,adis.vna regio deTroy a Vagio yagis , pcr ilcrar clui* 
Troeze,enis,oppidfi Atticar fio VOCflBVLARlVM. 
Valde aduerb.por muymu» Ver,i*.porelveranci 

cho. Verafrum.i.el vcdegambre 

V*ic«T,ento<.n.pro.viri Verbtna,g t lagramapropria 

V«ilua,arum.porlaspuertas mcnte. 
V»nu$ i,Ia prldacharnero. Vaber,eri$,poracoteovara 
vapjd* a,u coia defuanccrda Vercingentorix,gi* f vn Prin 
Vartif v a,um.pof cofa tuerta cipe FranCes* 
varix civ.pcr tliaidodlasve vereor,rij.tcmer cotfergufca 

r>*s« (na. Verna,ar.porel ficruoqnace 

Va< por el fiador dela perfo* en cafa* 
Vas vafis.por tl vafo. Vernus,a,um,Cofa de verano 

vatc> elaieuinoporinflinfo Vcrona,£.vnaciudadelItalta 
vtricfcn*^. vnn;otedRoma. Verrcs is.porelverracb 
Vbtr briscoiafcrtil 7 ofertili Verro,u,porbarrer,oracr 

dad,o ttta. Verfificor^ari^hazerverfcs 

Ve<ftiJ,is.barradehterro. Verfuspr^pofitio.porazia 
Ve<f)igai,lis.larerainporta-- Ventex,tcis.porcarnero 

rif. (tannici Veruindeclinab.clafiadcro. 

VeftijJnfulaeft QceaniBri- Vertag^i.porpodcntfo oca 
Vehtmcntcr adutt. por muy Vertigo, ini& el rtmolino o 

nutcho. (cima. deiuanefciinicrito, 

Vtho,iUleuar acucfla$oem VertoJs.boIueralgunacofa 
Veiio,is,vulfi. arrancsr o pe* Veieuais.vn n ote 3 Capania 

cilgar. Vefuuiiis,i].aqlmifmoi«6fe. 

Vellus,empor elvellocino. Vcftra; tislo de Yucftra tier* 
VelutVeluti consunfiiones. raovando. 

afsi como. (nia f vcfpcr,criUa tarde,o eftrt lla 

Vcnafru i vnlugardeCapa Verernusip° r Ia ydropefia* 
Venefic^ af,§. porhechizt.ro Vcto,a*,uu.porvedar 
vtn.o,es,iiij\porfervendido Vetus 3 cri$.porcoisvie"[a 
Venetus,a,um. cofa parda o Vibexjcis.icnaldelgolpe 

de Venecia. Vibiirnhru>i.pof vna t ipccie 

Venilia,sr. lanymphamadre dcvimbre. 

dcTurno. Vicie* aduerb. vcynte vczsS* 

Venus.bdiofadelcsamcrcj Viccni,tta,cadaveyme INTRODVCTORIVM. 
Vk£avice*porlavezopor Voluox,ocis,por elgufano 

lafortuna; rcboltou. 

Vicus j.por elaldca Voluox.ocis por vn varo dc 

Vidua,a:.por la biuda Aphrica. 

Vierus,;j,um«cofamarchita Vomis.rner,crjrporhreja 
vigefiis.veynteaffes moneda Vomo is,vomui. porvomi- 
Vigil,i<.velador,ovcl3dora tar. 
Vinacirijii.granillodcIavuaVottso^cs.porlnzcrvoro 
vinaIia,orG.laffiteftas31vino Vpupa,x.por la abubillaas 
Vincio,is,vinxi.por atar uc. 

Vir*,i.porhedor oponcona Vrbsvrbis.por la ciudaddc 
yiriatus,i.vn varo deEfpana edificios. 
Vis,vim,ovis,avMafuerca Vrovfhvffi.porquemar 
VifCu i\por liga para tomar Vrtica^porlahorrigayer* 

paxaror. ua. 

Vifcus,eriUacarne o cnrra^ Vrgeo, cs.porconftrenir. 

nas. Vfque praepofitio. por Infta 

Vifo is.por yravcr Vtica/r.vnlugiirdeApnlia 

Viticula,ar,l3vidpequena* Vter,a,um,porqual dedos 
VIcifcor,cris.porvengarfe Vrervtrif.porclodredvino 
VIcus eriUligaconpodre Vulcan:ilia,orurn,iieiiaserari 
Vligo,inif. por la humedad de Vulcano. 

dela ticrra. Vulnus, eris. tierida con fan* 

Vltor,orb.por el vengador. gre. 
Vltrix,ici'.porlavengadora Vulpesvulpis. porlarapofa 
Vltraprarpofitio,por aliede Vuttus,uris,porelbueynrc 
vnedo,onif.porelmadrorio Vxor vxoris.porlamugcr. 
Vnguch inis.por lagroftiira xr Enios,inrerp»hofpcs 
Vnio,onis.porlapcrla ^V^ cmuiT1 >*J* c * prcfente 

Volucri$,is,porelaiie delhuefpcd. 

VoluCer,cri:> cre. coia Iigcra Xerosinterp .fjccas 
VoluOjis.boluerenderredor Xerampelinus,a ; u.cofa vcr* 
Voiubiiif,c Ao que aifi fc buel dc. 

ue. Xerolophos. foiTario dc 

Volufius,ij.n,prop.Yiri muertos. VOCABVLARIVM 
Xilcn,i.inrerp,ligniinK Zelotypus,i\porelcelofo 

ZAcyntho5*infulainma?Zeiigma,ati$*vna figura de 
rilonio. - grammatica* 

Zen zenos.intJuppiter^eusdiosJnrerp^uppirer* 
Zephyru5,i»pdr eLviero Oci Zeta,vltima ktra del a,bc 
dental. Zona, atos, inter*cingulunu 

Vocabularij introdu&ionum firiis. IN ANTONII NEBRISSEtNSIS LAVDEM 
NON*lNDEBlTAM. 

£f* Tetraflichon. ^J 

Vt quondam tacuic Latix facundia lingug, 
Cum fuit Antonij csfa manus gladijs, 

Sic fcelus hoc folers ANT.qn i eura piauit: 
Quamq;priorvitamfuftulit,iIlededit» 
dt S*Hch> jho%p(vi (Itaiu <$d>m* #£/j 
fwffiti dtidt^e^rta pt tsj?an* 
NJ» 4*.i SU-» 4* > S^S./^-.